BIO

Born on 15 October 1950 in Gliwice; son of the civil servant Lech Woźniakowski, and the head of a works canteen Wanda, née Szrank. He attended the W. Styczyński Grammar School No. III in Gliwice, where he completed his advanced secondary education in 1968. That year, he started a degree in Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow, where he also joined the Polish Students' Association (ZSP). He graduated with a master's degree in Polish philology in 1973 and joined the Polish Teachers' Union (ZNP). In the following years, he was associated with the Institute of Polish Philology (IFP) at UJ and was employed in the following positions: trainee assistant, assistant (from 1974) and senior research assistant (from 1975) at the Department of Nineteenth and Twentieth Century Literature, and then at the Department of Twentieth Century Literature. Between 1973 and 1975, he was a member of the editorial board of "Życie Literackie", where in 1973 he published his first review, Co w Płotwie piszczy? (What is squaking in the rafters?; no. 20), which discussed Czesław Sowa Pawłowski's novel Cesarz miłowany… (Beloved Emperor...). He considers his debut piece of scholarship to be the article Obchody mickiewiczowskie w Wilnie w roku 1940 (The Mickiewicz Anniversary in Vilnius in 1940), which appeared in 1974 in "Ruch Literacki" (vol. 5). That same year, he joined the ruling Polish United Workers' Party (PZPR), remaining a member until its dissolution in January 1990. In 1975, he joined the Kuźnica Club of Cultural Creators and Activists (Klub Twórców i Działaczy Kultury – later Association/ Stowarzyszenie), publishing articles and reviews in its periodical "Zdanie" (intermittently 1978–88). He was awarded a doctoral degree from UJ in 1980 for his dissertation Między literaturą a ideologią. Proza polska 1918–1939 wobec problematyki ruchu robotniczego (Between Literature and Ideology: Polish prose and the workers' movement, 1918-1939), which was supervised by Prof. Marian Stępień). He subsequently worked as a lecturer at the IFP at UJ, where he was also director of the Postgraduate Programme in Journalism from 1981 to 1984. As part of a direct exchange programme between UJ and the University of Vilnius, he was a visiting researcher in the Lithuanian SSR on three occasions (1981, 1982 and 1987), conducting research on the cultural life of the Polish minority in the Vilnius region. He gave a series of lecturers for students of Polish at the University of Sofia, Bulgaria, in 1989. In 1990, he presented his study Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949–1959 (Between Incapacitation and Opposition: The Polish Writers' Union, 1949-1959), for consideration for a habilitation degree. The work was a shortened version of his monograph Działalność Związku Literatów Polskich w latach 1944–1959 (The Polish Writers' Union (ZLP), 1944-1959), which the publishing house Wydawnictwo Literackie cancelled as a result of the extended publishing process. The Council of the Faculty of Philology at UJ did not initiate proceedings for awarding a habilitation degree. From 1991, he was associated with the Higher School of Education in Krakow (WSP; in 1999 it became the Pedagogical Academy – AP, and in 2008 the Pedagogical University of Krakow – UP), where he was appointed lecturer (initially in a part-time role) at the Chair of Library Studies and Research Information. In 1992, following his permanent appointment to the post, he resigned his position at UJ. He joined the Tadeusz Kotarbiński Association for Secular Culture, which was established in 1992. In the 2000s, he joined the Praesdium of the Voivodeship Council of the Association's Krakow branch, which is named after Tadeusz Boy-Żeleński. In 1993/94, he gave lectures and taught practical seminars on the history of Polish literature at the Chair in Polish Philology of the State University in Grodno, Belarus. He joined the Press Studies Commission of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences in 1994, joining its Board in 1996. In subsequent terms, he served as scientific secretary (to 2003), deputy chair (to 2007), and then chair. He was also involved from 1988 as editorial secretary, commissioning editor and author of articles with the commission's yearbook "Rocznik Historii Prasy Polskiej". In 1998, he was awarded a habilitation degree, with a specialism in literary culture, from Krakow WSP for his study W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945) (On official literary publications in the General Government, 1939-1945). In 1998/99, he was director of the Postgraduate Programme in Library Studies and Research Information at WSP. In 1999, he was nominated for the post of associate professor at AP and was appointed Chair in Periodical Press and Literary Culture (which was later renamed the Institute of Library Studies and Research Information, and then later the Institute of Research Information and Library Studies). Between 2004 and 2007, he also taught at the Chair of Journalism and Social Communication at the private Edukacja College of Management in Wroclaw. He was a member of the Scientific Councils of the Opole-based periodical "Media i Medioznawstwo" (2011-2014), the Krakow-based quarterly "Zeszyty Prasoznawcze" (from 2012; he published articles here in 1987 and 1996–97), and the e-quarterly "Naukowy Przegląd Dziennikarski" (from 2014), as well as the Programme Council of "Forum Myśli Wolnej" (from 2012). He also published studies and articles in "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (intermittently 2001–14; co-editor of vol. 12). In 2010, he was made state-appointed professor in humanities. In 2013, he was appointed Chair in Book and Press Studies at the Institute of Research Information and Library Studies at UP (following restructuring, it became the Chair of Print and Digital Media at the Institute of Information Studies at the Pedagogical University). He was made full professor at UP in 2015. He received the Polish Teachers' Union Gold Medal in 1990 and the Medal of the Commission of National Education in 1999. He married the Polish and theatre studies scholar Elżbieta Wajda in 1986. He was widowed in 2009. He lives in Krakow.

