BIO

Born on 5 July 1955 in Wroclaw; son of the engineer Andrzej Sokolski and the geologist Henryka, née Horodyska. He attended Grammar School No. II in Wroclaw. From 1974, he studied Polish philology at the Unviersity of Wroclaw (UWr), and then Classical philology at the same university from 1977 to 1980. In 1978, he graduated with a master's degree in Polish philology and then worked until 1986 in the department of manuscripts and early printed texts at the Library of the Ossolineum – Ossoliński National Institute in Wroclaw. His research focused on Old Polish literature. His debut scholarly article, Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego (The Life of Knights in the works of Jan Jurkowski), appeared in 1981 in the journal "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" (no. 507). In 1983, he defended his doctoral thesis, Staropolskie poematy alegoryczne (Old Polish Allegorical Epic Poems), which was supervised by Dr. Ludwika Ślęk. He then worked at the city's National Museum from 1984 to 1986 before moving to the Department of Manuscripts at Wroclaw University Library. In 1987, he was appointed to the post of assistant at the Institute of Polish Philology (IFP) at UWr. He was awarded a habilitation degree from UWr in 1989 for his study Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej na tle tradycji średniowiecznej (The Old Polish Afterlife: Images of hell, purgatory and heaven in Polish Renaissance and Baroque literature in the context of Medieval traditions). He became a member of Wroclaw Scientific Society in 1990. In 1991/92, he was a tutor in Polish language at the University of Bari, Italy. He was appointed associate professor at UWr in 1995. From that year until 2001 he also lectured at the University of Opole. In 1996, he was appointed to the Philological Commission of the Wroclaw branch of the Polish Academy of Sciences. In 2003, he appointed head of the Department of the History of Old Polish Literature at IFP at UWr. In 1998/99, he was chair of the Society of Friends of Polish Philology in Wroclaw. He was made state-appointed professor in 1999. In 2007, he became editor of the series Bibliotheca Curiosa, for which he received the prize of the periodical "Literatura na Świecie" in 2015. He married the editor Anna in 1984. He lives in Wroclaw.

Twórczość

1. Miejsce to zową żywot…. Staropolskie romanse alegoryczne. [Rozprawa]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1988, 106 s. Acta Universitatis Wratislaviensis,807.

Skrócona wersja pracy doktorskiej.

Nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1989.

2. Staropolskie zaświaty. [Rozprawa]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1990, 264 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1160. Wyd. nast. z podtytułem Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, tamże: dodruk 1991, wyd. 2 1994, 327 s.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. [Rozprawa]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, 136 s. Acta Universitatis Wratislaviensis,1405. Wyd. 2 zmienione i poszerzone tamże pt. Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny. Barokowa księga natury. 2000, 171 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2254.

Nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1993.

4. Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. T. 1. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1995, 254 s. Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawartość

Wstęp. – I. Wizjoner i proboszcz; II. Narodziny gatunku (I). Apokryfy; III. Narodziny gatunku (II). Wizje w dziełach autorów wczesnochrześcijańskich; IV. Grzegorz Wielki i Grzegorz z Tours; Wczesne średniowiecze. – Wybór tekstów: „Apokalipsa Piotra”; Wizja św. Pawła; Grzegorz z Tours: „Wizja Salwiusza”; Beda Czcigodny: „Wizja Drythelma”; Wizja Barontusa; Wizja pewnej ubogiej kobiety; Hinkmar z Reims: „Wizja kapłana Bernolda”.

5. Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. [Studia]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, 148 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1760.

Zawartość

Wstęp. – Stałość przeznaczenia i zmienność losu; „Fortuny z cnotą ustawiczna burda”; Fortuna i Merkury; „Kołomienna Pani”.

6. Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1998, 118 s.

Dot. J. Kochanowskiego.

7. Literatura staropolska. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999, 203 s. Leksykon Literatury Polskiej Wyd. nast. tamże: 2004, 2008.

