BIO

Urodzony 5 czerwca 1943 w Warszawie; syn Anastazego Matywieckiego, prawnika i poety (zginął w powstaniu warszawskim), oraz Marii z domu Blaut, prawnika. Do szkół uczęszczał w Warszawie. Przez trzy lata uczył się w Liceum im. J. Dąbrowskiego, a następnie w Liceum im. T. Czackiego. Debiutował wierszami pt. Po mnie, Dziewczyna, która uwierzyła w Ikara, zamieszczonymi w „Almanachu Młodych 1962/63” (wyd. 1965). Po zdaniu matury w 1963, studiował (do 1968) filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (UW; studiów nie ukończył). Należał do Koła Polonistów, m.in. przewodniczył Sekcji Poezji. Od 1968 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1970 ożenił się z Ewą Szary, historykiem i teoretykiem literatury. Kontynuował twórczość literacką. Wiersze oraz recenzje zamieszczał m.in. w „Poezji” (1966-67, 1971-74), „Kulturze” (1971-78, z przerwami), „Więzi” (1973-84, z przerwami), „Twórczości” (1974-87, z przerwami). Od 1979 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). We wrześniu 1980 był współzałożycielem, a następnie działaczem Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił liczne funkcje w „Solidarności” UW i Biblioteki Uniwersyteckiej, także konspiracyjnie podczas stanu wojennego, m.in. redagował „Biuletyn Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego”. W 1982-86 wchodził w skład Rady Bibliotecznej, w 1983-86 w skład Senatu UW, reprezentując bibliotekarzy, archiwistów i pracowników Wydawnictwa UW. W 1983-85 na łamach „Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego” publikował stały felieton pt. Skosem przez dziedziniec pod pseudonimem Docent manipulowany. W 1987 zrezygnował z pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej. Równocześnie w 1983-91 stale współpracował z miesięcznikiem „Powściągliwość i Praca”, w którym zamieszczał liczne eseje i artykuły (tu m.in. w 1989-91 cykl 17 esejów pt. Rozważania teologiczne). W 1986-89 współredagował podziemne pismo literackie „Wezwanie”. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP; od 1991 w Zarządzie Głównym). Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopism „Tygodnik Literacki” (1990-91) oraz „Potop” (1991-94; od 1992 pt. „Przegląd Literacki”. W 1990 rozpoczął stałą współpracę z Programem II Polskiego Radia, uczestnicząc w ok. 200 audycjach z cyklu Radiowy tygodnik literacki. Od 1993 należy do Polskiego PEN Clubu. W 1998 otrzymał Wyróżnienie Fundacji Kultury. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Podróż. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1975, 89 s.

Zawartość

Cykle: Homer i poeci; Miasto; Dom jednego dnia; Ewa; Teologie; Wiersze podobne i różne.

2. Struna. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1979, 58 s.

3. Płanetnik i śmierć. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 60 s.

Zawartość

Cykle: Płanetnik i śmierć; Wiersze z Beskidu (I); Wiersze z Beskidu (II); Obraz i sens; Zdarte okładki.

4. Promień. [Wiersz]. Rysunki P. Matywiecki. Warszawa: [wyd. J. Śpiewak] 1984, [3] k.

Druk bibliofilski.

5. Anioł z ognia i lodu. [Proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 85 s.

6. Światło jednomyślne. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 85 s.

7. Kamień graniczny. Warszawa: Latona 1994, 514 s.

Rozważania dot. zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.

Nagrody

Nagroda im. K. Pruszyńskiego przyznana przez Polski PEN Club w 1995.

Zawartość

Części: Puste magie; Trzy traktaty; Zdania z getta.

8. Nawrócenie Maxa Jacoba. [Wiersze]. Red. i wybór: K. Karasek. Warszawa: Przedświt 1994, 124 s.

Zawartość

Wybór utworów z poz. , , , wiersze nowe w cyklach: Dziennik istniejącego; Wiersze miejskie, – oraz poemat Syrinx.

9. Poematy biblijne. Warszawa: Historia Pro Futuro 1995, 98 s.

Zawartość

M.in. poematy: Wiersze pod krzyżem; Teatr antychrysta.

10. Improwizacje i światy. [Wiersze]. Rysunki Autora. Ostrołęka: Pracownia 1997, 74 s.

11. Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa. [Wiersze]. Warszawa: Open 1998, 93 s.

