BIO

Urodzona 11 sierpnia 1903 w Warszawie w rodzinie inteligenckiej; córka Antoniny Kaweckiej, później Sauerowej, aktorki (pseudonim sceniczny Antonina Klońska). Uczęszczała do Gimnazjum Zofii Sierpińskiej w Warszawie, w 1921 uzyskała świadectwo dojrzałości. Następnie studiowała filologię polską, początkowo na Uniwersytecie Warszawskim (UW), a od 1925 na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, specjalizując się w historii kultury. Debiutowała w 1926 rozprawą Kancjonały protestanckie na Litwie w XVI w., opublikowaną w piśmie „Reformacja w Polsce”. Po uzyskaniu absolutorium w 1928 podjęła pracę zawodową w bibliotekarstwie, początkowo w Bibliotece Kórnickiej, a od października 1930 w Dziale Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie była zastępcą kierownika działu doc. Kazimierza Piekarskiego. W 1932 otrzymała stopień doktora filozofii na UJ na podstawie rozprawy Polskie kancjonały protestanckie XVI wieku (promotor prof. Stanisław Kot). Prace naukowe publikowała w „Przeglądzie Bibliotecznym” (od 1933) i w „Reformacji w Polsce” (od 1934). Z inspiracji K. Piekarskiego podjęła rejestrację inkunabułów zachowanych w bibliotekach polskich. W 1935 wyszła za mąż za Józefa Grycza, księgoznawcę i bibliotekarza. W czasie okupacji niemieckiej, przebywała nadal w Warszawie. Nie pracując formalnie w Bibliotece Narodowej, współdziałała z jej pracownikami i uczestniczyła w opiece nad zbiorami. Po wycofaniu się Niemców z Warszawy brała udział od 19 stycznia do 1 kwietnia 1945 w zabezpieczaniu zbiorów bibliotecznych stolicy. W maju tegoż roku zorganizowała wraz z J. Gryczem przy Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Ministerstwa Oświaty – Oddział Dawnej Książki, którym kierowała do końca 1949. W tym czasie zorganizowała kursy w Kórniku i w Krakowie (1946, 1947) mające na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie znajomości dawnej książki. Była przewodniczącą podkomisji programowej w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliografii na stopnie uniwersyteckie przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od listopada 1948 do 1968 była też kierowniczką Pracowni Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich (IBL). Kierowała pracami zespołowymi nad słownikiem Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, bibliografiami osobowymi pisarzy XVI w., a także nad bibliografią Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Zainicjowała w 1948, a następnie współredagowała serię Książka w Dawnej Kulturze Polskiej wydawaną przez IBL oraz Bibliotekę Narodową. W styczniu 1950 wraz z Oddziałem Dawnej Książki Ministerstwa Oświaty przeszła do Biblioteki Narodowej, gdzie objęła kierownictwo Zakładu Starych Druków oraz Ośrodka Opieki nad Dawną Książką. Zorganizowała, a następnie kierowała m.in. pracami nad rejestracją starych druków we wszystkich ważniejszych bibliotekach polskich, tworząc podstawę do Centralnego Katalogu Inkunabułów i Centralnego Katalogu Starych Druków. Była współpracowniczką Komisji do Badania Historii Literatury i Oświaty w Polsce Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce, członkiem Rady Naukowej IBL (od 1952), Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej (od 1955). Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW. W 1954 została mianowana profesorem nadzwyczajnym. Redagowała wydawane przez Bibliotekę Narodową i IBL dzieło Polonia typographica saeculi sedecimi(od 1959), należała do rady redakcyjnej serii Książki o Książce (1960-88), do komitetu redakcyjnego „Rocznika Biblioteki Narodowej” (1965-88), współpracowała z Polskim słownikiem biograficznym oraz z Słownikiem pracowników książki polskiej (wydany 1971). W 1974 otrzymała nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych. Po przejściu na emeryturę w tymże roku kontynuowała pracę naukową. W 1981 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za wkład w rozwój bibliotekarstwa polskiego i całokształt pracy naukowej w dziedzinie kultury polskiej, w 1986 nagrodę im. H. Radlińskiej I stopnia, w 1988 nagrodę im. A. Frycza Modrzewskiego I stopnia, przyznaną przez Społeczne Towarzystwo Polskie Katolików. W 1982 została wybrana na członka korespondenta, a w 1985 na członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w 1989 na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności. W marcu 1990 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim (1954) i Krzyżem Oficerskim (1984) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1965) i Odznaką Honorową miasta stołecznego Warszawy (1965), tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” (1989). Zmarła 16 czerwca 1990 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Polskie kancjonały protestanckie XVI wieku. Powst. 1932.

