BIO

Urodzona 19 czerwca 1909 w Warszawie; córka Maksymiliana Łazowerta, urzędnika, i Blumy z Jeleńskich, nauczycielki. W 1926 ukończyła Gimnazjum im. N. Żmichowskiej w Warszawie. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW), jednocześnie jako wolny słuchacz studiowała romanistykę. Debiutowała w 1928 wierszem pt. O hodowanym groszku, opublikowanym w „Naszym Przeglądzie” (nr 50). W 1930, po otrzymaniu stypendium z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, była słuchaczką letnich kursów języka i literatury francuskiej na uniwersytecie w Grenoble. W tymże roku otrzymała nagrodę w konkursie literackim zorganizowanym przez Wydział Humanistyczny UW. Była stypendystką Polskiej Akademii Literatury. Wiersze, drobne utwory prozą, recenzje, przekłady z poezji francuskiej, a w późniejszych latach także sprawozdania z audycji radiowych zamieszczała m.in. w „Kobiecie Współczesnej” (1929-30), „Drodze” (1933-37), „Pionie” (1934-39). W związku z długotrwałą chorobą i śmiercią ojca musiała zająć się różnymi pracami zarobkowymi, m.in. udzielała korepetycji, robiła tłumaczenia z prasy francuskiej dla tygodnika „Kino”. W 1936 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w 1936-39 pracowała społecznie w Związku, współorganizując imprezy i zebrania dyskusyjne. W czasie okupacji niemieckiej przebywała na terenie warszawskiego getta. Tu prowadziła działalność charytatywną w organizacji Centos, kulturalną i literacką, zajmowała się także propagandą w Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Współpracowała z Archiwum Getta, założonym przez podziemną organizację Oneg Szabat, opracowując monografie rodzin żydowskich (jedna z monografii otrzymała nagrodę przyznaną przez Oneg Szabat). Wywieziona z getta w czasie pierwszej akcji likwidacyjnej, w sierpniu 1942 zginęła wraz z matką w obozie w Treblince.

Twórczość

1. Zamknięty pokój. [Wiersze]. Warszawa: Nasza Biblioteka 1930, 53 s.

2. Imiona świata. [Wiersze]. Warszawa: Droga 1934, 62 s.

Omówienia i recenzje

• Inf. R. Kołonieckiego 1951.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 18. Cz. 3. Z. 77. Wrocław 1973 (H. Przewoska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

E. Kozikowski: Henryka Łazowertówna. W tegoż: Więcej prawdy niż plotki. Wspomnienia o pisarzach czasów minionych. Warszawa 1964.
W. Smólski: Tragiczny los poetki. Stolica 1965 nr 14.
E. Ringelblum: Jak zginęli pisarze żydowscy. W tegoż: Kronika getta warszawskiego. Warszawa 1983.

Zamknięty pokój

J.E. Płomieński. „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie1930 nr 7/8.
K. Zawodziński. „Pamiętnik Warszawski1931 z. 3, przedruk w tegoż: Z pism Henryki Łazowertówny. Wśród poetów. Kraków 1964.

Imiona świata

K. Zawodziński. „Nowa Książka1934 z. 6, przedruk w tegoż: Wśród poetów. Kraków 1964.