BIO

Urodzony 25 lipca 1920 w Smogorzowie pod Kozienicami; syn Stanisława Mikulskiego, kolejarza, i Izabelli z Krasickich, nauczycielki. Uczęszczał do Gimnazjum im. S. Staszica w Lublinie; w 1938 zdał maturę. W czasie nauki w gimnazjum opublikował swoje pierwsze utwory (w 1936 artykuł w młodzieżowym czasopiśmie „W Słońce”, którego był także członkiem redakcji, oraz w 1937 wiersz w piśmie „Czerwone Tarcze”). Po zdaniu matury w 1938 rozpoczął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; kontynuował je po zakończeniu wojny. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Lublinie i pracował początkowo jako pracownik fizyczny, a następnie urzędnik. W 1944 był krótko zatrudniony w Polskim Radiu w Lublinie, a następnie do 1945 zajmował stanowisko referenta prasowego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Debiutował w 1944 wierszem pt. Niebezpieczeństwa dezorientacji, ogłoszonym na łamach lubelskiego czasopisma „Stańczyk” (nr 3). W 1945 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP). W 1945-48 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równocześnie pracował w redakcjach dzienników lubelskich „Gazety Lubelskiej” (1945-47) i „Życia Lubelskiego” (1947-49). W marcu 1949 rozpoczął pracę w „Sztandarze Ludu”, początkowo na stanowisku redaktora technicznego, a następnie dziennikarza; drukował tu artykuły i felietony do 1986 (z przerwami); w 1956-72 redagował tygodniowy dodatek kulturalny pt. „Kultura i Życie”. W 1951 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR); w 1967-73 wchodził w skład Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie. W 1952-86 współpracował z dwutygodnikiem „Kamena”; początkowo pełnił tu funkcję kierownika działu literackiego, a w 1963-65 sekretarza redakcji; ogłaszał na jego łamach liczne wiersze, artykuły i felietony, m.in. w cyklach pt. Proszę państwa (1965), Minuta myślenia (1966), Listy do Gerwazego (1978; pod pseudonimami: Ijon, Protazy) oraz stałą rubrykę porad literackich pt. Poczta literacka (1979). W 1963-75 pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego ZLP. W 1965-73 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Lublinie. Otrzymał dwukrotnie nagrodę literacką lubelskiej WRN (1961, 1968), a w 1969 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1980 przeszedł na emeryturę. Od tegoż roku wiersze i artykuły drukował także na łamach „Akcentu” i „Tygodnika Chełmskiego” (tu liczne felietony i recenzje też pod pseudonimami: Radamantys, Asystent Zoila). W 1980 został wiceprezesem Oddziału Lubelskiego ZLP. W 1984 otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Lublina oraz Muzeum im. J. Czechowicza. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1984) Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony, m.in. odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Lubelszczyzny, Zasłużonemu dla Lublina. Zmarł 11 lutego 1998 w Lublinie.

Twórczość

1. Dziesięć wierszy. Lublin 1958, 14 s. [Wkładka arkuszowa do „Kameny” 1958 nr 7/8].

2. Spacery lubelskie. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1960, 33 s.

3. Czerwiec przez kalkę. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1969, 30 s.

4. Listy spod lieu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 145 s.

Reportaż z Wietnamu.

5. Tamten Lublin. [Wspomnienia]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1975, 226 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie literackim im. B. Prusa zorganizowanym przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Chełmie i Zamościu w 1976.

6. Do rymu. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982, 63 s.

7. Czterdzieści lat temu, czyli Przedwczoraj. Lublin: Towarzystwo Miłośników Lublina 1984, 14 s.

Wspomnienie dotyczące życia literackiego w Lublinie w 1944.

Nagrody

Nagroda Miłośników Lublina i Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie w 1984.

8. Obok. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. Nowe 1995, 48 s.

Prace redakcyjne

1. K.I. Gałczyński: Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył: Z. Mikulski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 287 s. Wyd. 2 tamże 1990.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1970, 1996.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
l. Mityk: Zygmunt Mikulski. W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Seria 1. T. 8. Kielce 1998.

Ogólne

Artykuły

I.J. Kamiński: Lublinowi przypisany. Kamena 1970 nr 7.
D. Chróścielewska: Wiersze na trudne czasy. Kamena 1982 nr 18.
Z. Szeląg: Zygmunt Mikulski. Tygodnik Radomski 1985 nr 9 [sylwetka].

Spacery lubelskie

S. Kryska: Dwa debiuty lubelskie. Gałczyński akuratnie przepisywany. Współczesność 1961 nr 6.

Czerwiec przez kalkę

Z. Jastrzębski: Dostrojona liryka. Kamena 1970 nr 4.
A. Turczyński. „Poezja1970 nr 2.

Tamten Lublin

L. Siemion: Pean o szkole. Kamena 1976 nr 6.