BIO

Urodzony 27 marca 1935 w Kolonii Szczerbackiej pod Radomiem w rodzinie chłopskiej; syn Piotra Miązka i Natalii z Michałowskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Kolonii Szczerbackiej i uczył się w szkole powszechnej w Ruskim Brodzie. Od 1949 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Końskich. W okresie nauki w szkole średniej należał do Koła Młodych Pisarzy przy Oddziale Kieleckim Związku Literatów Polskich. W 1954 zdał maturę, a następnie studiował teologię i filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W czerwcu 1959 otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie przez sześć lat pracował jako wikariusz i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej, m.in. w Zakrzewiu pod Radomiem, Sandomierzu, Przedborzu i Starachowicach. Debiutował w 1964 wierszami pt. Powroty, Szczęście drzew i Istota przemijania, ogłoszonymi na łamach miesięcznika „Więź” (nr 3). W 1965 wyjechał na stałe do Austrii i zamieszkał w Wiedniu, gdzie w 1966-69 pracował jako duszpasterz w klinice psychiatrycznej Otto-Wagner-Spital oraz w duszpasterstwie polonijnym. W 1967-72 studiował na tamtejszym uniwersytecie slawistykę, filozofię i historię sztuki. Rozwijając twórczość literacką, publikował wiersze, artykuły i recenzje w krajowych czasopismach katolickich „Więź” (1964-65), „Przewodnik Katolicki” (1965, 1967-68) oraz „Tygodnik Powszechny” (1965-66, 1968), a także w prasie emigracyjnej, m.in. w „Kontynentach-Nowym Merkuriuszu” (Londyn, 1965-66), „Kulturze” (Paryż, 1965, 1968), „Oficynie Poetów” (Londyn, 1966, 1970) i „Wiadomościach” (Londyn, 1966-80, z przerwami). W 1967 został wyróżniony nagrodą poetycką „Wiadomości” za wiersze ogłoszone w tym piśmie w 1966. W 1969 otrzymał pięcioletnie stypendium Abrahama Woursella z Nowego Jorku, co umożliwiło mu rezygnację z pracy w szpitalu i kontynuowanie studiów uniwersyteckich. Doktoryzował się w 1972 na podstawie rozprawy pt. Die lyrische Beschreibung im Nachkriegsschaffen Kazimierz Wierzyńskis (promotor profesor Günther Wytrzens). Następnie związał się z Instytutem Slawistyki na uniwersytecie w Wiedniu i rozpoczął wykłady z literatury polskiej. W 1984 habilitował się na podstawie pracy pt. Polnische Literatur 1863-1914. Darstellung und Analyse i otrzymał stanowisko docenta. Kontynuując twórczość literacką i krytyczną publikował wiersze i artykuły, m.in. w londyńskich czasopismach: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1984-85), „Pamiętnik Literacki” (1984-85) i „Przegląd Powszechny” (1984-85), oraz w „Gwieździe Polarnej” (Stevens Point w USA, 1984-85). W 1989 został infułatem. W 1996 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, którego był członkiem. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2003 mianowany profesorem Uniwersytetu w Wiedniu. W 2005 przeszedł na emeryturę. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1994). Zmarł 17 października 2018 w Wiedniu.

Twórczość

1. Ziemia otwarta. Poezje. Paryż: Instytut Literacki 1967, 39 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1972.

2. Die lyrische Beschreibung im Nachkriegsschaffen Kazimierz Wierzyńskis. Wien: Gerda Leber Verlag 1977, 167 s.

Zawartość

I. Einleitung: Zur Methode; Lebenslauf des Dichters; Allgemeines über sein Nachkriegsschaffen; Im Bannkreis Nietzsches; Themen und Motive; Die lyrische Beschreibung. – II. Die lyrische Beschreibung und die Traditionen der Polnischen Poesie: Begriffe und Perspektiven; Naturbeschreibung; Die „gelehrte Beschreibung”; Durchbruch der Romantik; Die lyrische Beschreibung im gegenwärtigen Bewutsein; Kazimierz Wierzyńskis Verhältnis zur Tradition. – III. Die Natur in der lyrischen Beschreibung bei Wierzyński: Warum Beschreibung?; Die Natur – das Drama der Erinnerung; Die Natur – Symbol der Dauer; Das Motiv der Erde. – IV. Kunstmotive in der lyrischen Beschreibung: Römische Ruinen; Porträts der Unruhe; Faszination durch plastische Darstellung; Malerische Situationen. – V. Gruppen von lyrischen Leitmotiven: „Kraj lat dziecinnych”; Wanderleben – der Reisewahn; Herbst; Der Wind; Das Zeitmodell. – VI. Schluss; Literaturverzeichnis; Namenregister.

