BIO

Urodzony 12 czerwca 1912 w Chełmie Lubelskim w rodzinie chłopskiej; syn Antoniego Mrozowskiego i Marii z Falkowskich. Początkowo uczęszczał do Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie, następnie kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim, gdzie był uczniem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, poety. Debiutował w 1932 wierszem pt. Maruder życia, opublikowanym na łamach szkolnego pisma „Spójnia” (z 22 listopada); w 1932-34 redagował to pismo. W tymże okresie był terenowym członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Kuźnia Młodych”. Współpracował także z pismem „Kamena” (1934-39). W 1934-36 należał do utworzonej w Chełmie, wspólnie ze Zdzisławem Popowskim, grupy poetyckiej Pryzmaty. Po zdaniu matury w 1934 pracował krótki czas jako robotnik na kolei, a następnie w poszukiwaniu zatrudnienia wyjechał do Warszawy. Związał się tu z grupą poetów skupionych wokół Józefa Czechowicza; mieszkał przez pewien czas w tzw. wspólnym pokoju na Dobrej. W 1934-36 był zatrudniony jako aktor w Instytucie Reduta. W 1935 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). Publikował w tym czasie w „Płomyczku” (1935-37). Od 1936 pracował jako sekretarz Wydziału Wydawniczego Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolniony po zawieszeniu Zarządu Głównego Związku w 1937, pełnił do 1938 obowiązki kuratora w Sądzie Grodzkim dla Nieletnich. W 1939 zamieszkał w Radomiu i zaczął pracować w fabryce telefonów Ericsson. Po śmierci Józefa Czechowicza, we wrześniu 1939 przejął opiekę nad jego spuścizną (pod koniec życia przekazał zbiory Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie). W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Radomiu, gdzie do 1940 kontynuował pracę w fabryce telefonów, a następnie pracował w biurze transportowym i w zakładzie malarskim. Równocześnie kontynuował twórczość poetycką. W 1944 został na pół roku uwięziony przez gestapo. Ostatnie miesiące wojny spędził we wsi Wykno pod Tomaszowem Mazowieckim. Po wyzwoleniu, został w 1945 powołany do wojska i przydzielony jako aktor do Centralnego Domu Żołnierza w Łodzi. Zdemobilizowany w tymże roku, wyjechał na polecenie redakcji „Wsi” do Solic (obecnie Szczawno-Zdrój) w celu zorganizowania Ludowego Instytutu Literacko-Naukowego. Działał w tamtejszym kole Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polski Wici. Brał aktywny udział w pracy kulturalnej i społecznej na Dolnym Śląsku. Współpracował z czasopismami „Kamena” (1945-47) i „Słowo Polskie” (1946-50); w 1946-49 kierował w Wałbrzychu oddziałem dziennika „Pionier”. W 1947 był współorganizatorem I Zjazdu Pisarzy Sudeckich i Oddziału Sudeckiego ZZLP (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP). W 1947-48 redagował tygodnik literacko-społeczny „Wałbrzych”. W 1950 zamieszkał w Łodzi i kontynuował pracę literacką i redakcyjną. Wiersze, prozę i artykuły drukował m.in. w dwutygodniku Oddziału Łódzkiego ZLP „Kronika” (1955-57; pracował tu także jako korektor), w „Kamenie” (1957-67), „Odgłosach” (1958-67) oraz londyńskim tygodniku „Kronika” (1966-67). W 1959 zawarł związek małżeński z Ireną Gerling. W 1961-62 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Łódzkiego ZLP. Od 1965 do przejścia na emeryturę w grudniu 1966 był bibliotekarzem w Dzielnicowej Publicznej Bibliotece Łódź-Widzew. Zmarł 26 września 1967 w Łodzi; pochowany tamże na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Twórczość

1. Mosty nad życiem. [Wiersze]. Chełm: Druk Wajnsztejnowie 1933, 52 s.

2. Rzeczywiście. [Wiersze]. Chełm: S. Mandel 1933, 63 s.

Na okładce r. 1934.

3. Dobranoc... dobranoc... [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1936, 59 s.

4. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1939, „Arkusz Poetycki” 13.

Informacja autora zob. poz. s. 235.

5. Liryki dolnośląskie. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Ludowe1948, 35 s.

6. Drugi brzeg. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 75 s.

Zawiera także cykle: Wiersze o śmierci; Z Johnem Barleycornem [fragment].

