BIO

Born on 28 Feburary 1954 in the village of Kuślin, Greater Poland; son of the master shepherd Władysław Przychodniak,and Agnieszka Banaś. He attended the Nicolaus Copernicus Upper-Secondary School of Communications No. 1 in Poznan, where he completed his advanced secondary education in 1974. That year he started a degree in Polish philology at the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznan. After graduating with a master's degree in Polish philology in 1978, he was appointed assistant at the Department of Nineteenth Century Polish Literature (from 1996 the Department of Romantic Literature) at the Institute of Polish Philology (IFP). He made his debut in 1979 with a review of M. Masłowski's book Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej (The History of a Hero: Theatrical visions of "Forefathers' Eve", "Kordian" and "The Un-Divine Comedy" before the Second World War), which appeared in "Ruch Literacki" (no. 4). In subsequent years he continued to research on literary history and nineteenth-century literary criticism, as well as on Romantic theatre. He published articles, reviews and critical editions of texts in journals including "Pamiętnik Teatralny" (1980), "Pamiętnik Literacki" (1985–86) and "Studia Polonistyczne" (1985). In 1987, he published an article (using the pseudonym Jan Prot) Od klasycyzmu. (From Classicism) in Glosariusz ("Glossary") Vol. 3, a collection of teaching materials for middle schools published outside the reach of state censorship. He was awarded a doctoral degree from UAM in 1987 for his dissertation U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825 (At the Threshold of Romanticism: Transformations of Warsaw theatre criticism, 1815-1825), which was supervised by Prof. Zofia Trojanowiczowa. He subsequently took up a post as a lecturer. He continued to publish scholarly texts in journals including "Pamiętnik Literacki" (1993 and 1996), as well as in "Polonistyka" (1993, 1996, 1999, and 2009). In 2001, he was awarded a habilitation degree from UAM for his study Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji (The Struggle for Hearts and Minds: Studies on the literature and politics of the Great Polish Emigration). He was made associate professor at UAM and from 2002 to 2009 he co-edited the literary series, "Seria Literacka", of the Poznan Polish studies yearbook "Poznańskie Studia Polonistyczne". Each was published as a monographic issue bearing a separate title. He was also active as a scholarly editor, with his work including preparing alongside J. Brzozowski a critical edition of Juliusz Słowacki's poetry. He was likewise involved in literary documentation projects, producing bibliographies and biographies. From 2002 to 2011 he was director of the specialist study programme in librarianship and documentation at the Institute for Polish Philology at UAM. He was made state-appointed professor in the humanities in 2008. In 2001, he joined the Editorial Council of the Torun-based journal "Sztuka Edycji". He led the research project Nowy Korbut. Adam Mickiewicz – bibliografia podmiotowa (The New Korbut: Adam Mickiewicz – a specialist bibliography) that was conducted between 2011 and 2016 at the Faculty of Polish and Classical Philology at UAM. It was funded by the National Humanities Development Program and resulted in the volume Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut (Bibliography of Polish Literature: New Korbut). (Vol. 10, Part 1: Adam Mickiewicz – Twórczość [Adam Mickiewicz: Works] is in print). As part of a grant awarded by the National Humanities Development Programme in 2015 in the "Tradition" section, he started working on a new critical edition of Juliusz Słowacki's Król-Duch (King-Spirit). He received the individual UAM Rector's prize (second class) in 1981, 1994 and 2002 in recognition of his scholarly achievements, as well as the collective prize (third class) in 2011. He married the Polish language teacher Maria Grześkowiak in 1979. They have two children, Marcin (b. 1980) and Agnieszka (b. 1987). He lives in Puszczykowo.

