BIO

Urodzony 17 stycznia 1909 w Chobotowie (gubernia tambowska, Rosja); syn Stefana Mikulskiego, leśnika, i Emilii z domu Peche. Od około 1914 mieszkał z rodzicami w Lipiecku (w tejże guberni), gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum (ewakuowanym z Grodna). W 1920 przyjechał z rodziną do Polski i zamieszkał początkowo w Bydgoszczy, a w 1921 w Toruniu, gdzie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Humanistycznego im. M. Kopernika. Debiutował w 1925 artykułem pt. Bolesław Chrobry (922-1025), wydrukowanym w dodatku toruńskiego „Głosu Robotnika” pt. „Pochodnia” (nr 3; podpisany T.M.); z pismem tym współpracował następnie do 1926 (głównie pod pseudonimem Jagmin), publikując popularne artykuły na tematy historyczne, literackie, obyczajowe, a także wiersze. Następnie ogłaszał drobne artykuły i przyczynki dotyczące tematyki pomorskiej w piśmie „Mestwin” (1926-29) i „Tygodnik Toruński” (1926-27). Po zdaniu matury w 1927, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW), a od 1929 kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 1930 uzyskał magisterium. W okresie studiów nawiązał współpracę z czasopismami „Gazeta Warszawska” (1928-33), „Myśl Narodowa” (1929, 1931-36; też pod kryptonimami: T.M., (T.M.), E.P., (E.P.); tu m.in. w 1932-33 stała rubryka Z ruchu wydawniczego), „Ruch Literacki” (1929, 1931-35), w których drukował artykuły historycznoliterackie o tematyce staropolskiej i recenzje. W 1931 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i w 77. Pułku Piechoty w Lidzie. Od 1932-36 pracował jako bibliotekarz w Dziale Starych Druków Biblioteki Narodowej. W 1933 doktoryzował się na podstawie pracy Ród Zoilów (promotor prof. Stanisław Pigoń). W tymże roku ożenił się z Zofią Skrzędziewską. Od 1935 współpracował z redakcją Polskiego słownika biograficznego. W 1936 został starszym asystentem I Katedry Historii Literatury Polskiej UW. Od 1937 do sierpnia 1939 przebywał w Paryżu jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej, prowadząc studia nad literaturą Oświecenia. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy w 5. kompanii 369. Pułku Piechoty. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. Początkowo pracował jako ślusarz, a w maju 1940 powrócił do pracy w Dziale Starych Druków Biblioteki Narodowej (wówczas Oddział II tzw. Staatsbibliothek Warschau); od śmierci Kazimierza Piekarskiego w lutym 1944 pełnił obowiązki kierownika tego działu. Prowadził w 1940-44 wykłady na tajnym UW, a w 1943/44 nadto na Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Kontynuował twórczość naukową, opracowując materiały zebrane w Paryżu oraz m.in. przygotowując krytyczne wydanie Pamiętników Franciszka Karpińskiego (rękopis spłonął w 1944). Uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako członek Armii Krajowej (AK). Od 1943 był referentem bibliotecznym Wojskowego Biura Historycznego Komendy Głównej AK (pseudonim Krasicki). Pracował w Wydziale Propagandy Biura Informacji i Propagandy AK, jako zastępca kierownika referatu wydawniczego, udzielał się także w referacie teatralnym. W czasie powstania warszawskiego początkowo współredagował czasopismo „Żołnierz Polski”, a we wrześniu wszedł w skład ekipy radiostacji powstańczej Błyskawica. Po upadku powstania dostał się do niewoli i przebywał kolejno w obozach jenieckich w Grossborn, Sandbostel i w Lubece. W październiku 1945 wrócił do Polski. W listopadzie tego roku zamieszkał we Wrocławiu, gdzie podjął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). W tymże roku został członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej i Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1946 członkiem założycielem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W styczniu 1946 habilitował się na UW na podstawie monografii Adam Czahrowski z Czahrowa i edycji jego utworów. W 1947 został profesorem nadzwyczajnym na UWr. Zorganizował studia polonistyczne na tej uczelni i do 1955 kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej. W 1946-51 był współredaktorem (obok prof. Juliana Krzyżanowskiego), a następnie redaktorem naczelnym „Pamiętnika Literackiego”. Uczestniczył w życiu kulturalno-oświatowym Wrocławia. Był współorganizatorem Oddziału Wrocławskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich, Koła Miłośników Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu, które zainicjowało czwartki literackie. W 1947-52 redagował wspólnie z Anną Kowalską „Zeszyty Wrocławskie”. Liczne artykuły na temat literatury oświeceniowej i problemów kulturalnych Śląska ogłaszał także m.in. w „Odrze” (1946-48), „Przeglądzie Zachodnim” (1946-48), „Sobótce” (1946), „Śląsku” (1946-47). Od 1946 przewodniczył Oddziałowi Wrocławskiemu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Współpracował także z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W 1948 należał do założycieli Instytutu Badań Literackich (IBL) w Warszawie, w którym objął kierownictwo mieszczącej się we Wrocławiu Pracowni Oświecenia (później Działu Historii Literatury Polskiej Epoki Oświecenia). Od 1950 był członkiem komitetu redakcyjnego nowej edycji Literatury polskiej Gabriela Korbuta (później Bibliografia literatury polskiej wg „Literatury polskiej” G. Korbuta) i kierował pracami nad częścią drugą, poświęconą Oświeceniu. W 1951 otrzymał wraz z zespołem kierowniczym IBL Nagrodę Państwową II stopnia w dziale nauk humanistycznych. Od 1952 wchodził w skład Rady Naukowej IBL. Otrzymał trzykrotnie nagrodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (1952, 1953, 1954). W 1954 został mianowany profesorem zwyczajnym. W 1955 otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia za pracę naukową w zakresie kultury polskiego Oświecenia. W 1956 zainicjował powstanie wrocławskiej serii naukowej Prace Literackie oraz został współredaktorem serii Archiwum Literackie, wydawanej przez IBL, a także członkiem redakcji tygodnika „Nowe Sygnały”. W tymże roku rozpoczęło działalność Towarzystwo Miłośników Wrocławia, z którego inicjatywą powołania wystąpił w 1950. Współredagował tomy za rok 1957 i 1958Rocznika Wrocławskiego.” Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1951) i Krzyżem Oficerskim (1954) Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie, w 1973, Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zmarł 26 sierpnia 1958 we Wrocławiu; pochowany tamże na Cmentarzu Świętego Wawrzyńca.
W 1959-76 IBL przyznawał Nagrodę Naukową im. T. Mikulskiego, dla młodego pracownika nauki za najlepszą pracę z zakresu historii literatury polskiej oraz edytorstwa naukowego epoki Oświecenia.

