BIO

Urodzony 27 września 1938 we Włodzimierzu Wołyńskim; syn Stefana Michalskiego, księgowego, i Natalii z domu Zienkiewicz. W 1944 zamieszkał wraz z rodzicami w osadzie Uchanie (powiat hrubieszowski), gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W 1948 osiadł w Chełmie. W 1956 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Następnie studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL); w 1963 uzyskał magisterium. Debiutował w 1957 reportażem pt. Polacy Ziemi Lwowskiej, zamieszczonym w „Tygodniku Społeczno-Kulturalnym Katolików” (nr 43), a w 1960 jako poeta wierszem Poezja Starego Miasta, opublikowanym w „Biuletynie Młodego Twórcy” (nr 1). W 1962 ożenił się ze Stefanią Głogowską, polonistką. Od tego roku (do 1985) pracował na stanowisku kustosza w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. W 1963 został członkiem grupy literackiej Prom, a po jej rozwiązaniu, w 1965 był jednym z inicjatorów powstania Studenckiego Klubu Literackiego Kontrapunkty i współredaktorem jego organu, pisma „Kontrapunkty” (dodatek „Kuriera Lubelskiego”). Liczne wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. na łamach tygodnika „Kamena” (1964-79; podpisywane też Wacław Wołyński), „Oblicze Tygodnia” (Londyn, 1964-66) oraz miesięcznika „Życie i Myśl” (1965-72). W tym czasie otrzymał też wiele nagród i wyróżnień w konkursach literackich. Należał do założycieli Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie (1967) i był jego wieloletnim wiceprzewodniczącym, a także do organizatorów Robotniczego Klubu Literackiego Profile, działającego od 1968 przy Fabryce Samochodów Ciężarowych. Kontynuował twórczość krytycznoliteracką, zamieszczając wiersze i artykuły w „Sztandarze Ludu” (1972-86, z przerwami). W 1977 podjął pracę lektora języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców KUL. W 1978 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); od 1986 wchodził w skład zarządu Oddziału Lubelskiego ZLP. W 1979 był współzałożycielem grupy poetyckiej Signum. W okresie stanu wojennego w 1981-1983 współinicjował powstanie lubelskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, aktywnie uczestnicząc w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej oraz w publikacjach Duszpasterstwa. Od 1985 pełnił funkcję sekretarza redakcji kwartalnika „Akcent” (tu też liczne recenzje i artykuły). W 2002 otrzymał Nagrodę m. Lublina za upowszechnianie kultury. Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki (1995), Medalem Wojewody Lubelskiego w uznaniu zasług wniesionych w rozwój województwa (1997), Medalem Wschodniej Fundacji Kultury Akcent z okazji czterdziestolecia pracy twórczej (1998). Mieszka w Lublinie.

Twórczość

1. Pejzaż rdzawy. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. 1973, 45 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza w 1974.

Zawartość

Cykle: Widzenie pierwsze; Inskrypcje.

2. Longin Jan Okoń pisarz i społecznik. [Szkic; współautor:] J. Zaręba. [Chełm:] Literacki Klub Nauczycielski 1974, 15 s.

Tu też bibliografia prac Jana Longina Okonia i piśmiennictwa o nim.

3. Ogród. [Wiersze]. Lublin: Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury i Sztuki 1977, 35 s. Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Koło Młodych Pisarzy. Przedruk zob. poz. .

4. Głosy na wersety. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. 1979, 72 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Cykle: Sen o wielkiej rybie; Jesienna ballada; Głosy na wersety; Wspominanie z pamięci.

5. Kazimierz Andrzej Jaworski. 1897-1973. Lublin: Muzeum Okręgowe Oddział im. Józefa Czechowicza 1985, 57 s.

Zawartość

Części: Curriculum vitae; Poeta; Tłumacz; Redaktor i wydawca, – nadto bibliografia podmiotowa i przedmiotowa K. A. Jaworskiego.

6. Pod znakiem wagi. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 96 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda literacka „Głosu Nauczycielskiego” w 1989.

Zawartość

Cykle: Zielone refleksje; Z solą fali na ustach.

7. [Wiersze]. Lublin: Grupa poetycka Signum 1989, [6] k.

8. Będziesz jak piołun. Wybór wierszy. Lublin: Norbertinum 1991, 65 s. Przedruk zob. poz. .

Tu też wywiad z Waldemarem Michalskim pt. Garść pieczonych kasztanów. Rozmawiała H. Witalewska.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza w 1992.

9. Tradycje literackie Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej 1543-1993. Lubartów: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza 1994, 68 s.

10. Lekcja wspólnego języka. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 1999, 97 s. Przedruk zob. poz. .

11. Słowa i twarze. Szkice literackie. Lublin: Polihymnia 2003, 253 s.

Zawartość

Zawiera m.in. omówienia twórczości Waldemara Michalskiego.

12. Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów. Lublin: Norbertinum 2006, 228 s.

Zawartość

Pejzaż rdzawy [poz. ]; Ogród [poz. ]; Głosy na wersety [poz. ]; Pod znakiem wagi [poz. ]; Będziesz jak piołun [poz. ]; Lekcja wspólnego języka [poz. ]; Tryptyk z gwiazdą; Przekłady [z Benedykta Dyrlicha, Nadii Stepuły], – nadto posłowie Olgi Białek-Szwed: Słowo o tryptyku spod szczęśliwej gwiazdy.

Prace redakcyjne

1. Brzegiem życia. [Almanach poezji i prozy]. Red.: W. Michalski, K. Mucha, Z. Strzałkowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1981, 138 s.
2. K. Wojtyła: Trzy poematy. Red.: W. Michalski, J. Zięba. Lublin: Wydawnictwo Kurii Biskupiej 1983, 70 s.
3. Lublin literacki. 1932-1982. Szkice i wspomnienia. Red.: W. Michalski i J. Zięba. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1984, 427 s.
4. Z.W. Fronczek: Ćwiczenia dla otyłych kobiet. Zdarzenia literackie. [Opowiadania]. Red.: W. Michalski. Lublin: Poradnia Młodzieżowa 1985, 44 s.
5. Wyraz II. Almanach poetycki uczniów szkół średnich. Red.: W. Michalski. Lublin: PM [Poradnia Młodzieżowa] 1985, 21 s.
6. S. Żurek: Watra. Poema bieszczadzkie. Red.: W. Michalski. Lublin: Poradnia Młodzieżowa 1985, 35 s.
7. Pod Twoją Obronę... Matka Boża w poezji polskiej. Wybór tekstów: W. Michalski. Lublin: Wydawnictwo Kurii Biskupiej 1986, 121 s.
8. Łamanie słowem. Almanach grupy literackiej „Słowo”. Wybór tekstów: Z. Jerzyna i W. Michalski. Chełm: Krasnostawski Dom Kultury 1987, 74 s.
9. Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie. Red.: M.J. Kawałko, Z. Kośmiński, W. Michalski. Lublin: Nauczycielski Klub Literacki im. J. Czechowicza 1990-1991.

[Cz. 1]. W ogrodach ognia. Poezja. 1990, 157 s.

[Cz. 2]. Nie tylko pamięć. Eseje. 1991, 119 s.

10. M. Danielkiewicz: Osobne ocalenie. [Wiersze]. Red. i posłowie: W. Michalski. Lubartów: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne 1990, 47 s.
11. E. Koziara: Wodnik i lilie. [Wiersze]. Wybór, oprac. i wstęp: W. Michalski. Biała Podlaska: Klub Literacki Maksyma 1991, 52 s.
12. S. Burda: Krzyż i talizman. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Michalski i Z. Strzałkowski. Lublin: Norbertinum 1993, 67 s.
13. K. Kołtun: Pańska Dolina. [Wiersze]. Red. i posłowie: W. Michalski i Z. Strzałkowski. Lublin 1993, 80 s.
14. T. Grygiel: Bilet na powrót. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Michalski. Warszawa: IBiS 1994, 46 s.
15. R. Kornacki: Wszystkie wątpliwości świata. [Wiersze]. Wybór i wstęp: S. i W. Michalscy. Lublin: Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie 1994, 112 s.
16. S. Popek: Wymiary czasu. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Michalski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1994, 67 s.
17. K. Guzowski: Obrazy. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Michalski. Warszawa: IBiS 1995, 66 s.
18. J. Koziej: Spękana aureola. [Wiersze]. Red. i posłowie [m.in.]: W. Michalski. Lublin: Polihymnia 1995, 75 s.
19. Wierchom, halom, smrekom... Góry w twórczości poetów lubelskich. Wybór, wstęp, oprac.: W. Michalski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe 1995, 74 s.
20. R. Matejuk: Miecz i węzeł. [Wiersze]. Red. i posłowie: W. Michalski. Lublin: Lubelska Oficyna Wydawnicza 1996, 84 s.
21. S. Burda: Plaster miodu. [Wiersze]. Wybór, wstęp i oprac.: W. Michalski. Lublin: Norbertinum 1997, 54 s.
22. Efemeryda II. Zeszyt do kaligrafii. Almanach poetycki. Wybór, wstęp i oprac.: W. Michalski. Lubartów: Lubartowski Ośrodek Kultury 1997, 77 s.
23. J. Kozłowski: Dary i owoce. [Poemat]. Red. i posłowie: W. Michalski. Lublin: Polihymnia 1998, 54 s.
24. Z. Nowacka-Wilczek: Oścież. [Wiersze]. Red. i posłowie: W. Michalski. Lublin: [b.w.] 1999, 64 s.
25. J. Szymczakowska: Rozmowy z Frasobliwym. Wybór, wstęp i red.: W. Michalski. Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna 2001, 88 s.
26. Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wstęp, wybór i oprac.: W. Michalski. Lublin: Związek Literatów Polskich Oddział 2002, 372 s.
27. B. Saba: Gwiezdny pył. (Dmuchawce). Wstęp i red.: W. Michalski. Lublin: Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA 2002, 55 s.
28. O różaniec Jana Pawła II. Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Plastyczny. [Wybór]. Wstęp i oprac.: W. Michalski. Lublin: Liber 2003, 100 s.
29. Odmienny Świat? 2002. Wybór. [Poezja i proza]. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. VI Ogólnopolski Konkurs Literacki Odmienny Świat. Wstęp i oprac.: W. Michalski. Lublin: Norbertinum 2003, 78 s.
30. J. Pąk: Miłość jest nadzieją. [Wiersze]. Wybór, oprac. i wstęp: W. Michalski. Lublin: Norbertinum 2003, 56 s.
31. Jedyne takie miejsce na ziemi... Wiersze o Lubartowie. Wybór tekstów: H. Borzęcka, A. Rokicka. Wstęp i oprac.: W. Michalski. Lubartów: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne 2004, 113 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1994, 1996, 2004.