Twórczość

1. U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1991, 205 s. Źródła do Historii Polskiej Krytyki Teatralnej, 1.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

1. „Zimni znawcy” – paradoksy iksowskiej krytyki teatralnej: A) Za kulisami Towarzystwa Iksów; Kto był Iksem?; Rozwój i upadek Towarzystwa; B) Iksowska szkoła teatru i krytyki; C) Co to jest romantyczność? – 2. Przyjaciele Prawdy i miłośnicy narodowości: A) Antyiksowscy oponenci i opozycjoniści; B) Kazimierz Brodziński w kręgu spraw teatralnych; C) „Wstąpili w ten zawód dziennikarze...” – 3. Między klasycyzmem a romantyzmem: A) Teatr Narodowy i prasa warszawska w dobie kryzysu 1821-1825; B) Ponawianie krytyki teatralnej: Pseudoiksowie, czyli Tomasz Le Brun i D.K.R.; Amatorzy, sprawozdawcy i recenzenci; C) Romantycy wchodzą na scenę krytyczną. – 4. Kres klasycystycznej – początek romantycznej krytyki teatralnej?

2. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2001, 360 s., 10 s. tab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Filologia Polska, 67.

Rozprawa habilitacyjna.
Artykuły (wersje pierwotne) w języku francuskim: Pielgrzymi w teatrze. O doświadczeniach teatralnych Wielkiej Emigracji. Les expériences théâtrales de l’émigration polonaise en France après l’insurrection de 1830–1831. W: L`Europe et son combat pour la liberté à travers le théâtre et l’opéra. Paris 1996 s. 167–180; Wiktor Hugo w oczach romantyków polskich: Victor Hugo aux yeux des Polonais du XIXe siècle. W: Les grands hommes des autres. Actes du Xe Colloque Poznań–Strasbourg des 4–6 novembre 1998. Poznań 2000 s. 251–259.

Zawartość

Munimentum” Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. – I. Romantyczny agon: Pejzaż z tezą. Paryż i „Paryż” Juliusza Słowackiego; Śpiew Orfeusza. Od „Lambra” do „Kordiana” – w kręgu tyrteizmu Juliusza Słowackiego; Pielgrzymi w teatrze. O doświadczeniach teatralnych Wielkiej Emigracji; Wiktor Hugo w oczach romantyków polskich; Style romantycznych polemik (Słowacki – Mickiewicz – Mochnacki – Ostrowski). – II. „Imaginacja” i „druk”. O pismach Maurycego Mochnackiego: Droga Maurycego Mochnackiego [zmien. wersja wstępu do M. Mochnackiego „Pism krytycznych i politycznych”]; Milczenie krytyka; Mochnacki wciąż pisze; Nieznane teksty Maurycego Mochnackiego w prasie emigracyjnej. – III. Publicysta Adam Mickiewicz: Walka o rząd dusz. O strategii i stylu artykułów politycznych Adama Mickiewicza w „Pielgrzymie Polskim”; Odezwa do Galicjan, czyli „ostatnie słowo” redaktora „Pielgrzyma Polskiego”; Między romantyzmem a nowoczesnością. Adam Mickiewicz i „Trybuna Ludów”. – IV. Nieznane publikacje Maurycego Mochnackiego i Adama Mickiewicza: Emigracyjne publikacje Maurycego Mochnackiego; Nieznane teksty Adama Mickiewicza; Pomnik Mochnackiego. – Zakończenie.

3. Wierzenickie niedyskrecje. Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2006, 58 s.

4. Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szkiców postromantycznych. Kraków: Universitas 2016, 313 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – I. Juliusza Słowackiego poszukiwanie formy: Czy Słowacki pisał francuskie wiersze?; Antyerotyki, czyli jak „rozwiązać zadania człowieka”; Dlaczego Słowacki przestał chodzić do teatru?; W lirycznych przestrzeniach; Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy mistyka; Objaśnianie poezji; Ostatnie zdania i uwagi. – II. Cierpienia, ofiary…: „Barbara Radziwiłłówna” [A. Felińskiego], czyli epifania przemienionego narodu; Podwójna obcość. Z dziejów polskiego stereotypu prześladowczego; Wiosna i jesień poetów: Poznań 1948; „Świński wiek”. Hrabia [Zygmunt] Krasiński i la modernité wieku XIX. – III. …i eksplozje: Wielka eksplozja. Z dziejów pewnej metafory. – Postscriptum.

