BIO

Born on 12 February 1934 in Piaseczno, near Warsaw; son of the farmers Aleksander Rowiński and Anna, née Bajer. He completed his education at the State Grammar School in Piaseczno in 1952 before spending several months working as a dispatcher at the Prasa Workers' Publishing Collective. From December 1952 to January 1954 he assisted his parents on their farm. In January 1954 he took up a post at the University of Warsaw Library, before starting a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW) a year later. In 1957 he started collaborating with the Office for International Courses at UW for Slavonic Studies Students. After graduating he was appointed junior assistant at the Polonicum Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, which replaced the Office. He made his debut in 1960 with a review of Stanisław Zieliński's collection of short stories Kalejdoskop. The review was published in the weekly "Nowa Kultura" (no. 7), where he continued to publish pieces of literary criticism. He joined the Polish Teachers' Union (ZNP) in 1961, serving as secretary of the Union's Faculty Council from 1963 to 1965. He was delegated by the Ministry of Science, Technology and Higher Education to work as a tutor in Polish language at Clermont-Ferrand University, France, from 1965 to 1968. During this period he published articles in French on Polish drama, with his works appearing in periodicals including "Cahiers d’Auvergne", "Arlequin" (Lausanne) and "Annuaire Faculté des Lettres d’Université de Clermont-Ferrand". From 1968 he was employed as a lecturer at UW. He was awarded a doctoral degree in 1973 for his thesis „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego na tle epoki (Stanisław Brzozowski's "Legenda Młodej Polski" [The Legend of Young Poland] in the context of its era), which was supervised by Prof. Jan Zygmunt Jakubowski). He left for France again that year and worked as a lecturer at Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) in Paris until 1977. He joined the Adam Mickiewicz Literary Society in 1978, serving on its Executive Board until 1983. From 1979 to 1984, he was deputy director of Polonicum before becoming director in 1984/85. He served in this role again from 1990 to 1993. He published articles and essays in periodicals and journals including "Literatura na Świecie" (1974, 1992-93, and 1996), "Miesięcznik Literacki" (1974, and 1979-87), "Przegląd Humanistyczny" (1974-75, 1982, and 1992), "Studia Filozoficzne" (1974, 1977, and 1981-84), and "Dialectics and Humanism" (1983-84). He was awarded a habilitation in 1980 for his study Człowiek i świat w poezji Leśmiana (Humanity and the World in the Poetry of [Bolesław] Leśmian). From 1985 to 1989, he was director of Centre d’Etudes Polonaises at Université IV Paris – Sorbonne, where he also lectured on the history of Polish literature. In 1991, he was made associate professor at UW. Between 1992 and 1994, he also lectured on Polish literature at the now defunct private university Mazovian Higher School of Humanities and Education (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) in Łowicz. In 1971, he married Regina Żarczyńska, with whom he had a daughter Inga Luiza (b. 1983). He was awarded the Gold Cross of Merit in 1981. He died on 17 September 1994 in Warsaw, where he is buried at the Wilanów Cemetery.

Twórczość

1. Stanisława Brzozowskiego „Legenda Młodej Polski” na tle epoki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum; Wydawnictwo Polska Akademia Nauk 1975, 238 s. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Rozprawy Literackie, 11.

Skrócona wersja pracy doktorskiej.

2. Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982, 325 s. Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Nagroda „Miesięcznika Literackiego” w 1983.

