BIO

Urodzony 26 grudnia 1921 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem; syn Michała Marczaka, historyka i archiwisty, i Marii z domu Oleś, nauczycielki polonistki; brat Haliny Natalii Marczak, żony Wacława Bojarskiego, poety i prozaika. Uczęszczał do trzyklasowej szkoły powszechnej Górskiej w Brześciu nad Bugiem, a po przeniesieniu się w 1934 do Warszawy do Gimnazjum im. S. Staszica, potem do Liceum Humanistycznego im. Stefana Batorego. Brał ochotniczo udział w kampanii wrześniowej 1939 w kompanii służby pomocniczej Przysposobienia Wojskowego, z którą przeszedł nad granicę wschodnią. Po wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich, 18 września 1939 został wraz z oddziałem przyłączony do Korpusu Ochrony Pogranicza Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga i uczestniczył w walkach do 6 października. Ranny w nogę, wrócił do Warszawy, gdzie spędził okres okupacji niemieckiej. Kontynuował naukę na tajnych kursach Liceum im. Stefana Batorego. Po zdaniu matury w 1940, studiował polonistykę i filozofię na tajnym Uniwersytecie Warszawskim (UW). Uzupełniał wiedzę studiami teatroznawczymi prowadzonymi pod kierunkiem Leona Schillera. Równocześnie od września 1940 do października 1941 pracował honorowo w Polskim Czerwonym Krzyżu w dziale archiwów, a następnie zarabiał na życie jako pomocnik sprzedawcy w Księgarni Rolniczej. W 1942-44 uczęszczał też na kursy księgarskie organizowane przez firmę Gebethner i Wolff pod patronatem Związku Zawodowego Księgarzy. Brał aktywny udział w konspiracyjnym życiu literackim i teatralnym. Od 1940, w porozumieniu z Delegaturą Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj organizował koncerty, wieczory autorskie, wygłaszał odczyty o tematyce literackiej. Od 1942 kierował konspiracyjnym Studenckim Teatrem Eksperymentalnym, reżyserował sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza. Podjął także twórczość literacką i krytyczną. W czerwcu 1942 otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim wydawanego przez Konfederację Narodu miesięcznika „Sztuka i Naród” (za wiersze podpisane pseudonimem Andrzej Obcy), w listopadzie opublikował w tymże piśmie recenzję Wierszy wybranych Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. O ślepym woźnicy (nr 5, podpisany Juliusz Obornicki); z pismem tym współpracował do listopada 1943 (pod pseudonimem Juliusz Oborski). Od grudnia 1943 do kwietnia 1944 redagował miesięcznik literacko-społeczny grupy młodzieży akademickiej „Droga”, w którym opublikował też (pod pseudonimem Juliusz Oborski) artykuły oraz pierwsze swoje wiersze pt. Czasy i Wiersz z pytaniami (1943 nr 1); współredagował wydawnictwa związane z tymże pismem. Walczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Krajowej w 6. kompanii batalionu „Kiliński”; brał udział w walkach o budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST). Redagował powstańczą „Gazetkę Żołnierską Batalionu Kiliński”. Po upadku powstania, ranny w ręce, został wywieziony do Niemiec; w 1944-45 był więziony w stalagu IV B w Mühlbergu nad Łabą. Pracował jako robotnik leśny. W obozie prowadził nielegalny uniwersytet ludowy i jeniecki teatr lalkowy. W kwietniu 1945 uciekł z obozu i przedostał się do kraju. Początkowo przebywał w Krakowie. W maju 1945 został asystentem literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w dziedzinie literatury dramatycznej. Jednocześnie pracował jako sekretarz Wydziału Kultury i Sztuki w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim. W sierpniu 1945, z powodu gruźlicy, przerwał zajęcia i wyjechał na półtoraroczną kurację do Zakopanego. Kontynuował twórczość literacką, ogłaszając m.in. wiersze w „Tygodniku Powszechnym” (1945-46), „Twórczości” (1946), „Kuźnicy” (1946) oraz humoreski w „Naprzodzie” (1946, podpisane Wojciech Klon). Jesienią 1946 zredagował numer specjalny „Kuźnicy”, poświęcony młodej literaturze. W 1946-48 współpracował też z Polskim Radiem jako autor audycji poetyckich. W 