8. Świat Jana Kochanowskiego. [Studium]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, 48 s. Tego nie ma w Podręczniku. [Wyd.] 2 tamże 2005.

9. Disiecta membra czyli Drobiazgi filologiczne. [Szkice literackie]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnicza Oświatowe, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, 298 s.

Zawartość

Cz. 1: „Poczwórna inwektywa” Mikołaja Reja; Co jedzą dusze, czyli krótka glosa do „Krótkiej rozprawy”; Pokusa — Farel — Daemonium meridanum [dot.: M. Bielski: Komedyja Justyna i Konstancyjej]; Jan Kochanowski i Agostino Steuco. Uwagi na marginesie fraszki „O Łazarzowych księgach”; „Cursus aetatis”. O cyklu „Na XII tablic ludzkiego żywota” Jana Kochanowskiego; „Miło szaleć, kiedy czas po temu…” Karnawałowa pieśń Jana Kochanowskiego; „Fortuna radzi…”, czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego; „Sybilla prorokuje…” O fraszce „Do Stanisława” (I, 63) Jana Kochanowskiego; „Maro niechutliwy” — o zakończeniu fraszki III, 3 Jana Kochanowskiego; „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i zbiorek łacińskich sentencji Bartłomieja Schönborna; „Niebożęta Pigmei” i „polscy Gryfowie” [dot. autorstwa wiersza: Na herb Jego M. Pana Jakuba Leśniowskiego, podczaszego Ziemie Lwowskiej]; Paradoxographia heroicomica. Garść uwag o „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity; Dynia i sosna. O ostatniej z bajek w „Setniku przypowieści uciesznych” Marcina Błażewskiego; Hryc, Herkules czy Boecjusz? Menippejska satyra Jana Szczęsnego Herburta; „Nieznajomy wróg” na dworze Stwórcy; Poezja liczb i figur. O „Czwartaku” Daniela Naborowskiego; Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei; „Jabłko sodomskiej krainy”. Glosa do „Votum” Zbigniewa Morsztyna. – Cz. 2: Jean de Cartheney i polski przekład jego traktatu „De quattuor novissimis”; Aleksandra Teodora Lackiego „Pochwała Lata”; „Flos medicinae” — staropolskie przekłady „Szkoły salernitańskiej” [nt. przekładów F. Mymera, H. Olszowskiego, J.A. Załuskiego]; Elegia „Vado mori” i jej polskie dzieje; „Szalona izba, opak piec…” XVI-wieczny wariant krakowskiej przyśpiewki weselnej; „Psie góry pod brogiem”. O jednym z przysłów w „Gospodarstwie” Macieja Wirzbięty; Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego; Polski pierwowzór „Piesni o prielesti mira” Symeona Połockiego [dot.: Pieśń duchowna o marnościach świata tego]; Trzy siedemnastowieczne pieśni o śmierci [dot.: Pieśń nowa o ostatnim kresie człowieka każdego; Pieśń nowa o nieużytej śmierci; Pieśń nowa o nieuchronnym na życie ludzkie nieprzyjacielu śmierci jak: mięsopusty przyszły etc.].