Maszynopis VIII, 240 k. (tekst), 97 k. (opisy bibliograficzne wydań kancjonałów) w Bibliotece Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Maszynopis X, 225 k. (tekst) w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2. Biblioteka Narodowa w Warszawie. W: Katalog wystawy zbiorów historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa 1933 s. 7-26. Wyd. osobne jako wyd. 2 rozszerzone Warszawa 1934, 38 s.

Przekłady

francuski

Bibliothèque Nationale à Varsovie. [Przeł.] S.P. Koczorowski. W: Katalog wystawy zbiorów historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa 1933. Wyd. osobne uzupełnione jako wyd. 2 Varsovie 1934, 42 s.

3. Katalog Biblioteki Horynieckiej XX. Ponińskich. Cz. 1. Inkunabuły i polonica XVI wieku. [Współautor:] K. Piekarski. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1936, XII, 81 s.

4. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1946, 115 s.

5. Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Warszawa: Biblioteka Publiczna w Warszawie. 1949-1957.

Cz. 1. Inkunabuły. Przedmowa: R. Przelaskowski. 1949, 55 s.

Cz. 2. Polonica XVI wieku. Oprac.: A. Kawecka-Gryczowa przy współudziale J. Adamczyk. 1957, 165 s.

6. Drukarstwo polskie w dobie Odrodzenia. Warszawa 1953, 76 s., powielone. Polska Akademia Nauk. Materiały Dyskusyjne Sesji Naukowej Odrodzenia. Nowa redakcja druk w: Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia. Materiały. Warszawa 1954 s. 329-373; odbitka Warszawa 1954.

7. Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 120 s. Polska Akademia Nauk. Z prac Sesji Naukowej „Odrodzenie w Polsce”. Przedruk w.: Odrodzenie w Polsce. Materiały Sesji Naukowej Polskiej Akademii Nauk 25-30 X 1953 r. T.4. Historia literatury. Warszawa 1956 s. 464-522.

8. Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, XXIV, 136 s.

9. Aktualne zagadnienia retrospektywnej bibliografii w Polsce. Warszawa 1957, 19 s., powielone. Referaty Międzynarodowej Konferencji Bibliograficznej.

10. Arianie polscy. Racjonalizm, tolerancja, promieniowanie 1658-1958. Przewodnik po wystawie Warszawa, listopad – grudzień 1958. [Współautor:] J. Tazbir. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1958, 28 s.

Przekłady

czeski

Polšti Ariáni. Cesta k sociálnímu a ideologickému pokroku. [Przeł.] A. Mešt'an. Praha 1959 (wersja zmieniona).

11. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959-1983. Por. Prace edytorskie i redakcyjne poz. .

T. 1. Małopolska. Cz. 1: Wiek XV-XVI. [Autorstwo i współautorstwo 69 haseł]. 1983, XV, 392 s.

T. 3. Cz. 1: Wielkopolska. [Współautorzy:] K. Korotajowa, J. Sójka. 1977, 305 s.

T. 4. Pomorze. [Współautorka:] K. Korotajowa. W oprac. udział wzięła A. Mańkowska. 1962, XVI, 537 s.

Z. 5. Wielkie Księstwo Litewskie. [Współautorzy:] K. Korotajowa, W. Krajewski. 1959, XVII, 270 s.

Z. 6. Małopolska – Ziemie Ruskie. [Współautorzy:] K. Korotajowa, W. Krajewski. 1960, 258 s.

12. Historia książki i bibliotek w zarysie. [Współautor:] J.Grycz. W: Bibliotekarstwo powszechne. T. 4. Warszawa 1959 s. 9-157; odbitka uzupełnione ilustracjami Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1959, 153 s. Wyd. nast.: Warszawa: Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy 1961, 119 s., tamże wyd. 2 przejrzane i uzupełnione 1964, wyd. 3 1968, wyd. 4 1972.

13. Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia. Zestawiona przez Pracownię Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich. Przygotowanie: A. Kawecka-Gryczowa, I. Rostkowska przy współudziale T. Bieńkowskiego i A. Słapczyńskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, XXVIII, 196 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa.