7. Akwarium. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 108 s.

Zawiera m.in. cykle: Z Johnem Barleycornem [fragment]; Z pożogi; Z podróży.

8. Wiersze wybrane. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962, 136 s.

9. Cyganeria. [Wspomnienia]. Posłowie: R. Rosiak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 254 s.

Zawiera wspomnienia dotyczące życia literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym.

10. Dolnośląskie wspominki. Katowice: Śląsk 1966, 203 s.

Wspomnienia o życiu literackim na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949.

11. Z Johnem Barleycornem. [Cykl wierszy]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 38 s.

12. Spojrzenie wstecz. [Wiersze]. Wybór: J. Jarmołowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 179 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy w cyklach: Powroty; Obok śmierci; Pieśń o ziemi; Z Johnem Barleycornem [poz. ]. – Z wierszy pośmiertnych. – O autorze: J. Koprowski: Jaki on był; S. Kaszyński: Spotkanie; C. Twardzik: Narodziny poetów.

13. Tu pod każdym kamieniem moja młodość leży. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1970, 50 s.

14. Wspominki cygana. Wybrał i wstępem opatrzył: T.Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 215 s.

Zawiera m.in. fragmenty z tomów „Cyganeria” [poz. ]; „Dolnośląskie wspominki” [poz. ]. – Ostatnie lata i dni. (Z teki pośmiertnej) [notatki W. Mrozowskiego z 1958-1967].

Prace redakcyjne

1. Antologia współczesnej poezji szkolnej. Warszawa: Kuźnia Młodych 1935, 79 s.
2. Antologia lubelskich poetów dwudziestolecia międzywojennego. Oprac.: W. Mrozowski. Wstęp: J. Szczawiej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 220 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1964, 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 4. Warszawa 1966 (Uzupełnienie).
• „Rocznik Literacki 1968” (J. Chudek).
Polski słownik biograficzny. T. 22 cz. 1 z. 91. Wrocław; Kraków 1977 (T. Kłak).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Ćwikliński).

Ogólne

Książki

I.I. Gąsiorowski: Portret Wacława Mrozowskiego. Chełm: Wojewódzki Dom Kultury 1987, 12 s.

Artykuły

K.A. Jaworski: To już tragedii jest epilog. Kamena 1967 nr 21.
J. Koprowski: Wizerunek pisarza. Osnowa 1967 jesień/zima.

Rzeczywiście

K.W Zawodziński: Liryka. „Rocznik Literacki 1934”.

Dobranoc... dobranoc...

L. Fryde: Wśród książek. Pion 1937 nr 17.

Liryki dolnośląskie

W. Żelechowski: Wśród książek. Naprzód 1948 nr 316.

Drugi brzeg

T. Kłak: Spojrzenie na drugi brzeg. Kamena 1959 nr 15/16.
J.M. Rymkiewicz: Dwie twarze poety. Odgłosy 1959 nr 9.

Akwarium

B. Ostromęcki. „Twórczość1961 nr 7.
M. Piechal. „Nowa Kultura1961 nr 20.

Wiersze wybrane [2004]

Z. Mikulski. „Kultura i Życie1962 nr 20.

Cyganeria

Z. Mikulski: Cyganeria z ulicy Dobrej. Kultura i Życie 1963 nr 12.
T. Terlecki: Neocyganeria warszawska. Kultura”, Paryż 1963 nr 10.

Dolnośląskie wspominki

J. Koprowski: Pamiętnik poety. Osnowa 1967 wiosna.

Spojrzenie wstecz

T. Kłak: Przejmujący autoportret. Kamena 1970 nr 24 [dot. też: Tu pod każdym kamieniem moja młodość leży].

Tu pod każdym kamieniem moja młodość leży

T. Kłak: Przejmujący autoportret. Kamena 1970 nr 24 [dot. też: Spojrzenie wstecz].
K. Zuchora: Byłem żeglarz zbłąkany i prosty. Poezja 1971 nr 3.

Wspominki cygana

W. Mieczkowski: Z kręgu lubelskiej awangardy. Osnowa 1982 nr 2.

Antologia lubelskich poetów dwudziestolecia międzywojennego

J. Łobodowski: Lubelska antologia. Wiadomości” Londyn 1968 nr 22.