3. Teksty i komentarze. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1983, 224 s. Wyd. 2 zmienione Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1996.

Nagrody

Nagroda pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie w 1984.

Zawartość

Studia poezji i prozy: Kasprowiczowska „Księga ubogich” – legenda i rzeczywistość [dot. recepcji poezji J. Kasprowicza przez krytyków]; Funkcja przyrody i ziemi w opisie lirycznym K. Wierzyńskiego po roku 1945; Motyw sztuki w opisie lirycznym Wierzyńskiego; Uwagi wstępne o problemach polskiego naturalizmu [na przykładzie twórczości A. Dygasińskiego, A. Sygietyńskiego i G. Zapolskiej]. – Recenzje: Dramat pamięci: „Ciemny czas” i „Lustro” Wacława Iwaniuka; „Przestroga dla wnuków” Aleksandra Janty; O liryce Barbary Toporskiej [dot.: Athene noctua]; Notatki o Chabrowskim [dot.: Madonny]; W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej [dot.: D. Bieńkowska: Pieśń suchego języka; B. Obertyńska: Miód i piołun]; Przypomnienie lat ocalonych [dot.: B. Toporska: Na Wschód od Dzisiaj]; Czas drugiej Apokalipsy [dot.: W. Trościanko: Wiek klęski]. – Dyskusje literackie: O antologii kapłańskiej [o twórczości poetów: W. Chabrowski, P. Heintsch, J.A. Ihnatowicz, F. Kamecki, J. Twardowski]; Odpowiedzialność i druk [dot.: A. Czerniawski: Liryka i druk]; Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej księcia [dot.: A. Lisiecka: Kto jest „Księciem poetów”?, czyli rzecz o Adamie Czerniawskim i innych].
W wyd. 2 nadto w cz. pt. Studia poezji i prozy: O głównych motywach w liryce Wierzyńskiego po roku 1945; Mickiewicz w Kole Towiańskiego, – w cz. pt. Recenzje: „Szkice o literaturze emigracyjnej” Marii Danilewicz Zielińskiej; Recenzje książek do Nagrody „Wiadomości, – oraz: E. Rosner: Materiały do bibliografii księdza Bonifacego Miązka.

4. Polnische Literatur 1863-1914. Darstellung und Analyse. Wien: Gerda Leber Verlag 1984, 347 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

I. Anfänge und Aufstieg des Positivismus: Zur Methode; Die „junge” und die „alte” Presse; Tendenz und Utilitarismus der Literatur; Realistische Postulate; Der Positivismus in Galizien und Gropolen. – II. Aleksander Świętochowski: Publizistische Tätigkeit Świętochowskis; Literarisches Werk. – III. Eliza Orzeszkowa: Literarische Anfänge und ihre Problematik; „Meir Ezofowicz”; Der Roman der achtziger Jahre; „Am Njemen”; Die letzte Schaffensperiode; Die Rezeption ihres Werkes. – IV. Bolesław Prus: Anfänge der literarischen Tätigkeit; „Der Vorposten”; „Die Puppe”; „Die emanzipierten Frauen”; Prus' historischer Roman „Der Pharao”; Rezeption des Romans und Prus' letztes Schaffen. – V. Henryk Sienkiewicz und der historische Roman: Die Anfänge; Die historische „Trilogie”; Romane mit moderner Thematik; „Quo vadis”; „Die Kreuzritter”; Die Bedeutung Sienkiewicz. – VI. Dichter einer unpoetischen Zeit: Adam Asnyk; Maria Konopnicka. – VII. Im Schatten grosser Namen: Waleria Marrené-Morzkowska; Klemens Szaniawski-Junosza; Marian Gawalewicz; Jan Lam; Ignacy Maciejowski-Sewer; Wacław Karczewski. – VIII. Im Kreis des Naturalismus: Antoni Sygietyński; Adolf Dygasiński; Gabriela Zapolska. – IX. Die Poesie des Jungen Polen: Stanisław Przybyszewski; Zenon Przesmycki-Miriam; Kazimierz Tetmajer; Jan Kasprowicz; Leopold Staff; Bolesław Leśmian; Andere Dichter. – X. Der Roman der Moderne: Stefan Żeromski; Wacław Berent; Władysław Orkan. – XI. Władysław Stanisław Reymont: Die frühen Erzählungen; Die frühen Romane; „Die Bauern”; Andere Werke; Rezeption. – XII. Das Theater des Stanisław Wyspiański: Die ersten Dramen; „Die Hochzeit”; „Die Legion” und „Die Befreiung”; „Die Novembernacht” und andere Dramen; Die Bedeutung Wyspiańskis. – XIII. Das Theater der Moderne: Jan August Kisielewski; Karol Hubert Rostworowski; Tadeusz Rittner; Adolf Nowaczyński; Tadeusz Miciński; Andere Dramatiker. – Bibliographie. – Nachwort.