14. W 400-lecie drukarstwa rosyjskiego. Wystawa. Przewodnik. [Współautorka: M. Błońska]. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1964, 15 s.

Wydanie anonimowe.

15. Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum; Genève: Librairie E. Droz 1974, 370 s. Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii.

Zawartość

Przedmowa; Dzieje oficyn: Drukarnia A. Rodeckiego. Drukarnia Sternackiego; Po rozpędzeniu Rakowa; Rozpowszechnianie książek rakowskich; Bibliografia.

16. Dzieje drukarstwa w Polsce XV i XVI w. Stan badań i postulaty. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1974, 26 s.

Referat na Międzynarodowej Sesji Naukowej z okazji 500-lecia narodzin sztuki drukarskiej w Polsce, Warszawa-Kraków 6-10 V 1974.

17. Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974-1975. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka. Narodowa. Por. Prace edytorskie i redakcyjne poz. .

Z. 9. Maciej Wirzbięta. Kraków 1555/7-1605. Tablice 416-475. Oprac.: A. Kawecka-Gryczowa. 1974, 25 s., 60 tablic.

Z. 10. Maciej Wirzbięta, Kraków 1555/7-1605. Tablice 476-520. Oprac.: A. Kawecka-Gryczowa. 1975, 39 s., 45 tablic.

Z. 11. Maciej i Paweł Wirzbiętowie, Kraków 1555/7-1609. Tablice 521-570. Oprac.: A. Kawecka-Gryczowa. 1981, 90 s., 50 tablic.

18. Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały. Przedsłowie: A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 423 s.

Zawartość

Zawiera poprawione i uzupełnione źródłami artykuły uprzednio publikowane w książkach zbiorowych i czasopismach: Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia [poz. ]; Kartka z dziejów reformacji w Wielkopolsce; Dzieje drukarni latającej, dodatek: Druki Łapczyńskiego [bibliografia 1577-1581]; Atena i Bellerofan w Zamościu, dodatek: Aneks; Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty.

19. Biblioteka ostatniego Jagiellona [Zygmunta Augusta]. Pomnik kultury renesansowej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 341 s.

Zawartość

Od autorki. – Przegląd badań; Dzieje biblioteki; W służbie króla i biblioteki; Losy ksiąg królewskich; Oprawy. – Katalog, s. 115-310.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Bibliographica XVII s. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1930 z. 2 s. 103-116.
Pieśnioksiąg Mrongowiusza. W: Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Gdańsk 1933 s. 237-264.
Jakub Sylvius a rozłam w Zborze Małopolskim. Reformacja w Polsce 1937/39 nr 33/40 s. 28-63.
Dzieło Kazimierza Piekarskiego. W: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951 s. 39-61.
Wokół kongresu wiedeńskiego. Nieznany utwór Pawła z Krosna. „Pamiętnik Literacki” R. 42: 1951 z. 3/4 s. 885-907.
Fragmenta. 1. Z biblioteki Biernata; 2. Hieronymus Mazza; 3. Stacje [żołnierskie w literaturze polskiej]. „Pamiętnik LiterackiR. 43: 1952 z. 3/4 s. 970-991.
Prasy Krakowa i Rakowa w służbie antytrynitaryzmu. W: Studia nad arianizmem. Warszawa 1959 s. 263-330.
O pierwocinach drukarstwa na Morawach kilka szczegółów znanych i nie znanych. Roczniki Biblioteczne 1961 z. 1/4 s. 175-185.
Drukarze dawnej Polski” na tle słowników drukarzy. W: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970 s. 75-93.
Nad uzupełnieniami „Bibliografii polskiej” Estreichera. W: Z problemów bibliografii. Warszawa 1970 s. 195-220.
Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej. W: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. T. 1. Warszawa 1970 s. 179-242.
Radość i tragizm w życiu Kazimierza Piekarskiego. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1974 s. 252-278.
Dzieje drukarstwa w Polsce XV i XVI wieku. Stan badań i postulaty. W: Dawna książka i kultura. Wrocław 1975 s. 9-32.
Nieznany bibliofil polski XVI wieku Maciej Bech. O potrzebie badań proweniencyjnych. Rocznik Bibliograficzny 1977 z. 1/2 s. 117-140.
Spory o „szczyrą prawdę. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1978 s. 217-232 [omówienie „Postylli” Grzegorza z Żarnowca z odręcznymi adnotacjami Jakuba Wujka oraz „Wykładu katechizmu” Pawła Gilowskiego].
Wśród podręczników szkolnych. Przyczynek do bibliografii tłoczni ariańskich w Polsce. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 s. 53-62.
Le livre et la Reforme en Pologne. [Współautor:] J. Tazbir. W: La Reforme et le livre. L'Europe de l'imprime (1517-v.1570). Paris 1990 s. 417-440.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Katalog mikrofilmów. Biblioteka Narodowa, Stacja Mikrofilmowa. Red. A. Wyczański. Materiały zebrała i przygotowała M. Budrowicz-Nowicka. Stare druki oprac. pod kierunkiem A. Kaweckiej-Gryczowej. Warszawa R.l [1950] druk 1951 – R. 6/7 [1955-1956] druk 1958.
2. J. Grycz: Krótki zarys historii książek i bibliotek. Wyd. 2 poszerzone do druku przygotowała A. Kawecka-Gryczowa. Warszawa 1956, 106 s.
3. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej. T. 1, 3, 4, Z. 5, 6. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959-1983. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa. Por. Twórczość poz. .
4. Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Red. A. Kawecka-Gryczowa. Z. 1-8, 12. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959-1981. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa. Por. Twórczość poz. 17.
Zeszyty 9-11 zob. Twórczość poz. 17.

