BIO

Urodzony 19 lipca 1911 we wsi Chroberz (powiat pińczowski) w rodzinie chłopskiej; syn Jana Mortona i Genowefy z Kozłów. Od 1923 uczęszczał do Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Po zdaniu matury, rozpoczął w 1932 służbę w podchorążówce w Kielcach. W tym czasie debiutował na łamach „Gazety Kieleckiej” wierszem W dniu 11 listopada (nr 88) oraz jako prozaik opowiadaniem Podsłuchane (nr 91; podpisany J.M.). Zwolniony z wojska po trzech miesiącach ze względu na zły stan zdrowia, przebywał przez krótki czas w rodzinnej wsi, gdzie organizował amatorski ruch teatralny. Następnie podjął pracę w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu. W 1934/35 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim; po roku przerwał studia z powodu złej sytuacji materialnej oraz zaangażowania się w działalność literacką. W 1937 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) (od 1949 Związek Literatów Polskich). Powrócił do Chroberza. Ożenił się z Wierą Chodorowicz. W czasie okupacji niemieckiej przebywał początkowo w Warszawie, a następnie u rodziców żony w Biskupicach pod Warką, oraz w Chroberzu. Brał udział w działalności konspiracyjnej; w 1944 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i włączył się do akcji organizowanych przez Armię Ludową, m.in. w okresie tzw. Republiki Pińczowskiej (24 lipca-połowa sierpnia). Kontynuował też twórczość literacką, pisząc powieści pt. Człowiek z gliny oraz Inkluzowe wiano. Po zakończeniu działań wojennych organizował Powiatową Radę Narodową w Pińczowie, zajmował się zabezpieczaniem dworskich dóbr kulturalnych. W maju 1945 został naczelnym redaktorem „Gazety Kieleckiej”, a następnie „Dziennika Powszechnego”. W tymże roku przeniósł się do Warszawy. Rozpoczął pracę w redakcji tygodnika PPR „Chłopska Droga”, którego był współorganizatorem (tu też publikował opowiadania oraz fragmenty powieści do 1949). Opracowywał również w 1945 dla Filmu Polskiego scenariusze z życia polskiej wsi Felek zwycięzcą i Stara miłość Michała. W 1946-47 wchodził nadto (z ramienia Oddziału Wiejskiego ZZLP) w skład komitetu redakcyjnego tygodnika „Wieś”. Współpracował z „Dziennikiem Ludowym” (1946-48) i z „Trybuną Wolności”. W 1956 pracował w redakcji „Ziemi Kieleckiej”. W 1957 był jednym z założycieli tygodnika „Orka” (tu publikował w 1957-59). Współpracował też z redakcjami organu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej „Życie Partii” (1956) i „Tygodnika Kulturalnego” (1964-84, z przerwami). Opowiadania, fragmenty powieści zamieszczał m.in. w „Nowej Wsi” (1959-66, 1972-73), „Kulturze” (1963-79, z przerwami) oraz w piśmie „Gromada-Rolnik Polski” (1974-78). W 1961-69 był kierownikiem Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W 1966 otrzymał literacką nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny. Zmarł 24 września 1994 w Warszawie; pochowany we wsi Chroberz.

Twórczość

1. Twarze z poza mroku. [Wiersze]. Kraków: M. Stachurska 1935, 110 s.

Podpisane: Aleksander Sawicz.

2. Spowiedź. [Powieść]. Warszawa: Rój 1937, 235 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka 1948; wyd. 2[!] ze wstępem M. Żmigrodzkiej Warszawa: Książka i Wiedza 1951; wyd. 2 [!] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953; wyd. 4 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967; wyd. 5 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971; Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989. Przedruk zob. poz. , (t. 2).

Wyd. w wersji skróconej pt. Spowiedź. Opowiadanie z lat międzywojennych. Warszawa: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch” „Prasa1960, 15 s.

3. Wawrzek, syn Wawrzyńca. Powieść. Drukowana pt. Opoka. „Czas 1938 nr 58-163. Wyd. osobne [uzupełnione] Warszawa: Rój 1939, 278 s. Wyd. nast.: wyd. 2 z posłowiem T. Burakowskiego Warszawa: Spółdzielczy Instytut Wydawniczy 1949; wyd. 3 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1950, wyd. 4 tamże 1952. Przedruk zob. poz. , (t. 4).

