BIO

Urodzona 10 listopada 1926 w Dębicy (województwo tarnowskie); córka Jana Śliwy, urzędnika skarbowego, i Ewy z Pawlaków. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Dębicy, gdzie ukończyła dwuletnią szkołę handlową, a następnie uczyła się na tajnych kompletach gimnazjalnych. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Po zdaniu matury w 1947, studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Krakowie; w 1950 uzyskała dyplom uprawniający do nauczania języka polskiego i angielskiego w szkole średniej. Następnie pracowała do 1963 w Technikum Ekonomicznym i Technikum Mechanicznym w Dębicy. W tym czasie rozwijała działalność popularnonaukową w ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Rzeszowie. W 1951 wyszła za mąż za Władysława Łocha, ekonomistę. W 1955-58 studiowała zaocznie polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1958 uzyskała magisterium. W 1963-66 odbywała studia doktoranckie w WSP w Krakowie, a następnie została zatrudniona na stanowisku starszego asystenta Katedry Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Debiutowała w 1968 w książce zbiorowej pt. Wilhelm Mach. Człowiek i pisarz artykułem O opowiadaniach z lat 1945-53. Artykuły ogłaszała w tym czasie m.in. w „Profilach” (1968-71) i „Ruchu Literackim” (1969-70). W 1968 doktoryzowała się w WSP w Krakowie na podstawie pracy Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera (promotor prof. Jan Nowakowski) i objęła stanowisko adiunkta w WSP w Rzeszowie. Od 1968 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Lidze Kobiet. Od 1970 przewodniczyła Komisji Historycznoliterackiej Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego, a w 1971 została członkiem Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie. W 1972-76 była posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; uczestniczyła w pracach Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Nauki i Postępu Technicznego. W 1972-74 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie; od 1976 pracowała na tej uczelni jako docent kontraktowy. W 1977 przeniosła się do Lublina i podjęła pracę w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). W 1977-92 pełniła funkcję kuratora Koła Naukowego Polonistów oraz przewodniczącej Rady Pedagogicznej Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W 1978 habilitowała się na UJ, na podstawie rozprawy Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. Geneza i funkcja i uzyskała stanowisko docenta. W 1979 została członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; od 1993 przewodnicząca Komisji Filologicznej Towarzystwa. W 1982-84 była prodziekanem do spraw dydaktyki Wydziału Humanistycznego UMCS. W 1983 została kierownikiem Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS, a w 1989-92 pełniła funkcję dyrektora Instytutu. Brała udział w pracach komisji wydziałowych i neofilologicznych do spraw rekrutacji. W 1985-87 była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Od marca do czerwca 1988 oraz w maju 1989 prowadziła cykl wykładów z literatury polskiej XIX i XX w. w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. W 1990 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Od października do grudnia 1991 przebywała na stypendium naukowym Deutscher Akademischer Austausch-Dienst na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 1996 uzyskała tytuł profesora. Odznaczona m.in., medalem „Za Zasługi dla Województwa Rzeszowskiego” (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), odznaką „Zasłużony dla m. Lublina” (1987). W 1988 otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmarła 7 sierpnia 2019 w Lublinie.

Twórczość

1. Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 167 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Prace Komisji Historycznoliterackiej.

Nagrody

Rozprawa doktorska. – Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III stopnia w 1969.

2. Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. Geneza i funkcje. Rzeszów: Rzeszowskie Towarzystwo Naukowe 1978, 194 s.

Nagrody

Rozprawa habilitacyjna. – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1979.

3. Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 193 s.

4. Między autorem, narratorem, bohaterem a czytelnikiem. Studia o nowelistyce polskiej XIX i XX w. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1991, 233 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Formy epilogiczne w utworach nowelistycznych Henryka Sienkiewicza; Bolesława Prusa dialog z czytelnikiem; Człowiek i przestrzeń w twórczości nowelistycznej Elizy Orzeszkowej; Narrator pierwszoosobowy i jego konteksty w strukturach utworów nowelistycznych Elizy Orzeszkowej; Problemy natury w warstwie dyskursywnej i fabularnej nowel chłopskich Adolfa Dygasińskiego; Reymontowscy ludowi tułacze, pielgrzymi i wędrowcy; Narrator pierwszoosobowy w „Nowelach włoskich” Jarosława Iwaszkiewicza; Autorska wizja narratora i bohatera we wczesnej nowelistyce Marii Kuncewiczowej; Koncepcja człowieka w prozie Tadeusza Różewicza; Struktury narracyjne w prozie nowelistycznej Tadeusza Różewicza. – Zakończenie.