Twórczość

1. Polska literatura Wileńszczyzny 1944–1984. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 36 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie Nauka dla Wszystkich, 390.

2. Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949–1959. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990, 153 s. Rozprawy Habilitacyjne.Uniwersytet Jagielloński, 190.

3. W kręgu jawnego piśmiennictwa polskiego Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, 473 s. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 230.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Indywidualna nagroda (II stopnia) Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie przyznana w 1998.

4. Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945. [Seria 1]–2. Kraków 1999-2005.

[Seria 1]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1999, s. 355. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 252.

Zawartość

Cz. 1: Z działalności Pen Clubu Polskiego w Londynie w latach II wojny światowej; Pisarze polscy i polskie życie kulturalne w Ameryce Południowej w latach II wojny światowej (1939–1945) – rekonesans; Zagadnienia kulturalne na łamach „Gazety Polskiej w Brazylii” w pierwszym roku wojny (wrzesień 1939–grudzień 1940). – Cz. 2: O polskim życiu literackim i kulturalnym Litwy lat 1939–1941; „Almanach Literacki” – zapomniany konkurent „Nowych Widnokręgów”; Polskie środowisko literackie Białoruskiej SRR w latach 1939–1941. – Cz. 3: Namiastki zawodowego życia organizacyjnego pisarzy polskich w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945; Trzy wersje „Rozmów bawarskich” [T. Hołuja] (epizod z dziejów jawnego piśmiennictwa literackiego GG); Jawne polskie życie teatralne w okupowanym Krakowie 1939–1945; Jawna działalność wydawnicza w okupowanym przez Niemców Lwowie (1941–1944); Problematyka kulturalna na łamach wileńskiej polskojęzycznej gadzinówki „Goniec Codzienny” (1941–1944); Wileński jawny teatrzyk „Ali-Baba” (1942–1944).

Seria 2. Kraków: Wydawn. Nauk. Akad. Pedag. 2005, 275 s. Prace Monograficzne – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie., 410.

Zawartość

Cz. 1. Kraszewski w polskiej kulturze literackiej czasów II wojny światowej (1939–1945). – Cz. 2: „O wolność” Tadeusza Ulewicza (1940) – pierwszy konspiracyjny zbiorek poetycki?; Na obrzeżach piśmiennictwa konspiracyjnego: „Gargantu” Zdzisława Marii Okuljara (1942); „Godziny czekania” Zbigniewa Mystkowskiego (1943) – epizod z dziejów książki i literatury oflagowej; W kręgu Koła Akademickiego: konspiracyjne tomiki poetyckie Tadeusza Chróścielewskiego (1943–1944); „Listy” Aleksandry Mianowskiej (1945) – ostatni konspiracyjny tomik poetycki czasów okupacji hitlerowskiej. – Cz. 3: Hitlerowskie antysemickie wydawnictwa propagandowe w języku polskim w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945); Niemiecka polskojęzyczna prasa „gadzinowa” czasów II wojny światowej 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia); Gadzinowy „katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945) [dot.: „Goniec Częstochowski”, po zmianie tytułu: „Kurier Częstochowski”]; Oficjalne polskojęzyczne periodyki Generalnego Gubernatorstwa z zakresu medycyny, farmacji i weterynarii (1940–1944); Jawna twórczość literacka Eugeniusza Kolanki (1941–1943). – Cz. 4: Wileńskie jednodniówki polskojęzyczne z października 1939 roku; Problematyka kulturalno-artystyczna na łamach wileńskiego dziennika polskojęzycznego „Nowe Słowo” (1940); „Łańcuch” Elżbiety Szemplińskiej (1941) – zapomniany epizod z dziejów książki i literatury Lwowa czasów II wojny światowej.

5. Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2001, 126 s. Prace Monograficzne, 312. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda (II stopnia) Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyznana w 2001.

6. Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. [Autorzy:] B. Góra, K. Woźniakowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2008, 191 s.

Tu studium K. Woźniakowskiego: Jawny polskojęzyczny ruch wydawniczy Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945. Nowa próba syntetycznego spojrzenia, s. 5–56.

7. Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945. Opole: Wydawnictwo Scriptorium 2013, 224 s. Literatura.

Zawartość

Od autora. – „O wolność” Tadeusza Ulewicza (1940) – pierwszy konspiracyjny zbiorek poetycki? [poz. (ser. 2)]; Wojenne zabawy edytorskie Adama Włodka (1941–1945); Na obrzeżach piśmiennictwa konspiracyjnego: „Gargantu” Zdzisława Marii Okuljara (1942) [poz. (ser. 2)]; Wojenne książeczki Magdaleny Samozwaniec (1942–1943); „Godziny czekania” Zbigniewa Mystkowskiego (1943) – epizod z dziejów książki i literatury oflagowej [poz. (ser. 2)]; W kręgu Koła Akademickiego: konspiracyjne tomiki poetyckie Tadeusza Chróścielewskiego (1943–1944) [poz. (ser. 2)]; Zofia Jaremko-Pytowska w kręgu konspiracyjnej „Biblioteki Poetyckiej Krakowa” (1944); Marginalia i manowce konspiracji literackiej: antologie lwowskiej grupy „Żagiew” (1944); „Głód przesytu” Czesława Kubalika (1944): jedyny indywidualny podziemny tomik poetycki Kraju Warty; „Listy” Aleksandry Mianowskiej (1945) – ostatni konspiracyjny tomik poetycki czasów okupacji hitlerowskiej [poz. (ser. 2)].

8. Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Studia i szkice zebrane. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2014, 604 s.

Zawartość

Od autora. – [Cz.] I. Niemiecka polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów II wojny światowej 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia) [poz. (ser. 2)]. – [Cz.] II. Polskojęzyczne czasopisma quasi-kulturalne Generalnego Gubernatorstwa: „Ilustrowany Kurier Polski” (1939–1945); „7 Dni” (1940–1944); „Co miesiąc powieść” (1940–1944); „Fala” (1940–1943); Literatura na łamach periodyków dla wsi – „Siewu” (1940–1945) i „Rolnika” (1941–1944); Zagadnienia literacko-kulturalne w miesięczniku „Kolejowiec” (1943–1944). – Gadzinowy „katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945) [poz. (ser. 2)]. – Oficjalne polskojęzyczne periodyki Generalnego Gubernatorstwa z zakresu medycyny, farmacji i weterynarii [poz. (ser. 2)] (1940–1944): 1. Czasopisma medyczne: „Wiadomości Terapeutyczne” (1940–1943); „Medycyna Współczesna” (1940–1942); „Zdrowie i Życie” (1940–1944); – 2. Czasopismo farmaceutyczne: „Wiadomości Aptekarskie” (1940–1944); – 3. Czasopisma weterynaryjne: „Medycyna Współczesna. Dział Weterynaryjny” (1941–1942); „Weterynaryjne Wiadomości Terapeutyczne Behringswerke” (1941–1943). – [Cz.] III. Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945) [poz. ]. – [Cz.] IV. Problematyka kulturalna na łamach wileńskiej polskojęzycznej gadzinówki „Goniec Codzienny” (1941–1944) [poz. (ser. 1)].

9. Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945. [Szkice]. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2016, 443 s. Media.