5. Wiersze. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984, 42 s.

6. Powrót do domu. Wiersze. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył E. Rosner. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992, 79 s.

7. Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance. Frankfurt am Main: P. Lang 1993, 214 s.

Zawartość

I. Einführung: Die Anfänge Polens; Die heidnischen Religionen der Slawen; Christianisierung Polens; Christliche Kultur. – II. Mittelalterliche polnische Hagiographie: Die erste Vita des hl. Adalbert; Die Vita der fünf Märtyrerbrüder; Vita des hl. Stanisław; Vita der hl. Hedwig von Schlesien; Das Leben der hl. Kinga. – III. Chroniken: Die Chronik von Gallus Anonymus; Die „Chronik der Polen” von Kadłubek; Die Chronik aus Gropolen; Die Chronik von Janko aus Czarnków; Andere kleinere Chroniken; Die Annalen von Jan Długosz. – IV. Die ältesten Sprachdenkmäler: Predigten; „Bogurodzica”; Übersetzung der Psalmen; Die apokryphe Literatur des Mittelalters; Passions- und Osterlieder. – V. Die Epoche der Renaissance: Die Entwicklung der Renaissance; Die Bedeutung der polnischen Sprache; Andrzej Frycz Modrzewski; Stanisław Orzechowski. – VI. Polnische Dichtung in lateinischer Sprache: Filip Kallimach; Konrad Celtis; Paweł von Krosno; Mikołaj Hussowski; Andrzej Krzycki; Jan Dantyszek; Klemens Janicki. – VII. Verschiedene Arten des Dramas: Das Mysterienspiel; Moralitäten; Die humanistische Komödie; Die Schuldramaturgie. – VIII. Epische Gattungen in der Renaissance: Die opokryphe Literatur; Der polnische Till Eulenspiegel; Moralisierende Erzählformen; Pseudohistorische Erzählungen. – IX. Mikołaj Rej: Literarische Anfänge; Andere Werke; Die Bedeutung des Dichters. – X. Jan Kochanowski: Die Zeit am Hofe; Die Jahre 1570-1584; „Abfertugung der griechischen Gesandten”; „Klagenlieder”; Kochanowskis Rezeption. – XI. Die Prosa der zweiten Hälfte des 16. Jh.: Łukasz Górnicki; Piotr Skarga; Jakub Wujek. – XII. Zwischen Renaissance und Barock: Mikołaj Sęp Szarzyński; Sebastian Fabian Klonowic; Szymon Szymonowic. – Nachwort. – Bibliographie. – Chronoligische Tafeln der Herzöge und Könige Polens.

8. Studien zur polnischen Literatur. Frankfurt am Main: P. Lang 1995, 488 s.

Wybór rozpraw i artykułów.

Zawartość

Z poz. : Mittelalterliche polnische Hagiographie; Die ältesten Sprachdenkmäler; Verschiedene Arten des Dramas; Mikołaj Rej; Jan Kochanowski; Die Prosa der zweiten Hälfte des 16. Jh. – Zwischen Renaissance und Barock: Mikołaj Sęp Szarzyński. Sebastian Fabian Klonowic. Szymon Szymonowic; Die groen Dichter der polnischen Romantik: Adam Mickiewicz. Juliusz Słowacki. Zygmunt Krasiński. Cyprian Kamil Norwid, – z poz. : Eliza Orzeszkowa; Bolesław Prus; Henryk Sienkiewicz und der historische Roman; Dichter einer unpoetischen Zeit; Im Kreis des Naturalismus; Die Poesie des „Jungen Polen”; Der Roman der Moderne; Władysław Stanisław Reymont; Das Theater des Stanisław Wyspiański, – z poz. : [Einleitung pt.] Wierzyńskis Lyrische Beschreibung; Die Natur in der lyrischen Beschreibung bei Wierzyński.

9. Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie. Wrocław: Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2004, 253 s. Wyd. 2 tamże 2006.

Wersja niemiecka szkicu O głównych motywach w liryce Kazimierza Wierzyńskiego po roku 1945: Uber die Hauptmotive in der Lyrik Kazimierz Wierzyńskis nach 1945. „Orbis Linguarum2002 vol. 19 s. 77-88.

Zawartość

Szkice o poezji: Kasprowiczowska „Księga ubogich”. Legenda i rzeczywistość; O głównych motywach w liryce Kazimierza Wierzyńskiego po roku 1945; Dramat pamięci. „Ciemny czas i lustro” Wacława Iwaniuka; W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej; Notatki o Chabrowskim; „Przestroga dla wnuków” Aleksandra Janty; O wierszach Gerdy Hagenau, austriackiej pisarki i tłumaczki; Udany debiut Dariusza Pacaka. – Szkice o prozie: „Wiek klęski” Wiktora Trościanki; Powieść „Garbaty świat” Adama Zielińskiego w polskiej krytyce literackiej; Przypomnienie lat ocalonych. O prozie Barbary Toporskiej; W hołdzie wielkiemu pisarzowi. Na marginesie prac o twórczości Wiesława Myśliwskiego; Jan Pacławski o prozie Jerzego Putramenta. – O powinowactwach literackich: Pierwsza monografia o Karlu Dedeciusie; Krzysztof A. Kuczyński. O polsko-austriackich stosunkach literackich; Romana Taborskiego prace badawcze o „polskim Wiedniu”; Potrzebna książka. „Miedzy Renem a Wisłą” Krzysztofa A. Kuczyńskiego; Czytając najnowszy tom „Studiów Kieleckich”. – Szkice historycznoliterackie: Mickiewicz w „Kole” Towiańskiego; Uwagi wstępne do problematyki polskiego naturalizmu; Zarys dziejów slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1849-2001.

10. Sandomierskie wirydarze. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 2004, 58 s.

11. Szukam domu. Poezje; Ich suche ein Zuhause. Gedichte. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył J. Scholz. Wrocław: Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2005, 135 s. Wyd. 2 tamże 2005.

Teksty w języku polskim i niemieckim.

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

Nǎvrat. [Przeł.] L. Martinek. Opava 2005.

Prace redakcyjne

1. Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej. Wstęp: K. Wojtyła. Wybór tekstów i oprac.: B. Miązek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1971, 141 s.

Nagrody

Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w 1971.
2. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm. [Wyd.:] B. Miązek, F.V. Mareš, K. Sturm-Schnabl. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975, 360 s.
3. Adam Mickiewicz. Leben und Werk. [Wyd.] B. Miązek. Frankfurt am Main: P. Lang 1998, 414 s.
4. Polska – Austria. Drogi porozumienia. Pod red. K.A. Kuczyńskiego, A. Kozłowskiego, B. Miązka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1999, 342 s. Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, Institut für Slawistik der Universitat Wien, Katedra Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Powrót to domu. [Rozm.] J. Myjak. „Tygodnik Nadwiślański1994 nr 11.
Jestem tylko glinianym dzbanem. Rozm. M. Michałowska-Kowalik. „Ikar1995 nr 7-8. „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1980 t. 3.

Słowniki i bibliografie

[J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989; wyd. 2 1990.
K.A. Kuczyński: Bibliografia prac Bonifacego Miązka 1964-1999. W: Szkice do portretu Bonifacego Miązka. Kielce 2000.

