BIO

Urodzony 15 lutego 1907 w Tarnowie; syn Gustawa Leśnodorskiego, nauczyciela, i Marii z Owińskich. W 1925 ukończył III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Następnie studiował do 1929 filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów należał do współorganizatorów tzw. Żywych Dzienników, studenckich wieczorów literackich. Działał w Związku Młodzieży Demokratycznej, był członkiem powstałego w 1928 Akademickiego Związku Pacyfistów. W 1929 redagował czasopismo akademickie „Antena Literacka”. Uczestniczył też w pracach Akademickiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego. W 1930 uzyskał stopień doktora filozofii, na podstawie pracy pt. Świat starożytny w twórczości Ignacego Krasickiego (promotor profesor Ignacy Chrzanowski). W następnych latach pracował jako nauczyciel w krakowskich gimnazjach handlowych i wykładał w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Był czynnym współpracownikiem szkolnego teatru założonego w 1932 z inicjatywy Juliusza Osterwy. Od 1934 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP; w 1937-39 członek Zarządu Głównego). W 1935-39 ogłaszał felietony i recenzje teatralne w dzienniku „Czas”. Był współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Ożenił się z Aleksandrą Gruszczyńską, historyczką. Wiele podróżował, m.in. do Francji, Anglii, Włoch, Grecji i Egiptu. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowie i brał udział w tajnym nauczaniu. Przygotowywał edycję utworów poetów okresu romantyzmu dla działającej konspiracyjnie w Warszawie Biblioteki Polskiej, która zbierała materiały do publikacji po wojnie (maszynopisy uległy zniszczeniu podczas powstania warszawskiego). W 1944 wyjechał na wieś Konary pod Mogilanami, gdzie zajął się pisaniem wspomnień. Po zakończeniu wojny wrócił do Krakowa. W 1945-47 uczył w Studium Spółdzielczym oraz w Akademii Handlowej, równocześnie w 1945-53 wykładał w szkołach aktorskich, początkowo w Szkole Dramatycznej przy Starym Teatrze (kierownik naukowy Studia Dramatycznego), następnie w Państwowej Szkole Dramatycznej i Wyższej Szkole Aktorskiej (wykładowca historii teatru i dramatu). Włączył się w życie literackie Krakowa, organizując wieczory literackie i odczyty, działał w ZZLP (w 1946-49 członek Zarządu Głównego). Artykuły i recenzje teatralne drukował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (w 1945-46 cykl recenzji Z teatrów krakowskich), „Listach z Teatru” (1946-49), „Nowinach Literackich” (1947-48), „Dzienniku Literackim” (1948-50), „Teatrze” (1950-53). Ogłaszał także artykuły w programach teatralnych. Od 1947 kierował redakcją literacką, a potem działem artystycznym Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia. Od 1948 pełnił funkcję kierownika literackiego w Państwowych Teatrach Dramatycznych Krakowa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1950) za pracę artystyczną w Polskim Radiu. Zmarł 2 lipca 1953 w Krakowie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość

1. Ś.p. Jan Łoś. Wspomnienie pośmiertne. Kraków: Koło Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1929, 7 s.

2. Lucjan w Polsce. Kraków: Skład główny Kasa im. J. Mianowskiego, [drukarnia] W.L. Anczyca 1933, 94 s. Prace Historyczno-Literackie 43.

3. Legenda o Św. Stanisławie, Wyspiańskim i – teatr. [Kraków: Teatr Miejski] 1937, [4] s.

Tytuł nagłówkowy: Dodatek do programu.

4. Od Kairu do Asuanu. Szkice z podróży do Egiptu. Warszawa: Drukarnia Polska 1938, 31 s.

5. Wspomnienia i zapiski. Kraków: Wiadomości Literackie 1959, 1963.

[Cz. 1]. Wspomnienia i zapiski. 1959, 288 s.

Cz. 2. Wśród ludzi mojego miasta. 1963, 251 s.

Wyd. łączne pt. Wśród ludzi mojego miasta. Wspomnienia i zapiski. Przedmowa: W. Zechenter. 1968, 472 s.

Dot. życia literackiego i teatralnego Krakowa 1900-1939.

Nadto trzy prace z zakresu szkolnictwa handlowego w 1934-1936.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Źródła starożytne „Wojny Chocimskiej” Krasickiego. Pamiętnik Literacki 1931 z. 4 s. 538-553.
Miasta i mieszczanie w powieści stanisławowskiej. Pamiętnik Literacki 1935 z. 1/2 s. 154-189.
Echa starożytne w poglądach Krasickiego na teorię literatury. W: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936 s. 229-240.
Inscenizacje w teatrze szkolnym w latach 1932-35. W: Teatr szkolny w Krakowie. Kraków 1936 s. 31-39.
Świat starożytny w twórczości Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 1936 z. 1 s. 343-359. [Rozprawa doktorska].
Zagadnienia teatru radiowego. Teatr 1951 nr 2 s. 83-93.

Adaptacje

Abecadło z pieca spadło. Montaż sceniczny według wierszy J. Tuwima. [Współautor:] A. Bohdziewicz. Wystawienie: Kraków, Teatr RTPD [Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci] „Wesoła Gromadka1947.
B. Prus: Lalka. Oprac. sceniczne: Z. Leśnodorski. Druk fragmentów pt. W sklepie Wokulskiego. Życie Literackie 1951 nr 16 s. 10-11. Wystawienie: całości Warszawa, Teatr Polski 1952.

Prace redakcyjne

1. K. Górski: Literatura polska. Cz. 1. Historia literatury i języka polskiego. Do użytku 1 klasy liceów zawodowych dostosował Z. Leśnodorski. Lwów: Książnica – Atlas 1939, 221 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 17 cz. 2. Wrocław 1972 (J. Dużyk).

Ogólne

Artykuły

J.A. Woycicki: Zygmunt Leśnodorski. Teatr 1953 nr 16.

Lucjan w Polsce

Z. Ciechanowska. „Przegląd Powszechny1934 t. 203.

Wspomnienia i zapiski

W. Natanson: Wspomnienia Zygmunta. Twórczość 1959 nr 8.
H. Zaworska: Wiatry zwiały ten kwiat biały. Nowe Książki 1959 nr 11; J. Rohoziński. „Polonistyka1960 nr 3.
A. Jaworczak: Jedyne miasto na świecie. Nowe Książki 1964 nr 3 [dot. cz. 2. Wśród ludzi mojego miasta].

B. Prus: Lalka [Adaptacja]

A. Odnowa: Lalka” Prusa w Teatrze Polskim. Dziś i Jutro 1952 nr 31.
• „Teatr” 1952 nr 12 [tu art.: K. Korcelli: W sprawie scenicznego opracowania „Lalki; L. Kruczkowski: Dwie metody scenicznych adaptacji powieści; Z. Leśnodorski: Sceniczna adaptacja „Lalki; A. Mauersberger:Lalka” Prusa i „Lalka” według Leśnodorskiego; A. Słonimski: W obronie wątku romansowego], nawiązanie: J. Siekierska: Po dyskusji nad „Lalką. Tamże 1953 nr 2.