12. Ta chmura powraca. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 90 s.

13. Twarz Tuwima [Monografia]. Warszawa: W.A.B. 2007, 770 s.

Prace redakcyjne

1. A. Kamieńska: Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie. Wybór i oprac.: M. Babraj, P. Matywiecki. Posłowie P. Matywiecki. Poznań: W drodze 1988, 167 s.
2. Czarno-białe rysunki. Wybór wierszy. Wyboru dokonali: I. Smolka i P. Matywiecki. Słowo wstępne: I. Smolka. Posłowie: T. Gierymski. Częstochowa: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater 1995, 94 s.
3. K.K. Baczyński: Poezje. Wybór i posłowie P. Matywiecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996, 504 s.
4. Sovremena pol'ska poezija. [Wyboru dokonał P. Matywiecki]. [Red.:] B. Višinski. [Wstęp:] P. Matywiecki. Skopje: Makedonska Revija 1996, 214 s.
Informacja o dokonaniu wyboru P. Matywiecki.
5. Od początku. Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX. T. 1-2. Ułożył P. Matywiecki. Przedmowa: P. Matywiecki. Gdańsk: Marabut 1997, 458 + 484 s.
6. L. Marjańska: Wybór wierszy. 1958-1997. Wyboru dokonał P. Matywiecki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998, 211 s.
7. M. Pankowski: Ostatni zlot aniołów. Z rękopisu sylwy Mariana Pankowskiego sześć rozmaitych dni wybrał P. Matywiecki. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej 2007, 72 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1996.

Autor o sobie

P. Matywiecki. Topos 1996 nr 4 [dot. własnej twórczości poetyckiej].
P. Matywiecki. Znak 1996 nr 3 [dot. poczucia własnej tożsamości żydowskiej i polskiej].

Wywiady

Najbliższa jest mi poezja. Rozm. K. Dorosz. Nowe Książki 2005 nr 6.

Ogólne

Artykuły

J. Ekier: Kiedy się patrzy. O wierszach Piotra Matywieckiego. Twórczość 2003 nr 7/8.
A. Siemińska: Piotr Matywiecki. Sześćdziesiąt lat otwartego spadku. W: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Warszawa 2006.

Podróż

M. Płachecki: Smutna Arkadia. Literatura 1975 nr 27.
L. Szaruga: Podróż”: Próba komunikacji. Nadodrze 1975 nr 25/26.

Struna

M. Płachecki: Liryka rozproszonego „ja. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 23.
K. Roszak: Struna cienia. Literatura 1979 nr 31.

Płanetnik i śmierć

K. Roszak: Śmierć i ślepy pejzaż. Literatura 1981 nr 39.
M. Płachecki: Tylko słowami. Twórczość 1983 nr 4.

Światło jednomyślne

Z. Bieńkowski: Rzecz o niegotowości świata. Tygodnik Literacki 1991 nr 15.
S. Jurkowski: Proroctwa nie będzie. Nowe Książki 1991 nr 8.

Kamień graniczny

T. Drewnowski: Najnowszy testament. „Polityka”, dod. Kultura 1994 nr 35.
J. Leociak; B. Umińska: Umarłe getto: w nieludzkiej ziemi. „Gazeta Wyborcza”, dod. Gazeta o Książkach 1994 nr 9.
A. Nasiłowska: Świadectwo wobec nicości. Res Publica Nowa 1994 nr 9.
P. Śpiewak; Z. Mikołejko. „Życie Warszawy”, dod. Ex libris 1994 nr 55.
A. Kowalczykowa: Wstyd nieuczestniczenia. Tygodnik Powszechny 1995 nr 16.
M. Strzyżewski: Droga do nikąd; T. Komendant: Nicość. Twórczość 1995 nr 2.
L. Szaruga: Dotykać Nicości. (Notatki z lektury „Kamienia granicznego”). Kultura”, Paryż 1995 nr 6. Przedruk w tegoż: Dochodzenie do siebie. Sejny 1997.

Nawrócenie Maxa Jacoba

L. Szaruga: Rozdwojony w sobie. Nowe Książki 1995 nr 3, przedruk w: tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.

Poematy biblijne

L. Szaruga: Otwieranie księgi. Sycyna 1995 nr 24, przedruk w: tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.
A. Szymańska: Psalm nieśmiertelnego. Przegląd Powszechny 1995 nr 12.
D. Pawelec: Sumienie wersetem przemierzyć. Nowe Książki 1996 nr 2.
I. Smolka: Słowo i litera. Kresy 1996 nr 25.

Improwizacje i światy

P. Majerski: W rzeczy zetknięciu... Nowe Książki 1998 nr 8 [dot. też: Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa].

Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa

P. Majerski: W rzeczy zetknięciu... Nowe Książki 1998 nr 8 [dot. też: Improwizacje i światy].
A. Szymańska. „Przegląd Powszechny1998 nr 9.
J. Michałowski. „Kwartalnik Artystyczny1999 nr 1.
J. Wolski. „Akcent1999 nr 1.

Ta chmura powraca

P. Mackiewicz: Ufny czarny pies. Twórczość 2005 nr 10.
T. Mizerkiewicz: Wszystko jest widmo. Nowe Książki 2005 nr 6.
L. Szaruga: Świat poetycki (XXIX). Zeszyty Literackie 2005 nr 4.
M. Zaleski: Dront na Maskarenach. Res Publica Nowa 2005 nr 3.

Od początku

R. Matuszewski: Osobista antologia. Nowe Książki 1997 nr 5.
To nie jest radosne odnowienie. O najnowszej antologii polskiej poezji z T. Fijałkowskim i M. Stalą rozm. A. Franaszek. Tygodnik Powszechny 1997 nr 15.