BIO

Urodzony 28 kwietnia 1891 w Moskwie; syn Aleksandra Lednickiego, adwokata, działacza politycznego i społecznego, posła do I Dumy Państwowej, i Marii, córki Włodzimierza Kriwonosowa i Zofii z Poczobutt-Odlanickich. Dzieciństwo spędził w Moskwie oraz w rodzinnym majątku Borek pod Smoleńskiem nad Dnieprem. W 1900-10 uczęszczał do IX Moskiewskiego Gimnazjum Państwowego im. I. i A. Miedwiednikowów. Był redaktorem czasopisma szkolnego, w którym zamieszczał m.in. opowiadania i obrazki akwarelowe. W 1910 zapisał się na wydział historyczno-filologiczny na uniwersytecie moskiewskim, po czym wziął roczny urlop i udał się do Krakowa, gdzie w 1910/11 studiował historię literatury i język polski na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Następnie kontynuował studia w Moskwie. W 1912-14 był prezesem oddziału moskiewskiego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Postępowej i Niepodległościowej. Po uzyskaniu w 1915 stopnia kandydata z zakresu filologii romańsko-germańskiej na uniwersytecie moskiewskim, pracował do 1918 jako nauczyciel języka rosyjskiego i literatury powszechnej w I Polskim Gimnazjum, założonym z ramienia Centralnego Komitetu Obywatelskiego przez Annę Jakubowską. W tym czasie był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Debiutował w 1916 artykułem pt. Klasycyzm i romantyzm, ogłoszonym w wydawanym w Moskwie piśmie „Echo Polskie” (nr 11). W 1918 pełnił funkcję drugiego sekretarza Przedstawicielstwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Moskwie, którego szefem był jego ojciec, i jeździł do Warszawy jako kurier dyplomatyczny. W tymże roku wstąpił ochotniczo do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i walczył na froncie ukraińskim. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Uznany po pewnym czasie za niezdolnego do służby czynnej w kawalerii, został przez władze wojskowe przydzielony do Kwatery Attachés Państw Obcych i mianowany podporucznikiem. Zwolniony z wojska w czerwcu 1919, został zatrudniony w Warszawie jako attaché w Departamencie Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wydziale Śródziemnomorskim. W tym okresie publikował liczne artykuły w „Kurierze Polskim” (podpisane W. Kara). W 1920 ożenił się z Izabelą Heydel (rozwód cywilny w 1932; kościelne unieważnienie małżeństwa w 1938). W 1921 zrezygnował ze służby dyplomatycznej i po przeniesieniu się do Poznania poświęcił się pracy naukowej. W 1922 uzyskał na UJ doktorat z filologii romańskiej na podstawie rozprawy pt. Alfred de Vigny. Z historii pesymizmu religijnego (promotor profesor Stanisław Wędkiewicz). Następnie poświęcił się niemal wyłącznie rusycystyce i komparatystyce. Artykuły i rozprawy z tego zakresu ogłaszał w licznych czasopismach, m.in.: „Przegląd Warszawski” (1923-25), „Przegląd Współczesny” (1923-34), „Wiadomości Literackie” (1925-31). W 1924 przez kilka miesięcy przebywał w Paryżu dla studiów nad twórczością Aleksandra Puszkina. W 1926 habilitował się na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na podstawie pracy pt. Aleksander Puszkin. Studia do historii literatury rosyjskiej. W maju tegoż roku został powołany na katedrę języków i literatur słowiańskich w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, gdzie prowadził wykłady do 1928. Prace naukowe publikował w tym czasie w „La Revue de l'Université de Bruxelles” (Bruksela, 1926-29, 1937), „Le Monde Slave” (Paryż, 1926-37). W maju 1928 mianowany profesorem nadzwyczajnym, objął