5. Wariacje romantyczne. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2022, 163 s.

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2022, plik w formacie PDF.

Zawartość

Legere necesse est. – Gdyby Mickiewicz nie odpłynął... – O czym marzy podmiot liryczny. – O Juliuszu, co w skuteczność modlitw nie wierzył. – Smutek pod Aleksandrią (jeszcze raz o Hymnie). – Laura pomszczona. – Nienapisana ballada. – Czego nie napisała Salomea Bécu? – In eter veritas. – Jak się nie poddać, to z hukiem. – O tym, jak Mickiewicz z szaleństwa się wyleczył. – Jesienny wiersz Norwida. – Najkrótsza przedmowa świata. – Kto pisze wiersz? – Tryptyk martyrologiczny: I. „Niech wszystkie na mnie zwalą się cierpienia”; II. Cierpienie uszlachetnia; III. Skąd to okrucieństwo? – Tryptyk biblijny: I. Apologetyka i autopromocja; II. Ananiasz i Safira; III. Pobożni interpretatorzy. – Leksykologiczne quartetto: 1. Kur i kury; 2. Tęcza i kosa; 3. „Błąkający się” i „obłąkany”; 4. „Błędny” i „obłędny”. – Neutrum. – Aneks niepoważny. – Z „Nowego słownika terminów literackich”.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

