BIO

Urodzony 14 marca 1931 w Ostrołęce; syn Antoniego Maliszewskiego, nauczyciela, i Aleksandry z Lasińskich. Po wybuchu II wojny światowej przebywał nadal w Ostrołęce. W 1940 został wraz z rodziną aresztowany przez Niemców, a następnie z matką i rodzeństwem osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Po kilku miesiącach uwolniony, zamieszkał u dziadków (rodziców ojca) we wsi Goworowo pod Ostrołęką. Uczył się w miejscowej szkole podstawowej oraz na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny powrócił do Ostrołęki i rozpoczął naukę w tamtejszym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. W czasie nauki w liceum w Ostrołęce był współredaktorem tajnej gazetki szkolnej „Promieniści”. Debiutował w 1950 wierszem pt. Agitator pokoju, opublikowanym na łamach czasopisma „Sztandar Młodych” (nr 11). W 1951, w klasie maturalnej, został wraz z kolegami aresztowany za działalność opozycyjną i w pokazowym publicznym procesie skazany na pięć lat więzienia; zwolniony po trzech latach na mocy ustawy o amnestii (w 1992 został zrehabilitowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie). Po odbyciu służby wojskowej, w 1956 został zatrudniony jako pracownik umysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w Ostrołęce. W tymże roku zawarł związek małżeński z Ireną Kamińską. W 1957 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Ostrołęce, a w 1958 rozpoczął zaoczne studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim; po dwóch latach ze względów zdrowotnych przerwał naukę. Rozwijał twórczość literacką. Wiersze, recenzje i artykuły o tematyce kulturalno-społecznej drukował w tym czasie m.in. w „Kamenie” (1957-72, z przerwami), „Zarzewiu” (1957-63), „Zielonym Sztandarze” (1958-76) oraz w pismach „Trybuna Mazowiecka” (1960-68; także redaktor terenowy pisma), „Tygodnik Kulturalny” (1962-84, z przerwami) i „Barwy” (1969-72), w których redagował kolumny poetyckie. W 1964 objął stanowisko początkowo zastępcy, a następnie kierownika Zakładowego Domu Kultury Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych. Uczestniczył w życiu kulturalnym miasta i regionu, szczególnie interesował się jego kulturą ludową. W 1968 założył zespół pieśni i tańca „Kurpie”. W 1970 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1972 był współtwórcą najpierw efemerycznej grupy literackiej Dąbrowa, a następnie w tymże roku Grupy Literackiej „Narew”, przekształconej w 1980 w Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich (ZLP); był jego pierwszym prezesem. Organizował wiele imprez literackich m.in., Kurpiowskie Dni Literatury, sesje naukowo-literackie, spotkania podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. W 1978-84 pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej, a od 1884 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrołęce (członek komisji kultury). W 1979 został członkiem ZLP. Wiersze, recenzje i artykuły drukował m.in. w „Faktach” (1976-85, z przerwami), „Warmii i Mazurach” (1976-82) i „Tygodniku Ostrołęckim” (1982-86). Był członkiem Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) i przewodniczącym zakładowego ogniwa PRON w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych. Działał w Mazowieckim Towarzystwie Kultury, Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki, Towarzystwie Kultury Teatralnej. Wyróżniony m.in. Srebrną i Złotą Odznaką Związku Zawodowego Chemików (1969), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1975), odznaką „Za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego”, Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Zmarł 22 sierpnia 1988 w Warszawie; pochowany w Ostrołęce.

Twórczość

1. Rzeźbione w bursztynie. [Wiersze]. [Warszawa:] Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy; Zarząd Główny Związku Młodzieży Wiejskiej; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 31 s.

2. Chwila przed snem. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1969, 14 s.

3. Ballady i groteski. [Wiersze]. [Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych na zlecenie Zakładowego Domu Kultury Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych 1975, 15 s.].

Współwyd. z sześcioma zbiorkami innych autorów pod wspólnym tytułem „Arkusze poetyckie grupy Narew”.

4. Czarne niezapominajki. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1978, 69 s.

Zawartość

Cykle: Źródła; Ballady jarmarczne.

5. Przydroża. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1980, 82 s.

Zawartość

Cykle: W światłach wysokich; Ponad różą wiatrów; Tutaj; Tobie; Przydroża.

6. Przesłanie. [Wiersze]. Ostrołęka: Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich 1982, 40 s.

7. Miniatury. [Wiersze]. Ostrołęka: Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich 1984, 16 s.

8. Witraże. [Wiersze]. Ostrołęka: Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich 1985, 67 s.

Zawartość

Cykle: Ja; Ty; Witraże.

9. Biały głos. [Wiersze]. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 82 s.

Zawartość

Cykle: Ślad; Biały głos; Ballady.