Z. 1. Kasper Hochfeder 1503-1505. Tablice 1-29. Oprac.: K. Piekarski. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione Przygotowanie M. Błońska. 1968.

Z. 2. Jan Haller 1505-1525. Tablice 30-60. Oprac.: K. Piekarski. Wyd. 2 przejrzane Od red. A. Kawecka-Gryczowa. Uzupełnienie o poprawki do z. 4 w oprac. H. Kapełuś. 1963.

Z. 3. Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516. Tablice 61-120. Oprac.: H. Bułhak. Słowo od red. A. Kawecka-Gryczowa. 1959.

Z. 4. Jan Haller 1505-1525. Tablice 121-175. Oprac.: H. Kapełuś. Słowo od red. A. Kawecka-Gryczowa. 1962.

Z. 5. Druga drukarnia Floriana Unglera 1525-1536. Tablice 176-245. Oprac.: H. Bułhak. 1964.

Z. 6. Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Tablice 246-310. Oprac.: H. Bułhak. Wstęp: A. Kawecka-Gryczowa, H. Bułhak. 1966.

Z. 7. Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Tablice 311-365. Oprac.: H. Bułhak. Słowo od red. A. Kawecka-Gryczowa. 1970.

Nagrody

Zeszyty 6 i 7 otrzymały srebrny medal na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku.

Z. 8. Aleksander Augezdecki, Królewiec – Szamotuły 1549-1561(?). Tablice 366-415. Oprac.: P. Buchwald-Pelcowa. Słowo od red. A. Kawecka-Gryczowa. 1972.

Z. 12. Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547. Tablice 571-600. Oprac.: H. Bułhak. 1981.

5. Czterysta pięćdziesiąt lat drukowanej książki polskiej. Wystawa. Wstęp i red.: A. Kawecka-Gryczowa. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1963, 40 s.
6. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. Redakcja naukowa: A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965-1978. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa (od 1969 tylko Instytut Badań Literackich).

T. 1. Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765. Oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja. 1965, XXXVI, 540 s.

T. 2. Programy drukiem wydane do r. 1765. Oprac.: W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska. Cz. 1. Programy teatru jezuickiego. 1976, XXXVIII, 717 s.; Cz. 2. Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich. 1978, XXVIII, 392 s.