Zawartość

Wprowadzenie. – Rozdział I. Królestwo Węgier w latach 1939–1945. – Rozdział II. Społeczność polska na Węgrzech w latach II wojny światowej: „Stara” Polonia węgierska; Wojenni uchodźcy okresu II wojny światowej. – Rozdział III. Początki prasy uchodźczej – efemerydy z końca września i października 1939: „Gazetka Ścienna” (1–9 X 1939); „Biuletyn Informacyjny dla Uchodźców Polskich” (10–28 X 1939); „Polak na Węgrzech” (25 IX 1939–14 VI 1940?) oraz inne obozowe gazetki mówione, pisane i powielane. – Rozdział IV. „Wieści Polskie” (2 XI 1939–24 III 1944) – czołowe czasopismo uchodźstwa: Czas rozruchu: redakcja J. Ulatowskiego (XI–XII 1939); Czas poszukiwań: redakcja J. Winiewicza (I–VI 1940); Czas stabilizacji i rozwoju: redakcja Z. Kościuszki (VI 1940–III 1944). – Rozdział V. Czasopisma Komitetu Obywatelskiego: „Nasza Świetlica. Materiały Obozowe”/„Materiały Obozowe” (2 II 1941–4 VII 1943); „Tygodnik Polski. Materiały Obozowe” (25 VII 1943–12 III 1944); „Młodzież” i kontynuacje (marzec 1943–styczeń/luty 1944). – Rozdział VI. Czasopisma Biblioteki Polskiej: „Rocznik Polski. Kalendarz Polaka na Węgrzech” (listopad/grudzień 1942–styczeń 1944); „Rocznik Polaka na Węgrzech” (maj 1943–styczeń 1944); „Jestem Wasza” (marzec–czerwiec 1943). – Rozdział VII. Pozostałe gazetki i czasopisma: Efemerydy oraz jednodniówki wydawane od listopada 1939 do marca 1944; „Słowo” (20 VII–1 XII 1944): ostatni periodyk czasów niemieckiej okupacji Węgier; Po wyzwoleniu. – Zamknięcie.

10. Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2018. Prace Monograficzne. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 851.

T. 3 (Prasa młodzieżowa) bez udziału K. Woźniakowskiego.

T. 1. Dzieje wydawnicze. [Autorzy]: W. M. Kolasa, K. Woźniakowski, M. Rogoż, 359 s.

T. 2. Zawartość. Dodatki prasowe. Prasa religijna. [Autorzy]: M. Rogoż, K. Woźniakowski, S. Kwiecień, 330 s.

11. W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939-1945. Studia i szkice. Kraków: Nakładem autora. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzy-stwa Słowaków w Polsce 2018, 298 s.

Zawartość

Od autora. – Część pierwsza: Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939–1944) w kręgu działań kulturalnych; Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944; Świetlica Polska w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa oraz artystyczna w latach 1939–1944; Klub Angielski w Budapeszcie (1940). Epizod z działalności kulturalno-oświatowej polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech w latach II wojny światowej; Katolicki Uniwersytet Powszechny (1940). Placówka oświatowo-kulturalna i wydawnicza polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech okresu II wojny światowej; Koło Literacko-Artystyczne „Start” (1942–1944). Epizod z dziejów życia literackiego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech. – Część druga: Polskie media uchodźcze na Węgrzech w latach 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia); Biblioteka Polska (1941–1944). Czołowa oficyna wydawnicza polskiej diaspory wojennej na Węgrzech; Polskie księgozbiory, biblioteki, wypożyczalnie i czytelnie uchodźcze na Węgrzech w latach II wojny światowej; Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939–1945); Czasopiśmiennictwo dziecięce polskiego uchodźstwa na Węgrzech okresu II wojny światowej; Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej. – Część trzecia: Węgierski epizod uchodźczy redaktora Zbigniewa Grotowskiego (1939–1945); Polskie uchodźstwo wojenne na Węgrzech (1939–1945) o Tadeuszu Żeleńskim – Boyu; Pamięć powstania listopadowego wśród polskich wojennych uchodźców na Węgrzech (1939–1945); „Z notatnika cenzora obozowego”. Cykl felietonów satyrycznych uchodźczych budapeszteńskich „Wieści Polskich” (sierpień 1943 – styczeń 1944).