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1981 nr 507 s. 8198.
Alegoria „Nadobnej Paskwaliny” [S. Twardowskiego]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1986 nr 794 s. 315.
Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego (Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej). Ze Skarbca Kulury 1986 z. 43 s. 2936.
Medieval Latin poetry in seventeenth century Poland. Ricerche Slavistiche”, Rzym 1990 wyd. 1991 t. 37 s. 237–247.
O rymowanej poezji łacińskiej polskiego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 s. 23–38, przedruk w: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Warszawa 1995 s. 217–235.
Architektura zaświatów w średniowiecznych łacińskich wizjach eschatologicznych. W: Wyobraźnia średniowieczna. Warszawa 1996 s. 119130.
Barok a średniowieczne dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Polska 1997 [z.] 38 s. 5–13.
Ucztowanie w zaświatach w piśmiennictwie średniowiecznym i wczesnonowożytnym. W: Oczywisty urok biesiadowania. Wrocław 1998 s. 4651.
Dyskusyjne problemy neostoicyzmu w XVI wieku. W: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Szczecin 1999 s. 713.
Geografie „Nowej baśni. W: Świat Parnickiego. Wrocław 1999 s. 3541.
Potop” Henryka Sienkiewicza. W: Lekcje czytania. Cz. 2. Wrocław 1999 s. 403413.
Problem tożsamości wyznaniowej w utworach literatury polskiej przełomu XVI i XVII wieku. W: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Warszawa 2000 s. 169177.
Uwagi o antywzorach zachowań biesiadnych w literaturze staropolskiej. W: Smak biesiady. Ożarów 2000 s. 5164.
Jan Kochanowski. W: Renesans. Bochnia 2002 s. 273–310, przedruk w: Literatura staropolska . Warszawa 2007 s. 277–303.
Eschatologiczny wymiar podróżowania w wiekach średnich — iter asceticum. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Opole 2003 s. 5965.
Poezja wczes­nego baroku. W: Barok. Bochnia 2003 s. 245262.
Wstęp. W: Horapollon: Hieroglify. Wrocław 2003 s. 529.
Dwór niebieski, strażnicy bram i posłańcy Boga. W: Anioł w literaturze i w kulturze. Wrocław 2004 s. 5965.
Barokowa Physica curiosa i koncepty księgi natury. W: Koncept w kulturze staropolskiej. Lublin 2005 s. 287301.
Literatura staropolska. Hasło w: Epoki literackie. Wrocław 2005 s. 7–132.
O wyższości średniowiecza nad renesansem lub odwrotnie. W: Polonistyka w przebudowie. Kraków 2005 s. 474480.
Elephantographia curiosa”, czyli porozmawiajmy o słoniach. W: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Opole 2006 s. 1930.
Barokowe bestiarium. W: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Opole 2007 s. 147157.
Rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana. O średniowiecznych źródłach techniki pisarskiej Mikołaja Reja (compilatio i ordinatio). W: Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Wrocław 2007 s. 7684.
Natura lubi się ukrywać. Historia naturalis — magia naturalis — philosophia naturalis w Europie wczesnonowożytnej. W: Człowiek wobec natury — humanizm wobec nauk przyrodniczych. Warszawa 2010 s. 1533.
Sub tegmine tiliae. Arkadyjskie „otia” Jana Kochanowskiego. W: Staropolskie Arkadie. Warszawa 2010 s. 2035.
[K.M.] Juniewicz i Bernard z Morval. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1998 wyd. 2011 nr 36 s. 524.
Man and nature. Humanism and the natural sciences. [Przeł.] U. Philips. W: Humanism in Polish Culture. Frankfurt am Main 2011 s. 193202.
Wstęp. [Współautor:] E. Żybert. W: Argonautyki orfickie. Wrocław 2011 s. 5–40.
Wstęp. [Współautor:] E. Żybert. W: Hymny orfickie. Wrocław 2012 s. 5–47.
Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 2015 z. 1 s. 522.
Drop (Otis Tarda L.) w dawnej symbolografii. W: Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Wrocław 2016 s. 41-51.
Jako samojedź krzywousta .... Kilka uwag o wizerunku śmierci w „Rozmowie Mistrza Polikarpa”. „Pamiętnik Literacki2017 z. 3 s. 137-144.
Hardzi między prostaki, że nic nie umiemy” Kochanowski w pułapce sceptycyzmu. „Pamiętnik Literacki2018 z. 4 s. 87-95.
Nagrobek kotowi” Jana Kochanowskiego i jego źródło. W: Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Lublin 2018 s. 133-144.
Sam ze wszystkiego stworzenia.... Jana Kochanowskiego apologia śmiechu. W: Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze. Wrocław 2019 s. 265-276.

