BIO

Urodzony 12 marca 1924 w Warszawie; syn Romana Magnuszewskiego, kolejarza, i Justyny z Domańskich. W Warszawie ukończył szkołę powszechną i uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława IV. W czasie okupacji niemieckiej kontynuował naukę na tajnych kompletach tegoż gimnazjum; w 1943 zdał maturę. W tym samym roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Ziem Zachodnich, działającego tajnie w Warszawie. Równocześnie pracował jako robotnik w Zakładach Tele- i Radiotechnicznych. Po wojnie kontynuował studia polonistyczne oraz rozpoczął studia slawistyczne na Uniwersytecie Poznańskim (UPozn.); w 1947 uzyskał magisterium z filologii polskiej. W tymże roku debiutował artykułem pt. Z dziejów stosunków literackich polsko-czeskich u schyłku XIX wieku, ogłoszonym w „Przeglądzie Zachodnim” (nr 11/12). W 1948 uzyskał roczne stypendium naukowe rządu czechosłowackiego i wyjechał do Pragi, gdzie studiował slawistykę na Uniwersytecie Karola oraz zbierał materiały do pracy doktorskiej. W 1949 doktoryzował się na UPozn. na podstawie rozprawy Stosunki literackie polsko-czeskie w końcu XIX i na początku XX wieku (promotor: profesor Roman Pollak). W tym samym roku został asystentem na UPozn., początkowo Katedry Historii Literatury Polskiej, a następnie Katedry Historii Literatur Zachodniosłowiańskich. W 1952 został przeniesiony na Uniwersytet Warszawski (UW), gdzie otrzymał stanowisko adiunkta Katedry Filologii Słowiańskiej. W 1955 otrzymał tytuł naukowy docenta, a w 1960 profesora nadzwyczajnego. W 1955-62 pracował także w Zakładzie Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN). Był członkiem zespołu redakcyjnego „Pamiętnika Słowiańskiego” (w 1955-62 sekretarz, 1962-69 redaktor). Rozwijając twórczość historycznoliteracką, publikował szkice i artykuły m.in. w „Przeglądzie Zachodnim” (do 1952), „Pamiętniku Literackim” (1950-52, 1965, 1968), „Slavia Occidentalis” (1961-67, z przerwami) i „Roczniku Literackim” (1965-83; tu w 1967-82 omówienia Literatura czeska i słowacka, a w 1982-83 także Literatura łużycka). W 1963-68 był kierownikiem Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW. Pełnił też kolejno funkcje kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej (1967), dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej (1968), kierownika Zakładu Filologii Serbsko-Chorwackiej (od 1969). W 1972 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 1978-81 zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej UW. Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej i badań naukowych otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego II stopnia (1968), Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki I i II stopnia (1972, 1984). W 1989-90 wchodził w skład rady redakcyjnej „Przeglądu Humanistycznego”. Był członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Komitetu Filologicznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1970), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I klasy (1973), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988). Zmarł 19 grudnia 1994 w Warszawie.

Twórczość

1. Stosunki literackie polsko-czeskie w końcu XIX i na początku XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 199 s.

Rozprawa doktorska.

2. Mickiewicz wśród Słowaków. Bibliografia słowackich mickiewiczianów. Oprac.: J. Bánsky. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 274 s. Z prac dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego Polskiej Akademii Nauk.

3. Juliusz Słowacki w literaturach zachodniosłowiańskich. Warszawa [1959], 63 s., powielone. Rok Słowackiego 1809-1959. Materiały Sesji Naukowej 25-28 listopada 1959. Przedruk: „Pamiętnik Słowiański1960 s. 3-71.