Ogólne

Książki

Szkice do portretu Bonifacego Miązka. Pod red. J. Pacławskiego. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 2000, 200 s. [zawartość: J. Pacławski: Wstęp. – C. Antosik, S. Antosik: Bonifacy Miązek; K.A. Kuczyński: Szkic do portretu Bonifacego Miązka; E. Rosner: Z Kolonii Szczerbackiej w świat; M. Kuczyńska-Barczewska: W kręgu motywów egzystencjalnych i kapłańskich; M. Mochoń: Bonifacy Miązek, wykładowca, badacz i krytyk literacki].
Ad mundum poetarum et doctorum cum Deo. Festschrift fur Bonifacy Miązek zum 70. Geburtstag. [Red.:] E. Białek, J. Krucina, E. Tomiczek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2005, 422 s.
Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin. Pod red. K.A. Kuczyńskiego i P. Obrączki. Londyn: Galeria Nauki i Sztuki 2005.
K.A. Kuczyński: Odszukać w starym domu zapomnianą pamięć...” O życiu i twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka. Londyn: Galeria Nauki i Sztuki 2005, 174 s. Wyd. nast. [rozszerzone] pt. Ze wsi w daleki świat. Łódź: Expol 2007.

Artykuły

R. Wasiak: Laureaci SPK [Stowarzyszenie Polskich Kombatantów] – Bonifacy Miązek i Józef Żmigrodzki. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 25.
A.A. Zych: Powrót do domu. „Ikar1995 nr 7-8.
K.A. Kuczyński: Rodem znad Wisły. „Forum Polonijne1996 nr 2.
E. Rosner: Twórca „Nowej Emigracji. „Przegląd Polski1996 nr z 13 VI.
W. Wilk: Otwieranie ciemności. Sylwetka twórcza ks. Bonifacego Miązka. „Afisz1998 nr 26.
W. Wilk: Ks. Bonifacy Miązek. Pisarz emigracyjny. „Zeszyty Sandomierskie1999 nr 10.
K.A. Kuczyński: Ksiądz profesor Bonifacy Miązek – ambasador kultury polskiej w Austrii. „Kwartalnik Opolski2005 nr 4.
K.A. Kuczyński: Ksiądz profesor Bonifacy Miązek w kręgu przyjaciół i znajomych. „Kwartalnik Opolski2005 nr 1.
K.A. Kuczyński: W krainie poezji. O twórczości lirycznej ks. Bonifacego Miązka. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Rozprawy Humanistyczne2005 t. 4.

Ziemia otwarta

W. Iwaniuk: U poetów. „Kultura”, Paryż 1967 nr 7/8.
J. Rostworowski: Między wierszami „Wiadomości”, Londyn 1967 nr 26.
A. Czerniawski: Jak blisko ziemi. „Kultura”, Paryż 1968 nr 8/9.

Die lyrische Beschreibung im Nachkriegsschaffen Kazimierz Wierzyńskis

A. Niewczas: O Wierzyńskim w Austrii. „Więź1980 nr 9.

Teksty i komentarze

M.E. Cybulska: Krytyka. „Tydzień Polski”, Londyn 1983 nr 49.
W. Broniewski: Dwie nowe książki księdza Bonifacego Miązka. „Przegląd Powszechny”, Londyn 1984 nr 5 [dot. też: Polnische Literatur 1863-1914].

Polnische Literatur 1863-1914

W. Broniewski: Dwie nowe książki księdza Bonifacego Miązka. „Przegląd Powszechny”, Londyn 1984 nr 5 [dot. też: Teksty i komentarze].
J. Mirewicz: Czytając „Polnische Literatur. „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1984 t. 8.
R. Taborski: Nowy zagraniczny podręcznik historii literatury polskiej. „Tygodnik Powszechny1984 nr 8.
R. Karst: Bonifacy Miązek jako historyk literatury. „Tydzień Polski”, Londyn 1985 nr 35.
J. Koprowski: Między powstaniem a wojną. „Kultura1985 nr 25.
J.R. Krzyżanowski. „Slavic Review”, Urbana-Champaign 1985 nr 3.
T. Weiss. „Ruch Literacki1985 nr 1.
J. Zieliński: Prezentacja i analiza. „Twórczość1985 nr 4.

Wiersze

M.E. Cybulska: Pomost. „Tydzień Polski”, Londyn 1984 nr 24.

Powrót do domu

A. Pietrzak: Poezja powrotów i pożegnań. „Przegląd Powszechny1993 nr 5.
A. Mazur: W poszukiwaniu domu. „Więź1994 nr 3.

Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance

K.A. Kuczyński. „Studia Historica Slavo-Germanica1995.

Przygoda z książką

A. Grocholiński. „Orbis Linguarum2004 vol. 27.
P. Obrączka. „Kwartalnik Opolski2004 nr 2/3.
I. Gralak. „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna2005 nr 5.

Adam Mickiewicz

J. Maślanka. „Ruch Literacki1998 nr 6.