W świecie „ułudy romantycznej” Józefa Kotarbińskiego. (Program poezji romantycznej na scenie). Pamiętnik Teatralny 1980 z. 2 s. 205226 [obszerniej o książce J. Kotarbińskiego: Ze świata ułudy].
Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1827 roku. Pamiętnik Literacki 1985 nr 2 s. 257265.
Nieznane artykuły Maurycego Mochnackiego w „Nowej Polsce” z 1831 roku. Studia Polonistyczne 1985 t. 13 s. 110–144.
Pierwszy artykuł Maurycego Mochnackiego w prasie warszawskiej?Pamiętnik Literacki1985 z. 1 s. 109–119.
Romantycy wobec teatralnej materii. W: Technika w teatrze a sztuka inscenizacji. Poznań 1988 s. 105116.
Dziennik” Piotra Kopczyńskiego, czyli sceny z życia codziennego Wielkiej Emigracji. W: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Poznań 1991 s. 119128.
Badania nad dramatem polskim okresu 1795–1830. (Dokonania i perspektywy). W: Dramat i teatr postanisławowski. [T.] 1. Wrocław 1992 s. 924.
Romantyczny egzystencjalizm. Wokół „Marii” Antoniego Malczewskiego. W: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Wrocław 1992 s. 152-159 [autor podpisany: Zbigniew Przychodniak (Jan Prot)].
Stan badań nad dramatem polskim okresu romantyzmu; „Córka Miecznika” Konstantego Majeranowskiego – zapomniany melodramat według „Marii” A. Malczewskiego. [Współautor:] K. Trybuś; W kręgu melodramatu. O nowych publikacjach francuskich i jednej polskiej sprzed półwiecza. W: Dramat i teatr romantyczny. [T.] 1. Wrocław 1992 s. 944; 271–278; 309–320.
O wyprawie Maurycego Mochnackiego w Lubelskie w świetle jego nieznanych listów z grudnia 1830 i stycznia 1831. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 126–137.
Obrona „Sylfidy. O zapomnianych recenzjach teatralnych Antoniego Lesznowskiego. W: Zapomniane wielkości romantyzmu. Poznań 1995 s. 235248.
Le romantisme français en Pologne. La France dans les écrits de Maurycy Mochnacki. W: Les influences étrangères en Pologne du Moyen-Âge à nos jours. Strasbourg [1996] s. 72–80.
O losach spuścizny rękopiśmiennej po Maurycym Mochnackim w świetle dokumentów Towarzystwa Literackiego w Paryżu z lat 1835–1838. [Współautor:] K. Trybuś. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societé Historique et Litteraire Polonaise 1996 t. 3 s. 73–97 [z wykazem zbioru rękopisów pt.: Dokumenty rozmaite dotyczące depozytu Maurycego Mochnackiego 1835–38].
O czczości uwag kilka. Prolegomena do badań nad przeoczonym problemem historii teatru; Jak paziem być? [Współautorka:] E. Nowicka [dot. pazia w historii i literaturze]. W: Igraszki trafu, teatru i tematów. Poznań 1997 s. 716; 45–57.
Alojzy Feliński „Barbara Radziwiłłówna. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1. Od wieku XVI do Młodej Polski. Gdańsk 2002 s. 119135.
Intrygujący list Maurycego Mochnackiego. W: Romantyzm, poezja, historia. Warszawa 2002 s. 313324.
Podwójna obcość. Początki polskiego stereotypu prześladowczego. W: Ulotność i trwanie. Poznań 2003 s. 295–310 Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Polonistycznych, 36; wersja oryginalna w języku francuskim: Le double étranger des romantiques polonais et l’esprit national. W: Amis et ennemis héréditaires. Les stereotypes nationaux. Poznań 2006 s. 99–108.
Antyerotyki, czyli Juliusza Słowackiego walka z formą człowieka. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2004 t. 11 s. 115–129, przedruk w: Biografie romantycznych poetów. Poznań 2007 s. 159–171. Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 49.
Juliusz Słowacki i teatralne konwencje. W: Słowacki teatralny. Poznań 2006 s. 3554.
Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego. W: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. Toruń 2008 s. 2139.
Le théâtre des nations” et l’Esprit de la France, selon Juliusz Słowacki. W: Conscience nationale. État et religions. Strasbourg 2008 s. 257– 268.
O tym, jak literatura stała się piękna (i jak piękną być przestała). W: Piękno wieku XIX. Poznań 2008 s. 9–24. Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 54.
Poznań, rewolucja i romantyzm. Kronika Miasta Poznania 2008 nr 1 s. 172197.
Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku. Pamiętnik Literacki 2009 z. 3 s. 181199.
Le pacte historique ou le deuxième mensonge romantique. Lelewel – Mickiewicz – Słowacki. W: Littérature et Histoire. Vol. 1. Histoire et fiction. Poznań 2009 s. 5968.
Wiosna i jesień poetów. Juliusz Słowacki, Karol Baliński i Ryszard W. Berwiński w Poznaniu w roku 1848–1849. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 357368.
