BIO

Urodzony 19 kwietnia 1892 w Jurkowie pod Kościanem (województwo wielkopolskie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Stanisława Morawskiego i Teresy z Morawskich. Ukończył Gimnazjum im. A. Komeńskiego w Lesznie Wielkopolskim, po czym w 1910 podjął studia w Instytucie Rolniczym w Lipsku, które od 1912 kontynuował w Monachium. Równocześnie studiował prawo i ekonomię. W czasie studiów w Lipsku działał w Bratniej Pomocy oraz był członkiem Związku Studentów Polaków w Monachium. Po śmierci ojca w 1914, został właścicielem Jurkowa i objął zarząd majątku. W 1915 ożenił się z Marią Turno. Powołany w 1915 do służby wojskowej w administracji niemieckiej, objął stanowisko rzeczoznawcy gospodarczego na powiat rypiński w Wielkopolsce. Od 1 września 1918 pracował w rządzie Rady Regencyjnej, w Departamencie Stanu przekształconym w październiku w Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Był kierownikiem referatu niemieckiego, później referentem spraw zachodnich w Departamencie Politycznym MSZ. W 1919 wchodził w skład Komitetu Przedplebiscytowego przygotowującego polską akcję plebiscytową na Warmii, Mazurach i Powiślu. W 1920 został naczelnikiem Wydziału Północnego MSZ, w 1921 wicedyrektorem Departamentu Politycznego MSZ, a w 1924 jego dyrektorem. W 1923-24 przez kilkanaście miesięcy jako zastępca Komisarza Generalnego reprezentował Rzeczpospolitą Polską (RP) przy Wysokim Komisarzu Ligi Narodów w Gdańsku i pracował nad zharmonizowaniem uprawnień Polski i uprawnień Wolnego Miasta Gdańska. W 1925 został mianowany Ministrem-Rezydentem RP przy Lidze Narodów w Genewie. W maju 1926 został członkiem rządu Wincentego Witosa i objął kierownictwo MSZ. Po przewrocie majowym bezterminowo urlopowany ze służby dyplomatycznej, osiadł w rodzinnym majątku w Jurkowie. W 1927 powrócił do działalności politycznej i w 1929-31 był członkiem polsko-niemieckiej Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska w randze wiceministra. Debiutował w 1932 wspomnieniem historycznym pt. Briand – Stresemann – Skrzyński, ogłoszonym na łamach „Przeglądu Współczesnego” (nr 122; pod pseudonimem Jan Chomęcki). W 1934 przeniesiony w stan spoczynku, podjął działalność na polu gospodarczym jako przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1934-35), prezes Ogólnopolskiego Związku Eksporterów Zboża (1935-36), prezes Związku Izb i Organizacji Rolniczych RP (1935-37); był też patronem inicjatyw przemysłowych, m.in. linii kolejowej Śląsk-Bałtyk. W listopadzie 1936 na wniosek ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego został powołany na stanowisko wiceministra skarbu. W 1938 objął również nadzór nad Departamentem Ceł i Departamentem Podatków i Opłat. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 ewakuował się wraz z rządem RP do Rumunii i krótko przebywał w obozie dla internowanych w Sianie. W październiku tegoż roku zajmował się reorganizacją Ambasady RP w Bukareszcie, którą kierował wówczas ambasador Roger Raczyński. W listopadzie 1939 wyjechał do Paryża, gdzie został zaangażowany jako kierownik Oddziału Politycznego w Biurze Badań Celów Wojny przy Rządzie Polskim. Po zajęciu Francji przez wojska niemieckie, w czerwcu 1940 ewakuował się przez Bordeaux, Lourdes i Tuluzę do Hiszpanii. Po krótkim czasie powrócił do Francji i przebywał kolejno w Vichy i w Nicei. W lutym 1941 ostatecznie opuścił Francję i przez Hiszpanię i Portugalię przedostał się do Londynu. Tu powrócił do pracy dyplomatycznej; początkowo (od maja do września 1941) kierował poselstwem RP przy emigracyjnym rządzie czechosłowackim kierowanym przez Eduarda Benesza. W październiku 1941 objął stanowisko sekretarza generalnego MSZ. W październiku 1943 wyjechał do Algieru i został akredytowany jako ambasador nadzwyczajny i poseł pełnomocny RP przy Komitecie Wyzwolenia Narodowego (późniejszym Tymczasowym Rządzie Republiki Francuskiej) kierowanym przez gen. Charlesa de Gaulle'a. W tym samym charakterze pracował w 1944 w Paryżu, po wyzwoleniu Francji spod okupacji niemieckiej. W 1945 odrzucił propozycję polskich władz komunistycznych kontynuowania służby dyplomatycznej w roli przedstawiciela Polski Ludowej i pozostał na emigracji w Paryżu. Aktywnie działał wśród Polonii francuskiej, opiekował się polskimi instytucjami kulturalnymi, prowadził niepodległościowe akcje polityczne. Pracował w zarządzie Biblioteki Polskiej w Paryżu i był wiceprezesem Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji. Zainicjował powstanie i kierował Fonds Humanitaire Polonais. Przez wiele lat był związany z Radiem Wolna Europa; przewodniczył i brał udział w radiowych dyskusjach okrągłego stołu oraz audycjach dokumentarnych pt. Świadkowie historii; omawiał m.in. aktualne wydarzenia polityczne oraz recenzował książki o tematyce historyczno-politycznej; prowadził cykl 34 pogadanek o dwudziestoleciu międzywojennym (wydane pt. Wczoraj, Londyn 1967). Wspomnienia, artykuły literackie i fragmenty prozy publikował w polskich czasopismach emigracyjnych „Wiadomości” (Londyn, 1953-69, z przerwami), „Myśl Polska” (Londyn, 1961) i „Na Antenie” (Monachium, 1966-67). W 1963 odbył podróż do Afryki Południowej. Był członkiem Międzynarodowego PEN Clubu. Od 1969 mieszkał w Polskim Domu w Lailly-en-Val, gdzie zmarł 2 listopada 1973, i tam został pochowany. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego (1996).

