BIO

Urodzony 3 września 1891 w Pieniakach (powiat Brody); syn Józefa Lewaka, nauczyciela szkoły ludowej, i Ludwiki z Mazurków; brat Antoniego Lewaka, dyrektora Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1928-39). Uczęszczał do niemieckiego gimnazjum klasycznego w Brodach. Od 1910 był członkiem organizacji niepodległościowej Drużyny Bartoszowe, w 1911-14 należał do jej Rady Naczelnej, współpracował z pismem „Dzwon”, organem prasowym Drużyn. Po zdaniu matury w 1911, studiował historię, literaturę i filozofię na Uniwersytecie Lwowskim. W 1913 wyjechał początkowo jako stypendysta do Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, a następnie w 1915-27 pracował tam jako bibliotekarz. Debiutował w 1919 artykułem pt. Dozór polski w Genewie w r. 1848. (Sprawa legionu szwajcarsko-polskiego. Korespondencja Adama Mickiewicza z M.H. Nakwaskim), opublikowanym w „Kwartalniku Historycznym” (R. 33). W 1920 ukończył studia we Lwowie, w 1921 doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie na podstawie pracy Od związków węglarskich do Młodej Polski. Dzieje emigracji i legionu polskiego w Szwajcarii w r. 1833-1834 (promotor prof. Wacław Sobieski). W 1922-37 odbywał podróże naukowe do archiwów i bibliotek Austrii, Francji (w Paryżu opracowywał na zlecenie Polskiej Akademii Umiejętności Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza), Turcji i Włoch. W pracy badawczej zajmował się zwłaszcza problemami Wielkiej Emigracji i stosunków polsko-włoskich oraz wydawaniem źródeł. W 1927 zorganizował na polecenie władz polskich przewiezienie zbiorów rapperswilskich do kraju, gdzie jako własność Biblioteki Narodowej zostały przekazane w depozyt Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Objął stanowisko kustosza i kierownika Działu Rękopisów Zbiorów Rapperswilskich. Był żonaty z Zofią Weil. W 1931 rozpoczął współpracę z redakcją Polskiego słownika biograficznego, jako członek redakcji i autor haseł. W 1937 na podstawie pracy Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878) otrzymał docenturę na Wydziale Historii UJ. W kwietniu 1939 został dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW). We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy i w ratowaniu zbiorów BUW, za co został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i pracował nadal w BUW. Z powodu działalności na rzecz obrony zbiorów BUW i sabotowania zarządzeń okupanta, był w 1940 przez kilka tygodni więziony na Pawiaku, a potem na Mokotowie. Następnie zawieszony w funkcjach dyrektora BUW, w listopadzie 1941 powrócił na to stanowisko. Organizował tajne czytelnictwo i akcję ukrycia części zbiorów przeznaczonych do zniszczenia. Należał do konspiracyjnego ośrodka bibliotek naukowych, działającego pod przewodnictwem prof. Stanisława Kętrzyńskiego. Po zakończeniu wojny kontynuował pracę na stanowisku dyrektora BUW (do 1956). Współpracował nadal z redakcją Polskiego słownika biograficznego. Działał w komisjach bibliotecznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1956-61 był zatrudniony na stanowisku docenta Wydziału Historii UW w Katedrze Historii Polski Nowożytnej i Najnowszej, od 1959 w Katedrze Historii Polski XIX i XX w. Przewodniczył radzie redakcyjnej „Roczników Bibliotecznych” (1957-62). Był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historycznego Szwajcarii, Stowarzyszeń Bibliotekarzy Polskich i Szwajcarskich, The American Friends of Lafayette. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1937). Zmarł nagle 25 czerwca 1963 w Gdyni; pochowany w Warszawie.

Twórczość

1. Od związków węglarskich do Młodej Polski. Dzieje emigracji i legionu polskiego w Szwajcarii w r. 1833-1834. Warszawa: E. Wende [1921], 152 s.

Rozprawa doktorska.

2. Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1929-1938.

T. 1. Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej. [Rękopisy nr 1-1314]. 1929, XVIII, 705 s.

T. 2. Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej. Cz. 1. Rękopisy nr 1315-2299. [Współautor:] H. Więckowska. Cz. 2. Indeksy do nr 1-2299. [Współautor:] H. Więckowska. 1938, 559 + 348 s.

3. Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. Przedmowa: F. Pułaski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności [Skład główny Gebethner i Wolff] 1931, XV, 244 s.

4. Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Warszawa: Instytut Wschodni [Skład główny Gebethner i Wolff] 1935, 280 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dozór polski w Genewie w r. 1848. (Sprawa legionu szwajcarsko-polskiego. Korespondencja Adama Mickiewicza z M.H. Nakwaskim). Kwartalnik Historyczny R. 33 1919 s. 45-60.
Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza. Przegląd Współczesny 1927 nr 62 s. 456-477 (462?).
Czasy Wielkiej Emigracji. W: Polska, jej dzieje i kultura. T. 3. Warszawa 1930 s. 192-233.
Przemiany ideowe Wielkiej Emigracji (1831-1846). W: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie. [T.] 1. Lwów 1930 s. 520-538.
Działalność polska na Wschodzie 1830-1870. Polityka Narodów 1933 z. 6 s. 12-34; przekł. francuski W: La Pologne au VIIe Congrès International des Sciences Historiques. T. 3. Warszawa 1933.
Ideologia polskiego romantyzmu politycznego a Mazzini. (W stuletnią rocznicę Młodej Europy). Polityka Narodów 1934 z. 1 s. 3-16, toż rozszerzone „Przegląd Historyczny” 1948 t. 38 s. 311-321.
Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu 1869-1927. Niepodległość 1938 z. 45 s. 1-23.
Emigracja polska 1848/49. W: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 1. Warszawa 1948 s. 323-337.
W kręgu mickiewiczowskim 1848 r. (Z powodu prac E. Detti i L. Wellisza). Przegląd Historyczny 1948 t. 38 s. 221-236.
Zagadnienia polskie we Francji w 1848/49. Sobótka 1948 półrocznik 1, s. 115-140.
Straty Biblioteki Rapperswilskiej w zbiorach rękopiśmiennych. W: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. 3. Biblioteki. Warszawa 1955 s. 102-122.
Opinia współczesna o ideach religijnych A. Mickiewicza i o jego wykładach w Collège de France. Przegląd Humanistyczny 1958 nr 3 s. 100-124.
Biblioteki Warszawy podczas drugiej wojny światowej. Rocznik Warszawski 1961 nr 2 s. 189-220.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Działalność polityczna kościoła rosyjskiego. Domniemany artykuł Adama Mickiewicza. Przekł. i wstęp [oraz wybór] A. Lewak. Poznań: Drukarnia Wielkopolska 1922, 32 s.
2. Gottfried Keller und der polnische Freiheitskampf vom Jahre 1863/64. Akten und Briefe engeleitet und herausgegeben von A. Lewak. Zürich: Orell Füssli Verlag 1927, 156 s.
Wstęp A. Lewak: Die Scheweiz und der polnische Freiheitskampf vom Jahre 1963/64, s. 11-51.
3. Polska korespondencja J. Garibaldiego. Zebrał i objaśnił A. Lewak. Kraków: Druk „Czas1932, 147 s.
Tekst w języku polskim i włoskim.
4. Generał M.R. La Fayette o Polsce. Listy. Mowy. Dokumenty. [Oprac., wstęp i wyd.] A. Lewak. Warszawa: Gebethner i Wolff 1934, XXIX, 214 s.
Wstęp A. Lewak: Generał M.R. La Fayette, s. X-XXX; wyd. w języku francuskim Varsovie 1934.
5. [Z. Miłkowski] T.T. Jeż: Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygotował A. Lewak. Wstęp: A. Brückner. T. 1-3. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1936, 1937, 474 + 480 + 599 s.
W t. 1 studium A. Lewak: Prace i idee polityczne pułkownika Zygmunta Miłkowskiego na tle jego wspomnień.
6. Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864. Zbiór dokumentów pod red. [i ze wstępem] A. Lewaka. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1937-1963.
Tytuły i tekst obu tomów również w języku francuskim.

T. 1. Instrukcje, odezwy i traktaty Rządu Narodowego oraz korespondencja Wydziału Spraw Zagranicznych z ks. Władysławem Czartoryskim, głównym agentem dyplomatycznym w Paryżu. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1937, LX, 487 s.

T. 2. Korespondencja agentów dyplomatycznych Rządu Narodowego: W Anglii i Austrii. Oprac.: H. Wereszycki; W Watykanie. Oprac.: A. Lewak; W Niemczech. Oprac.: S. Kieniewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963, XXXVI, 462 s.

7. [Z. Miłkowski] T.T. Jeż: Narzeczona Harambaszy. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej. Warszawa: Czytelnik 1948, 219 s. Wyd. 2 tamże 1948.
Tekst wg wyd. z 1882 przygotował do druku A. Lewak.
8. [Z. Miłkowski] T.T. Jeż: Uskoki. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej. Cz. 1-2. (Tekst przygotował do druku i objaśnieniami opatrzył A. Lewak). Warszawa: Czytelnik 1948, 224 + 254 s.
9. Archiwum Wybickiego. T.3. Z materiałów zebranych przez A.M. Skałkowskiego i A. Lewak przygotował do druku A. Bukowski. Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 382 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

J. Jaworska: Bibliografia prac Adama Lewaka; H. Kozerska, W. Stummer: Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Adama Lewaka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Roczniki Biblioteczne 1964 z. 3/4.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 17. cz. 2 z. 72. Wrocław 1972 (H. Więckowska).
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (H. Więckowska).
Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Wrocław 1983.
A. Biernat: Adam Lewak. W: Słownik historyków polskich. Warszawa 1994.

Ogólne

Artykuły

H. Kozerska: Adam Lewak (1891-1963); W. Sokołowska: Adam Lewak jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Roczniki Biblioteczne 1964 z. 3/4.
H. Więckowska: Ostatni Raperswilczyk — Adam Lewak. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekoznawstwa polskiego. Wrocław 1974.

Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu

S. Pigoń. Pamiętnik Literacki 1931.

Działalność polityczna kościoła rosyjskiego

J. Kallenbach. Książka 1922 nr 8/12.

Polska korespondencja J. Garibaldiego

M. Złotorzycka. Nowa Książka 1934 z. 3.