BIO

Urodzony 23 kwietnia 1899 w Głogowie (województwo rzeszowskie); syn Bronisława Kijasa, urzędnika państwowego, i Celiny z Jaworskich. Do szkół uczęszczał w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1917 w II Gimnazjum Państwowym, studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W 1916-18 ogłaszał liczne wiersze w „Głosie Rzeszowskim” (debiutował utworem U trumny bohatera, 1916 nr 35). W 1921 doktoryzował się na podstawie pracy pt. Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza (promotor prof. Ignacy Chrzanowski). Od 1922 pracował jako nauczyciel gimnazjalny kolejno w Rzeszowie i w Przemyślu. Ogłaszał artykuły historycznoliterackie w „Pamiętniku Literackim” (1925-27), „Ruchu Literackim” (1926-27) oraz prace z metodyki nauczania języka polskiego w „Poloniście” (od 1931) i „Przeglądzie Pedagogicznym”. W 1932 został przeniesiony do Lwowa na stanowisko kierownika Ogniska Metodycznego nauki języka polskiego. W tym czasie publikował liczne artykuły w „Muzeum”. Od 1935 prowadził ćwiczenia z dydaktyki gramatyki polskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1938 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich uczył w szkole. W czasie okupacji niemieckiej przeniósł się w 1942 do Rzeszowa i pracował jako tłumacz i księgowy. Równocześnie uczył na tajnych kompletach gimnazjalnych. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy nauczycielskiej w I Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. W 1946 zamieszkał w Krakowie, gdzie został nauczycielem w Liceum Administracyjno-Gospodarczym. Od 1947 był współkierownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej PAU. W 1949 podjął pracę na UJ; początkowo prowadził ćwiczenia ze stylistyki praktycznej dla studentów polonistyki, a od 1951, jako adiunkt Katedry Historii Literatury Polskiej, zajęcia z zakresu metodyki literatury polskiej. W 1959 habilitował się na podstawie rozprawy pt. Michał Czajkowski pod urokiem Mickiewicza. Zmarł 7 lutego 1967 w Krakowie.

Twórczość

1. Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza. Kraków: Skład główny w Kasie im. J. Mianowskiego; [druk:] W.L. Anczyc 1926, VI, 79 s.

Praca doktorska.

2. Dzieje ufundowania tablicy. Rzeszów: Nakład Magistratu 1928, 32 s.

3. Nauczanie języka polskiego w kl. I gimn. w świetle praktyki szkolnej. (Na podstawie wyników ankiety). Lwów: [druk:] Drukarnia Urzędnicza 1935, 20 s.

4. Przewodnik metodyczny do podręcznika Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego „Mówią wieki. [Współautor:] S. Przyboś. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1937-1938.

- dla I klasy gimnazjalnej. 1937, 99 s.

- dla II klasy gimnazjalnej. 1939, 104 s.

- dla III klasy gimnazjalnej. 1938, 86 s.

5. Michał Czajkowski pod urokiem Mickiewicza. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1959, 166 s.

Praca habilitacyjna.

6. Potop” Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1960, 101 s. Biblioteka Analiz Literackich Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1962, wyd. 3 1965, wyd. 4 1966.

7. Stara baśń” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1964, 74 s. Biblioteka Analiz Literackich.

8. Przedhistoryczna przeszłość Polski w utworach naszej literatury. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 33 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem. Pamiętnik Literacki 1927 s. 119-135.
Dzieje rzeszowskiej „Lutni” w ciągu pierwszego 25-lecia 1904-1929. Gazeta Rzeszowska 1930 nr 1-13; odbitka. Rzeszów: Towarzystwo Muzyczne „Lutnia” 1930, 48 s.
Praca nauczyciela polskiego w klasie II gimnazjum. (Na podstawie wyników ankiety). Muzeum 1936 z.1 s. 28-46.
Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza. W: Prace historyczno-literackie ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936 s. 479-511.
Język polski w klasach III i IV gimnazjum. (Na podstawie wyników ankiety). Muzeum 1937 z. 3 s. 180-190, z. 4 s. 245-257.
Źródła historyczne „Pana Wołodyjowskiego. Pamiętnik Literacki 1952 z. 3/4 s. 119-135.
Kraszewski wobec kwestii chłopskiej w latach 1840-1962. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (Filologia) 1957 nr 3 s. 145-200.
Powieści bałkańskie Michała Czajkowskiego. Pamiętnik Słowiański 1963 t. 13 s. 53-82.
Źródła historyczne „Krzyżaków” Sienkiewicza. Pamiętnik Literacki 1964 z. 3 s. 83-117.
Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Stanisława Tarnowskiego 1871-1909. W: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Kraków 1966 s. 111-163.
Na polu chwały” – nie dokończona powieść Sienkiewicza. Pamiętnik Literacki 1966 z. 3 s. 139-158.