Twórczość

1. Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1930 s. 1-101; odbitka Toruń 1929. Przedruk zob. poz. .

2. Ród Zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej. Kraków: Skład główny Kasa im. J. Mianowskiego 1933, 133 s. Przedruk zob. poz. .

Rozprawa doktorska.

3. Adam Czahrowski z Czahrowa. Portret literacki. Powst. 1938. Wyd. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1947, 82 s. Rozprawy Wydziału Filologii Polskiej Akademii Umiejętności. Przedruk zob. poz. , .

Rozprawa habilitacyjna.

4. Franciszek Karpiński w Lubeku. Niewydana karta pamiętników poety. [Pastisz]. Powst. 1945. Wyd. Wrocław 1960, 24 s. Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina. Przedruk zob. poz. .

5. Stefan Demby w oczach krytyka literatury; Zygmunt Mocarski; Tadeusz Wiwatowski. Pamiętnik Literacki 1946 z. 1/2 s. 104-107, z. 3/4 s. 272-277, 431-434. Druk łączny jako odbitka uzupełniona pt. Epitafia. Wrocław 1947, 18 s. Przedruk zob. poz. .

Wyd. osobne artykułu Zygmunt Mocarski: Toruń: WBP [Wojewódzka Biblioteka Publiczna] i Książnica Miejska im. M. Kopernika 1993, 11 s.

6. Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1947, 58 s.

7. Nad tekstami Kniaźnina. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1947, 60 s. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Przedruk zob. poz. .

8. Spotkania wrocławskie. W tekście 24 plansze dwutonowe. Wrocław: Książnica–Atlas 1950, 384 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i poszerzone Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, VIII, 423 s.; wyd. 3 z posłowiem Z. Hierowskiego Katowice: Śląsk 1966.

Nagrody

Nagroda literacka miasta Wrocławia w 1949.