Przekłady

1. Wizja Adamnana. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, 51 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2452. Księgi Osobliwe, 3.
Tekst częściowo w języku łacińskim.
Tłumaczenie tekstu św. Adamnana oparto na angielskich przekładach Ch.S. Boswella z 1908.
2. Wizja Tnugdala. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnicza Oświatowe 2012, 137 s. Bibliotheca Curiosa, 12.
3. Henryk z Sawtry: Czyściec świętego Patryka. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2014, 142 s. BibliothecaCuriosa, 22.
4. Historia Adama i Ewy. Przeł. E. Żybert i J. Sokolski. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2014, 90 s. Bibliotheca Curiosa, 23.
5. Księga monstrów. Przełożył i oprac. J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2019, 180 s. Bibliotheca Curiosa, 36.

Zob. też Prace edytorskie i redakcyjne.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Kochanowski: Odprawa posłów greckich. Wstęp i przypisy: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 48 s. Nasza Biblioteka. Wyd. 2 tamże 1989.
2. S. Szymonowic: Sielanki. Oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 95 s. Nasza Biblioteka.
3. I. Krasicki: Myszeidos. Pieśni X. Wstęp i przypisy: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 79 s. Nasza Biblioteka.
4. I. Krasicki: Monachomachia. Wyd. 2. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 56 s. Nasza Biblioteka.
5. I. Krasicki: Bajki. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, 95 s. Nasza Biblioteka.
6. M. Wirzbięta: Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów, teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszyrzone. Przygot. J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, 91 s.

Zawartość

Zawiera także reprint oryginału z 1596.
7. I. Krasicki: Satyry i listy. Oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 111 s. Nasza Biblioteka.
8. [Pier Paolo Vergerio Młodszy:] Historia o papieżu Janie tego imienia VIII, który był Gilberta biała głowa z Angliej i o inszych wielu papieżoch, którzy przed nią i po niej byli. Oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994, 85 s. Acta Universitatis Wratislaviensis., 1579. Wyd. 2 poszerzone pt.: Historia o kobiecie papieżu. Oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013, 165 s. BibliothecaCuriosa, 16.
9. Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego. Oprac.: J. Sokolski. Wrocław: Wydawn Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, 32 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1992.
10. Muzy i Hestia. Studia dedykowane profesor Ludwice Ślękowej. Pod red. M. Cieńskiego i J. Sokolskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 327 s.
11. Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. [i wstęp]: W. Dynak i J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, 244 s. Biblioteka Klasyki Łowieckiej.
12. K. Bolesławiusz: Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Wyd.: J. Sokolski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN; Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria 2004, 252 s. Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 29.
13. Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnicza Oświatowe; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 2007, 370 s.
Materiały z konferencji, Wrocław, 11–13 V 2005.
14. Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia. [Oprac.:] W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007, 242 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2977. Biblioteka Klasyki Łowieckiej.
15. Człowiek wobec natury. Humanizm wobec nauk przyrodniczych. Red. naukowa tomu: J. Sokolski. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2010, 370 s. Humanizm. Syntezy, 9.
Na okładce odmienny tytuł serii: Humanizm Polski.
16. W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty. Prace ofiarowane profesor Ludwice Ślękowej. Pod red. A. Oszczędy i J. Sokolskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, 314 s.
Materiały z konferencji, Wrocław, 2008 r.
17. A. Wargocki: O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. Wyd.: J. Sokolski. Red. naukowa tomu: J. Kroczak. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2011, 313 s. Humanizm. Inedita, 7.
18. Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa. Przeł. M. Wirzbięta. Wyd.: J. Sokolski. Z dodaniem nowego przekł. greckiego oryginału w oprac. A. Pacewicza. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2012, 117 s. Bibliotheca Curiosa, 8.
19. J. Mandeville: Podróże Jana z Mandeville. Przeł. B. Marcińczak. Wstęp i koment.: B. Marcińczak i J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013, 279 s. Bibliotheca Curiosa, 15.
20. Paracelsus: O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc. Przeł. R. Urbański. Wstęp i koment.: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013, 84 s. Bibliotheca Curiosa, 14.
21. Pseudo-Albert Wielki: Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych. Oprac.: J. Kroczak, J. Sokolski, J. Zagożdżon. Wstęp: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2014, 155 s. Bibliotheca Curiosa, 20.
22. M. Bielski: Żywoty filozofów. Oprac. J. Kroczak i J. Sokolski. Wstęp J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2015, 202 s. Bibliotheca Curiosa29.
23. B. Chmielowski: Nowe Ateny. Umbry objaśnione. Oprac.: J. Kroczak i J. Sokolski. Wstęp: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2015, 240 s. Bibliotheca Curiosa,28.
24. J.A. Kmita: Spitamegeranomachia albo Bitwa Pigmeów z żurawiami. Oprac. J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2021, 99 s. Bibliotheca Curiosa, 42.
25. Szkoła salernitańska. Przeł. H. Olszowski. Oprac.: A. Oszczęda i J. Sokolski. Wstęp: J. Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2022, 140 s. Bibliotheca Curiosa 47.

