BIO

Urodzony 9 lipca 1933 w Żurominie (powiat sierpecki) w rodzinie nauczycielskiej; syn Józefa Kasjana i Kazimiery z Radomskich. W czasie II wojny światowej przebywał z rodzicami w Czortkowie na Podolu. Po zakończeniu wojny przyjechał w 1945 z rodzicami do Lipna, gdzie w 1946-51 uczył się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Debiutował jako poeta w 1951 wierszem pt. Słowo o pokoju, opublikowanym na łamach „Nowego Toru”, dodatku literackiego „Gazety Toruńskiej” (nr 3; tytuł wiersza nadany pierwotnie przez redakcję: Rozmowa z przyjacielem). W czasie studiów uczestniczył w pracy kulturalnej prowadzonej przez Związek Młodzieży Polskiej i Zrzeszenie Studentów Polskich. Od 1955 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po uzyskaniu magisterium w 1955 został asystentem, a w 1956 starszym asystentem UMK. Jako historyk literatury debiutował w 1957 artykułem Nieznana poezja Stanisława Starzyńskiego, ogłoszonym w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” ( z. 1). W 1957 ożenił się z Danutą Krotoską. W 1959-62 należał do bydgoskiego Koła Młodych Pisarzy Związku Literatów Polskich (ZLP), a w 1960 był współzałożycielem Grupy Poetyckiej „Wiatraki”, do której należał do 1968. Od 1962 był członkiem ZLP. W 1964 obronił pracę doktorską Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego (promotor profesor Julian Krzyżanowski). W tymże roku otrzymał stanowisko adiunkta na UMK, a w 1968 stanowisko docenta. W 1965 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1968 Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a w 1969 członkiem Polskiego Towarzystwa Literaturoznawczego. Studia naukowe, artykuły, recenzje, wiersze i przekłady publikował m.in. w „Pomorzu” (1955-71), „Wiatrakach” (1960-67), „Gazecie Pomorskiej” (1967-81), „Faktach i Myślach” (1968-71), „Literaturze Ludowej” (1972, 1977, 1979, 1982-83); swoje utwory ogłaszał także w almanachach poetyckich. W 1970-73 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK. W 1977 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Poetyka polskiej zagadki ludowej. W 1981-83 był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. W 1989 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1990-94 kierował Zakładem Polskiej Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu UMK. W 1994 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego. W 1998 został rzeczywistym członkiem ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki we Lwowie. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał trzykrotnie nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia (1978, 1983, 1987), za twórczość poetycką nagrodę Wojewody Toruńskiego III stopnia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1981). Zmarł 21 kwietnia 2010 w Toruniu; pochowany tamże na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Twórczość

1. Ognisko i ciemny wiatr. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1962, 38 s.

2. Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966 [właśc. 1965], 171 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Rozprawa doktorska.

3. Gałązka mroku. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 43 s.

4. Pierścienie. [Wiersze]. [Poznań:] Wydawnictwo Poznańskie 1968, 21 s.

Na obwolucie: Wiatraki II. Almanach Bydgoskiej Grupy Poetyckiej.

5. Poetyka polskiej zagadki ludowej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1976, 264 s.

Zawartość

Zarys poetyki polskiej zagadki ludowej; Zagadka w pieśni; Zagadka w bajce; Próba systematyki; Aneksy.

6. Progi. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980, 59 s.

7. Polska zagadka ludowa. Zeszyt pod red. Lucylli Pszczołowskiej. (Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział I. T. 10). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1983, 145 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Wstęp; Zagadka funkcjonująca samodzielnie; Zagadka w pieśni; Zagadka w opowieściach ludowych; Uwagi ogólne; Badania nad zagadką; Aneksy.

8. Siostrzane muzy. Studia o literaturze ustnej i pisanej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 224 s.

9. Znikające aureole. [Wiersze i przekłady poetyckie]. Bydgoszcz: Pomorze 1992, 86 s.

10. Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1994, 171 s.

11. Obnażona ziemia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1996, 73 s.

Zawartość

Zawiera wiersze i przekłady z języka ukraińskiego.

12. Nad Seretem i nad Skrwą. Studia i szkice folklorystyczne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000, 147 s.

