BIO

Urodzony 2 czerwca 1927 w Warszawie w rodzinie robotniczej; syn Jana Kądzieli, konduktora tramwajowego, i Emilii z domu Malec. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i kontynuował naukę w zawodowej szkole handlowej i równocześnie na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV oraz w Szkole Muzycznej im. F. Chopina. Od 1942 brał udział w działalności konspiracyjnej jako żołnierz Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego złapany przez Niemców około 20 sierpnia 1944, został wywieziony na roboty do Niemiec; pracował w Neuss nad Renem jako robotnik ładowacz na stacji kolejowej. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie w marcu 1945, przebywał przez rok w brytyjskiej strefie okupacyjnej: w Düsseldorfie, w obozach polskich w Hülchrath w Nadrenii i w Hagen-Kabel w Westfalii. Uczył języka polskiego w gimnazjum ogólnokształcącym Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech oraz języka polskiego i organizacji handlu na Kursach Handlowych w Hagen. Prowadził amatorskie zespoły teatralne i chóralne, organizował świetlice, wygłaszał odczyty. W tym czasie rozpoczął też twórczość publicystyczną i literacką (pod pseudonimem J. Żarski). Debiutował w 1945 artykułem Koniec wojny z Niemcami, opublikowanym na łamach pisma „Świt” (Hülchrath, nr 2); za właściwy debiut uważał jednak szkic o Mickiewiczu pt. W 90 rocznicę, ogłoszony w tymże roku w „Głosie Polskim” (Hagen, nr 27). W pismach tych, a także w „Naprzodzie” (Knechtsteden) oraz w „Piaście” (Hagen-Kabel) publikował artykuły, szkice i felietony na tematy kulturalne i literackie. Uzyskał też w konkursie literackim „Głosu Polskiego” dwie pierwsze nagrody: za szkic wspomnieniowy Strzępy epopei oraz za impresję W listopadzie (druk w 1946 nr 10 i nr 13). W kwietniu 1946 powrócił do Warszawy. W tymże roku po zdaniu matury rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów był zmuszony do podejmowania różnych prac zarobkowych: kierował świetlicami dla młodzieży i dla dorosłych (1947-49), uczył języka polskiego i śpiewu w Państwowej Szkole Żeglugi Śródlądowej (1947/48) oraz w III Państwowej Szkole Ogólnokształcącej dla Pracujących (1948-50), pracował w Liceum św. Augustyna (Stowarzyszenia „Pax”, 1949/50), był nauczycielem języka polskiego w Liceum Handlowym Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej (1950/51). W 1950 nawiązał współpracę z Ministerstwem Kultury i Sztuki jako opiniodawca nowości literackich i teatralnych dla Departamentu Twórczości Artystycznej, a także z Instytutem Badań Literackich (IBL), uczestnicząc (na pracach zleconych) w tworzeniu bibliografii zawartości wybranych czasopism końca XIX i XX wieku. Rozpoczął też pod kierunkiem profesora Wacława Borowego przygotowywanie komentarza do edycji Dzienników Stefana Żeromskiego. Po uzyskaniu w 1950 magisterium otrzymał w 1951 aspiranturę w IBL dla napisania pracy kandydackiej, a w 1954 etat starszego asystenta. Kontynuował prace nad komentarzem do Dzienników Żeromskiego, a po śmierci profesora Borowego i następnie po śmierci Stanisława Adamczewskiego przejął opracowywanie edytorskie tomu trzeciego. Uczestniczył w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich, Kroniką życia literackiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1963 oraz w pracach redakcyjnych nad serią 5 i 6 Obrazu literatury polskiej XIX i XX wieku. Równocześnie od 1951 kontynuował twórczość literacką i krytyczną. W 1951-60 współpracował z Polskim Radiem jako autor słuchowisk i montaży dla młodzieży. W 1955 ożenił się z Teresą Żółkowską, pedagogiem (rozwód 1974). Od 1956 publikował artykuły historycznoliterackie i omówienia nowości wydawniczych na łamach pism wojskowych: dodatku do „Skrzydeł Wolności” pt. „Start1956 (cykl Dawne pieśni wojskowe), pisma Wojsk Ochrony Pogranicza „Granica” (1956-57; tu m.in. w 25 odcinkach gawęda historyczna pt. Literatura polska w obrazach), tygodnika lotniczego „Wiraże” (1957-58; tu w 1957 cykl Pieśni wojskowe z lat 1939-1945 oraz sylwetki pisarzy polskich o żołnierskich biografiach). W 1958-68 współpracował stale z „Expressem Wieczornym” jako autor recenzji, głównie w dziale Z notatnika bibliofila (od 1961 pod pseudonimem Edward Porębski). Od 1966 publikował liczne recenzje w „Nowych Książkach”. W 1969 doktoryzował się w IBL na podstawie edycji Dzienników S. Żeromskiego, przygotowanej pod kierunkiem profesora Stanisława Pigonia (po śmierci profesora Pigonia promotorem był profesor Henryk Markiewicz) i otrzymał stanowisko adiunkta. W następnych latach kontynuował badania nad twórczością Żeromskiego; gromadził materiały do bibliografii pisarza i edycji jego korespondencji oraz do pracy habilitacyjnej pt. Życie i poglądy Stefana Żeromskiego w latach 1914-1919. Od 1975 wchodził w skład komitetu redakcyjnego Pism zebranych S. Żeromskiego. Był członkiem Związku Literatów Polskich (od 1977 do rozwiązania Związku w 1983) oraz Polskiego PEN Clubu (od 1978). W styczniu 1984 ożenił się z Elżbietą z Wasiłowskich primo voto Kołakowską, stomatologiem. Zmarł nagle 30 sierpnia 1984 w Łomży, w drodze z Augustowa do Warszawy; pochowany w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Twórczość