Zawartość

Zawiera szkice o pobytach pisarzy polskich XIX w. we Wrocławiu: Dyplomata z księdza pijara. Stanisław Konarski, 1736; Godziny szczęśliwe Wybickiego. 1802-1804; Literatura i geologia. Stanisław Staszic, 1802-1804; Podagra Kołłątaja. 1808; Niemcewicz na koźle. 1821; „Podobny do Yoryka”. Fryderyk Skarbek, 1809, 1822, 1826; Ksiądz Profesor herboryzuje. Stanisław Jundziłł, 1826; Podróż cywilizuje. Antoni Edward Odyniec, 1829; U ciotki Justyny. Klementyna Hoffmanowa, 1831, 1842; Pod Złotą Gęsią. Juliusz Słowacki, 1831; Szalona. Julia Molińska-Woykowska, 1849, 1851; „Jak meteor”. Roman Zamorski, 1844, 1847, 1848; „W przelocie taboru”. Wincenty Pol, 1847; Pamiątki dziewczęce. Kornel Ujejski, 1847; Syn i matka. Juliusz Słowacki, 1848 [w wyd. nast. pt. Kawa krzemieniecka]; „Biedny Mazurzyna”. Teofil Lenartowicz, 1849, 1850; Pielgrzym z notatnikiem. Władysław Syrokomla, 1858; Fortunat Melko. Teodor Tomasz Jeż, 1859; Nulla dies sine linea. Józef Ignacy Kraszewski, 1858, 1860, 1893; Dwa semestry Asnyka. 1859-1860, 1867; Meandry. Felicjan Faleński, 1869; Niewinni. Aleksander Świętochowski, 1874; Uniwersytet Kasprowicza. 1884-1888; Reymont i duchy. 1888? – W wyd. 2 nadto: Przedmowa do drugiego wydania; Facecje babińskie; „Poczciwe Niemczysko” [Carl Gotlieb Lange i Bibianna Moraczewska]; Emisariusz [Edward Dembowski]; W mieście Bogumiła Korna [Maria Dąbrowska]; Hans Marchwitza w Pafawagu. – W wyd. 3 nadto: Z. Hierowski: O Tadeuszu Mikulskim i jego „Spotkaniach wrocławskich”.

9. Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 553 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.

Zawartość

Przedmowa. – Stan badań i potrzeby nauki o literaturze wieku Oświecenia; Studia nad Oświeceniem w latach 1945-1955; Walka o język polski w czasach Oświecenia; Z historii i źródeł Kitowicza; „Czytywałem Polaka Modrzewskiego”; Bajki wschodnie Krasickiego; Kniaźnin w Bibliotece Załuskich; Listy Kniaźnina; Uwagi nad „Uwagami” [dot.: S. Staszic: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego]; Kuźnica Kołłątajowska na „Szolcu”; Teofila Glińska; Karpinsciana w archiwum Prozorów; Bogusławski „ubogi student z Krakowa”; Piosenka z „Krakowiaków i Górali” w papierach Karpińskiego; Życie Ignacego Bykowskiego; Józef Maksymilian Ossoliński, pogrobowiec Oświecenia.

10. W kręgu oświeconych. Studia, szkice, recenzje, notatki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 538 s.

Tom przygotowywany, lecz nie ukończony przez T. Mikulskiego, pierwotnie miał nosić tytuł „Ze studiów nad Oświeceniem”.

Zawartość

J.W. Gomulicki: Oświecony. (Wspomnienie o Tadeuszu Mikulskim); Z. Lewinówna: Nota edytorska. – I: Ignacy Krasicki; Monachomachia; Ojciec Gaudenty w Petersburgu; Adresaci „Listów” Krasickiego; Gość w Heilsbergu [dot. I. Krasickiego]; Rękopisy fromborskie ocalone; Jerzy Gustaw Fülleborn. – II: „Kurdesz nad kurdeszami”; Kurdesz Leona Schillera; Nad tekstami Kniaźnina [poz. ]; „Oda do wąsów”; „Kolęda na rok 1783”; Autografy ossolińskie; Pani Byszewska; Glosa do mowy czerkieskiej Mickiewicza. – III [Recenzje]. – Aneks: Ze sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności: „Matka Spartanka” Kniaźnina. – Z „Polskiego słownika biograficznego”: Ludwika Byszewska; Marcin Eysymont. – Głos w dyskusji na sesji Kołłątajowskiej. – „Polak w Paryżu” przekładem.

11. Temat Wrocław. Szkice śląskie. Wybrał i wstępem opatrzył: B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 467 s. Wyd. 2 tamże 1975.