3. Przestrzeń logosu i czas historii. [Szkice literackie]. Warszawa: Czytelnik 1984, 380 s.

Zawartość

Wstęp. – Don Kichot i Don Juan; Cienie wieku oświecenia [nt. twórczości markiza de Sade i J. de Maistre’a]; Dlaczego Rimbaud przestał pisać?; Przeźroczysty świat Raymonda Roussela; Klerk w świecie polityki [dot. twórczości i poglądów J. Bendy]; Adrian Leverkühn i Joachim Baltazar de Campos de Baleastadar, czyli o potędze muzyki [dot. katastrofizmu w „Doktorze Faustusie” T. Manna i „Sonacie Belzebuba” S.I. Witkiewicza]; Człowiek – sztuka – przeznaczenie [dot. twórczości A. Malraux]; Proza Jeana Geneta; [E.M.] Cioran albo granice sceptycyzmu; Kilka uwag o sprzecznościach strukturalizmu; Historia – diachronia. (Przeciw [L.] Althusserowi); Myśl Emmanuela Levinasa.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Moda na mity greckie. „Dialog1962 nr 9 s. 116-127.
Stylizacja ludowa w dzisiejszym teatrze. „Dialog1962 nr 5 s. 98-108.
Brzozowski w kręgu myśli Sorela i Proudhona. „Studia Filozoficzne1974 nr 2 s. 113-124.
Król olch” Michela Tourniera. „Literatura na Świecie1974 nr 2 s. 38-45.
Stanisław Brzozowski wobec europejskich kultur narodowych. „Miesięcznik Literacki1974 nr 6 s. 37-45.
Stanisław Brzozowski wobec romantyzmu. „Przegląd Humanistyczny1974 nr 5 s. 55-75.
Brzozowski i Meredith. „Przegląd Humanistyczny1975 nr 6 s. 1-11.
Biskup Berkeley i strukturaliści. „Studia Filozoficzne1977 nr 6 s. 85-99.
Filozofia cyganerii. „Miesięcznik Literacki1979 nr 3 s. 42-55.
Proza Stefana Themersona. „Miesięcznik Literacki1979 nr 10 s. 53-62.
Twórczość Raymonda Roussela. Wstęp do: R. Roussel: Locus Solus. Warszawa 1979 s. 5-23.
Legenda Saint-Germain des Près. „Miesięcznik Literacki1980 nr 8 s. 54-68 [dot. cyganerii egzystencjalistycznej Paryża w latach 1946-1952].
Spór Naphty z Settembrinim. „Miesięcznik Literacki1980 nr 2 s. 41-55 [dot. T. Mann: Czarodziejska góra].
Człowiek i marionetki. „Miesięcznik Literacki1981 nr 3 s. 38-50 [na temat ukazywania człowieka jako marionetki, kukły lub manekina w literaturze i sztuce XVIII-XX w.].
Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka René Girarda. „Studia Filozoficzne1981 nr 9 s. 47-64.
Boje i utarczki Artura Sandauera o kształt współczesnej literatury polskiej. „Przegląd Humanistyczny1982 nr 5/6 s. 139-149.
Casus Rivarola. „Miesięcznik Literacki1982 nr 8 s. 55-69.
Dialektyka racjonalizmu. „Studia Filozoficzne1982 nr 11/12 s. 43-60; wersja angielska: Dialectics of rationality. „Dialectics and Humanism” 1984 nr 2/3.
Powieściopisarstwo Andrzeja Kuśniewicza. „Miesięcznik Literacki1982 nr 6 s. 51-65.
Studnia czasu. „Miesięcznik Literacki1982 nr 12 s. 42-52 [dot. T. Mann: Józef i jego bracia].
Myśl René Girarda. „Literatura na Świecie1983 nr 12 s. 296-308.
Po śmierci Aragona. „Miesięcznik Literacki1983 nr 6 s. 42-60.
Tradycja i kultura. „Studia Filozoficzne1983 nr 7 s. 57-70; wersja angielska: Tradition and culture. „Dialectics and Humanism” 1983 nr 1.
Twarz i maski. „Miesięcznik Literacki1983 nr 5 s. 40-58 [dot. twórczości W. Gombrowicza].
Dlaczego Kiryłow popełnił samobójstwo. „Miesięcznik Literacki1984 nr 11/12 s. 78-91 [dot. F. Dostojewski: Biesy].
Egzystencja i codzienność. „Studia Filozoficzne1984 nr 3 s. 29-43.
Twórczość Hermana Brocha. „Miesięcznik Literacki1984 nr 2 s. 38-57.
Pomnik wzniesiony literaturze. „Miesięcznik Literacki1985 nr 12 s. 33-49 [dot. M. Proust: W poszukiwaniu straconego czasu].
Walka z demonami nihilizmu. „Miesięcznik Literacki1985 nr 6 s. 40-54 [dot. A. Camusa].
Kirkegaard – Don Kichot filozoficzny. „Miesięcznik Literacki1986 nr 9 s. 107-122.
Moja ojczyzna. W: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Warszawa 1986 s. 91-100, przedruk pt.: Uniwersalizm Norwida na przykładzie „Mojej ojczyzny . W: Cyprian Kamil Norwid – interpretacje i konteksty . Rzeszów 1986 s. 43-52.
Nad pięknym modrym Dunajem (I-II). „Miesięcznik Literacki1987 nr 2/3 s. 150-168, nr 4 s. 116-134 [dot. życia literacko-kulturalnego w Wiedniu w latach 1890-1938].
Spojrzenie Samuela Becketta. „Miesięcznik Literacki1987 nr 9 s. 33-50.
Problem jedności kultury europejskiej a literatura polska. „Przegląd Humanistyczny1992 nr 3 s. 33-40, przedruk w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich . Warszawa 1992 s. 21-29.
Prometeusz; Orfeusz i Eurydyka. W: Mit – człowiek – literatura. Warszawa 1992 s. 13-40; 105-132.
Wokół problemów nowego mecenatu. „Literatura na Świecie1992 nr 1 s. 314-322.
Wprowadzenie elementów wiedzy o historii kultury polskiej i kulturze współczesnej Polski na lektoratach języka polskiego dla cudzoziemców (poziom średni i zaawansowany). W: Vademecum lektora języka polskiego. Warszawa 1992 s. 177-188.
Aphorisme – paradoxe – humour. L’aphorisme dans les littératures de l’Europe Centrale au XXème siécle. W: L’Humour européen. T. 1. Lublin 1993 s. 247-259 [dot. m.in.: K. Krausa, S.J. Leca].
Paradoksy libertynizmu. „Literatura na Świecie1993 nr 1/3 s. 73-105.
Romantyczne wizje ojczyzny i narodu. W: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Warszawa 1993 s. 77-86.
Rozprawa historycznoliteracka i krytyczna jako dzieło sztuki w twórczości Wacława Borowego. W: Wacław Borowy (1890-1950). W 100-lecie urodzin i w 40-lecie śmierci. Warszawa 1993 s. 72-84.
Literatura jako zwierciadło konfliktów aksjologicznych. W: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Warszawa 1994 s. 19-26. [dot. polskiej literatury romantycznej].
Operetka” Witolda Gombrowicza. W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1994 s. 575-594.
Wątki „Balzakowskie” w komediach Aleksandra Fredry. W: Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Wrocław 1994 s. 123-132.
Jean Paul i romantyzm. W: Zapomniane wielkości romantyzmu. Poznań 1995 s. 69-83.
Prolegomena do pism Maurice’a Blanchota. „Literatura na Świecie1996 nr 10 s. 107-132.