O czytaniu i objaśnieniu utworów Słowackiego. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 2010 z. 20/21 s. 47–63.
Comment (re)présenter un échec national? La chute de l’insurrection de novembre 1831 dans le romantisme polonais. W: Fiction et histoire. Strasbourg 2011 s. 169180.
Jarosław Marek Rymkiewicz, czyli wielka eksplozja polskiego romantyzmu. W: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Poznań 2011 s. 219233.
Mesijanska fantazma – otvoreni i skriveni kod poljske književnosti. W: Njegoševi dani 3. Međunarodni naučni skup, Nikšić, 1–3 septembra 2010. Godine; Nikšić 2011 s. 213–223.
Między pisarską wolnością a edytorską koniecznością. Jak drukować brulionowe wiersze Juliusza Słowackiego. W: Poeta przez pryzma przepuszczony. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin. Poznań 2011 s. 2964.
Z Collège de France do „La Tribune des Peuples”, czyli co się stało z legendą słowiańską Adama Mickiewicza? W: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Warszawa 2011 s. 286298.
Czy Poznań był romantyczny? W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 161–176.
Grande explosion. L’histoire d’une métaphore. W: Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture. Poznań 2012 s. 2740.
Jak czytać – i drukować – raptularzowe wiersze Słowackiego?Debaty Artes Liberales2012 t. 5 s. 35–50.
Liryczne przestrzenie Juliusza Słowackiego. W: Przygody romantycznego „Ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse. Poznań 2012 s. 8198.
(Faire) revivre l’histoire. Le vécu historique dans les memoires des insurgés polonais de 1830–1831. W: Vivre l’histoire. Strasbourg 2013 s. 8396.
Wstęp. [Współautor:] J. Brzozowski. W: Słowacki: Wiersze. Wrocław 2013 s. I–CXXXVIII. Biblioteka Narodowa I, 319.
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego. [Współautorzy:] J. Brzozowski, E. Fradois, M. Kalinowska. Pamiętnik Literacki 2014 z. 2 s. 127145.
Józefa Korzeniowskiego próby i kolizje romantyczne. Jeszcze raz o tragedii „Mnich”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2015 t. 27 nr 1 [9] s. 25–46.
Z filozoficznego dziennika Augusta Cieszkowskiego. (Czytane w rękopisie). W: Cieszkowski in memoriam 1814–2014. Poznań 2015 s. 93119.
Czego nie napisał Słowacki – sprostowanie filologiczne. Gazeta Wyborcza 2017 nr (z 27 II) [nawiązanie do eseju W. Osiatyńskiego pt. Gdy demokracja przegrywa z symbolami].
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza. Biblioteka”, Poznań 2017 nr 21 s. 181-204.
Wiersze z podróży – w odnalezionym raptularzu Juliusza Słowackiego. Rozpoznania wstępne. Sztuka Edycji 2017 nr 1 s. 69-84.
Jarosław Maciejewski (1924-1987) – Wielkopolanin z ducha i poznańczyk z urodzenia. [Współautor:] J. Fiećko. W: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019). T. 3: Nauka o literaturze (po roku 1945). Poznań 2018 s. 125-137 .
Zofia Trojanowiczowa, czyli „Niezwykłość Mickiewicza. W: Nie kłaniać się okolicznościom. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej. Poznań 2018 s. 99-114.
Historia „Raptularza wschodniego” do roku 1939 i jego stan aktualny. [Współautorka:] U. Makowska. W: Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. T. 2. Warszawa Toruń 2019 s. 15-40 .
Liryczna notatka z arabskich rozmów, czyli kłopoty z pewnym wierszem Słowackiego. W: Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane profesorowi Rolfowi Fieguthowi. Poznań 2019 s. 179-200.
Wiersze z podróży – w czasoprzestrzeni „Raptularza wschodniego. W: Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. T. 3. Warszawa Toruń 2019 s. 35-60 .
O dwóch nieukończonych wierszach egipskich z odnalezionego raptularza Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki2020 z. 4 s. 125-147.
Princess Trubecka in a Siberian Hell. A Dialog Between Three European Poets. (With the Participation of Dante). W: The literature of Polish Romanticism in Its European contexts. Berlin 2020 s. 113-134.
Mickiewicz i inni. Wielkopolska romantyczna – i rozważna. W: Poznański sposób na niepodległość. Poznań 2021 s. 569-602.
Raptularz podróży wschodniej Juliusza Słowackiego – przestrzeń pamięci poetyckiej. W: Pamięć Juliusza Słowackiego. Warszawa2021 s. 43-64 .
Co czytał August Cieszkowski? Z rękopiśmiennych źródeł poznańskiej myśli organicznikowskiej. W: Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Warszawa 2022 s. 175-192.
Liryczna fantastyka Juliusz Słowackiego. W: Romantyczna fantastyka. III Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej. Poznań 2022 s. 59-73.