Zawartość

Temat Wrocław. – Z przeszłości: Franciszek Faber; Adam Gdacjus; Gospoda „Pod Złotym Berłem”; List do Towarzystwa Miłośników Wrocławia; „Notatki śląskie” Fryderyka Skarbka; Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu (1836-1886); Polonistyka wrocławska. (100 lat historii); Z papierów Władysława Nehringa; Otwarcie nauki; Jubileusz książki 1886-1946; O grób dla Władysława Nehringa; Otwarcie nauki; List z Wrocławia 1860; Z korespondencji Kraszewskiego. Listy wrocławskiej 1862-1885; Udział młodzieży wrocławskiej w jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego; Wiersz Kasprowicza o Rynku wrocławskim; Cybulskiego 17 – II piętro; „Prośliccy” Hermana Koellinga. – Dzień dzisiejszy: I: Początek drogi; Książka we Wrocławiu; Pod wezwaniem przeszłości; Nauka polska nad Odrą; Zagadnienie literatury śląskiej; Pamięci Jerzego Kowalskiego; Z doświadczeń Koła Polonistów Uniwersytetu im. B. Bieruta. – II. (Recenzje i omówienia): Officina ferraria [W. Roździeńskiego]; Dzieje piśmiennictwa śląskiego [W. Ogrodzińskiego]; Śląski trud literacki [W. Szewczyka]; 25 lat literatury na Śląsku [Z. Hierowskiego]; „Zeszyty Wrocławskie” w zwierciadle; Nagroda literacka „Odry”; Wiersze Jana Pierzchały; „Sobótka”; Stychy wrocławskie [wyd. Katowice 1948]; Skarga umierającego; Zabytki śląskiej literatury mieszczańskiej [A. Rombowskiego]; Ryszard Roeppell „Sąsiad dobry i uczynny”; Portrety śląskie Szewczyka [recenzja: Trzynaście portretów śląskich]; Przedstawienie „Fircyka w zalotach” we Wrocławiu [F. Zabłockiego w Teatrze Popularnym]; „Świętoszek” i „Nowy Świętoszek” [S. Dygata i J. Kotta w Teatrze Kameralnym]. – III: Pierwszy dzień Wrocławia; Życie literackie we Wrocławiu; Dwa dni w Karpnikach; Wrocławskie „Dni Kultury” w perspektywie; Z wrocławskich tradycji Ossolineum; Rękopisy Ossolińskich; Rękopisy Biblioteki Ossolińskich; Czwartki literackie we Wrocławiu; „Czwartek” jubileuszowy; Polacy, Czesi i Wrocław; Na setny Czwartek literacki we Wrocławiu; Drukarstwo na Dolnym Śląsku; U Vlastimila Hofmana; Siły kulturalne Wrocławia; Rozmowa z Anną Kowalską o życiu literackim we Wrocławiu; „Spotkania wrocławskie”; Z Wrocławia patrzymy dziś na Paryż; W sprawie pomnika Fredry; Maria Dąbrowska we Wrocławiu; Z Gałczyńskim; Wspomnienie (o Edmundzie Wiercińskim); O Wincentym Polu nie jubileuszowo. – Nadto: Z. Mikulska: Śląska bibliografia prac Tadeusza Mikulskiego.

12. Rzeczy staropolskie. Słowo wstępne: W. Weintraub. Oprac.: D. Maniewska i Z. Mikulska przy współudziale T. Witczaka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 530 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

I. Ród Zoilów. (Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej) [poz. ]. – II: Adam Czahrowski z Czahrowa. (Portret literacki) [poz. ]; Adam Czahrowski [biografia]; List Adama Czahrowskiego do Jana Zamoyskiego; List węgierski Adama Czahrowskiego. – III: Henryk Chełchowski. (Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w.) [poz. ]; Opis bibliograficzny pism Chełchowskiego; Henryka Chełchowskiego sielanki: Uciecha bogiń parnaskich, Leśny gwar; Henryk Chełchowski [biografia]. – IV. Szkice i notatki: U grobu polskiego Owidiusza; Napisy na drzewach. (Z motywów pasterskiej sielanki); Kraszewski na szlakach Reja; Zapomniany wiersz Kornela Ujejskiego o Koperniku. (Do Albumu Międzynarodowego wydanego w Rzymie na cześć Krzysztofa Kolumba); [Biografie:] Jerzy Baryczka, Franciszek Faber [poz. ]; Jan Bojanowski, Adam Gdacjusz, Mikołaj Chabielski, Wawrzyniec Chlebowski, Zygmunt Brudecki, Wojciech Baryczka [zmarł 1642], Jacek Baryczka, Stanisław Baryczka [zmarł 1651], Jan Baryczka, Wojciech Baryczka [zmarł 1670], Stanisław Baryczka [zmarł 1682], Szymon Gawłowicki, Daniel Bratkowski; Na marginesie „Pirama i Tyzby” Lubomirskiego; Dzieje jednego sonetu. (Chrościński, Lubomirski czy Hadziewicz?); Wojciech Stanisław Chrościński [biografia]; Przyczynki do historii Wejherów; Kaszubski ks. Bogufała. (Notatki literackie); Kaszubi i szlachta dawnej Polski. (Drobiazgi etnograficzne); Pieśń ludowa o Toruniu; Historia literatury wobec zagadnień księgoznawstwa. – V. Prace edytorskie: Osieł Lucjuszów 1608; Debiut poetycki Krzysztofa Arciszewskiego; Drobiazgi staropolskie; Anna Zbąska ze Stanisławskich. – VI. Sprawozdania i recenzje.

13. Miniatury krytyczne. Wybór i oprac. tekstów: Z. Mikulska. Przedmowa: : W. Weintraub. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 327 s.

Zawartość

Ludzie: Gabriel Korbut; Franciszek Nowicki; Stefan Demby [poz. ]; Zygmunt Mocarski [poz. ]; Tadeusz Wiwatowski [poz. ]; Anna Kowalska; Jerzy Kowalski; U Vlastimila Hofmana [poz. ]; Buka i Wowa; Wacław Borowy; Z Gałczyńskim [poz. ]; Wspomnienie [poz. ]; Pożegnanie Juliusza Kleinera. – Książki: Poezje młodzieńcze Ignacego Danielewskiego; Hojdać; Juliusz Paduch Żeromskiego; Z dziejów bibliofilstwa masońskiego [dot.: E. Chwalewik: Najdawniejszy masoński ekslibris polski]; Pierwsze polskie seminarium uniwersyteckie [dot. G.E. Groddecka]; Żona poety [dot. Z. Lenartowiczowej]; Polonica w Niemczech; Popiół; Pamiętniki Stanisława Pigonia [„Z Komborni w świat”]; Na 60-lecie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1886-1946; Biblioteka Narodowa rediviva; Lechonia tęsknota do literatury polskiej; Pani Kociubińska [K.I. Gałczyńskiego]; Wśród twórców [S. Pigonia]; „Vade-mecum” Cypriana Norwida; Pamiętniki Heleny Boguszewskiej [„Czekamy na życie”]; Wróble warszawskie [dot.: I. Jurgielewiczowa: Historia o czterech pstroczkach]; Wielkopolskie itinerarium Mickiewicza [dot.: B. Zakrzewski: Mickiewicz w Wielkopolsce]; Słowacki Pawła Hertza; Autograf „Grażyny”; Powiastka filozoficzna w nowej służbie [J. Andrzejewski: Wojna skuteczna Tadeusza Mikulskiego]; Galsworthy warszawskiego antykwarstwa [J. Michalski]; Z marginesów twórczości Tadeusza Borowskiego; Pokój z obiciem; Kurzy owoc. – Teatra: Testament Papkina [dot.: D. Lisiecki: Testament Pana Tadeusza]; „Mazepa” [J. Słowackiego]; Autor „Fircyka” [o F. Zabłockim]; „Sukienkę miała w paseczki ...” [A. Asnyk: Abdykacja]; „Teatra w Polsce” Estreichera; Odkrycie pisarza [A. Korzeniowski: Komedia]; „Skąpiec” Vilara w Katowicach [dot. wystawienia sztuki Moliera]; „Spazmy modne” Wojciecha Bogusławskiego. – Podróże: Na jeziorach mazurskich; Kartki z podróży do ZSRR; W muzeach literackich Moskwy, Leningradu i Kijowa; Kartki z Jugosławii. – Pastisze: Franciszek Karpiński w Lubeku. (Niewydana karta „Pamiętników” poety) [poz. ]; Mości panie Monitor! – Aneks: Narodziny biblioteki [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie].

14. Pisma wybrane. Wybór i oprac. tekstów: P. Kaczyński (Prace naukowe), G. Wichary (Spotkania wrocławskie). Bibliografia oprac.: A. Sokołowska-Szczepaniec, T. Chabło. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, 326 s. „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2762.