1. Oblicze Dnia” 1936. Bibliografia zawartości. Powst. 1952.

Kartoteka w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wyd. częściowe pt.: Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych [„Oblicza Dnia”]. W: „Oblicze Dnia1936. Wstęp i antologię oprac.: M. Puchalska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953 s. 165-175. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2. Bibliografia pozycji repertuarowych I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Warszawa 1953, 35 s. Centralna Komisja do Spraw I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorów. Wyd. nast. tamże 1954, 125 s.

3. Kronika życia literackiego 1947-1948. W: Kronika życia literackiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1963. Materiały. Praca zespołowa pod red. E. Korzeniewskiej. Powst. 1963-1966.

Maszynopis całości w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

4. Stefan Żeromski. 1864-1925. Poradnik bibliograficzny. Warszawa 1964, 62 s. Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.

5. Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 612 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Nagrody

Nagroda im. M. Lepeckiego przyznana przez zarząd Polskiego PEN Clubu za rok 1977.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Żeromski w Rapperswilu. Twórczość 1959 nr 8 s. 70-97.
• [Hasła osobowe (ok. 50)]. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4. Warszawa 1963-1966.
O genezie „Syzyfowych prac. Pamiętnik Literacki 1965 z. 1 s. 1-41.
Stare czy nowe ujęcie genezy „Syzyfowych prac. Pamiętnik Literacki 1966 z. 4 s. 561-579 [odpowiedź na artykuł W. Słodkowskiego: Jeszcze wokół genezy „Syzyfowych prac. Tamże 1966 z. 2].
Czasopisma literackie modernizmu; „Chimera” (1901-1907). W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 1. Warszawa 1968 s. 177-206; 245-255.
Adam Szymański. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 4. Warszawa 1971 s. 405-419.
Maria Jehanne Wielopolska. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków 1973 s. 455-470.
Główne wartości „Dzienników” Żeromskiego. Pamiętnik Literacki 1976 z. 1 s. 15-32, przedruk w: Stefan Żeromski – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Warszawa 1977 s. 130-151.
Feliks Przysiecki. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979 s. 483-498.
Żeromski w Warszawie pod zaborem. Kronika Warszawy 1980 nr 4 s. 7-28.
Żeromski w Warszawie niepodległej. Kronika Warszawy 1981 nr 1 s. 89-117.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Nadane w programie Polskiego Radia (prapremiery):.

O Tadeuszu Boyu-Żeleńskim. 1951.
Obiad czwartkowy. 1951.
Przed wizytą Ignacego Krasickiego w Szkole Rycerskiej. 1951.
Trybuna Ludów. 1951.
Latający Uniwersytet. 1953.
Sąd nad Paskiem. 1953.
Towarzystwo Szubrawców. 1953.
W kuźnicy myśli nowych. 1953.
Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę.... 1955.
Zapomniana zwrotka. 1955.
Narodziny pisarza. 1957.
O Janaszu Korczaku, pięknej miecznikównie i wielkim pisarzu Kraszewskim. 1959.
Warszawski kominiarczyk. 1959.
A jak poszedł król na wojnę.... 1960.

Utwory niepublikowane

Bibliografie zawartości czasopism oprac. w 1951 (w kartotekach Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie):.

Lewar 1933-1936.
Lewy Tor 1935-1936.
Poprostu 1935.
Albo-Albo 1937-1938.

Montaże utworów

Nadane w programie Polskiego Radia (prapremiery):.

Ludzie bezdomni. 1951.
Pan Tadeusz. 1951.
Słowo o wyprawie Igora… 1951.
O żołnierzu tułaczu. 1952.
Kordian. 1953.
Popioły. 1954.
Kulig. 1955.
Iliada. 1956.
Matka i syn [adaptacja „Dzienników” i „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego]. 1959.
Placówka. 1959.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. S. Żeromski: Dzienniki. [T.] 1-3. Warszawa: Czytelnik.1953-1956. Z prac Instytutu Badań Literackich, od [T.] 2 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Por. poz. , .