Scenariusze filmów dokumentalnych

Romans z ojczyzną. Maurycy Mochnacki 1803–1834. Scenariusz i reżyseria: J. Kubiak, Z. Przychodniak. Telewizja Polska (Telewizja Edukacyjna Programu 1) 1997.
Modlitwa poety. Scenariusz: J. Kubiak, Z. Przychodniak. Reżyseria: J. Kubiak. Telewizja Polska 2005 [o lirykach religijnych A. Mickiewicza].
Napoleon w Poznaniu. Scenariusz: J. Przychodniak. Reżyseria: J. Kubiak. Telewizja Polska 2006.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Technika w teatrze a sztuka inscenizacji. Materiały. Ogólnopolska konferencja naukowa w Poznaniu, 30 maja – 1 czerwca 1988. Pod red. Z. Przychodniaka i T. Krzeszowiaka. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1988, 141 s. Politechnika Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru.
2. Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1995, 292 s. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 37.
Materiały z sesji pt. „Na tropach sławy. Rysunki zapomnianych romantyków”, zorganizowanej w Poznaniu 8–10 XII 1993 przez Zakład Literatury Polskiej XIX w. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
3. M. Mochnacki: Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp: Z. Przychodniak. Wybór i oprac.: J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1–2. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1996, 489 + 383 s.
4. Nie tylko o Norwidzie. (Profesor Zofii Trojanowiczowej). [Szkice]. Pod red. J. Czarnomorskiej, Z. Przychodniaka, K. Trybusia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997, 314 s. Prace Komisji Filologicznej, 38.
5. Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998. Praca zbiorowa. Pod red. [i ze wstępem] Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1998, 534 s., [16] s. tab. Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Filologia Polska, 61.

Nagrody

Nagroda zespołowa (I stopnia) Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1998.
6. Słowacki współczesnych i potomnych. W 150. rocznicę śmierci Poety. Pod red. [i ze wstępem] J. Borowczyka i Z. Przychodniaka. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2000, 261 s. Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych, 26.
7. Od Carrolla do Norwida. [Szkice]. Wybór i oprac.: J. Borowczyk, Z. Przychodniak, P. Śliwiński. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2003, 196 s. Studenckie Debiuty Naukowe, 1.
8. Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150. rocznicę śmierci poety. Pod red. [i ze wstępem] Z. Przychodniaka i M. Piotrowskiej. Poznań: Sorus 2005, 216 s., [6] k. tab.
9. J. Słowacki: Wiersze. Oprac.: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. Nowe wyd. krytyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2005, XXXI, 925 s. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Edycja wyróżniona nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2005.
Tekst częściowo równolegle w języku angielskim i polskim, częściowo równolegle w języku francuskim i polskim.
10. Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej. Wybór i oprac.: A. Artwińska, Z. Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2007, 120 s. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Filologia Polska, 103.
11. J. Maciejewski: Mistyczne symbole i polityczne realia. Studia i głosy. Wstęp i dobór tekstów: J. Fiećko i Z. Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2007, 186 s. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Klasycy Nauki Poznańskiej, 4.
12. Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Red.: E. Nowicka i Z. Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2008, 455 s. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 54.
Karta tytułowa także w języku angielskim.
13. J. Słowacki: Poematy. Oprac.[i wstęp:] J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Nowe wyd. krytyczne. T. 1–2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2009. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

T.1. Poematy z lat 1828–1839, XXXIV, 846 s., [5] s. tab.