4. Historia literatury czeskiej. Zarys. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 382 s.

5. Tropami folkloru i literatury. Studia slawistyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983, 342 s.

Zawartość

Od autora. – W kręgu południowosłowiańskiej epiki ludowej; Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej; Tropem wiernej synogarlicy [synogarlica jako motyw w literaturze ludowej oraz autorów polskich i słowackich]; Słowiańskie ballady ludowe o pozornej śmierci zakochanego; Gdzie źródło słowackiej ballady o samowolnym młodzieńcu? [dot. pieśni jarmarcznej]; Zagadka chłopskiego lamentu [w literaturze łużyckiej]; Z rozważań nad stosunkiem poezji romantycznej do literatury jarmarcznej [w Polsce, Czechach i Słowacji]; Mickiewiczowska bajka – exemplum („Przyjaciele”); Genealogia „wedyjskiej królowej” Kraszewskiego [w „Hrabinie Cosel”]; Obłąkana Wiktorka [w twórczości B. Nǎmcovej i J. Drdy]; Jana Nerudy dyptyk o starości; Skąd się wziął koncept o winie w poemacie Franja Markovicia „Dom i świat”; O stereotypie Polaka w świadomości bułgarskiej XIX wieku; „Kolędnicy” Penczo Sławejkowa; Jaroslava Seiferta „Wiersze o kochaniu, zbrodni i szubienicy”, czyli pieśń jarmarczna w nowoczesnej szacie; Żal Stojanki – matki partyzantów [o poemacie S. Kulenovicia].

6. Literatura czeska; Literatura słowacka; Literatura łużycka. W: Dzieje literatur europejskich. T. 3 cz. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989 s. 698-810; s. 811-895; s. 897-942.

7. Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. [Studia i szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1993, 354 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

W kręgu słowiańskim [wstęp]. – O Walgierzu z Tyńca i niektórych porównawczych aspektach piśmiennictwa polskiego średniowiecza; Literatura polska a literatura czeska do połowy XVIII wieku; Z badań nad mieszczańsko-ludowym nurtem w czeskim i polskim piśmiennictwie XVI wieku: I. „Frantowe prawa” w literaturze czeskiej i polskiej. II. Wokół „Tragedii żebraczej”. – Twórczość Jana Kochanowskiego na tle poezji słowiańskiej XVI wieku; Perspektywy badań porównawczych nad literaturą słowackiego i polskiego baroku; Nad słowiańską kartą puścizny Kazimierza Brodzińskiego; Polski romantyzm a literatury zachodniosłowiańskie; Bohater romantyczny poezji L'udovita Śtúra w zestawieniu z niektórymi postaciami Mickiewiczowskimi; Ján Kalinčiak a Mickiewicz. (U początków nowoczesnej prozy słowackiej); Roman Zmorski a Łużyce; Polskie glosy w biografii i twórczości Jakuba Barta-Ćišinskiego; Przenikanie literatury polskiej do Słowian południowych w XIX wieku i jego uwarunkowania; Penczo Sławejkow a Mickiewicz; Nad czeskim rozdziałem literackiej biografii Miriama [Z. Przesmyckiego]; Casus Stanisława Przybyszewskiego; Typologiczno-porównawcze spojrzenie na literatury polską i słowacką okresu międzywojennego; W powojennym układzie stosunków.

8. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. Studia i szkice literackie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1995, 295 s.

Zawartość

Od autora. – Centra i pogranicza kultur w rozwoju dawnych literatur słowiańskich (do połowy XVIII wieku); Rzecz o „Fizjologu”; O Bohuslavie Hasištejnskim z Lobkovic i niektórych problemach humanizmu środkowoeuropejskiego; Dwa renesansowe itineraria: Radziwiłła Sierotki i Václava Vratislava. Miscellanea; Od Nabuchodonozora do Smail-agi; Słowacki przyczynek do nie napisanej Mazepiady; Garść uwag o osmozie folkloru i literatury w baroku środkowo-wschodnio-europejskim; Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich. (W kręgu zbieżności i różnic procesów historycznoliterackich); „Niósł ślepy kulawego” – raz jeszcze; O Vuku Karadžiciu – z perspektywy europejskiej. (W dwusetną rocznicę urodzin); Droga Alii Dzierdzieleza; Od romantyzmu przez Parnas do symbolizmu. Z przemian poezji polskiej i czeskiej w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku; O Karolu Ćapku rozważania jubileuszowe; Między dawną alegorią o science fiction i wyobraźnią uwolnioną. (Powieść Jana Weissa „Dům o 1000 patrech”); Polskie tropy wędrówek Jaroslava Haška; Božena Nǎmcová w poezji Františka Halasa i Jaroslava Seiferta; Droga poetycka Jaroslava Seiferta; Surrealizm czeski, nadrealizm słowacki. (Zarys problemu historycznoliterackiego); Kaseta z Peszawaru czy „der Kolben im Kasten”?; O niektórych tendencjach rozwojowych literatury XX wieku. (Z polskiej i czeskiej perspektywy).