Utwory niepublikowane

• „Ścieżki wyobcowania”. [Eseje]. Powst. 1991 [tom złożony do druku w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik według informacji autora zawartych w teczce osobowej znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego].

Przekłady

1. G. Durand: Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986, 166 s.

Prace redakcyjne

1. Wybór tekstów na użytek lektoratów języka polskiego dla cudzoziemców. Cz. 1-2. [Warszawa:] Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1964-1966.

Cz. 1. Wybrał i oprac. C. Rowiński. 1964, 257 s. Wyd. nast. tamże: 1967, 1972, 1974.

Według informacji autora, zawartych w teczce osobowej znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, do 1991 książka ta miała 8 wydań.

Cz. 2. Wybrali i oprac.: L. Kacprzak i C. Rowiński. 1966, 387 s., powielone. Uniwersytet Warszawski Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Łódź 1998 (W. Jekiel).

Stanisława Brzozowskiego „Legenda Młodej Polski” na tle epoki

B. ROGATKO: Ideologia Brzozowskiego. „Nowe Książki1975 nr 19.
J.T. BAER. „The Polish Review”, Nowy Jork 1976 nr 1/2.
M. DĄBROWSKI: Legenda o „Legendzie…. „Twórczość1976 nr 2.
A. ROMANOWSKI: Brzozowski podsumowany. „Nowy Wyraz1976 nr 3.

Człowiek i świat w poezji Leśmiana

W. SZTURC: Rozprawa z Leśmianem w tle. „Nowe Książki1983 nr 7.
T.J. ŻÓŁCIŃSKI: Człowiek jest miarą wszechrzeczy. „Miesięcznik Literacki1983 nr 7.
E. CZAPLEJEWICZ: Filozofia Leśmiana. „Przegląd Humanistyczny1984 nr 5/6.
M. JANISZEWSKA: Filozofia i poezja Leśmiana w studium Cezarego Rowińskiego. „Litteraria1984 t. 16.
G. OSTASZ. Ruch Literacki 1984 nr 4.