1946 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich (ZLP)). W styczniu 1947 powrócił do Warszawy. Od lutego 1947 pracował na stanowisku radcy do praw literatury i teatru w Funduszu Kultury Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów (później Komitet Ministrów do Spraw Kultury). W 1947 wspólnie z Tadeuszem Borowskim i Romanem Bratnym redagował miesięcznik „Nurt” (tu też pod wspólnym pseudonimem Wiktor K. Ostrowski). W 1947-48 pełnił funkcję wiceprezesa, potem prezesa Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, a od listopada 1947 do kwietnia 1948 był redaktorem działu teatralnego oraz filmowego tygodnika „Świat Młodych”. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. z „Po prostu” (1947-49; tu stałe recenzje teatralne, w 1949 też pod pseudonimem Gary Kuper), „Przeglądem Akademickim” (1947-48), „Światem Młodych” (1947-48; tu stałe recenzje teatralne, w 1948 też pod pseudonimem Marian Czapski), „Pokoleniem” (1947-48), „Nowinami Literackimi” (1947-48). Od września 1948 pracował w Departamencie Przedsiębiorstw Artystycznych i Rozrywkowych Ministerstwa Kultury i Sztuki jako lektor i radca działu teatralnego, a od października 1949 w Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filharmonii (potem Centralny Zarząd Teatrów, Oper i Filharmonii) jako lektor, następnie inspektor artystyczny, kierownik oddziału inspekcji i nadzoru artystycznego, starszy inspektor do spraw artystycznych, naczelnik wydziału (do 1955). W tym czasie zamieszczał recenzje teatralne w pismach „Wieś” (1949-50, 1952-53) i „Teatr” (1949-53 i stale od 1955; tu w 1952 cykl Wędrówki teatralne). W 1950 ożenił się z Jadwigą Wizówną, tłumaczką (zmarła 1957). W 1952 wykładał literaturę współczesną w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W 1950-52 był członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Nowa Kultura”, w którym prowadził dział recenzji teatralnych; z pismem tym współpracował też w 1954-55. Ogłaszał recenzje i artykuły także w pismach „Film” (1953-54), „Głos Pracy” (1953; tu recenzje teatralne). Wznowił studia polonistyczne na UW; w 1956 uzyskał magisterium na podstawie pracy Współczesna dramaturgia polska 1944-1953, w tymże roku podjął pracę w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) na stanowisku starszego asystenta, od listopada 1956 na stanowisku adiunkta. Objął kierownictwo Pracowni Teatru Współczesnego (prowadził ją do 1987). Od 1956 stale ogłaszał artykuły w „Pamiętniku Teatralnym” i „Dialogu”. W 1956-58 był kierownikiem literackim Teatru Domu Wojska Polskiego (od 1957 Teatr Dramatyczny). W 1959-64 kierował działem teatralnym Telewizji Polskiej; za prowadzenie Teatru Telewizji otrzymał zespołową Nagrodę Państwową I stopnia w dziedzinie teatru (1964). W 1963 ożenił się z Krystyną Nastulanką, dziennikarką. W 1966 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej. 1939-1945 (promotor profesor Zbigniew Raszewski). W 1964-68 był doradcą literackim Teatru Polskiego w Warszawie. Następnie w 1968-72 ponownie pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Dramatycznego, w 1972-74 kierownika literackiego Teatru Ludowego. Równocześnie w 1969-70 i ponownie w 1975-76 był lektorem warszawskiego Teatru Telewizji. Artykuły i recenzje z zakresu historii teatru ogłaszał w „Teatrze” i „Nowinach Teatralnych” (od 1971), następnie także w „Scenie” (od 1975) i „Tygodniku Powszechnym” (1979-80). Od 1978 był współredaktorem serii wydawniczych IS PAN: Repertuar Teatrów w Polsce oraz Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego. W 1982 habilitował się na podstawie rozprawy Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki i otrzymał stanowisko docenta. W 1984 przyznano mu nagrodę miast stołecznego Warszawy. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1963). Zmarł 11 sierpnia 1987 w Warszawie; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Arkusz poetycki. Warszawa: Wydawnictwo „Droga” [1944], [8] s., powielone. Arkusz Poetycki, 3.

