BIO

Urodzona 18 maja 1928 w Skierniewicach; córka Jana Walczaka, pracownika Polskich Kolei Państwowych, i Władysławy z domu Pęszko. W okresie okupacji niemieckiej nadal mieszkała w Skierniewicach i po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczała na tajne komplety gimnazjalne. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Skierniewicach. Należała do Związku Harcerstwa Polskiego (do 1948); była przyboczną komendantki hufca w Skierniewicach (do 1947), a następnie drużynową w Warszawie. W 1947 zdała maturę i do 1951 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1952 uzyskała magisterium. W 1947-48 należała do Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici (prowadziła koło żywego słowa w podwarszawskiej wsi Wiązowna), a po zjednoczeniu organizacji młodzieżowych — do Związku Młodzieży Polskiej (1948-52). Już w czasie studiów była od 1950 zatrudniona na pracach zleconych w Instytucie Badań Literackich (IBL) w zespole przygotowującym piąty tom (współczesny) nowej edycji Literatury polskiej Gabriela Korbuta. Od 1951 pracowała w IBL kolejno jako asystent w Dziale Historii Literatury Polskiej XIX i XX w., od 1955 starszy asystent, od 1956 adiunkt w Dziale Dokumentacji Naukowej Literatury Polskiej końca XIX i XX w. Debiutowała w 1951 artykułem pt. Osiągnięcia polonistyki powojennnej, opublikowanym w „Życiu Literackim” (nr 11; podpisana Feliksa Walczak). W 1952 wyszła za mąż za Cezarego Lichodziejewskiego, inżyniera. Uczestniczyła w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria 1 i 2) oraz Kroniką życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963 (1963-68), podejmując równocześnie indywidualne prace związane z czasopismami przełomu XIX i XX w. oraz z twórczością Władysława Broniewskiego. Po zdaniu w 1962 specjalistycznego egzaminu, pracowała na etacie dokumentalisty dyplomowanego w Dziale Dokumentacji i Edytorstwa XIX i XX w., a od 1971 starszego dokumentalisty dyplomowanego w Pracowni Słownika współczesnych pisarzy polskich IBL Polskiej Akademii Nauk (PAN; przemianowanej w 1968 na Pracownię Dokumentacji Literatury Współczesnej). W 1966 otrzymała nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN, jako członek zespołu autorskiego Słownika współczesnych pisarzy polskich (seria 1, t.1-4). W 1968 doktoryzowała się na podstawie pracy Władysław Broniewski. Monografia bibliograficzna (promotor prof. Kazimierz Wyka). Od 1976 należała do zespołu przygotowującego w IBL dział współczesny przewodnika biobibliograficznego Pisarze polscy (gotowy w maszynopisie w 1987). Równocześnie rozpoczęła pracę nad edycją krytyczną Pism zebranych W. Broniewskiego; materiały do tego wydania uzupełniała w czasie kwerend w Leningradzie (1977; obecnie Sankt Petersburg) oraz w Berlinie, Pradze i Lipsku (1980). Od 1978 była zatrudniona w IBL na etacie adiunkta. W 1980 otrzymała nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, jako członek zespołu autorskiego Słownika współczesnych pisarzy polskich (seria 2, t. 1-3). W 1986 została członkiem Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych. W 1986/87 wykładała na podyplomowym Studium Edytorsko-Tekstologicznym, prowadzonym przez IBL PAN i Wydział Polonistyki UW. W 1988 przeszła na emeryturę, pozostając jeszcze w 1989 na pół etatu w IBL PAN. Kontynuowała prace historycznoliterackie i edytorskie. W 1993 została członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1988). Zmarła 4 lutego 1997 w Warszawie.

Twórczość

1. Tydzień” 1893-1906. Wyd. łącznie z: A. Radkowska: Na ziemi naszej 1909-1911. Bibliografia zawartości. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, XXXV, 460 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.

Bibliografia F. Lichodziejewskiej s. V-XXXV, 1-361.

2. Kronika życia literackiego 1955, 1956. W: Kronika życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963. Materiały. Praca zespołowa pod red. E. Korzeniewskiej. Powst. 1963-1966. Maszynopis, 124 + 131 s.

Maszynopis całości w Pracowni Dokumentacji Literatury XX w. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

3. O Władysławie Broniewskim. 1897-1962. Poradnik bibliograficzny. Warszawa 1964, 48 s. Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.

Zawartość

Z dziejów życia i twórczości; Twórczość Broniewskiego. [Bibliografia]; Literatura o Broniewskim. [Bibliografia].

4. Twórczość Władysława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 694 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody

Nagroda „Miesięcznika Literackiego” w 1974.