Wywiady

Poezja jest moim światem. Rozm. J.H. Cichosz. Tygodnik Zamojski 1987 nr 5.
Garść pieczonych kasztanów. Rozm. H. Witalewska. „Głos Nauczycielski1989 nr 52/53, przedruk w: W. Michalski: Słowa i twarze. Lublin 2003 [Twórczość poz. ].

Ogólne

Artykuły

S.A. Łukowski: Szkic do portretu [Waldemara Michalskiego]. Sztandar Ludu 1981 nr 84.
J. Dąbała: Poezja moralnego niepokoju i nadziei. Tygodnik Polski 1985 nr 44.
J. Fert: Wiersze spod znaku wagi. O poezji Waldemara Michalskiego. W: Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie. Cz. 2. Lublin 1991.
A.K. Waśkiewicz: Pamięć, doświadczenie, przesłanie. Akcent 1994 nr 2 [dot. poezji W. Michalskiego].
A. Mokłycia: Wołyń jako świat idealny. Słowo o twórczości poetyckiej Waldemara Michalskiego. Akcent 2001, nr 1.
A. Wierzbicki: Medycyna i poezja. W: W. Michalski: Słowa i twarze. Lublin 2003 [Twórczość poz. ].

Pejzaż rdzawy

T. Kłak: Liryczne pejzaże. Kamena 1974 nr 9.
J.Z. Kukuryk: Osobowość na tle „pejzażu. Głos Nauczycielski 1975 nr 4.

Ogród

N. Słomkowska: Człowiek i słowo. „Głos Nauczycielski1978 nr 11.
J. Sochoń: Lubelskie prezentacje poetyckie. „Nowy Wyraz1978 nr 4.

Głosy na wersety

T. Polanowski. „Głos Nauczycielski1979 nr 41.
D. Król. „Nowy Wyraz1980 nr 5.
A. Niewczas: Przezwyciężanie niepokoju. Kamena 1980 nr 7.
J. Rosłan: O lotach ptaków i smaku piołunu. Akcent 1982 nr 1.

Kazimierz Andrzej Jaworski

A. Bednarek: Rzecz o twórczości Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Kamena 1986 nr 25.

Pod znakiem wagi

P. Szewc: Tylko wiara jest w nas. Akcent 1988 nr 3.

Lekcja wspólnego języka

U. Gierszon: Ktoś wstrzymał serce, aby ruszyć słowo. „Głos –The Voice” (Nowy Jork) 1999 nr 13, przedruk: „Niecodziennik Biblioteczny” 2002 nr 1.
W. Wantuch: Zachwyt aż do bólu. Nowe Książki 1999 nr 10.
B. Biela: Smak naszego świata, czyli Lekcja wspólnego języka. Nowy Prąd (Toronto) 2003, nr 2(5), przedruk w: W. Michalski: Słowa i twarze. Lublin 2003 [Twórczość poz. ].

Słowa i twarze

P. Majerski: Kresowe powroty. Nowe Książki 2004 nr 12.
J. Cymerman: Wspólny język „Słów i twarzy. Akcent 2005 nr 2.

Tryptyk z gwiazdą

Z. Chojnowski: Formy pojednania. Nowe Książki 2006 nr 11.
T. Polanowski. „Przegląd Powszechny2006 nr 12.

Lublin literacki

M. Lalak. „Kierunki1985 nr 29.
T.J. Żółciński. „Tu i Teraz1985 nr 22.