5. Wokół modernizmu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX w. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1996, 299 s.

Zawartość

Od Autora. – Między poezją, a prozą. Z badań nad teorią noweli w krytyce niemieckiej; Józef Ignacy Kraszewski- nowelista. O niektórych problemach noweli charakteru; Topos dworu w „Nad Niemnem” i w wybranych utworach nowelistycznych Elizy Orzeszkowej; Kreacje postaci kobiet-matek w wybranych tekstach literackich okresu Młodej Polski; W kręgu bohaterów żydowskich Stefana Żeromskiego; Rola poezji romantycznej w kreacji bohaterów literackich Stanisława Wyspiańskiego; Unici w świetle listów orenburskich; Przestrzenie włoskie w podróżopisarstwie polskim w drugiej połowie XIX wieku; Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Zarys problematyki badawczej; Problemy tożsamości narodowej w literaturze i publicystyce modernizmu; Pogranicza literackie w okresie Młodej Polski; Jarosław Iwaszkiewicz wobec kultury Wschodu na tle polskich i zachodnioeuropejskich zjawisk kulturowych; Mity dzieciństwa w prozie Jana Bolesław Ożoga.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O opowiadaniach Stanisława Piętaka. W: Stanisław Piętak, poeta, prozaik. Rzeszów 1969 s. 175-188.
Julian Przyboś jako teoretyk poezji. (Omówienie niektórych problemów). W: Julian Przyboś. Życie i dzieło poetyckie. 1901-1970. Rzeszów 1976 s. 163-186.
Techniki narracyjne w trylogii księżycowej J. Żuławskiego. W: Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Rzeszów 1976.
Postacie kobiece w twórczości literackiej Juliana Przybosia i Jana Bolesława Ożoga. W: Kobiety Rzeszowszczyzny. Rzeszów 1979 s. 121-30.
Meteor Młodej Polski. Z badań i refleksji nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego. W: Jan August Kisielewski i problemy dramatu młodopolskiego. Rzeszów. 1980 s. 7-20.
Mity dzieciństwa w prozie Jana Bolesława Ożoga. W: Szkice o twórczości literackiej Jana Bolesława Ożoga. Rzeszów 1982 s. 97-128.
Struktury przestrzenne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. W: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Kraków 1983 s. 169-178.
W kręgu polskiej literatury doby dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. W: Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie 1683-1983. Lublin 1983 s. 132-148.
Powstanie listopadowe w epistolografii romantycznej z lat 1830-1882; Problem psychiki narodu w świadomości polskich modernistów. W: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Lublin 1986 s. 36-69; 160-175.
Rola poezji romantycznej w kreacji bohaterów literackich Stanisława Wyspiańskiego. W: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Lublin 1988 s. 207-232.
Tendencje ekspresjonistyczne w krytyce twórczości literackiej Stefana Żeromskiego na tle tradycji romantyczno-gotyckiej. W: Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski na tle literatury polskiej i obcej XX w. Lublin 1988 s. 125-164.
Kochanowski i jego dzieło w sądach krytyków i pisarzy młodopolskich. W: Jan Kochanowski. W czterechsetlecie śmierci. Lublin 1991 s. 291-300.
Between poetry and prose. A study in theory of the novella in German criticism. W: The orient-west comparative perspective in literary theory. Łódź 1993 s. 191-217.
Niektóre problemy osobowości twórczej Stefana Żeromskiego. W: Stefan Żeromski. O twórczości literackiej. Lublin 1994 s. 7-34.
Unici w świetle listów orenburskich. W: Unia brzeska. Kraków 1994 s. 291-308.
Bohater nowelistyczy w kontekście badań nad narracją w literaturoznawstwie niemieckim i angloamerykańskim. W: Małe formy narracyjne. Lublin 1996 s. 73-90.
W kręgu bohaterów żydowskich Żeromskiego. W: Portrety literackie Żydów. Lublin 1996 s. 243-262.
Jądro ciemności” J. Conrada a polski modernizm; Młodopolski katastrofizm i jego odmiany. W: Modernizm a literatury narodowe. Lublin 1999 s. 187-205; 67-90.
Stefan Żeromski, Władysław Reymont i Juliusz Żuławski wobec pierwszej wojny światowej. W: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lublin 1999 s. 65-80.
Niektóre problemy osobowości twórczej Stefana Żeromskiego; Stanisław Brzozowski wobec Stefana Żeromskiego; Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Zarys problematyki badawczej. W: Stefan Żeromski i jego współcześni. Lublin 2000 s. 7-34; 143-154; 133-142.
Kreacje postaci kobiet matek w wybranych tekstach literackich i paraliterackich okresu Młodej Polski. W: Modernizm i feminizm. Lublin 2001 s. 75-111.
Topos a w twórczości Juliusza Słowackie Stanisława Wyspiańskiego; Stefan Żeromski wobec twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX w. Lublin 2002 s. 103-122; 155-168.
Żeromski jako ekspresjonista. Problemy katastrofizmu wojennego. W: Klucze do Żeromskiego. Lublin 2003 s. 57-80.
Motywy niemieckie w wykładach paryskich dama Mickiewicza. W: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Lublin 2004 s. 41-52.
Przestrzeń i czas w polskiej poezji rewolucyjnej lat 1918-1939. W: Człowiek wobec rewolucji i terroru. Lublin 2005 s. 105-124.
Gruźlica i jej konsekwencje w świetle relacji literackich i dziennikarskich Stefana Żeromskiego. W: Między literaturą a medycyną. Cz. II. Lublin 2006 s. 279-286.