Autor podpisany: Juliusz Oborski.
Na okładce drzeworyt Jana Białostockiego.
Wydanie konspiracyjne.

2. Ballada o cyrkówce. [Warszawa: wiosna 1944], [8] k.

Autor podpisany: Juliusz Oborski.
Wydanie konspiracyjne w 4 egzemplarzach maszynopisu.

3. Jasełka jenieckie. Prapremiera: Mühlberg, stalag IV B, Teatr Lalkowy „Supełek” 26 XII 1944.

4. Polski Lipiec. Sztuka w 1 akcie. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1946, 15 s. Przedruk z podtytułem: Montaż literacko-muzyczny. [Oprac. muzyczne:] B. Wieczorkiewicz. Inscenizacja: H.N. Bojarska. W: W rocznicę Manifestu PKWN [Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego]. Warszawa: Zarząd Główny Związku Młodzieży Polskiej 1949 s. 55-123.

W wydaniu z 1946 autor podpisany: Wojciech Klon.

5. Poezje: Gest romantyczny; Poszukiwania i anegdoty. Warszawa: Klub Młodych Artystów i Naukowców 1949, 32 + 29 s.

Współwydane, oprawione w odwrotnym kierunku.

6. Współczesna dramaturgia polska. 1945-1959. [Zestawienie bibliograficzne]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki 1960, 65 s., powielone.

7. Iskier” przewodnik teatralny. Oprac. przy współudziale N. Bojarskiej, J. Czerniak, B. Lasockiej. Warszawa: Iskry 1964, 678 s. Wyd. 2 poszerzone i poprawione tamże 1971.

8. Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej. 1939-1945. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 386 s.

Rozprawa doktorska.

Nagrody

Nagroda „Polityki” w 1968.

9. Życie teatralne w latach 1944-1964. Kierunki rozwojowe. [Zarys popularny]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, 306 s. Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody

Nagroda im. T. Boya-Żeleńskiego Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1969.

Zawartość

Lata 1944-1948; Lata 1949-1955; Lata 1955-1964; Kronika życia teatralnego w latach 1944-1964.

10. Bibliografia dramatu polskiego 1939-1964. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 4, III, 1130-1594 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Inne formy wydań

Wydane jako t. 3 Bibliografii dramatu polskiego 1765-1964; t. 1-2: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. Oprac. i red.: E. Heise, T. Sivert. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.

11. Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 467 + [80] s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Od autora. – Pozycja teatru [miejsce teatru w życiu społecznym kraju]; Teatry warszawskie od odzyskania niepodległości do początku lat trzydziestych; Teatry warszawskie lat trzydziestych; Sceny i scenki krakowskie; Teatr lwowski.

12. Teatr polski w latach 1918-1965. [Cz. 1:] Teatry dramatyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985, 558 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzieje Teatru Polskiego. T. 5.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w 1985 oraz Dyplom Honorowy za najlepsze varsaviana, przyznany m.in. przez Towarzystwo Miłośników Historii i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w 1985.

Zawartość

Teatr w Polsce niepodległej 1918-1939: Odrodzenie państwa i odrodzenie teatru; Warszawskie sceny miejskie i prywatne; Główne sceny pozastołeczne; Kryzys teatralny, TKKT [Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej] i Zjazd ZASP [Związku Artystów Scen Polskich] w 1936 roku; Cztery kierunki rozwojowe dramatopisarstwa; Z zagadnień repertuaru i krytyki teatralnej; Dramat polski za granicą; Zamknięcie okresu. – Teatr w latach wojny 1939-1945. – Teatr w Polsce Ludowej 1945-1965: Odrodzenie życia teatralnego 1945-1948; Teatr realizmu socjalistycznego 1949-1955; Lata reformy i stabilizacji 1956-1964; Rok Jubileuszowy 1965. – B. Król-Kaczorowska: Budynki i sale teatralne 1918-1965. – L. Kuchtówna: Tablice synchroniczne. – M. Kakiet: Indeks nazwisk i tytułów sztuk; Alfabetyczny wykaz tytułów sztuk.