4. Człowiek z gliny. Powieść. Powst. ok. 1944. [Informacja autora]. Druk fragmentów pt. Głos Boga. „Chłopi” 1947 nr 26/27 s. 20.

5. Inkluzowe wiano. [Powieść]. Powst. ok. 1944. [Informacja autora]. Wyd. Bydgoszcz: Książka 1946, 328 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka i Wiedza 1950, wyd. 3 tamże 1950; wyd. 3 [!] Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960. Przedruk zob. poz. (t. 2).

Przekłady

słoweński

Hudobčeva dota. [Przeł.] A. Slodnjak. Ljubljana 1950.

6. Droga otwarta. Powieść. Powst. 1945. Druk „Dziennik Ludowy” 1949 nr 108-253. Wyd. osobne pt. Wielkie dni. T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 130 + 198 s. Wyd. nast. t. 1-2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953. Przedruk zob. poz. (t. 4).

T. 1. Droga otwarta; t. 2. Zły wiatr.

7. Klucz Bożej Klementyny. [Opowiadania]. Warszawa: Książka 1948, 139 s. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Zawartość

Klucz Bożej Klementyny; Czarownice; Franusiowe szczęście; Więzy; Cacko odpustowe; Łapanka; Butki; Epizod; Zośka; Gazetka.

Wyd. osobne opowiadania Klucz Bożej Klementyny. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 29 s.

8. Zapomniana wieś. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1952, 199 s. Wyd. 2 tamże 1953. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Wyd. osobne fragmentów pt. Czarcia łąka. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 99 s.

9. Polowanie. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 31 s. Przedruk zob. poz. (t. 5).

10. Nieudana wyprawa. [Opowiadanie]. Warszawa: Sekcja Propagandy i Wydawnictwo Rady Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego 1956, 18 s.

11. Przed zimą. [Opowiadanie]. Warszawa: Sekcja Propagandy Naczelnej Rady Łowieckiej 1956, 14 s.

12. Dwa opowiadania. Warszawa: Polski Związek Łowiecki 1957, 28 s.

Zawartość

Bidula; Trzy kuropatwy.

13. Wielkie przygody małego ancykrysta. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1959, 267 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1963 [właśc. 1962], wyd. 3 1967, wyd. 4 1971, wyd. 5 1974, wyd. 6 1986. Przedruk zob. poz. (t. 5).

14. Mój drugi ożenek. [Powieść]. Nowa Wieś 1961 nr 6-34 [wersja skrócona]. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 339 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1962, wyd. 3 1965, wyd. 4 1973; wyd. 5 Warszawa: Czytelnik 1976, tamże 1988. Przedruk zob. poz. (t. 2).

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1962.

Przekłady

bułgarski

Mojata vtora ženitba. [Przeł.] S. Bojčinova. Sofija 1965.

Adaptacje

filmowe

Z. Kuźmiński, K. Chodura: Mój drugi ożenek. Wg powieści J. Mortona. Scenopis. Łódź: Uniwersum 1963, [154] k. Ekranizacja 1964?

15. Karola. Dramat w 3 aktach. Uwagi inscenizacyjne: [J. Lau] (J.L.) „Głos Młodzieży Wiejskiej1964 nr 7 s. 23-34. Prapremiera: pt. Karola, córka młynarza. Poświętne: Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego 1987.

16. Pan Doktor. Sztuka w 3 aktach. Adaptacja i uwagi inscenizacyjne: J. Lau. „Głos Młodzieży Wiejskiej 1965 nr 1 s. 30-40; „Teatr Ludowy” 1968 nr 9 s. 24-49. Prapremiera: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1968.

17. Kamilla, czyli Spowiedź dziewczęcia. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 330 s. Wyd. 2 tamże 1975. Przedruk zob. poz. (t. 4).

18. Ucieczka z raju. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 238 s. Wyd. 2 tamże 1969. Przedruk zob. poz. , (t. 3). Por. poz. .

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Morton. Polskie Radio 1970.

19. Ucieczka z raju. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Nasfeter. Warszawa: Tekst 1970, 87 k., maszynopis powielone Por. poz. .

20. Wielkie kochanie. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 303 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1971; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1983. Przedruk zob. poz. (t. 3).

21. Spowiedź; Ucieczka z raju; Wawrzek, syn Wawrzyńca. [Powieści]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 566 s. Zob. poz. , , .