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dwa poznańskie czasopisma słowianofilskie: „Lech” i „Przegląd Słowiański. „Przegląd Zachodni1952 nr 9/10 s. 189-210.
Uwagi nad „Tragedią żebraczą. Pamiętnik Literacki 1952 z. 1/2 s. 623-634.
Jaroslav Vrchlický. W setną rocznicę urodzin wielkiego poety czeskiego. Pamiętnik Słowiański 1954 z. 1 s. 1-27.
Jaroslav Vrchlický w Polsce. W: Česko-polsky sborník vǎdeckých prací. [Cz.] II. Praha 1955 s. 281-311.
Sprawy słowiańskie na łamach poznańskiego „Tygodnika Literackiego” (1838-1845). Pamiętnik Słowiański 1955 s. 70-109.
Pri počiatkach kultu Mickiewicza na Slovensku. Slovenska Literatúra”, Bratysława 1956 [z.] 1 s. 69-80.
Słowacy a Mickiewicz. Pamiętnik Słowiański 1956 s. 29-44.
Prvé ohlasy poézie Júliusa Słowackého w Čechach a na Slovensku. W: Príspevky k medzislovanským vztahom v českoslovensých dǎjinach. Bratislava 1960 s. 369-386.
Ze stosunków literackich polsko-czeskich w wieku XIX (szczególnie w latach sześćdziesiątych). W: Z dǎjin československo-polských vztahů. Praha 1963 s. 62-82.
Powstanie styczniowe a literatury zachodniosłowiańskie. Pamiętnik Słowiański 1964 s. 3-48, przedruk w wersji skróconej w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Warszawa 1964 s. 549-578.
Die Stellung der polnischen Romantik im Rahmen der slavischen Literaturen. [Przeł.] K. Sauerland. Wiener Slavistisches Jahrbuch”, Wiedeń 1966 s. 5-21.
Procesy historyczno-rozwojowe starszych literatur zachodnio-słowiańskich. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3. T. 2. Nauka o literaturze. Warszawa 1968 s. 7-19.
Antoni Malczewski w Czechach. W: Europejskie związki literatury polskiej. Warszawa 1969 s. 263-288.
Perspektywy badań porównawczych nad literaturą słowackiego i polskiego baroku. W: Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej. Wrocław 1972 s. 21-31.
Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. T. 4. Nauka o literaturze. Warszawa 1972 s. 91-99.
K voprosu o lubočnoj literaturie v poezji romantizma. W: Romantizm v slavjanskich literaturach. Moskva 1973 s. 42-62.
Naslede romantizma u poljskoj folkloristici i njegov kontinuitet u drugoj polovini XIX veka. Naučni Sastanak Salavista u Vukovedane”, Belgrad 1973 [z. 3] s. 381-390.
Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian Zachodnich. (W aspekcie porównawczym). W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5. Warszawa 1978 s. 31-38.
Literatura polska w studium slawistycznym. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 5 s. 107-121.
Otnošenieto na polskoto obščestvo kam osvoboditelnite borbi na balgarite. W: Osvoboždenieto na Balgarija i literatura. Sofija 1978 s. 207-221.
Pol'skaja literatura v balkanskich stranach XIX v. i pričiny ee rasprostranenija. W: Slavjanskie kultury i Balkany. [T.] 2. Sofija 1978 s. 213-228.
Dorobek naukowy Karola Krejčego a rozwój slawistyki literackiej w ubiegłym pięćdziesięcioleciu. Pamiętnik Słowiański 1982 s. 3-61.
Powstanie listopadowe a rozwój narodowych literatur Słowian zachodnich i południowych. Przegląd Humanistyczny 1982 nr 10 s. 17-26, przedruk w: Dziedzictwo Powstania Listopadowego w literaturach obcych. Warszawa 1986 s. 93-105.
Międzywojenny dorobek literackiej slawistyki zachodnio- i południowosłowiańskiej w zakresie syntez ogólnosłowiańskich i historii literatur tego obszaru. Pamiętnik Słowiański 1984 s. 39-57, przedruk w: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939). Wrocław 1989 s. 65-78.
Iz izsledovanijata nad b”lgarskata i polskata chumoristična proza. W: Od Wisły do Maricy. Kraków 1985 s. 99-107, przedruk w języku polskim pt. Z badań nad bułgarską i polską humorystyczną prozą ludową w: Bułgaria i Polska. Wrocław 1986 s. 65-76.
Twórczość Jana Kochanowskiego i dynamika poezji europejskiej XVI wieku. W: Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia. Warszawa 1985 s. 121-130.
Główne wątki polskie recepcji literatur czeskiej i słowackiej w latach siedemdziesiątych. W: Literatura polska a literatury słowiańskie. Warszawa 1986 s. 91-108.
Literatura polska a literatury słowiańskie. Zarys głównych szlaków badań porównawczych. W: Literatura polska a literatury słowiańskie. Warszawa 1986 s. 7-23.
Wokół kulturowego modelu centrum i peryferii (uwagi emipryka). W: Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się literatur narodowych. Warszawa 1986 s. 43-52.
Les inspirations françaises dans les relations polono-tchèques dans la seconde moitié du XIXe siècle. [Przeł.] E. Janczur. Les Cahiers de Varsovie 1989 nr 15 s. 47-55.
Wokół epiki rycerskiej w słowiańskim średniowieczu. Pamiętnik Słowiański 1989 s. 25-40.
Fraszka „Na Barbarę”, czyli o „szlachetnej nierządnicy. Litteraria 1993 s. 5-35.
Tropy polskie na łamach „Łužičana. Pamiętnik Słowiański 1993 s. 123-132.