13. Obszary teatru. [Studia i szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 272 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

I. Notatki z warsztatu badacza teatru współczesnego. – II. Teorie i praktyki: Tradycje; Awangardy; Teatr romantyczny, rewolucyjny i polityczny. – III. Z wydarzeń różnych lat: Czy Hamlet był egzystencjalistą?; Kolejne początki teatru na Wybrzeżu (1946-1956); Powrót wielkich romantyków (1955); Korespondencja z autorem „Iwony księżniczki Burgunda” (1957); W Teatrze Żydowskim; „Umierać musi, co ma żyć”. – IV. Ludzie: Rozmowa z Jackiem Woszczerowiczem; Jubileusz Władysława Hańczy; Pamięć o Irenie Schillerowej; Wspomnienie o Eugeniuszu Szwankowskim. – V. Książki: „Scena Polska” i inne wydawnictwa ZASP-u. (Z teki XX-lecia międzywojennego); Świat aktorski moich czasów; „Biała seria” aktorów polskich; Pierwsza książka o Kazimierzu Kamińskim; Csató o teatrze współczesnym; Wielki i nazbyt wesoły teatr warszawski 1918-1939. – VI. Niegdyś i wczoraj: „Kompleks” Gombrowicza, czyli Sztuki polskie w świecie w latach 1918-1939; Między groteską a dramatem (Pohoska i Trzebiński); Jeszcze o teatrze czasu wojny; Pogłosy drugiej wojny światowej w teatrze; Wystawy teatralne w Polsce. 1888-1955; Sceniczne dzieje „Przepióreczki”. – VII. Z pobrzeża teatru: Wyspiański i Wajda, czyli Opętanie Polską; Filmowa dokumentacja teatru; Zielone lata Teatru Telewizji. (Podzwonne okresu 1959-1963). – VIII. Miejsce teatru polskiego w Europie.

14. Przewodnik teatralny. T. 1-2 (cz. 1-2). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1991, 571 + 485 + 399 s.

T. 1. Teatr polski; T. 2. Dramat światowy. Cz. 1-2.

Przekłady

Wspólnie z J. Marczak-Oborską:.

1. K. Treniew: Lubow Jarowaja. Sztuka w 5 aktach, 6 odsłonach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1949. Wyd. Warszawa: Współpraca 1949, 137 s. Wyd. nast. z podtytułem: Sztuka w 7 obrazach. Uwagi inscenizacyjne oprac.: B. Dąbrowski. Warszawa: Czytelnik 1954; [nowa wersja przekł. w:] Teatr radziecki. Antologia. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967.
2. A. Uspieński: Na spotkanie życia. Komedia w 4 aktach. Wystawienie: Bielsko, Teatr Polski 1951. Wyd. Warszawa 1952, powielone.
Informacja o wydaniu od S. Marczaka-Oborskiego.
3. A. Arbuzow: Tania. Sceny dramatyczne w 4 aktach, 8 odsłonach. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski 1953. Wyd. w oprac. reżysersko-inscenizacyjnym N. Szydłowskiej. Warszawa: Czytelnik 1955, 143 s.
4. W. Kreps, K. Minc: Klub sławnych kapitanów. Polskie Radio 1953.
5. A. Sztejn: Admirał Uszakow. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, 155 s.
6. W. Rozow: Szczęśliwej drogi! Komedia w 4 aktach. Uwagi inscenizacyjne oprac.: J. Gruda. Warszawa: Czytelnik 1956, 126 s.
7. W. Gubariew, A. Uspieński: Królestwo Krzywych Zwierciadeł. Bajka w 8 obrazach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Bajka 1957.

Prace redakcyjne

1. Almanach Sceny Polskiej. [Rocznik]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1961, 1970.

[T. 1]. 1959/1960. Wyd. 1961, 262 s.

[T. 10]. 1968/1969. Wyd. 1970, 297 s.

2. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Redakcja naukowa S. Marczak-Oborski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, 249 s.
3. Myśl teatralna polskiej awangardy. Antologia. Wybór i wstęp S. Marczak-Oborski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1973, 458 s.
Tu także esej S. Marczaka-Oborskiego: Awangardowa wielość rzeczywistości, s. 5-40.
4. Antologia dramatu polskiego 1918-1978. Wybór S.W. Balicki. Oprac.: S.W. Balicki i S. Marczak-Oborski. Wstęp S. Marczak-Oborski. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 619 + 538 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta IBL PAN 1953.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).