12. Nad rocznikami dawnych czasopism dziecięco-młodzieżowych. Studia i szkice. Warszawa: Wydawnictwo „Kto jest kim 2024, 174 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – „Przedburzowcy” w kręgu zagadnień edukacyjnych: wątki szkolnictwa, oświaty i nauki na łamach lwowskiej „Czytelni dla Młodzieży” (1860-1861); Warszawski „Przyjaciel Dzieci” (1861-1915): próba syntetycznego spojrzenia; Józef Ignacy Kraszewski i warszawski tygodnik „Przyjaciel Dzieci”; Nad „Naszym plonem. Książką pamiątkową Pięćdziesięciolecia «Przyjaciela Dzieci»” (1912); Galicyjskie periodyki dla dzieci i młodzieży czasów pozytywizmu; „Wakacje Henrysia” – rabczańska powiastka Heleny Darowskiej z 1877 r.; Zagadnienia literackie w polskich czasopismach dla dzieci 1864-1914 (rekonesans wstępny); „Ogród Niebiański” (1888): polskojęzyczna mutacja styryjskiego „Himmelsgarten” – zapomniany epizod z dziejów czasopiśmiennictwa dziecięcego Austro-Węgier; Płocki „Przyjaciel Dzieci” (1917-1918): epizod z dziejów czasopiśmiennictwa dla dzieci czasów I wojny światowej. – Nota wydawnicza.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Lewar” 1933–1936. (Zarys monograficzny). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1975 t. 13 s. 161–187.
Julian Kawalec a Nowa Huta. W: Dla Juliana Kawalca. Nowa Huta 1976 s. 1523.
Polonia chińska w latach 1897–1949 i jej życie kulturalno-literackie. Cz. 1–2. Przegląd Polonijny 1976 z. 1 s. 97109, z. 2 s. 53–62.
Z problemów teoretycznych marksistowskiej krytyki literackiej lat trzydziestych. (Na materiale „Lewara”). Ruch Literacki 1976 z. 1 s. 115.
Między oczekiwaniem na cud a rewolucją. (Motywy patriotyczne i społeczne w twórczości poetyckiej Ferdynanda Kurasia). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1978 t. 14 s. 89–99.
Róża i płonący las” Tadeusza Hołuja na tle tradycji literackich ujęć postaci Ludwika Waryńskiego. W: Owoc rodzi drzewo. Kraków 1978 s. 119136.
Lewicowa proza międzywojenna w ocenach Ignacego Fika. Zdanie 1979 t. 1 s. 88–97.
Nad „Lewarem. Zdanie 1979 t. 2 s. 149–158.
Z polskiego życia literackiego i kulturalnego Wilna lat 1939–1941. Przegląd Polonijny 1979 z. 2 s. 91111.
Sprawa robotnicza w prozie polskiej przed rokiem 1918. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1980 z. 39 s. 145180.
Z problemów literatury lat 1949–1955. W: Literackie wizje i re-wizje. Warszawa 1980 s. 214222.
O twórczości Włodzimierza Kowalskiego. (Przyczynek do dziejów międzywojennej literatury polonijnej w ZSRR). Ruch Literacki 1981 z. 1 s. 3349, przedruk zmieniony: „Czerwony Sztandar”, Wilno 1981 nr 203 s. 2, nr 205 s. 2.
Powiedzieć swoją prawdę do końca. (Tragedia KPP w oświetleniu lewicowej prozy lat trzydziestych). Zdanie 1981 t. 1 s. 158–176 [m.in. o tekstach L. Kruczkowskiego, H. Górskiej, A. Wolicy].
Współczesny polski teatr amatorski w ZSRR. Szkic informacyjny. Pamiętnik Teatralny 1981 z. 1/2 s. 139–160.
Biuletyn Literacki” – zapomniane czasopismo krakowskiej lewicy. Zeszyty Prasoznawcze 1982 nr 4 s. 7989.
Allan Porajewicz i jego wiersze. (Kartka z dziejów literatury polskiej w ZSRR). Przegląd Polonijny 1983 z. 2 s. 5774.
Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich (październik 1946–styczeń 1949). Miesięcznik Literacki 1984 nr 11/12 s. 112131.
Grupa krakowska” czyli przemytnicy. (Epizod z dziejów krytyki i życia literackiego pierwszej połowy lat pięćdziesiątych). Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 10 s. 7598.
O polskim pisarstwie w Litewskiej SRR 1944–1984. Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 11 s. 1943.
Początki działalności Związku Zawodowego Literatów Polskich po wyzwoleniu (sierpień 1944–wrzesień 1945). W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Kraków; Wrocław 1984 s. 363–382.
Wśród trudności i konfliktów. (Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich od września 1945 do października 1946). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1984 t. 21 s. 165–195.
Dwie literatury. [Rozdz. w:] M. Stępień: Polska lewica literacka. Warszawa 1985 s. 271332 [zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia w 1986].
Ludność polska w ZSRR po II wojnie światowej (stan i rozmieszczenie). W: Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie. Cz. 2. Wrocław 1985 s. 399412.
Na ostrym zakręcie. Związek Literatów Polskich między styczniem 1949 a czerwcem 1950. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej1986 t. 23 s. 177–208.
Początki kontaktów Związku Zawodowego Literatów Polskich i Związku Pisarzy Bułgarskich (1947–1949). W: Bułgaria i Polska. Rozwój społeczny i stosunki kulturalne w latach 1944–1984. Wrocław 1986 s. 113122.
Związek Literatów Polskich w kręgu problemów czasopiśmiennictwa (lata 1944–1956). Zeszyty Prasoznawcze 1987 nr 4 s. 1534.
Białe plamy” najmniej znane. Nowe Drogi 1988 nr 5 s. 127146 [literatura polskiej lewicy lat trzydziestych XX w.].
Początki ruchu młodych pisarzy w latach 1944–1948. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 119130.
Od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego do Związku Polaków na Litwie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 203–214, przedruk rozszerzony pt. Początek drogi. Od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie do Związku Polaków na Litwie. W: Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. T. 2. Historia i pamięć. Białystok 1992 s. 333–378.
Najnowsze tendencje rozwojowe życia literackiego i literatury Polonii radzieckiej. (1985–1990). W: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Wrocław; Warszawa; Kraków 1992 s. 207–219.
U początków idei porozumienia lewicy literackiej. (Akcje i dyskusje „Nowego Pisma” 1932–1933). Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 3/4 s. 8997.
Wkład Krakowa w „literaturę Generalnego Gubernatorstwa” 1939–1945. (Przyczynek do dziejów jawnego ruchu literacko-wydawniczego czasów okupacji hitlerowskiej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 s. 153195.
Jawne piśmiennictwo Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945) wobec tradycji literatury polskiej. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 5169.
Człowiek jest zawsze sam ze swoją męką i cierpieniem. (Nad nieznanym dramatem Andrzeja Wolicy). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 167–172 [dot. rękopisu pt.: Mężczyzna publiczny].
Główne tendencje rozwojowe polskiej literatury Wileńszczyzny w latach 1985–1998. W: Literatura… literatura… literatura… Kraków 1998 s. 94–106, przedruk w: Od strony kresów. Studia i szkice. Cz. 2. Kraków 2000 s. 247–257.
Jawna książka i literatura dziecięca w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945). W: Książka dla dziecka wczoraj – dziś – jutro. Katowice 1998 s. 148163.
Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 s. 95114.
Pod stropem” (1943-1944) – dwutygodnik dla górników polskich w Niemczech. W: Bibliologia, literatura, kultura. Kraków 1999 s. 287-297.
O miejscu polskiej prozy historycznej w kulturze literackiej lat 1939–1945. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2007 t. 5 s. 37–68, przedruk zmieniony pt. Polska proza historyczna w kulturze literackiej lat 1939–1945. W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Kraków 2007 s. 448–463.
Almanachy naukowo-kulturalne środowiska polskich uchodźców na Węgrzech w latach II wojny światowej. W: Od poetyki do hermeneutyki historycznoliterackiej. Kraków 2008 s. 585628.
Okupacyjne „prawo” Generalnego Gubernatorstwa wobec książki i piśmiennictwa polskiego w latach 1939–1945. W: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Toruń 2010 s. 193211.
Kilka słów o polskiej prasie i książce na Węgrzech w latach 1939–1945. Konspekt 2013 nr 2 s. 1522.
Pierwsze lata warszawskiego „Przyjaciela Dzieci” – w kręgu Fryderyka Henryka Lewestama i współpracowników (kwiecień 1861–czerwiec 1865). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2015 [t.] 13 s. 75–109.
Poligraf redaktorem. Warszawski „Przyjaciel Dzieci” czasu redakcji Emila Skiwskiego (wrzesień 1890 – czerwiec 1892). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2016 [t. 14] s. 236-253.
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu – redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867- wrzesień 1890). Cz. 2. W kręgu popularyzacji wiedzy. Oceny i podsumowania kadencji. Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2016 t. 19 z. 2 s. 45-63.
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu – redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867– wrzesień 1890). Cz. 1. Charakterystyka ogólna. Teksty literackie. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2016 t. 19 z. 1 s. 43–70 [tytuł także w języku angielskim].
Galician periodicals for children and adolescents in the time of positivism; Polish press for children and youth up to 1918 year (assumptions of a research project). Annales Universita-tis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2017 [nr] 15 s. 195-220; 309-321.
Okres jednak przejściowy jeszcze. Warszawski „Przyjaciel Dzieci” podczas redakcji Władysława Ludwika Anczyca (lipiec 1865-marzec 1867). W: Poetyka losu i historii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 2017 s. 405-424 .
Wokół lwowskiej edycji „Pokoju na poddaszu” Wandy Wasilewskiej (1940). „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia2018 [t.] 16 s. 77-87.
Najkrótsza kadencja. Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod tymczasową redakcją Stefana Krzywoszewskiego (maj-grudzień 1913). W: Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Kraków 2020 s. 383-405.
Po podziale czasopisma : „Przyjaciel Młodzieży” i „Przyjaciel Dzieci” w ostatnich miesiącach przedwojennych (styczeń-lipiec 1914). „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego2020 vol. 12 s. 393-420 .
Polish children's press 1824-1918. An attempt at a synthetic look = Polska prasa dla dzieci w latach 1824-1918. Próba syntetycznego spojrzenia. [Autorzy:] K. Woźniakowski , S. Kwiecień, W.M. Kolasa, M. Rogoż. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2020 t. 23 z. 1 s. 7-29 [tekst w języku angielskim; streszczenie w języku polskim].
Polské časopisy pro děti a mládež 1824-1918. Zpráva o studii. [Autorzy:] K. Woźniakowski, S. Kwiecień, W.M. Kolasa, M. Rogoż. „Knihovna. Knihovnická revue”, Praha 2020 nr 2 s. 106-113 .
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Jana Skiwskiego (lipiec 1892 – marzec 1911). Cz. 2. W kręgu popularyzacji wiedzy i rozrywki. Ocena pisma przez współczesnych = Przyjaciel Dzieci (The Children's Friend) published in Warsaw under the editorship of Jan Skiwski (July 1892 – March 1911). Pt. 2. The mission „To teach and to entertain” and the opinions of contemporary critics. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2020 t. 23 z. 1 s. 51-67 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku angielskim].
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Wacława Podwińskiego (marzec 1911-maj 1913). „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia2020 [t.] 18 s. 62-85 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku angielskim].
Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej = Activity of the Trade Union of Polish Writers in inter-war period and in years of Second World War. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego2021 s.411-425 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku angielskim].
Ostatnie 15 miesięcy. „Przyjaciel Młodzieży” i „Przyjaciel Dzieci” w okresie I wojny światowej (sierpień 1914- październik 1915) = The last fifteen months. Juvenile magazines „Przyjaciel Młodzieży” and „Przyjaciel Dzieci” during World War I (august 1914 – October 1915). „Rocznik Historii Prasy Polskiej2021 t. 24 z. 2 s. 49-74 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku angielskim].
Zagadnienia prasowe w dziennikach Michała Römera z lat 1911-1945. Część 1: styczeń 1911- kwiecień 1920 = The press in the Daries of Michał Römer (Mykolas Romeris), 1911-1945. Part I: January 1911-April 1920. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2021 t. 24 z. 3 s. 21-46.
Zagadnienia prasowe w dziennikach Michała Römera z lat 1911-1945. Część 2: kwiecień 1920 – luty 1945 = The press in the Daries of Michał Römer (Mykolas Romeris), 1911-1945. Part II: April 1920 – February 1945. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2021 t. 24 z. 4 s. 19-36 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku angielskim].
Obaj z nim jesteśmy niepopularni. Michał Römer o Józefie Albinie Herbaczewskim. W: Pogranicze czyli Polskość. Kraków 2022 s. 167-184.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Współczesna polska poezja Wileńszczyzny. Antologia. Wybór, wstęp i oprac.: J. Kajtoch, K. Woźniakowski. Warszawa: Wydawnictwo Polonia 1986, 108 s.
2. Od „Czartaka” do „Nadskawia. Antologia programów, manifestów i deklaracji literackich. Wybór, wstęp i oprac.: K. Woźniakowski. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK [Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalne] 1987, 79 s.
3. Literatura – prasa – biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, 471 s.
4. Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939. Pod red. G. Wrony, P. Borowca, K. Woźniakowskiego. Kraków; Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk 2010, 546 s.
5. W kręgu „Merkuriusza Polskiego. Studia i szkice w 350-lecie prasy polskiej. Pod red. K. Woźniakowskiego, G. Wrony, T. Siernego. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk; Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski 2012, 170 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2015, 2016, 2024.

Wywiady

Pod groźbą infamii. Kolaboracja pisarzy. Rozm. R. Graczyk. Gazeta Wyborcza 2002 nr 233 [dot. badań nad jawnym polskojęzycznym piś­miennictwem w Generalnej Guberni].

Słowniki i bibliografie

Krzysztof Woźniakowski. W: Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946–2006. Kraków 2006.

Ogólne

Artykuły

W.M. KOLASA: Między literaturą a prasoznawstwem (analiza bibliometryczna dorobku Krzysztofa Woźniakowskiego za lata 1973–2020) = Between literature and press studies. Bibliometric analysis of Krzysztof Woźniakowski’s publications, 1973–2020. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2021 z. 1 [tekst w języku polskim; streszczenie w języku polskim i angielskim] .

Polska literatura Wileńszczyzny

J. POŹNIAK. „Ruch Literacki1987 nr 2.
J. KAJTOCH: Polscy poeci nad Wilią. Okolice 1988 nr 3.
J. POŹNIAK. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rossica Stetinensia1989 nr 1 (22).

Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją

M. CHRZANOWSKI: ZLP – ukochany i nie chciany. Trybuna 1990 nr 166.
A. WOLAN: ZLP w poszukiwaniu swojego miejsca. Dziś 1990 nr 2.

W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa

A. NOTKOWSKI: Ersatz-literatura. Nowe Książki 1998 nr 7.
S. STANUCH: Wstydliwa sprawa Generalnej Guberni. Trybuna 1998 nr 23 dod.Aneks”.
M. URBANOWSKI: Literatura Generalnej Guberni. Arcana 1998 nr 5.
M. WOJCIECHOWSKI. „Przegląd Humanistyczny1998 nr 3.
S. DZIKI. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2000 t. 3 z. 1.
W. KAJTOCH: Znika kolejna „biała plama. Koniec Wieku 2000 nr 16.
S. LEWANDOWSKA: Prasa – kultura – wojna. Dzieje Najnowsze 2000 nr 2 [dot. także: Prasa, kultura, wojna].

Prasa, kultura, wojna

S. LEWANDOWSKA: Prasa – kultura – wojna. Dzieje Najnowsze 2000 nr 2 [dot. także: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa].
A. NOTKOWSKI: Na wojennych szlakach. Nowe Książki 2000 nr 2.
W. PRÓCHNICKI: Prasa – kultura – wojna. Konspekt 2000 nr 2.
S. STANUCH: Zawiło-ści najnowsze. Trybuna 2000 nr 82 dod.Aneks”.
J.S. WALUŚ: Prasa czasu wojny. Zeszyty Prasoznawcze 2000 nr 1/2.

Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy

J. JAROWIECKI: O niemieckiej prasie w języku polskim w Starej Rzeszy (1939–1945). Konspekt 2002 nr 10.
J. JAROWIECKI. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2002 t. 5 z. 1.
S. LEWANDOWSKA. „Dzieje Najnowsze2002 nr 2.

Marginalia i obrzeża

J. CHWASTYK-KOWALCZYK. „Toruńskie Studia Bibliologiczne2015 nr 1.
S. KWIECIEŃ: Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939–1945. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" 2015 [t.] 13.

Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej

J. JAROWIECKI. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2015 t. 18 z. 3.

Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945

S. KWIECIEŃ: Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopiśmiennictwa czasów II wojny światowej. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2017 t. 20 z. 4.
A. Bańdo: Węgierska karta z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa na uchodźstwie podczas II wojny światowej. „Zeszyty Prasoznawcze2018 t. 61 nr 3 .
G. WOŹNY. „Journal of Humanites and Social Sciences2018 t. 7 .
A. BAŃDO: Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań.„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia2019 [t.] 17 [dot. m.in. książek K. Woźniakowskiego: Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945; W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945] .

Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918

J. JAROWIECKI: Monografia o prasie dla dzieci i młodzieży, której brakowało. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2022 nr 4 [dot. t. 1] .

W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939-1945

M. MRUGAŁA: Najciemniej pod latarnią czyli o życiu kulturalnym polskich wojennych uchodźców na Węgrzech w latach 1939–1945. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019 z. 2 .
A. BAŃDO: Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia2019 [t.] 17 [dot. m.in. książek K. Woźniakowskiego: Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945; W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945] .

Współczesna polska poezja Wileńszczyzny

T. LINKNER: Poetycka antologia wydawnictwa „Polonia. Okolice 1987 nr 10.
W.J. PODGÓRSKI: Wilno poetyckie. Nowe Książki 1987 nr 9.
B. KOWSZEWICZ: Taką widzę moją poezję…” „Poezja 1988 nr 11.
E.K. NOWAK: Inkluzy. Odgłosy 1988 nr 39.

„Ilustrowany Kurier Codzienny”

J. MYŚLIŃSKI. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2011 t. 14 z. 1/2.
Z. SOKÓŁ. „Rocznik Prasoznawczy2011.