22. Appassionata. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 345 + 417 s. Wyd. nast.: Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986. Przedruk zob. poz. (t. 1).

Nagrody

Nagroda Złoty Kłos w 1977.

23. Dzieła zebrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979-1983.

T. 1. Appassionata. 1979, 645 s. Zob. poz. .

T. 2. Mój drugi ożenek; Inkluzowe wiano; Spowiedź. 1979, 675 s. Zob. poz. , , .

T. 3. Wielkie kochanie; Zapomniana wieś; Klucz Bożej Klementyny; Ucieczka z raju. 1979, 594 s. Zob. poz. , , , .

T. 4. Kamilla, czyli Spowiedź dziewczęcia; Wielkie dni; Wawrzek, syn Wawrzyńca. 1981, 741 s. Zob. poz. , , .

T. 5. Polowanie; Wielkie przygody małego ancykrysta. 1983, 215 s. Zob. poz. , .

24. Całopalenie. [Powieść]. T. 1-4. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 1982, 1984, 1987, 645 + 551 + 421 + 323 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Autor o sobie

J. Morton: Ja i mój „Drugi ożenek. Słowo Ludu 1962 nr 128.

Wywiady

Trzeźwe i rzeczowe spojrzenie na wieś Jana Mortona. Rozm. U. Kozierowska. „Trybuna Mazowiecka1961 nr 253.
Pisać prawdę o wsi. Rozm. H. Przedborska. Dziennik Ludowy 1972 nr 102.
Spowiedź. Rozm. Z. Nosal. Przemiany 1986 nr 7.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Ogólne

Książki

J. Pacławski: Problemy kompozycyjne twórczości Józefa Mortona. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982, 236 s.

Artykuły

S. Adamczyk: Pisarz wierny wsi. Zielony Sztandar 1961 nr 73/74.
S. Lichański: Poza milczeniem i legendą. Orka 1961 nr 21.
S. Lichański: Jan Morton. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 4, przedruk w tegoż: Kuszenie Hamleta. Warszawa 1965.
S. Mijas: Słowo ciosane. Przemiany 1971 nr 4 [dot. życia i twórczości J. Mortona].
K. Nowosielski: Chłopska realność w prozie Jana Mortona. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska1979 nr 6, przedruk w tegoż: Ryzyko obecności. Warszawa 1983.
Z. Ziątek: Od prawdy dnia ostatniego do prawdy sądnego dnia. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 15.
J. Pacławski: Relacje między autorem i narratorem jako forma wyrażania intencji twórcy w powieściach Jana Mortona. Kieleckie Studia Filologiczne 1980.
Z. Trziszka: Jana Mortona ożenek z literaturą. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 30.
J. Borzęcki: Ten ze środka wsi. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 28.
K. Nowosielski: Chłopska realność. W tegoż: Ryzyko obecności. Warszawa 1983.
J. Pacławski: Wieś Mortona wobec historii. Kieleckie Studia Filologiczne 1983 nr 2.
P. Wągiel: Człowiek ze wsi. Rzeczywistość 1985 nr 14.
J. Pacławski: Ponidzie w twórczości Jana Mortona. Studia Kieleckie 1986 nr 4.
Z. Trziszka: Pierwszy i drugi ożenek z literaturą. Miesięcznik Literacki 1987 nr 5.
H. Bereza: Spowiednik. W tegoż: Sposób myślenia. Warszawa 1989.
J. Pacławski: Morton – pisarz wsi polskiej. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1995 z. 2.
J. Pacławski: Józef Morton. W tegoż: Szkice o współczesnych twórcach literatury. Kraków 1998.

Spowiedź

M. Koszyc-Szołajska: Wozy bez kół. Sygnały 1937 nr 35.
W. Natanson. „Pion1937 nr 34.
• [I. Fik] Feak: Ludzie marginesu. Albo-Albo 1938 nr 6.
Z. Śliwka: Spowiedź” Jana Mortona jako powieść o awansie społecznym warstwy chłopskiej. W: II Dekada Literatury Kieleckiej. Kielce 1979.
A. Skudrzykowa: O aspekcie socjolingwistycznym w analizie utworów dialektyzowanych. (Na przykładzie „Spowiedzi” Jana Mortona). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego1983 nr 609.