10. Nie odejdę stąd nigdy. Wiersze zebrane. [Red.:] A. Sierzputowski. Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 2006, 399 s.

Prace redakcyjne

1. Ostrołęka i okolice. Ostrołęka zaprasza i oczekuje. [Informator]. Warszawa: Wojewódzki Ośrodek Informatyczno-Turystyczny 1973.
2. Z kurpiowskiej niwy. Wiersze poetów Grupy Literackiej „Narew”. [Oprac.:] D. Maliszewski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 71 s.
3. S. Brucz: Wybór wierszy. Wybór: W. Woźniak. Red. D. Maliszewski. Ostrołęka: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 1977, 14 s.
4. Malarstwo Jerzego Zgorzałka. [Katalog wystawy]. [Red.] D. Maliszewski. Ostrołęka: Wojewódzki Ośrodek Kultury 1979, październik.
5. Regionalne pejzaże. Almanach. [Red. i wstęp:] D. Maliszewski. Ostrołęka: Wojewódzki Ośrodek Kultury 1985, 26 s.
6. Głos Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych. Lipiec 1986. [Jednodniówka]. Red. D. Maliszewski. Ostrołęka: Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze 1986.
7. Jednodniówka Klubu Kultury Literackiej. Red. D. Maliszewski. Ostrołęka: Wojewódzki Ośrodek Kultury 1988.
8. Poezja ludowa. Kurpiowskie Dni Literatury 18-19 maja 1988. Red. D. Maliszewski. Ostrołęka: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1988.

Inne prace redakcyjne

Redakcja tomików wierszy i przekładów wydanych przez Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w Ostrołęce:.

Narew. Jednodniówka. Wrzesień 1981. Red. D. Maliszewski, A. Sierzputowski. 1981, 13 s.
H. Bender: Polne światło. 1982, 38 s.
T. Machnowski: Za podwójną gardą. 1982, 43 s.
Cz. Parzych: Znaki oczyszczenia. 1982, 42 s.
S. Radomski: Śnił mi się wiatr. 1982, 15 s.
A. Sierzputowski: Wyjęte spod prawa. 1982, 46 s.
W. Woźniak: Stacje. 1982, 35 s.
S. Kałucki: Wzruszenia. 1983, 15 s.
K.W. Turowiecki: Po żywą wodę. 1983, 16 s.
T. Wierzbicki: Kobieta mojego... 1983, 15 s.
I. Knapik-Machnowska: Ostatnie drzwi. 1984, 16 s.
H. Bender: Barwy słowa. 1985, 52 s.
J. Bułatowicz: Amorałki. 1985, 88 s.
M. Czychowski: Powroty. 1985, 25 s.
I. Knapik-Machnowska: W sidłach. 1985, 38 s.
B. Łys: Wierne ukrycie. 1985, 54 s.
Cz. Parzych: Płonący wiatr. 1985, 62 s.
Ścieżka i beton. Felietony. 1985, 20 s.
Trzecie oko. Poezja rumuńska. [Przeł. A. Nawrocki]. 1985, 24 s.
H. Bender: Poziomki. 1986, 16 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

E. Zielińska: Dionizy Maliszewski (1931-1988). Bibliografia. Ostrołęka: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1993, 56 s.

Ogólne

Artykuły

W. Woźniak: Dionizy Maliszewski. „Tygodnik Ostrołęcki1982 nr 9.
E. Kupiszewski: Urodził się poetą. „Tygodnik Ostrołęcki1988 nr 38.
S. Pajka: Dionizy Maliszewski – współtwórca Grupy „Narew. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego1988.
T. Machnowski: Człowiek o niezwykłym imieniu. [Wspomnienie]. „Informator WOK” [Wojewódzkiego Ośrodka Kultury], Ostrołęka 1989 nr 1.
Cz. Parzych: Dokąd popędził. „Pracownia1989 nr 1 [wspomnienie].
E. Kupiszewski: O Dionizym Maliszewskim. W: Salon literacki Ireny Knapik-Machnowskiej i Edwarda Kupiszewskiego. Ostrołęka 1995.

Czarne niezapominajki

L. Bakuła. „Tygodnik Kulturalny1978 nr 38.
W. Woźniak: W locie. „Warmia i Mazury1978 nr 11.
T. Chudy: Czarne niezapominajki. „Barwy1979 nr 1.

Przydroża

T. Matulewicz: Z ziemi rodzinnej „Warmia i Mazury 1980 nr 12.

Przesłanie

H. Gała: Druga fala. „Kontakty1983 nr 12.

Miniatury

J. Bender: Druga strona ramienia. „Kontakty1984 nr 40.
W. Woźniak: Poeci. „Tygodnik Ostrołęcki1985 nr 46.

Biały głos

L. Bakuła: Białe głosy. „Fakty1987 nr 8.