Ogólne

Artykuły

[T. Gajcy] J. Oborski: Arkusz poetycki. Sztuka i Naród 1944 nr [16].
L.M. Bartelski: Okładka „Arkusza” Juliusza Oborskiego. W: Genealogia ocalonych. Kraków 1963.
T. Krzemień: Stanisław Marczak-Oborski. Odrodzenie 1987 nr 37.
L. Sokół: Stanisław Marczak-Oborski. Teatr 1987 nr 10.
E. Krasiński: Staszek. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2.
E. Kujawski: Druh dwojga nazwisk, dwojga imion. Twórczość 1988 nr 3.
M. Napiontkowa: Stanisław Marczak-Oborski historyk współczesnego teatru. Teatr 1988 nr 8, przekł. francuski: Stanisław Marczak-Oborski – historien du théâtre contemporain. Przeł. S. Waszak. „Polish Art Studies”, Chicago 1990 t. 11.

Współczesna dramaturgia polska

S. Treugutt: Elegia bibliograficzna. Teatr 1960 nr 20.
[S. Treugutt] St.: Statystyka mówi. Przegląd Kulturalny 1960 nr 40.

„Iskier” przewodnik teatralny

L. Eustachiewicz: Na marginesie „Przewodnika teatralnego. Dialog 1965 nr 4.
A. Grodzicki: Przewodnik teatralny. Nowe Książki 1965 nr 21.
[A. Tarn] A.T.: Sprawy bieżące. Dialog 1965 nr 1.

Teatr czasu wojny

A. Garlicki: Co nowego w historii?Kultura1967 nr 53.
Z. Jastrzębski. „Kamena1968 nr 17.
A. Kijowski: Próby czytane. Dialog 1968 nr 5.
J. Kydryński. „Życie Literackie1968 nr 3.
K. Rudzki: Polski teatr podczas wojny. Nowe Książki 1968 nr 5.
[J. Timoszewicz] (vit): Teatr na półkach księgarskich. Teatr 1968 nr 2.
T.J. Żółciński: Teatry Polski Walczącej. Teatr Ludowy 1968 nr 4.

Życie teatralne w latach 1944-1964

Z. Greń: 20 lat i dalsze lata. Życie Literackie 1968 nr 45.
D. Ratajczak. „Zeszyty Teatralne1968/1969 nr 5.
L. Eustachiewicz: O obraz teatru polskiego po wojnie. Dialog 1969 nr 5.
A. Goreniowa: Kronika teatru Polski Ludowej. Kultura i Społeczeństwo 1969 nr 4.
[J. Timoszewicz] (vit): 1944-1964. „Teatr1969 nr 14.

Teatr w Polsce 1918-1939

Z. Greń: Przeszłość. Życie Literackie 1984 nr 47.
J. Popiel. „Ruch Literacki1984 z. 3.
W. Dudzik: Wreszcie synteza. Dialog 1985 nr 9.
J. Godlewska: Teatr ocalony. Twórczość 1985 nr 2.
J. Kłossowicz: Życie teatralne. Literatura 1985 nr 1.
R. Taborski: Pierwsza synteza polskiego teatru lat 1918-1939. „Przegląd Humanistyczny1985 nr 9/10.

Teatr polski w latach 1918-1965

M. Bojarska: Marczak-Oborski: Sentyment i prawda. Dialog 1987 nr 8 [dot. też: Obszary teatru].
W. Dudzik: Dzieje teatru polskiego. Przegląd Humanistyczny 1987 nr 139/142.
W. Dudzik. „Polish American Studies”, Chicago 1988 t. 9 [dot. cz. 1].

Obszary teatru

M. Bojarska: Marczak-Oborski: Sentyment i prawda. Dialog 1987 nr 8 [dot. też: Teatr polski w latach 1918-1965].

Myśl teatralna polskiej awangardy

A. Bujas: Źródła nowoczesności w teatrze. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 21.

Antologia dramatu polskiego 1918-1978

E.J. Czerwiński. „World Literature Today”, Norman (Oklahoma) 1982 nr 2.
A. Wanat: Bez ładu i składu. Twórczość 1982 nr 1.