Wawrzek, syn Wawrzyńca

W. Pietrzak: Powieści chłopskie. Prosto z Mostu 1939 nr 12.

Inkluzowe wiano

S. Czernik. „Nowiny Literackie1947 nr 32.
S. Lichański: Talent i doktryna. Wieś 1947 nr 4, polemika A. Kamieńska: Czy talent wystarczy? Tamże 1947 nr 10.
J.E. Płomieński: Demaskatorska pasja Mortona. „Warszawa1948 nr 3.
K. Wyka. „Twórczość1948 nr 6, przedruk w tegoż: Pogranicze powieści. Kraków 1948 [m.in. o książce J. Mortona].

Droga otwarta

M. Janion: Opowieść o pierwszych dniach. Nowa Kultura 1952 nr 32 [dot. wyd. osobnego Wielkie dni].
H. Wandowski: U źródeł przemian. Życie Literackie 1952 nr 24 [dot. wyd. osobnego Wielkie dni].
H. Zaworska. „Twórczość1953 z. 6 [dot. wyd. osobnego Wielkie dni].

Wielkie przygody małego ancykrysta

A. Chruszczyński: Ancykryst zabawny i tragiczny. Orka 1960 nr 19.
W. Natanson: O narodzinach buntowniczości. Twórczość 1960 nr 4, przedruk w tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.

Mój drugi ożenek

W. Maciąg: Morton odkrywa wieś. Życie Literackie 1961 nr 32, przedruk w tegoż: Opinie i wróżby. Kraków 1963.
Z. Macużanka: Morton naprawdę współczesny. Nowa Kultura 1961 nr 43.

Zob. też Autor o sobie.

Kamilla, czyli Spowiedź dziewczęcia

W. Babinicz: Posłanie przyjazne. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 37, polemika: M. Kozakiewicz: Załącznik do „Przyjaznego posłania”, tamże nr 48.
W. Maciąg: Uroki wiejskiego życia. Nowe Książki 1967 nr 17.
M. Pilot: Książka czarnoleska. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 37.
J. Marx: Kamilla. Współczesność 1968 nr 7.
J. Termer: Spowiedź dziewczęcia. Miesięcznik Literacki 1968 nr 4.

Ucieczka z raju [Powieść]

Z. Bieńkowski: Instynkt marzenia. Twórczość 1967 nr 10, przedruk w: Proza, poezja. Warszawa 1967.

Wielkie kochanie

K. Nowicki: Lament chłopski na baby. Fakty i Myśli 1970 nr 26, przedruk w tegoż: Pertraktacje. Warszawa 1971.
F. Pluta: Stylizacja gwarowa w „Wielkim kochaniu” Jana Mortona. Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria B 1970 nr 8.
J.Z. Maciejewski: Jawa i sen. Miesięcznik Literacki 1971 nr 5.
R. Sulima: Spowiedź odmieńca. Nowe Książki 1971 nr 4.
B. Zadura: Cierpienia Franka albo miłość jako choroba oczu. Twórczość 1971 nr 9, przedruk w tegoż: Radość czytania. Lublin 1980.

Spowiedź; Ucieczka z raju; Wawrzek, syn Wawrzyńca

B. Rogatko: Trzy powieści Mortona. „Miesięcznik Literacki1975 nr 8.

Appassionata

• [Z. Bieńkowski] G. Traczyk. „Twórczość1976 nr 8.
S. Burkot: O namiętnościach i okupacji. Miesięcznik Literacki 1976 nr 12.
F. Fornalczyk: Przed zagładą Sodomy. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 46.
M. Kabata: W osaczeniu. Literatura 1976 nr 38.
I. Furnal: Inspiracja ludowa w prozie Jana Mortona. (Na przykładzie „Appassionaty”). W: II Dekada Literatury Kieleckiej. Kielce 1979.
H. Gosk: Realność dociekania. (Po dziesięciu latach). Tygodnik Kulturalny 1980 nr 14.

Całopalenie

S. Siekierski: Morton apokaliptyczny. „Nowe Książki1981 nr 6.
J. Pacławski: Dopełnienie. Przemiany 1983 nr 2 [recenzja t. 2].
S. Siekierski: Apokaliptycznej części wyzwolenia ciąg dalszy. Nowe Książki 1983 nr 10 [recenzja t. 2].
W. Kajtoch: O „Całopaleniu. Życie Literackie 1984 nr 4 [recenzja t. 1].
J.A. Borzęcki: Ideały i karabiny. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 27.