Przekłady

1. B. Nǎmcova: Wybór obrazków i opowiadań. Tłum., oprac. [i wstęp] J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952, XXXV, 205 s. Biblioteka Narodowa II, 70.
2. A. Jirásek: W służbie obcym. Tłum. i wstęp J. Magnuszewski. (Dzieła). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 220 s.
3. Tragedia żebracza nowo uczyniona. Dochowany fragment polski z r. 1555 przekładem przeróbki czeskiej powstałej po r. 1573 uzupełnione J. Magnuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 52 s.
Rekonstrukcja na podstawie wyd. czeskiego J. Hrabáka: Staročeskédrama, 1950.
4. A. Jirásek: Pani ze dworu. [Opowiadania; wyd. łącznie z:] Maryla. Sielanka z dawnych lat. Tłum. J. Dutkowska-Fischerowa. (Dzieła). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959 s. 143-214.
5. Ludowe pieśni, bajki i podania Łużyczan. Przeł., oprac. [i wstępem opatrzył] J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, LVI, 256 s. Biblioteka Narodowa II, 147.
6. Frantowe prawa. Oryginał staroczeski z 1518 r. spolszczył, skomentował i posłowiem opatrzył J. Magnuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 80 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Vrchlický: Wybór poezji. Oprac. [i wstęp] J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, LIX, 163 s. Biblioteka Narodowa II, 88.
Tu także część przekładów.
2. Czeska i słowacka pieśń ludowa. Wybór. Przeł. A. Kamieńska. Oprac., wstęp: J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, LIII, 224 s. Biblioteka Narodowa II, 122.
3. Z polskich studiów slawistycznych. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii. Seria 2. T. 2: Nauka o literaturze. Red. J. Magnuszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963, 421 s. Komitet Słowianoznawstwa i Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
4. H. Czajka: Bułgarska i macedońska historyczna powieść ludowa. Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 165 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
5. T. Dąbek: Twórczość przekładowa Dory Gabe. Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 176 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
6. J. Wierzbicki: Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX. Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 167 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
7. K. Krejči: Wybrane studia slawistyczne. Kultura, literatura, folklor. Tłum.: E.M. Hunca [i in.]. Pod red. J. Magnuszewskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, 734 s.
8. I. Mažuranić: Śmierć Smail-agi Czengicia. [Poemat historyczny]. Tłum. A. Bogusławski. Oprac. [i wstęp]: J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, LII, 49 s. Biblioteka Narodowa II, 168.
9. H. Czajka: Bohaterska epika ludowa Słowian południowych. (Struktura treści). Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 219 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
10. T. Dąbek-Vigrowa: Penczo Sławejkow. Tradycjonalizm i nowatorstwo. Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 174 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
11. Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich. Redakcja naukowa J. Magnuszewski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1973, 505 s.
Tu także autorstwo 116 haseł.
12. Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie. Redakcja naukowa: J. Magnuszewski, H. Orzechowska. Warszawa 1973, 292 s. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
13. K. Krejči: Praga, legenda i rzeczywistość. Tłum. C. Dmochowska. Przypisy J. Magnuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 264 s.
14. P. Dinekov: O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską. Pod red. J. Magnuszewskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977, 590 s.
15. Literatura polska a literatury słowiańskie. [Redakcja naukowa, wstęp: J. Magnuszewski]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1986, 136 s.
16. Literackie i folklorystyczne sondaże. Redakcja naukowa [i wstęp] J. Magnuszewski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1989, 159 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1972, 1973, 1978, 1989.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).
Bibliografia prac profesora Józefa Magnuszewskiego. W: Studia o literaturach i folklorze Słowian. Dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu. Warszawa 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Gos).