T. 2. Poematy z lat 1842–1849, 754 s.

Nagrody

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2009.
14. Fiction et histoire. [Red.:] Z. Przychodniak, G. Séginger. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg 2011, 304 s. Formes et Savoirs.
Materiały z kolokwium zorganizowanego w 2010 w Poznaniu przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Université Paris-Est Marne-la-Vallee (w ramach polsko-francuskiego programu „Polonium”).
15. Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture. [Red.:] Z. Przychodniak. P. Śniedziewski. Poznań: [Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] Éditions de la Société des Amis des Sciences et des Lettres 2012, 215 s. [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Littérature et Histoire, 2.
Materiały z kolokwium zorganizowanego w 2010 w Poznaniu przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Universite Paris-Est Marne-la-Vallee (w ramach polsko-francuskiego programu „Polonium”).
Tytuł z dodanej s. tytułowej: Fikcja historii. Formy i wyobrażenia zerwania.
16. J.I. Kraszewski: Ideał męża wieku XIX. Wstęp i oprac.: J. Kubiak i Z. Przychodniak. Poznań: Towarzystwo im. H. Cegielskiego [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interfund] 2013, 121 s.
Edycja na podstawie: Hipolit Cegielski. Wspomnienia pośmiertne z notat udzielonych ułożone. [Ogłoszone w roczniku] „Rachunki z roku 1868”. Poznań 1869.
Na okładce podtytuł: Józef Ignacy Kraszewski o Hipolicie Cegielskim. W 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego.
17. J. Słowacki: Wiersze. Wstęp i oprac.: J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2013, CXXXVIII, 626 s. Biblioteka Narodowa I, 319. Wyd. 1 dodruk 2017.
18. J. Słowacki: Beniowski. Poemat z roku 1841 i dalsze pieśni. Oprac.: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. Nowe wyd. krytyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2014, LVI, 632 s., [8] k. tab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
19. Wiersze z biografią. Próby edytorskie z poezji polskiej. Koncepcja i red. naukowa Z. Przychodniak. Poznań: "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2016, 140 s.
20. Adam Mickiewicz. Twórczość. Vol. 1. Oprac. zespół: Z. Przychodniak (kierownictwo i redakcja naukowa), J. Borowczyk, Z. Dambek-Giallelis, E. Lijewska, A. Przybyszewska. Warszawa: Instytut Badan Literackich PAN. Wydawnictwo; Kle 2019, 596 s. Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; 10, vol. 1.
21. Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo DiG. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2019.

T. 2. Edycja – komentarz – objaśnienia. Pod red. M. Kalinowskiej, U. Makowskiej, Z. Przychodniaka, M.Troszyńskiego i D. Kai, 648 s.

T. 3. Studia i interpretacje. Pod red. M. Kalinowskiej, E. Kiślak i Z. Przychodniaka, 501 s. [część tekstów w języku angielskim] .

22. Romantyczna fantastyka. III Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej. Pod red. W. Hamerskiego, Z. Przychodniaka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2022, 271 s. Filologia Polska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 239 .

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2022, plik w formacie PDF.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2016.

U progu romantyzmu

K. GAJDA. „Ruch Literacki1993 z. 1/2.

Walka o rząd dusz

A. DERLATKA. „Ruch Literacki2001 z. 5.
A. FABIANOWSKI: Publicystyczne oblicze romantyzmu. Nowe Książki 2001 nr 8.
M. KOWALSKI. „Pamiętnik Literacki2003 z. 1.
E. NOWICKA. „Przegląd Humanistyczny2003 nr 2.

Poszukiwania, cierpienia i eksplozje

M. BIZIOR: Postromantyczne spojrzenie. „Pamiętnik Literacki2018 z. 1.

Zapomniane wielkości romantyzmu

J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. t. 2 [dot. m.in. tomu pod redakcją Z. Przychodniaka].
H. KRUKOWSKA. „Pamiętnik Literacki1999 z. 1.

M. Mochnacki: Pisma krytyczne i polityczne

J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 [dot. m.in. tomu w opracowaniu Z. Przychodniaka].
J.M. RYMKIEWICZ: Polska między bytem a zagładą. Życie 1997 nr 115.
Z. WÓJCICKA. „Ruch Literacki1997 z. 6.
T. WINEK. „Pamiętnik Literacki1999 z. 2.

Nie tylko o Norwidzie

J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 [dot. m.in. tomu pod redakcją Z. Przychodniaka].
M. INGLOT: Rewia romantycznych dylematów. Studia Norwidiana 1999/2000 t. 17/18.

Księga Mickiewiczowska

M. JANUSZKIEWICZ: Wieszcz wiecznie żywy. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5.
S. STERNA-WACHOWIAK: Poeta XX wieku. Nowe Książki 1998 nr 12.
J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 [dot. m.in. tomu pod redakcją Z. Przychodniaka].
A. ZIOŁOWICZ. „Ruch Literacki1999 z. 2.

J. Słowacki: Poematy

M. ŁAWRYNKOWICZ: Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. Sztuka Edycji 2011 nr 1.