[T.] 1. 1882-1886. [Tekst oprac. W. Borowy i S. Adamczewski]. Przedmowa: A. Wasilewski. Przypisy: J. Kądziela. 1953, 562 s.

[T.] 2. 1886-1887. [Tekst oprac. W. Borowy i S. Adamczewski]. Przypisy: J. Kądziela. 1954, 624 s.

[T.] 3. 1888-1891. Do druku przygotował z autografu i przypisami opatrzył J. Kądziela. 1956, 701 s.

Wyd. 2 uzupełnione Oprac. i przedmowa J. Kądziela. T. 1-7. (Dzieła. Pod red. S. Pigonia). Warszawa: Czytelnik 1963-1966, 1970, 311 + 409 + 309 + 337 + 305 + 365 + 717 s.

W t. 7: Przypisy, słowniki, skorowidze.
2. S. Żeromski: Pisma wybrane. Przypisy oprac.: T. Jodełka, J. Kądziela, J. Wilhelmi. [Przedmowa:] M. Puchalska. Warszawa: Iskry 1955, 638 s.
3. S. Żeromski: Syzyfowe prace. [Powieść]; Opowiadania; Szkice. Przypisy oprac.: T. Jodełka, J. Kądziela, J.Wilhelmi. [Przedmowa:] M. Puchalska. Warszawa: Iskry 1956, 505 s.
4. Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945. Wybór materiałów z konkursu ZWM i „Nowej Wsi”. Wyboru dokonał oraz wstępem i przypisami opatrzył S. Świrko. Teksty muzyczne oprac.: J. Sobieska. Dokumentację bibliograficzną tekstów słownych przygotował J. Kądziela. Omówienie konkursu: H. Jaworowska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971 s. 596.
5. S. Żeromski: Dzienników tom odnaleziony. Oprac. z autografu, wstęp i przypisy J. Kądziela. Warszawa: Czytelnik 1973, 286 s. Por. poz. , .
6. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. Red.: J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 459 + 545 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
7. S. Żeromski: Dzienniki. Wybór, oprac. [i wstęp]: J. Kądziela. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1980, LXXIX, 717 s. Biblioteka Narodowa I, 238.Por. poz. , .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1984” wyd. 1991 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

M. Puchalska: Jerzy Kądziela. Biuletyn Polonistyczny 1985 nr 1/2.
R. Loth: Jerzy Kądziela. Pamiętnik Literacki 1986 z. 1.

„Oblicze Dnia”

A. Lam. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego1956 nr 1.

Stefan Żeromski

D. Cirlic: Pożyteczna seria. Nowe Książki 1965 nr 8.

Młodość Stefana Żeromskiego

W. Adamiec: Młodość człowieka bezdomnego. Nowe Książki 1976 nr 21.
J. Iwaszkiewicz: Młody Żeromski. Życie Warszawy 1976 nr 211.
Z.J. Adamczyk: Nowa książka o młodości Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 1.
T. Kłak: Młodość Żeromskiego. Poglądy 1977 nr 5.
A.Z. Makowiecki. „Pamiętnik Literacki1978 z. 2.
M. Zaczyński. „Ruch Literacki1978 nr 1.
J. Kulczycka-Saloni. „Rocznik Literacki 1976wyd. 1979.
P. Marciszuk. „Przegląd Humanistyczny1980 nr 5.

S. Żeromski: Dzienniki [T. 1-3, Warszawa 1953-1956]

M. Puchalska. „Pamiętnik Literacki1954 z. 2.
J. Iwaszkiewicz: Młody Żeromski. Twórczość 1957 nr 8.
M. Puchalska: Dzienników” część ostatnia. Nowa Kultura 1957 nr 16.
A. Rogalski: Świat Żeromskiego. Kierunki 1957 nr 23.
T. Syga: Dzienniki” Żeromskiego. Twórczość 1957 nr 8, polemika J. Kądziela: O pewnej metodzie. „Nowa Kultura1957 nr 42.
M. Danilewiczowa: Ja, syn pięknego rodu, herbowy szlachcic. Wiadomości”, Londyn 1958 nr 37.

S. Żeromski: Dzienników tom odnaleziony

P. Hertz: Młody Żeromski. Tygodnik Powszechny 1974 nr 15.
S. Kończak. „Polonistyka1974 nr 5.
W. Maj. „Nowe Książki1974 nr 8.
W. Bąkowa: W sprawie jednej poprawki wydawcy „Dzienników tomu odnalezionego” Stefana Żeromskiego. Studia Kieleckie 1975 nr 2.
J.W. Gomulicki. „Rocznik Literacki 1973wyd. 1975.

S. Żeromski: Dzienniki [Wrocław, Kraków 1980]

B. Koc: Nadzieja przysporzenia autografu. Nowe Książki 1981 nr 4.
J. Paszek. „Ruch Literacki1984 nr 3.