Ogólne

Artykuły

M. Bobrownicka: Józef Magnuszewski. Pamiętnik Słowiański 1993.
J. Kobuszewski: Prof. dr Józef Magnuszewski. Pamiętnik Slawistyczny 1994.
J. Rapacka: Józef Magnuszewski. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1994.
E. Siatkowska: Józef Magnuszewski (1924-1994). Zeszyty Łużyckie 1995 nr 12.
K. Wrocławski: Józef Magnuszewski (12 III 1924-19 XII 1994). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3.
F. Všetička: Bohemista – samotnik. Metafora 2002/2003 nr 51-55.

Stosunki literackie polsko-czeskie w końcu XIX i na początku XX wieku

K. Krejči. „Slavia”, Praga 1953 z. 2/3.

Mickiewicz wśród Słowaków

T.S. Grabowski. „Slavia Occidentalis1961 t. 21.

Tropami folkloru i literatury

Z. Niedziela: Literatura a folklor. Nowe Książki 1984 nr 2.
K. Wrocławski: Śladami Krzyżanowskiego. Literatura Ludowa 1985 nr 1/2.
B. Rydzewska. „Ruch Literacki1986 nr 1.
D. Scholze. Lǎtopis Instituta za Serbski Ludospyt, Budziszyn 1986 nr 1.

Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich

J. Kolbuszewski. „Pamiętnik Słowiański1993.
H. Janaszek-Ivaničková. „Przegląd Humanistyczny1994 nr 4.
H. Michalska. „Ruch Literacki1994 z. 3/4.

Tragedia żebracza nowo uczyniona

R. Leszczyński. „Pamiętnik Literacki1958 z. 4.
T. Witczak. „Pamiętnik Teatralny1958 z. 1.

Ludowe pieśni, bajki i podania Łużyczan

W. Błachut. „Życie Literackie1965 nr 34.
R. Wojciechowski. „Nowe Książki1965 nr 22.

Frantowe prawa

S. Makowski. „Kultura1968 nr 44.
J. Krzyżanowski. „Nowe Książki1969 nr 4.

Czeska i słowacka pieśń ludowa

M. Buczkówna. „Nowa Kultura1960 nr 27.
S. Czernik. „Twórczość1961 nr 1.
J. Krzyżanowski: Na drogach i bezdrożach pieśni ludowej. Literatura Ludowa 1961 nr 1/2.