5. Broniewski bez cenzury. 1939-1945. Warszawa: Kos 1992, 77 s.

Szkic historycznolitercki dotyczący biografii i twórczości poety w latach II wojny światowej oraz wybór wierszy z tego okresu.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Poezja Władysława Broniewskiego. Polonistyka 1953 nr 4 s. 7-18.
Z pracowni poetyckiej Władysława Broniewskiego. Pamiętnik Literacki 1954 z. 4 s. 569-584.
[Hasła (ok. 100)] W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4. Warszawa 1963-1966.
O rękopisach Władysława Broniewskiego. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Warszawa 1965 s. 446-464.
Historia trzech wierszy Władysława Broniewskiego. Pamiętnik Literacki 1967 z. 3 s. 189-202 [dot. utworów: Pionierom; Do towarzyszy broni; Zagłębie Dąbrowskie].
Program poetycki Władysława Broniewskiego. W: Władysław Broniewski. W piątą rocznicę śmierci. Warszawa 1967 s. 52-87.
Krytyka” (1896-1897, 1899-1914). W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 1. Warszawa 1968 s. 257-269.
Kontakty Broniewskiego z literaturą rosyjską w dwudziestoleciu międzywojennym. W: Po obu stronach granicy. Wrocław 1972 s. 97-137.
Obojętność czy entuzjazm krytyki? (Z zagadnień recepcji poezji Władysława Broniewskiego przed wojną). Poezja 1972 nr 5 s. 28-43.
Wojenne losy wierszy. (Z zagadnień recepcji poezji Broniewskiego w latach wojny i okupacji. W: Władysław Broniewski w poezji polskiej. Warszawa 1976 s. 300-321.
[Hasła (79)]. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1-3. Warszawa 1977-1980.
Broniewski i jego archiwum. W: To ja — dąb. Warszawa 1978 s. 437-458.
Krytyka” 1896-1897, 1899-1914. W: Zwierciadło prasy. Wrocław 1978 s. 343-358 [dot. polityki pisma wobec literatury rosyjskiej].

Prace edytorskie i redakcyjne

1. W. Broniewski: Wiersze. Oprac. wyboru F. Lichodziejewska. Przedmowa: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 166 s.
Na karcie tytułowej nazwisko błędnie: Lichodziejska.
2. Podobizny autografów Władysława Broniewskiego. Troska i pieśń; Komuna paryska. Oprac. i wstęp F. Lichodziejewska. Warszawa: Muzeum A. Mickiewicza 1963 [właśc. 1964], 21 s., 179 luźnych k. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2.
3. Władysław Broniewski. Wstęp, wybór materiałów i przypisy F. Lichodziejewska. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966, 381 s. Biblioteka Polonistyki.
4. Od bliskich i dalekich. Korespondencja do Władysława Broniewskiego. Oprac. [i wstęp] F. Lichodziejewska. T. 1. 1915-1930. T. 2. 1931-1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 562 + 440 s.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w 1982.
5. W. Broniewski: Pamiętnik 1918-1922. Wybór i przedsłowie: W. Broniewska. Oprac. z rękopisu, wstęp i komentarz F. Lichodziejewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 351 s. Wyd. 2 tamże 1987.
6. W. Broniewski: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. Oprac. F. Lichodziejewska. T. 1-4. Edycja powst. 1989. Wyd. Toruń: Algo 1997, 531 + 744 + 498 + 619 s.
T. 1. 1912-1925. — T. 2. 1926-1945. — T. 3. 1946-1962. — T. 4. Utwory dla dzieci; Przekłady poetyckie.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1996.

Słowniki i bibliografie

Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 3]. Łódź 2000 (A. Szałagan).

Ogólne

Artykuły

J. Czachowska: Feliksa Lichodziejewska. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4.

„Tydzień” 1893-1906

W. Bieńkowski. „Zeszyty Prasoznawcze1960 nr 4.
P. Grzegorczyk. „Ruch Literacki1962 nr 3.

Twórczość Władysława Broniewskiego

J. Kądziela: Monografia bibliograficzna twórczości Broniewskiego. Nowe Książki 1973 nr 14.
S.W. Balicki: Broniewski znany i nie znany. Miesięcznik Literacki 1974 nr 3 [dot. także: T. Bujnicki: Władysław Broniewski].
R. Matuszewski: Źródło wiedzy o Broniewskim. Polityka 1974 nr 43.
J.W. Gomulicki. „Rocznik Literacki 1973wyd. 1975.

Broniewski bez cenzury

A. Marzec. „Nowe Książki1993 nr 12.

Władysław Broniewski

M. Hodura: O Broniewskim — obiektywnie. Polityka 1966 nr 49.
J. Kądziela: Troska i pieśń Broniewskiego. Nowe Książki 1966 nr 23.

Od bliskich i dalekich

I. Maciejewska: Listy z naszego wieku. Twórczość 1983 nr 6.

Poezje zebrane

R. Matuszewski: Broniewski w całości. Nowe Książki 1998 nr 4 [recenzja edycji: W. Broniewski: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne].