BIO

Born on 8 June 1946 in Wroclaw; son of the civil servant Czesław Krasuski, and the teacher Irena, née Adamska. He was a pupil at Grammar School No. X in Wroclaw, completing his advanced secondary education in 1963. He then studied Polish philology at the Faculty of Philology of the University of Wroclaw (UWr), while also participating in the Interfaculty Education and Cultural Programme (Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe) for two years. During his studies he was active in the Circle of Polish Philology Scholars. He was also editor of the Circle's monthly, "Glosy". During this period he also wrote his first pieces of literary criticism, making his debut in 1967 with a review titled Dreptanie w miejscu (Treading Water). The text was on E. Kabat's novel Żółwie (Turtles) and appeared in the student literary and cultural monthly "Agora" (no. 17; it was printed with a mistake in the by-line: Krzysztof M. Krasucki. He continued to publish articles in the same periodical. He graduated with a master's degree from UWr in 1968, subsequently working as an assistant at the Institute of Polish Literature at UWr until 1969. He considers his review of the anthology Hemingway w oczach krytyki światowej (Hemingway as Seen by Literary Critics around the World), which appeared under the title Blady portret Hemingwaya (A Pale Portrait of Hemingway), in "Odra" in 1969 (no. 9; again with an error in the by-line : Krzysztof Krasucki), to be his actual debut as a literary critic. He continued to publish in this periodical until 2005 (likewise as K.K. and Kras.). Throughout the 1970s, his articles and reviews also appeared in "Poglądy" (1971-75) and "Życie Literackie" (1975-76, 1979). Between 1970 and 1972, he worked as a librarian at the Ossolineum – Ossoliński National Institute of the Polish Academy of Sciences (PAN). He was also involved in a research team exploring popular literature led by Prof. Czesław Hernas. He made his debut as a literary scholar in 1972 with the article Geneza i funkcje powieści zeszytowych (The Origins and Functions of Serialized Novels), which appeared in the journal "Literatura Ludowa" (no. 6). He was appointed assistant at the Institute of Polish Language and Literature in 1973 (in 1991 it became the Institute of the Study of Polish Literature, while in 2005 it was named after Ireneusz Opacki) at the University of Silesia (UŚ). Between 1974 and 1976, he was a tutor in Polish language and literature at the chair of Slavonic studies at the Comenius University in Bratislava. He continued to expand his research output, focusing largely on literary criticism and contemporary literature. His articles and essays appeared in journals including "Pamiętnik Słowiański" (1976-77), "Pamiętnik Literacki" (1976-77), and the Czechoslovak publication "Slovenská Literatúra" (1976, 1978). He was awarded a doctoral degree from UŚ in 1978 for his study Normy i formy. Konstanty Troczyński – teoretyk i krytyk literatury (Norms and Forms: Konstanty Troczyński as a literary theorist and critic), which was supervised by Prof. Tadeusz Bujnicki. In 1982, he spent one semester as a visiting scholar at the Charles University in Prague. He became a member of the Literary History Commission of the Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences in Katowice in 1987. He was awarded a habilitation degree from UŚ in 1990 for his study Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej. (1900-1950) (The Social Frames of Literature: Sociological Tropes in Polish Literary Criticism , 1900-1950). In 1994, he was appointed associate professor at UŚ. In 1996, he founded the Department of Literary Criticism at the Institute of the Study of Polish Literature, of which he remained head until 2007. In 2008, he moved to the Chair of Comparative Literature. He remained active as a literary critic, publishing, for example, reviews in the monthly "Śląsk" in 1996. In 1997, he co-founded the T. Parnicki Literary Society (Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego) in Katowice, which was associated with UŚ. He was a visiting lecturer and speaker at universities in Bratislava, Banská Bystrica and Vienna. In 2001, he held a language-learning fellowship at the University of Ljubljana, Slovenia, and also served as a consultant on translations of Polish prose published in the Ljubljana-based monthly "Literatura" (2001, nos 125-126). He was made state appointed professor in 2006. He became a member of the Katowice branch of the Polish Historical Society (Polskie Towarzystwo Historyczne). He published articles and reviews in "Tygiel Kultury" (2011), "Konteksty Kultury" (2012), "Porównania" (2012-13), "Topos" (from 2012), "Postscriptum Polonistyczne" (2014) and the yearbook "Slavia Occidentalis" (2014). He received the Gold Cross of Merit in 2005. He married the Polish language teacher Anna Nowak in 1981. They have two children, Zbigniew (b. 1982) and Anna (b. 1985). He lives in Katowice.

Twórczość

1. Normy i formy. Konstanty Troczyński – teoretyk i krytyk literatury. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 215 s. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Rozprawy Literackie, nr 36.

Rozprawa doktorska.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego w 1983.

2. Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej. (1900-1950). Katowice: Uniwersytet Śląski 1989, 193 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1015.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Wyobraźnia socjologiczna; Społeczne aspekty literatury w publicystyce Ludwika Krzywickiego; Stanisława Brzozowskiego idea uspołecznienia literatury; Tadeusz Żeleński-Boy i zmiany społeczne; „Zamiast biologii – socjologia”; Klasy, warstwy, środowiska; Literatura jako interakcja. Jeden wątek krytyki literackiej Witolda Gombrowicza; Socjologiczna konstrukcja bohatera.

3. Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej. (1945-1990). Wrocław: Wydawnictwo i Drukaria „Silesia 1992, 123 s. Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Zaraz po wojnie i potem; Warsztat historyków literatury; Koniunktura genologiczna; Strukturalizm literaturoznawczy; Sztuka interpretacji; W stronę semiotyki, retoryki i intertekstualizmu; Badania nad komunikacją literacką.

4. Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskego 2005, 197 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2347.

Zawartość

W ramach wstępu. – Cezura współczesności; Kultura polska między sztuką a polityką; Z problematyki podmiotowości w pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego; Antecedencja ponowoczesności w literaturze polskiej [dot.: W. Gombrowicz: Kosmos oraz powieści M. Choromańskiego i A. Kuśniewicza]; Wisława Szymborska nowoczesna i ponowoczesna; Poeta czyta książki i świat [dot. T. Różewicza]; Mit powieści [dot. działalności krytycznoliterackiej T. Burka]; Język krytyki literackiej w dobie ponowoczesnej; „Ja” krytyczne a kultura społeczna i literacka [dot.: J. Błoński: Odmarsz oraz działalności krytycznoliterackiej J. Jarzębskiego]; Z autorytetem i bez [dot. M. Sprusiński: Imiona naszego czasu; Między prawdą a zmyśleniem, S. Chwin, S. Rosiek: Bez autorytetu]; Niektóre kosmosy kultury XX wieku [dot.: K. Dybciak: Gry i katastrofy]; Dialogi z kulturą [dot.: S. Gębala: Odpowiedzialność za słowo]; Postscriptum do nowej literatury [dot.: M. Orski: A mury runęły; J. Kornhauser: Postscriptum; Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta]; Wobec dwudziestolecia [dot.: A. Nasiłowska: Trzydziestolecie 1914-1944]; Wobec emigracji [dot.: J. Jarzębski: Pożegnanie z emigracją].

Przekłady

słowacki

szkicu Język krytyki literackiej w dobie ponowoczesnej: Jazyk literalnej kritiky v postmodernom obdobi. W: Jazykowá komunikácia v 21 storči. Banská Bystrica 2001.
szkicu Wisława Szymborska nowoczesna i ponowoczesna: Wisława Szymborska moderna i postmoderna. W: Kulturne rovnobežky I. Košice 2011 s. 71-80.

5. Na obrzeżach arcydzieł. [Studia]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, 175 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2717.

Zawartość

Geneza i funkcje powieści zeszytowych; Literatura o specjalnych funkcjach. Epizod słowacki [dot.: M. Sútovec: Mężczyźni i broń]; Daleko od arcydzieła. Wizja historii w „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego; Skąd się wzięły „Medaliony” [Z. Nałkowskiej]; „Ścieśniam słowa niczym popręg…” O pisarstwie Wojciecha Giecy; Legendy nie umierają [dot.: J.J. Szczepański: Koniec legendy]; Gatunkowe odmiany polskiej powieści neosocrealistycznej (neoprodukcyjnej); „Powidoki” Marka Nowakowskiego – współczesna odmiana obrazka literackiego; Telemach w Krakowie. O powieściach Janusza Andermana; Wspomnienie galicyjskiej Atlantydy [dot.: A. Federbusch-Ophir: Z Galicji do Galicji]; Pożegnanie z arcydziełem?; Zmierzch arcydzieł. Współczesne sytuacje.

6. Republiki literackiej nowoczesności. [Studia]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 183 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3189.

Zawartość

Modernistyczne preludium; Stanisław Brzozowski w przestrzeni studiów pokolonialnych; Jeszcze o postkolonializmie; Tadeusz Boy-Żeleński – krytyk w dobie przebudowy; Czesław Miłosz wśród” zniewolonych umysłów”; Paweł Hertz – polski Europejczyk; Rola pamięci w pisarstwie Tymona Terleckiego; Koncepcja wspólnoty według Tomasza Burka; Inna nowoczesność Krzysztofa Karaska; Łabędzi śpiew Nowej Fali; Krytyczny mainstream.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O socjologiczną koncepcję bohatera. Na przykładzie polskiej recepcji twórczości Balzaka. W: Bohater w kulturze współczesnej. Katowice 1990 s. 28-43.
Lata sześćdziesiąte. Kultura polska między sztuką a polityką. W: Mity, stereotypy, konwencje. Katowice 1995 s. 166-174.
Wiedza o literaturze. W: Literatura polska 1918-1975. T. 3. Cz. 1. Warszawa 1996 s. 325-394.
Antecendencje postmodernizmu w literaturze polskiej. „Edukacja Humanistyczna1999 nr 2/3 s. 23-28.
Powieść dyrektorska jako gatunkowa odmiana literatury socrealizmu. W: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Katowice 2001 s. 222-231.
Beata Obertyńska jako krytyk literacki. W: Zaklęte przestrzenie. Toruń 2005 s. 329-335.
Poezja Karola Wojtyły w przekładach na język słowacki. W: Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II. Bielsko-Biała; Kraków 2006 s. 269-276.
Spojrzenie z oddali na lektorat języka polskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. J.A. Komeńskiego w Bratysławie. W: 85. vyrocie polonistiky na Univerzite Komenskeho v Bratislave. Bratislava 2009 s.188-196.
Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w języku czeskim i słowackim. W: Herbert na językach. Warszawa 2010 s. 132-142.
Igraszki dla rzeszy. O „Mitteleuropie” Zbigniewa Herberta. W: W ogrodzie świata. Kraków 2015 s. 231-236.
Krytyka literacka pokolenia 68/70 w „Tygodniku Powszechnym. W: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza. Szczecin 2015 s. 147-163.
Odyssey from Galicia to Galilee. W: Galician. Polyphony, Places and Voices. Warsaw 2015 s.188-196.
Stanisław Barańczak i kultura masowa. W: Literatura polska w świecie. T. 6. Barańczak. Postscriptum. Katowice 2016 s. 91-99.
Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekście kultury Europy Środkowej. W: Literatura (i kultura) polska w świecie. Kraków 2018 s. 263-274.
Powieści Grzegorza Filipa. Między literaturą popularną a „prozą środka”. W: Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Wrocław 2019 s. 321-331.
Krytyka literacka pod auspiciami „Toposu. W: Topos”. Pismo literackie, idee, środowisko. Studia. Kraków; Białystok 2021 s.113-128.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Konopnicka – dzieciom. Informator o wystawie pierwodruków i dokumentów. Kalisz: Towarzystwo im. M. Konopnickiej i Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1970, [12] s.
Wydanie z okazji sesji naukowej poświęconej M. Konopnickiej zorganizowanej w 60. rocznicę jej śmierci.
2. Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994, 192 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1371.
3. Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. Red. K. Krasuski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2000, 292 s. Znak” dla Szkoły.
4. K. Troczyński: Zoil; Pisarz i strategia; Sztuka, etyka, naród; Brzozowsciana. Podał do druku i oprac. K. Krasuski. Kraków: Arcana 2003, 175 s. Arkana Literatury.
5. Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej. Pod red. K. Krasuskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, 275 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2308.
6. Herbert Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich. Pod red. K. Krasuskiego. Katowice: Wydawnictwo FA-art; Uniwersytet Śląski 2011, 252 s.
7. Tak było…. Na Karłowicach, w X LO. [Wspomnienia]. Red.: A. Wiącek, K. Krasuski. Wrocław: Atut 2013, 187 s.
8. T. Burek: Niezależność i powinność. Szkice krytycznoliterackie. Wstęp, wybór i oprac. tekstów: K. Krasuski. Posłowie: Ł. Kucharczyk. Kraków: Instytut Literatury 2022, 325 s. Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2024.

Wywiady

Spór o podstawowe wartości. Rozm. W. Holewiński. „Topos2022 nr 2.

Słowniki i bibliografie

P. Majerski: Krzysztof Maciej Krasuski. W: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. T. 2. Sosnowiec 2002.

Normy i formy

S. DĄBROWSKI: Troczyński – krytyk w ujęciu Krzysztofa Krasuskiego. „Roczniki Humanistyczne1982 z. 1.
M. BAJEROWICZ: Nauka nowa o literaturze. „Miesięcznik Literacki1984 nr 1.
S. DĄBROWSKI: Krzysztof Krasuskiego „fotel do bujania. „Pamiętnik Literacki1984 z. 2, polem.: K. KRASUSKI: Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego. Tamże 1984 nr 2, odpowiedź: S. DĄBROWSKI. „Miesięcznik Literacki” 1985 nr 2.
K. DYBCIAK: Jeszcze jeden personalista. „Przegląd Powszechny1985 nr 6.
J. ŻADZIDEŁKO-SZTACHELSKA. [Przeł. z angielskiego:] K. Prymak. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1987 nr 2.

Społeczne ramy literatury

T. BUJNICKI. „Ruch Literacki1990 nr 4/5.

Dylematy współczesności literackiej

M. KOPCZYK: Między nowoczesnością a ponowoczesnością. „Śląsk2006 nr 10.

Republiki literackiej nowoczesności

B. KANIEWSKA: Elitarna republika. „Nowe Książki2015 nr 9.
A. GLEŃ: Krytyk w służbie wspólnoty. „Topos2016 nr 4.

Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej

B. GONTARZ: Ciekawy leksykon. „Polonistyka2001 nr 5.
E. OGŁOZA: Nowy leksykon literacki. „Śląsk2001 nr 6.

T. Burek: Niezależność i powinność

K. Nowosielski: Godność i mizeria krytyki. „Topos2022 nr 2.