Zob. też Przekłady.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2016.

Ogólne

Artykuły

Prof. dr hab. Jacek Sokolski. Instytut Filologii Polskiej. Przegląd Uniwersytecki 1999 nr 8.

„Miejsce to zową żywot …”

M. MACHLEJD-ZIEMKIEWICZ: O romansie alegorycznym. Nowe Książki 1989 nr 10.

Staropolskie zaświaty

S. BYLINA. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce1994 t. 38.
A. PAWLAK. „Barok1994 wyd. 1995 nr 2.
R. MAZURKIEWICZ. „Znak1995 nr 7.
M. STAROWIEYSKI: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 [dot. też: Pielgrzymi do piekła i raju].

Barokowa księga natury

M. ELŻANOWSKA: Próba całości. Ogród 1994 nr 1.
J.K. GOLIŃSKI. „Pamiętnik Literacki1995 z. 3.
J. GŁAŻEWSKI. „Barok1996 nr 1.

Pielgrzymi do piekła i raju

J. BOROWCZYK. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka1995 t. 2.
M. KRASSOWSKI: Wizjonerzy średniowiecza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 33.
B. FRANKOWSKA: Czytanie wizji. Nowe Książki 1996 nr 2.
M. STAROWIEYSKI: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 [dot. też: Staropolskie zaświaty].

Bogini, pojęcie, demon

A. GORZKOWSKI: Przemiany fortuny. Znak 1997 nr 9.
M. WERESZCZYŃSKA-DUCH. „Barok1998 nr 2.

Lipa, Chiron i labirynt

M. BOCIAN: Fascynująca zagadka. Akant 1999 nr 6.
A. CZECHOWICZ. „Barok1999 nr 2.
A. SZASTYŃSKA-SIEMION. „Pamiętnik Literacki1999 z. 4.
M. HANCZAKOWSKI: Czarnoleski labirynt i wrocławska Ariadna. Terminus 2000 z. 1/2.
G. RAUBO: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7.

Literatura staropolska

A. BAGŁAJEWSKI: Dwa słowniki o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 1999/2000 z. 2 [dot. też: J. Pyszny, A. Zawada: Literatura XX wieku].
A. BOROWSKI. „Nowa Polszczyzna1999 nr 5.
A. FABIANOWSKI. „Nowe Książki1999 nr 7.

Świat Jana Kochanowskiego

A. MAĆKOWSKA: O tym, czego nie ma w podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 1 [dot. też: S. Falkowski: 23 tajemnice „Pana Tadeusza”, czyli centrum polszczyzny].