Prace edytorskie

1. A. Asnyk: Wybór poezji. Oprac.: J. Kijas. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1947, 55 s.
2. T. Lenartowicz: Bitwa Racławicka oraz wybór poezji. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1948, 71 s.
3. K. Ujejski: Maraton oraz wybór poezji. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1948, 46 s. Wyd. 2 tamże 1948.
4. W. Bogusławski: Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale oraz Dzieje Teatru Narodowego w skróceniu. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1949, 127 s. Wyd. 2 tamże 1951.
5. F. Karpiński: Wybór poezji i prozy. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1949, 94 s.
6. W. Potocki: Wojna chocimska i wybór poezji. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1949, 96 s.
7. K. i Ł. Opalińscy: Wybór satyr. Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1950, 108 s.
8. Literatura rybałtowska XVII wieku (w wyborze). Oprac.: J. Kijas. Kraków: M. Kot 1950, 145 s.
9. Facecje staropolskie. Zestawił i oprac. J. Kijas. Kraków: M. Kot 1951, 111 s.
10. J.I. Kraszewski: Ulana. Powieść poleska. Oprac. [i wstęp]: J. Kijas. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 119 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 poprawione 1958, wyd. 4 1960.
11. J.Ch. Pasek: Pamiętniki. [Wybór]. Oprac.: J. Kijas. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952, 138 s.
12. J. Kasprowicz: Wybór poezji. Oprac.: J. Kijas. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 163 s.
13. J.I. Kraszewski: Historia Sawki. Fragment z „Latarni czarnoksięskiej”. Oprac. [i wstęp]: J. Kijas. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, 71 s.
14. A. Wysocki: Sprzed pół wieku. [Wspomnienia]. Przypisy J. Kijas. Wyd. 2 uzupełnione i przejrzane Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 324 s. Wyd. 3 tamże 1974.
15. J.I. Kraszewski: Jelita. Legenda herbowa z r. 1331. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy J. Kijas. (Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski. T. 13). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, 251 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 7 [właśc. 4] 1979.
16. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkołach średnich. Wybór artykułów z zakresu nauczania języka polskiego. Zestawił i oprac. J. Kijas. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1963, 275 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1967, 318 s.
Tu też artykuły J. Kijasa: Ćwiczenia kompozycyjne w stopniu licealnym; Ćwiczenia redakcyjne w klasach licealnych.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1967” (P. Grzegorczyk).

Ogólne

Artykuły

Juliusz Kijas. „Biuletyn Polonistyczny1967 nr 29.
H. Markiewicz: Juliusz Kijas. (1899-1967). Wspomnienia napisane przy współpracy Z. Jagody. Pamiętnik Literacki 1967 z. 3, przedruk w tegoż: Pożegnania. Kraków 1992.
A. Przyboś: Wspomnienie o Juliuszu Kijasie. Kwartalnik Rzeszowski 1967 nr 2.
W. Szyszkowski: Juliusz Kijas. Ruch Literacki 1967 nr 3.
A. Zyga: Juliusz Zygmunt Kijas. „Widnokrąg” dod. Nowiny Rzeszowskie 1967 nr 11.
A. Przyboś: Juliusz Kijas. Studia Historyczne 1968 nr 1.
M. Piszczkowski: Juliusz Kijas. Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970.
E. Rosner: Przypomnieć prosty obowiązek. Polonistyka 1978 nr 6.

Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza

S. Papée. „Ruch Literacki1927 nr 9.

Przewodnik metodyczny do podręcznika Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego „Mówią wieki”

J. Kulczycka-Saloni. „Polonista1939 z. 1 [dot. dla klasy I i III gimnazjum].