Zawartość

Axela Olrika „Prawa epickie poezji ludowej” – próba komentarza; Wernyhora – postać z polsko-ukraińskiego pogranicza; Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa; Z dziejów ukraińskiej folklorystyki; Z problemów ludowych pieśni żołnierskich; Kompozycja tekstu polskich pieśni ludowych; O czasach w bajce ludowej; O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej; Ze wspomnień folklorysty i tłumacza.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nieznana poezja Stanisława Starzyńskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologia Polska 1957 z. 1 s. 85-109.
Uwagi o „A Dorio ad Phrygium” Cypriana Norwida. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologia Polska 1959 z. 1 s. 85-104.
Wernyhora. (Zarys dziejów postaci w literaturze polskiej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologia Polska 1962 z. 6 s. 53-120.
O badaniach nad genezą i przemianami zagadki. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1982 z. 126 s. 51-68.
O typach kompozycji tekstu w ukraińskich i polskich pieśniach ludowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1982 z. 137 s. 125-143.
Dwie pieśni z archiwum Rubinkowskich. Literatura Ludowa 1987 nr 3 s. 39-51.
Jan Kanty Grodzki i jego „gadki. Literatura Ludowa 1987 nr 1 s. 41-51.
Strategia i taktyka walki z chorobą w zamawianiach. W: Od Kochanowskiego do Różewicza. Warszawa 1988 s. 249-259.
Duma z dum ukraińskich” – zapomniany poemat Erazma Izopolskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 7-36.
Маха Lüthiego koncepcja bajki. Literatura Ludowa 1992 nr 4/5 s. 85-105.
Ikar czy Atlas? O liryce Andrzeja Baszkowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1993 z. 39 s. 113-130.
Przemiany bajki o zającach i żabach. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 31-42.

Przekłady

1. Na ciche wody. Dumy ukraińskie. [Przekł., wstęp i komentarz:] J. Kasjan. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1973, 165 s. Wyd. 2 rozszerzone i poprawione pt. „Na ciche wody” – ludowy epos Ukrainy. Wyboru dokonał i komentarzem opatrzył [oraz przeł.] J. Kasjan. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000, 163 s.
Wyd. 2 uzupełnione o nowy cykl dum opiewających walki wojsk B. Chmielnickiego.
2. Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. [Wybrał, przeł. i oprac.:] J. Kasjan. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1994, 438 s.

Prace redakcyjne

1. Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia polskiej zagadki literackiej. [Wybór, oprac. i wstęp:] J. Kasjan. Toruń: Nakład autora 1992, 235 s. Wyd. nast. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1994.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Informacje żony 2005.

Wywiady

W przymierzu z tradycją. [Rozm.] J.L. Ordan. „Fakty1980 nr 24.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Ćwikliński).
P. Głowacka: Bibliografia prac prof. Jana Mirosława Kasjana za lata 1951-2002. W: W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin. Toruń 2003.

Ogólne

Artykuły

K. Nowicki: Sami ze sobą niezgodni.” „Wiatraki 1967 nr 15.
A. Szymańska: Mirosław Kasjan. Pomorze 1971 nr 14.
K. Jakowska: Mirosław Kasjan. Warmia i Mazury 1978 nr 9 [wstęp do kolumny wierszy].
O. Hnatnik: Na przełęczy światów. Kultura”, Paryż, Warszawa 1996 nr 1/2.
D.T. Lebioda: Malowanie słowami. O poezji Mirosława Kasjana. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.
M. Jakitowicz: Mirosław Kasjan. Portret twórcy. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16.
Od romantyzmu do współczesności. Wrocław 2002, passim.

Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego

K. Giułumianc: Z zagadnień polskiej frazeologii i metaforyki. Poradnik Językowy 1967 nr 3.
E. Kozarzewska. „Poradnik Językowy1967 nr 6.
Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1968 z. 1.

Gałązka mroku

A. Słucki. Pomorze 1967 nr 15.
J. Komar. „Współczesność1968 nr 26.

Poetyka polskiej zagadki ludowej

M. Głowiński: O zagadce. Nurt 1977 nr 7.
H. Kapełuś. „Rocznik Literacki 1976wyd. 1979.

Progi

J. Rochowiak: Nowe książki autorów toruńskich. „Progi” Mirosława Kasjana. Nowości 1980 nr 194.
P. Piaszczyński: Przedwczoraj i dziś. W: Tematy. III toruński almanach literacki. Łódź 1982.

Polska zagadka ludowa

M. Lubieniecka: Najnowsza monografia polskiej zagadki ludowej. Literatura Ludowa 1984 nr 2.

Siostrzane muzy

F. Sielicki. „Slavia Orientalis1988 nr 3.

Na ciche wody

A. Osińska: Dumy ukraińskie i ich bohaterowie (Komentarz do zbioru Jana Mirosława Kasjana „Na ciche wody”. Ludowy epos Ukrainy). W: W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin. Toruń 2003.

Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce

K. Stasiewicz. „Pamiętnik Literacki1994 z. 4.