Prace redakcyjne

1. Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Referaty i materiały sesji naukowej. Red.: E. Łoch. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 1976, 232 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
2. Kobiety Rzeszowszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej (zorganizowanej w Rzeszowie z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet, grudzień 1975) pod red. E. Łoch. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 1979, 179 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
3. Jan August Kisielewski i problemy dramatu młodopolskiego. Pod red. E. Łoch. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 1980, 157 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
4. Szkice o twórczości literackiej Jana Bolesława Ożoga. Zbiór artykułów i rozpraw pod red. E. Łoch. Przedmowa: J.B. Ożóg. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 1982, 287 s. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
5. Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Pod red. [i z przedmową] E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 261 s.
6. Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Pod red. [i ze wstępem] E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1988, 382 s. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny.
7. Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski na tle literatury polskiej i obcej XX w. Pod red. [i ze wstępem] E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1988, 395 s. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej.
8. Tradycje modernistyczne w literaturze polskiej okresu międzywojennego. Pod red. E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1991, 197 s.
9. Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Bolesława Prusa. Lublin – Nałęczów 24-25 kwietnia 1987. Pod red.: E. Łoch i S. Fity. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1993, 253 s.
10. Stefan Żeromski. O twórczości literackiej. Pod red. [i ze wstępem] E. Łoch. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1994, 319 s.
11. Małe formy narracyjne. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Pod red. [i z przedmową] E. Łoch. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1996, 185 s.
12. Portrety literackie Żydów. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Pod red. [i z przedmową] E. Łoch. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1996, 382 s.
13. Modernizm, a literatury narodowe. Pod red E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, 240 s.
14. Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia. Pod red.: E. Łoch, K. Stępniaka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, 332 s.
15. Stefan Żeromski i jego współcześni. Pod red. E. Łoch. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000, 272 s.
16. Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. Pod red. E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001, 276 s.
17. Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. E. Łoch. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002, 284 s.
18. Człowiek wobec wyzwań humanistycznych i cywilizacyjnych współczesnego świata. Pod red. E. Łoch i A. Kalinowskiej. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004, 351 s.
19. Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności. Pod red. E. Łoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004, 280 s.
20. Człowiek wobec rewolucji i terroru. Pod red. E. Łoch. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2005, 364 s.
21. Między literaturą a medycyną. Cz. I-III. Redakcja naukowa: E. Łoch, G. Wallner. Lublin 2005-2006.

Cz. I. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005, 582 s.

Cz. II. Psychologiczne problemy pacjentów w świetle literatury i medycyny. Lublin: Norbertinum 2006, 498 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1996, 2007.

Ogólne

Artykuły

E. Flis-Czerniak: Bibliografia publikacji Prof. Eugenii Łoch. W: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Eugenii Łoch. Pod red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak. Lublin 2006.

Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza

Z. Anders. „Ruch Literacki1981 nr.

Jerzy Żuławski. Życie i twórczość

[A. Międzyrzecki] r.i. Twórczość 1978 nr 8.
B. Sikorowska. „Ruch Literacki1978 nr 6.

Między literaturą a historią

J. Szerszyński: Synkowie moi poszedłem w bój...” „Akcent 1988 nr 2.