Twórczość

1. Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice. Paryż: Księgarnia Polska [ok. 1960], 253 s. [Wyd. 2] [Warszawa:] Editions Spotkania 1996.

Nagrody

Nagroda londyńskich „Wiadomości” w 1961.

Zawartość

Klasyczne i romantyczne; Wieś i rodzina; Żydzi; Wakacyjne trzy po trzy; Od strony Guermantes... [dot. m.in. R. Tyszkiewiczowej]; Pół wieku przyjaźni [dot. A. Żółtowskiego]; Trzy rozmowy z Romanem Dmowskim; Briand – Stresemann – Skrzyński; Przewrót Majowy; Sąsiedzi; Bilans dwudziestolecia; Spotkanie z Saint Exupéry'm; Między Churchill'em a de Gaulle'm; Namowy i powroty. Rozważania przedpaździernikowe; Przygoda florencka i paryskie rozmowy. List do Ludwika Hieronima Morstina; Zemsta Profesora Strońskiego; Podzwonne [dot. J. Lechonia]; Anatol Mühlstein; Garść wspomnień o Józefie Lipskim; Malarstwo Józefa Czapskiego; List do Kazimierza Wierzyńskiego; Pielgrzym; Pół-bajka.

2. Wspólna droga. Wspomnienia. Paryż: Księgarnia Polska [1962], 210 s. [Wyd. 2] pt. Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia. Wstęp: J. Pajewski. Przedmowa: M. Libicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1998.

Wspomnienia autobiograficzne oraz związane z osobą przyjaciela, Rogera Raczyńskiego.

Zawartość

Kraj lat dziecinnych; Szkoła rolnictwa, szkoła sztuk pięknych i szkoła życia; Polonia Restituta; Dyplomatyka i gospodarstwo; Ku nowej klęsce; Po tamtej stronie Czeremoszu; Trzy tragiczne postacie dwudziestolecia [dot. W. Korfantego, kardynała A. Hlonda i E. Rydza-Śmigłego]; Francuskie Intermezzo; Na szlakach wygnańczych przez dwa kontynenty; Grób na stokach Akropolu; Dodatki i uzupełnienia.