Katedrę Historii Literatury Rosyjskiej na UJ. Od tegoż roku był członkiem korespondentem School of Slavonic Studies w Londynie. W 1932/33, urlopowany z UJ, kierował katedrą literatur słowiańskich na uniwersytecie w Brukseli i prowadził wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej. W 1933-39 był w Krakowie prezesem Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu oraz redagował wydawnictwo „Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu”. W 1935 został profesorem zwyczajnym UJ. W 1937 został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1938 został członkiem zagranicznym Slovanského Ustavu w Pradze. W okresie międzywojennym był członkiem Polskiego PEN Clubu. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 usiłował wyjechać do Rumunii, ostatecznie jednak w listopadzie 1939 powrócił do Krakowa. W marcu 1940 zdołał przedostać się do Brukseli, gdzie podjął wykłady na uniwersytecie. Po paru tygodniach, zmuszony do ucieczki przed Niemcami, wyjechał do Francji, a po jej klęsce w czerwcu 1940 udał się przez Hiszpanię do Lizbony. W sierpniu 1940 wyjechał do USA i podjął wykłady z literatury polskiej w Columbia University w Nowym Jorku, a od 1941 był profesorem agrée w École des Hautes Études w Nowym Jorku. Równocześnie w 1940-44 wykładał w Harvard University w Cambridge. W 1942 należał do założycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. W 1943 wygłosił cykl odczytów w The Lowell Institute w Bostonie. W 1944 został profesorem slawistyki w University of California w Berkeley. W tych latach oprócz pracy dydaktycznej prowadził ożywioną działalność badawczą. Liczne rozprawy slawistyczne publikował m.in. w „Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves” (Bruksela, 1938-44) oraz w wydawanych w Nowym Jorku czasopismach „The New Europe” (1941-42, 1944-45), „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America” (1942-43), „Novyj Žurnal” (1942), „The Russian Review” (1942), „New York Herald Tribune” (1943) i „The Polish Review” (od 1943). Po wojnie pozostał w Stanach Zjednoczonych i kontynuował pracę naukową. W 1947 został mianowany honorowym profesorem Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. W 1949 ożenił się z Amerykanką Susan Terry Woodward (rozwód w 1958). W 1949-50 i 1952-58 był dziekanem wydziału slawistyki w University of California w Berkeley. Rozprawy i artykuły z zakresu slawistyki i rusycystyki ogłaszał w wielu czasopismach, m.in.: „The American Slavonic and East European Review” (Nowy Jork, 1945-47, 1951-52, 1954), „Kultura” (Paryż, 1949-67, z przerwami), „Wiadomości” (Londyn, 1950-67, z przerwami), „Teki Historyczne” (Londyn, 1959-60). W 1954 otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Polskich Kombatantów za prace reprezentujące kulturę polską wobec zagranicy, a w 1960 medal Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku „Za Zasługi dla Kultury Polskiej i Amerykańskiej”. Od 1960 (do końca życia) pisał i przygotowywał do druku kolejne tomy Pamiętników. W 1962 przeszedł na emeryturę. W 1963 otrzymał doktorat honoris causa University of California w Berkeley, a w 1966 nagrodę naukową Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Był członkiem zwyczajnym lub honorowym wielu zagranicznych towarzystw naukowych. Odznaczony belgijskim Krzyżem Komandorskim Orderu Króla Leopolda I. Zmarł 29 października 1967 w Berkeley; pochowany w Nowym Jorku (obok swojej siostry, rzeźbiarki Maryli Lednickiej-Szczytt).