7. ABHB. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. [Wyd.] H.D.L. Vervliet. [Komitet red.: A. Kawecka-Gryczowa i in.; oprac. część materiałów działu polskiego]. The Hague Vol.1: Publications of 1970 [wyd.] 1973 – Vol. 7: Publications of 1976 and additions from the preceding years [wyd.] 1978.
8. M. Bohonos, E. Szandorowska: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog. [Red. i wstęp:] A. Kawecka-Gryczowa. Współudział: T. Komender i F. Stankiewicz. [T. 1-2]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, LVIII, 584 + 585-1212 s.Bibliotheca Nationalis Polona”.
9. Encyklopedia wiedzy o książce. Red. naczelni: A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Red. główny działu: Dzieje książki: A. Kawecka-Gryczowa. Red. działów: Dzieje papiernictwa, Dzieje drukarstwa i księgarstwa polskiego XV-XVIII w.: A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, XXII, 2874 szpalt.
10. Papiernie w Polsce XVI wieku. Prace Franciszka Piekosińskiego, Jana Ptaśnika, Kazimierza Piekarskiego powtórnie wyd. i uzupełnione W. Budka. Redakcja naukowa: A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 79 s.
11. Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce. Red.: S.Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 352 s.
12. Bogowie fałszywi. Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku. Wyd. i wstęp: A. Kawecka-Gryczowa. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1981 s. 181-220. Wyd. osobne: Przedsłowie: E. Lako. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1983, 68 s.
Tekst wstępu w pierwodruku, z powodu licznych błędów, został unieważniony przez A. Kawecką-Gryczową, tamże 1982 okładka.
13. J. Zaremba: Pieśni Chwał Boskich. Edycję przygotowały: B. Brzezińska (oprac. muzykologiczne), A. Kawecka-Gryczowa (oprac. historyczne). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1989, 52 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1984.

Wywiady

Wywiad z prof. Aldoną Kawecką-Gryczową. Rozm. P. Buchwald-Pelcowa. „Przegląd Biblioteczny1980 z. 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
A.M. Wolińska: Domina Doctissima – laureata. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1981 nr 1/4.
A.M. Wolińska: Bibliografia prac prof. dr Aldony Kaweckiej-Gryczowej za lata 1926-1990. W: Z badań nad dawną książką. [T.] 1. Warszawa 1991.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5. Łódź2002 (H. Tadeusiewicz).

Ogólne

Artykuły

E. Stankiewicz-Kapełuś: Czterdziestolecie pracy naukowej Aldony Kaweckiej-Gryczowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1968 nr 4.
P. Buchwald-Pelcowa: Aldona Kawecka-Gryczowa. (1903-1990). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1990 z. 53.
H. Bułhak: Aldona Kawecka-Gryczowa. Tygodnik Powszechny 1990 nr 41.
H. Bułhak: Aldona Kawecka-Gryczowa. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1991 t. 36.
H. Bułhak: Aldona Kawecka-Gryczowa. Przegląd Biblioteczny 1991 z. 1.
H. Bułhak, A. Wyczański: Aldona Kawecka-Gryczowa. Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4.
M. Cubrzyńska-Leonarczyk: Aldona Kawecka-Gryczowa. Roczniki Biblioteczne 1991 z. 1/2.
J. Pirożyński: Aldona Kawecka-Gryczowa. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr 1/2.
J.Z. Lichański: Profesor Aldona Kawecka-Gryczowa; H. Bułhak: Profesor Aldona Kawecka-Gryczowa. Szkic do wizerunku. Rocznik Biblioteki Narodowej 1993 wyd. 1994.

Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich

J. Antoniewicz: Książka Ziem Odzyskanych. Odra 1947 nr 13.
W. Kochański. „Przegląd Zachodni1947 nr 4.

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

B. Kocowski. „Bibliotekarz1950 nr 9/10.
K. Świerkowski. „Przegląd Biblioteczny1950 z. 3/4.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku

K. Walczak. „Rocznik Kaliski1980 t. 13 [recenzja t. 3].
J. Dużyk. „Studia Historyczne1985 z. 1 [recenzja t. 1].

Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz

• [S. Grzeszczuk] stg. Ruch Literacki 1963 nr 5/6.

Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego

K. Świerzowski. „Ruch Literacki1975 nr 2.
J. Tazbir. „Acta Poloniae Historica1975.
J. Tazbir. „Kwartalnik Historyczny1975 nr 1.

Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu

M. Bogucka. „Mówią Wieki1976 nr 6.
J. Śląski: Studia o dawnej książce polskiej. Nowe Książki 1976 nr 8.
J. Osięgłowski. „Studia Źródłoznawcze1978 t. 23.

Biblioteka ostatniego Jagiellona

B. Bieńkowska. „Kwartalnik Historyczny1989 nr 3/4.
R. Marciniak, I. Bar-Święch: Historia bibliotek. Dwugłos. Przegląd Biblioteczny 1989 z. 4.