Zawartość

P. Kaczyński: Wstęp. – Cz. 1. Prace naukowe: Adam Czahrowski z Czahrowa. Portret literacki [poz. ]; Bajki wschodnie Krasickiego [poz. ], – z poz. : Ignacy Krasicki; Adresaci „Listów” Krasickiego; „Kurdesz nad kurdeszami”. Zagadnienia tekstu i autorstwa; Glosa do mowy czerkieskiej Mickiewicza, – U grobu polskiego Owidiusza [poz. ]. – Cz. 2. Spotkania wrocławskie: G. Wichary: Tadeusza Mikulskiego oswajanie miasta, – z poz. : Godziny szczęśliwe Wybickiego; Niemcewicz na koźle; Szalona; „W przelocie taboru”; Kawa krzemieniecka; Nulla dies sine linea; Meandry; Uniwersytet Kasprowicza.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. S.A. Tissot: Rada dla literatów, sedentariuszów i tych wszystkich, którzy przywiązani do urzędu swojego pracami rozumu zdrowie swoje wycieńczają przez Pana Tyssot wydana, a dla pożytku publicznego w 1774 przełożona przez Ks. Joachima Karwowskiego S.P. ku pokrzepieniu zdrowia moli książkowych, zebranych na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich, w nieszkodliwych dawkach przedrukowana i drzeworytami Pana Chrostowskiego osłodzona. [Wyd. i posł.:] T. Mikulski. Warszawa 1936, 27 s.
Wydawca podpisany: (T.M.).
2. A. Czahrowski: Treny i rzeczy rozmaite. (1597). Oprac.: T. Mikulski. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego 1937, XV, 147 s.
3. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. Wstęp i objaśnienia: T. Mikulski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych  1947, XVI, 503 s. Wyd. nast. tamże 1948.
4. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. Podobizna rękopisów. Wyd. rękopisu przygotował, wstęp i objaśnienia napisał T. Mikulski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949, XIII, 332 s.
5. F. Zabłocki: Sarmatyzm. Tekst ustalił, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył L. Bernacki. Wyd. 2 przejrzane. Przygotował do druku, wstęp i objaśnieniami uzupełnił T. Mikulski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, LVIII, 152 s. Biblioteka Narodowa I, 115. Wyd. 3 tamże 1954.
6. W. Borowy: Studia i rozprawy. T. 1-2. Przygotowali do druku: T. Mikulski, S. Sandler i J. Ziomek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952, VI, 310 s.
Tu także T. Mikulski: Od redakcji [podpisany: T. Mikulski].
7. I. Krasicki: Monachomachia, czyli Wojna mnichów. (Poemat). Oprac. i wstępem poprzedził: T. Mikulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 90 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
8. I. Krasicki: Pisma wybrane. T. 1-4. Oprac.: Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński pod red. T. Mikulskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 304 + 314 + 432 + 430 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
9. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut. [T.] 4-6. Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska z zespołem. Red. tomu do r. 1958 T. Mikulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966-1972.
10. F. Karpiński: Korespondencja. Z lat 1763-1825. Zebrał i oprac.: T. Mikulski. Komentarz: R. Sobol. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, XXIX, 268 s. „Archiwum Literackie”, t. 4.
11. I. Krasicki: Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac.: Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Red. T. Mikulski. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, 443 + 796 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
12. A. Naruszewicz: Korespondencja. Z papierów po Ludwiku Bernackim. [Oprac.:] J. Platt. Red.: T. Mikulski. Teksty łacińskie tłumaczył K. Zathey, francuskie H. Derechy. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, XVI, 611 s. Polska Akademia Nauk Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

T. Mikulski: Szkic autobiografii naukowej. (Wrocław, dn. 29 XI 1953). Pamiętnik Literacki 1959 z. 3/4.

Słowniki i bibliografie

J.W. Gomulicki: Tadeusz Mikulski. Encyklopedia Współczesna 1958 nr 11.
P. Grzegorczyk. „Kultura i Społeczeństwo1959 z. 3, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
Z. Mikulska, J. Gawałkiewicz: Bibliografia prac Tadeusza Mikulskiego. „Pamiętnik Literacki1959 z. 3/4, wersja uzupełniona i przeredagowana: Z. Mikulska: Tadeusz Mikulski. 1909-1958. Bibliografia [1925-1976]. Wrocław 1978, 87 s. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego.
Z. Mikulska: Śląska bibliografia. W: T. Mikulski: Temat Wrocław. Wrocław 1961, toż wyd. 2 tamże 1975.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972. (C. Kwiecień).
Polski słownik biograficzny. T. 21. cz. 1 z. 87. Wrocław; Kraków 1976 (C. Hernas).
R. Sobol: Tadeusz Mikulski. W: Uczeni wrocławscy. (1945-1979). Wrocław 1980.
Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Z. 1-3. Oprac.: A. Śródka, R. Szczawiński. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1983, 1984.
T. Chabło, A. Sokołowska-Szczepaniec: Tadeusz Mikulski. Bibliografia za lata 1975-1993. Wrocław 1995, 40 s. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (C. Hernas).
A. Sokołowska-Szczepaniec, T. Chabło: Tadeusz Mikulski. Bibliografia za lata 1975-2004. W: T. Mikulski: Pisma wybrane. Wrocław 2005.

Ogólne

Książki

Z. Mocarski: Tadeusz Mikulski. [Biografia]. Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika 1993, 11 s.

Artykuły

J. Gawałkiewicz: Tadeusz Mikulski. Życie Literackie 1958 nr 38.
J. Gierowski: Tadeusz Mikulski. Sobótka 1958 nr 3.
C. Hernas: Uliczka Tadeusza Mikulskiego. „Rocznik Wrocławski 1958”.
Z. Libera: Tadeusz Mikulski jako badacz polskiego Oświecenia. Przegląd Humanistyczny 1958 nr 5, przedruk w tegoż: Uczeni i nauczyciele. Warszawa 1995.
J. Rudnicka: Tadeusz Mikulski. Przegląd Humanistyczny 1958 nr 4.
K. Wyka: O Tadeuszu Mikulskim. Przegląd Kulturalny 1958 nr 37, przedruk w tegoż: Odeszli. Warszawa 1983.
C. Zgorzelski: Tadeusz Mikulski. Tygodnik Powszechny 1958 nr 39, przedruk pt. Tadeusz Mikulski. Twórca „wrocławskiej szkoły” badań literackich w tegoż: Mistrzowie i ich dzieła. Kraków 1983.
Pamiętnik Literacki 1959 z. 3/4 [tu art. poświęcone T. Mikulskiemu: C. Hernas: Profesor; A. Kawecka-Gryczowa: W Bibliotece Narodowej; R. Wołoszyński: Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie „Święta miłości kochanej ojczyzny...”; K. Wyka: O postępowaniu naukowym Tadeusza Mikulskiego; B. Zakrzewski: Śląska pracownia Tadeusza Mikulskiego, przedruk w tegoż: Tematy śląskie. Katowice 1973].
S. Graciotti. „Ricerche Slavistiche,” Florencja 1960 t. 8 [recenzja wydań: F. Karpiński: Korespondencja; I. Krasicki: Korespondencja; A. Naruszewicz: Korespondencja].
M. Klimowicz: Wspomnienie o Tadeuszu Mikulskim. Ruch Literacki 1960 nr 1/2.
Ze Skarbca Kultury 1960 nr 1 [tu art. poświęcone T. Mikulskiemu: J. Platt: Tadeusz Mikulski a Ludwik Biernacki; J. Szczepaniec: Tadeusz Mikulski w Bibliotece Ossolineum; J. Trzynadlowski: Tadeusz Mikulski a Wydawnictwo Ossolineum].
J. Gawałkiewicz: Na „jednostajnych drogach. (W trzecią rocznicę śmierci Tadeusza Mikulskiego). Odra 1961 nr 6.
W. Roszkowska: Tadeusz Mikulski. Pamiętnik Literacki 1962 z. 3.
S. Grzeszczuk. „Ruch Literacki1966 nr 2.
C. Hernas: Mikulski. Kamień wielki u bram. Odra 1970 nr 5.
R. Kaleta: W służbie Oświecenia. Kultura 1972 nr 10, przedruk uzupełniony w: Wielcy humanistyki polskiej. Wrocław 1991.
Z. Mikulska: Śladami Tadeusza Mikulskiego. W: Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego. T. 3. Toruń 1974.
B. Zakrzewski: Literackie pasje profesora. Odra 1977 nr 4.
C. Hernas: Po dwudziestu latach; R. Kaleta: Mistrz, który nie bał się swoich uczniów. (O Tadeuszu Mikulskim i jego szkole Oświecenia). Książka i Czytelnik 1981 nr 1.
J. Pierzchała: Z pamięci o pionierach: o Annie Kowalskiej i Tadeuszu Mikulskim. Fakty 1985 nr 38.
M. Cieński: Tadeusza Mikulskiego koncepcja polskiego Oświecenia; P. Matuszewska: O stylu pracy naukowej Tadeusza Mikulskiego; E. Rzadkowska: Tadeusz Mikulski wobec związków francuskiego i polskiego Oświecenia. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie1991 t. 31.
A. Choroś: Prywatny księgozbiór Tadeusza Mikulskiego w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1999 z. 10.
A. Choroś: Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Tadeusza Mikulskiego w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 2000 z. 11.
J.W. Gomulicki: Oświecony. Wspomnienie o Tadeuszu Mikulskim. W tegoż: Aleje czarów. Warszawa 2000.
J. Pierzchała: Tadeusz Mikulski. (1909-1958). Humaniści na Śląsku. Śląsk 2000 nr 5.
M. Klimowicz: Tadeusz Mikulski. Migawki z życia i dzieła. Odra 2002 nr 10.