3. Wczoraj. Pogadanki o niepodległym dwudziestoleciu. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1967, 238 s. Inne wyd. pt.: O niepodległym dwudziestoleciu. Z przedmową W. Żeleńskiego. Warszawa: Głos* 1981 [właśc. 1982].

Pogadanki wygłoszone przez K. Morawskiego na antenie Radia Wolna Europa.

Zawartość

Cel pogadanek; Powrót sprawy polskiej na forum międzynarodowe; Tradycje Rzeczypospolitej i wzrost świadomości narodowej; Geneza polskich ruchów politycznych; Samowyzwolenie przy końcu pierwszej wojny światowej; Formowanie się państwa; Wykreślenie granic na zachodzie; Walka o granice wschodnie; Konstytucja marcowa; Zagospodarowanie kraju; Mniejszości narodowe; Układ międzynarodowy. Sojusze; Stosunek do mniejszych sąsiadów i bezpieczeństwo zbiorowe; Sylwetki przywódców politycznych; Ustąpienie Piłsudskiego. Zabójstwo Narutowicza. Wybór Wojciechowskiego; Międzynarodowe uznanie granic wschodnich i stabilizacja waluty; Przewrót majowy; Podłoże i skutki przewrotu; Pomajowe przemiany; Blok bezpartyjny i nowa konstytucja; Blaski i cienie sanacji moralnej; Lata tłuste i lata chude; Polityka zagraniczna Piłsudskiego; Próby odroczenia napaści niemieckiej; Śmierć Piłsudskiego; Następcy; Nowa ordynacja wyborcza i Ozon; Linie podziału; Reformy gospodarcze Eugeniusza Kwiatkowskiego; Polityka Becka; Ku nowej wojnie; Bilans.

4. Na przełaj. [Szkice wspomnieniowe]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1969, 158 s.

Zawartość

Dziennik podróży do Afryki Południowej (1963); O dalekich krewnych i bliskich znajomych [dot. zwierząt domowych]; Trzy sylwetki [dot. W. Dąbrowskiego, A. Kawałkowskiego, A. Mohla]; Glebae adscriptus [dot. S. Mikołajczyka]; Notatki na marginesie.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1973” wyd. 1975 (J. Chudek).
Polski słownik biograficzny. T. 21 cz. 4 z. 90. Wrocław; Kraków 1976 (A. Szklarska-Lohmannowa).

Ogólne

Artykuły

W.A. Zbyszewski: Kajetan Morawski. Kultura”, Paryż 1973 nr 12.
(kg): Śp. ambasador Kajetan Morawski. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1974 nr 1.
E. Raczyński: Kajetan Morawski czołowy dyplomata. Wiadomości”, Londyn 1974 nr 5.
Z. Stypułkowski: Kajetan Morawski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1974 nr 6.
Ś.p. Kajetan Morawski. [Wspomnienia:] J. Czapski; J. Nowak; W. Wolski. Na Antenie”, Monachium 1974 nr 130.
R. Forycki: Wyznania (nie)samotnego wędrowca. Nowe Książki 1999 nr 6.

Tamten brzeg

J. Czapski: Tamten brzeg” i inne wspomnienia. Kultura”, Paryż 1961 nr 5, przedruk w tegoż: Tumult i widma. Paryż 1981.
S. Mackiewicz: Poprawki. Kultura”, Paryż 1963 nr 3 [dot. też: Wspólna droga].
M. Gryfin: Złudzenia pana Kajetana. Nurt 1965 nr 1.
M. Kwiatkowski: Ten i „tamten brzeg” Kajetana Morawskiego. W: Opowieść o cynowym raju i kilka innych historii z XX wieku. Poznań 1993.

Wspólna droga

S. Mackiewicz: Poprawki. Kultura”, Paryż 1963 nr 3 [dot. też: Tamten brzeg].

Na przełaj

W. Günther: Na przełaj przez wspomnienia. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1969 nr 31.
H. Jankowska: Jednym tchem – na przełaj. Orzeł Biały”, Londyn 1969 nr 64.
C. Jeśman: Próbka bardzo wysokiej wartości. Wiadomości”, Londyn 1969 nr 42.
J. Surynowa-Wyczółkowska: Optymista mimo wszystko. Kurier Polski”, Buenos Aires 1969 nr 46, 47.