Henryk Chełchowski

J. Krzyżanowski. „Ruch Literacki1929 nr 9.

Ród Zoilów

A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1933 z. 3/4.
[Adam Czahrowski] W. Weintraub. Ruch Literacki 1934 nr 2.

Adam Czahrowski z Czahrowa

A. Hutnikiewicz: Nowe studium z literatury staropolskiej. Życie Literackie 1947 z. 3/4.
J. Krzyżanowski: Dwaj poeci emigranci w XVI w. Pamiętnik Literacki 1947 [dot. też: K. Krejčí: Bartolomej Paprocki].

Spotkania wrocławskie

J. Lewański. „Przegląd Zachodni. 1950 nr 11/12.
J. Gawałkiewicz. „Pamiętnik Literacki1951 z. 1.
J. Pierzchała: Z okazji „Spotkań wrocławskich. Śląsk Literacki 1955 nr 113.
R. Wołoszyński. „Nowa Kultura1955 nr 13.
Z. Raszewski: Sekret Mikulskiego. „Zeszyty Literackie”, Warszawa-Paryż 1995 nr 3.

Ze studiów nad Oświeceniem

J. Reychman: Literatura orientalna w dawnej Polsce. Odrodzenie 1949 nr 8 [dot. Bajki wschodnie Krasickiego. „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1948].
R. Kaleta. „Pamiętnik Literacki1950 z. 3/4 [dot.: Bajki wschodnie Krasickiego. „Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1948].
J. Gawałkiewicz: Nowa książka Tadeusza Mikulskiego, czyli o szacunku dla faktów. „Nowe Sygnały1956 nr 4.
J. Gawałkiewicz: Studia oświeceniowe Tadeusza Mikulskiego. Życie Literackie 1957 nr 26.
M. Klimowicz. „Pamiętnik Literacki1957 z. 1.
Z. Libera: Nowa książka o Oświeceniu. Polonistyka 1957 nr 2.

W kręgu oświeconych

W. Maciąg: Blaski i nędze filologii. „Twórczość1960 nr 9.
T. Terlecki: Studia Mikulskiego. „Wiadomości”, Londyn 1960 nr 44.
R. Wołoszyński. „Nowe Książki1960 nr 10.
Z. Libera. „Przegląd Humanistyczny1961 nr 1.

Temat Wrocław

A. Biernacki: Temat porozpoczynany. Twórczość 1961 nr 12.
M. Danilewiczowa: Pisarz urzeczony Wrocławiem. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 44.
J. Gawałkiewicz: „Margines” Mikulskiego. „Odra1961 nr 3.
W. Nawrocki. „Zaranie Śląskie1961 nr 3.
R. Lewandowski. „Przegląd Zachodni"”. 1962 nr 1.

Rzeczy staropolskie

Z. Libera. „Nowe Książki1965 nr 10.
N. Dubrovskaja. „Slavica”, Debreczyn 1966 t. 6.

Miniatury krytyczne

W. Adamiec: Miniatury Figlackiego. Nowe Książki 1977 nr 17.
S. Głowacki. „Przegląd Humanistyczny1977 nr 9.
J.W. Gomulicki; J. Rogoziński. „Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979.