Twórczość

1. Alfred de Vigny. Z historii pesymizmu religijnego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawnicze „Zjednoczenie1923, XVI, 323 s.

Rozprawa doktorska.

2. Aleksander Puszkin. Studia. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1926, 408 s.

Zawartość

Przedmowa; Losy Puszkina w ideologii społeczeństwa rosyjskiego; Dookoła przeciwpolskiej trylogii lirycznej Puszkina; Z historii poetyckiej przyjaźni [A. Mickiewicza i A. Puszkina]; Puszkin i Maria Wołkońska. (Twórczość poety w świetle jego „jedynej miłości”); Poezja małżeństwa i domu; Gospodarstwo poetyckie Puszkina; Addenda.

3. Pouchkine et la Pologne. À propos de la trilogie antipolonaise de Pouchkine. Paris: Libraire E. Leroux 1928, 210 s.

Autor podpisany: Venceslas Lednicki.

4. Przyjaciele Moskale. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff; [drukarnia] W. Lednicki. Anczyc 1935, XIX, 365 s. Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Zawartość

Zdziechowski – rusycysta; Czerwony Olimp. Z powodu książki Konstantego Srokowskiego „Na Czerwonym Olimpie”, Lwów i Warszawa, 1934; Gribojedow a Polska; „Zamieć” Puszkina; Z rosyjskiej literatury biograficznej [art. ogólny na temat tego gatunku literackiego]; „Kropka nad i” [dot. stosunków kulturalnych polsko-rosyjskich; polemika z artykułem J. Krzyżanowskiego „Na manowcach «Drogi do Rosji» – Fiłosofow versus Kleiner”, „Ruch Literacki1934 z. 3]; Puszkin – Mickiewicz. (Mickiewiczowy nekrolog Puszkina); Puszkiniana et Mickiewicziana; Boratyński a Mickiewicz; Wiersze Karoliny Pawłow (Jaenisch) do Mickiewicza; Przyjaciele Moskale w albumie i zbiorze autografów Marii Szymanowskiej; Mickiewicz w korespondencji ks. P.A. Wiaziemskiego z A.I. Turgieniewem w latach 1838-1844.

Przekłady

angielski

artykułu Zamieć” Puszkina: Bits of „Table Talk” on Pushkin. III. „The Snowstorm”. The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1947 t. 6 nr 18/19 s. 110-123.

francuski

artykułu Zamieć” Puszkina: La Tempête de neige” de Pouchkine. Annaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orinetales et Slaves”, Bruksela 1938 t. 6 s. 61-94.

5. Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoï. Les variations tolstoïennes à l'égard de la Pologne. Kraków: [drukarnia] W. Lednicki. Anczyc 1935, VIII, 100 s. Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Autor podpisany: Venceslas Lednicki.

6. Puszkin (1837-1937). 1. Puszkin. 2. Wyprowadzony w pole... śmierci. 3. Puszkin a my. Kraków: Skład główny Kasa im. Mianowskiego 1937, 65 s. Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Przekłady

francuski

fragmentów: pt. La souricière de Pouchkine. Le Flambeau,” Bruksela 1937 t. 4 nr 20 s. 513-538; pt. Pouchkine. „Revue de l'Université de Bruxelles,” Bruksela 1937 (Mai – Juin – Juillet) s. 312-326.

7. Poland and the world. I. Introductory remarks to lectures on national literatures and universalistic ideals. II. Lectures on Polish and Russian literatures. Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, Nowy Jork 1942/43 nr 1-4; odbitka. New York 1943, 92 s.

Zawartość

Preface; I. Greek and Latin literature; French literature; Italian literature; Spanish literature; English literature; German literature; Polish literature; Scandinavian literature; American literature. – II. Lectures on: Polish literature in 1543; Russian literature. (Summary); Mickiewicz, Dostoevsky and Blok. (Summary); Alfred de Vigny and Slavs. (Summary).

8. Life and culture of Poland, as reflected in Polish literature. New York: Roy Publishers 1944, XI, 329 s.

Zawartość

Préfacé; Interprétations of Polish history; Political ideals; Religion and national life; Squires and peasant; The national poet: Adam Mickiewicz; The Uprooted. (Part one); The Uprooted. (Part two); Polish traits; Bibliography.

9. Russian-Polish relations. (Their historical, cultural and political background). Chicago: Polish National Alliance Educational Department 1944, 39 s.

10. Henryk Sienkiewicz. (1846-1946). New York: Polish Institute of Arts and Sciences 1948, 33 s.

Przekłady

flamandzki

Henryk Sienkiewicz. Inleiding over auteur en werke. Hasselt Belgie: Uitgeverif Heideland 1960, 73 s.

11. Russia, Poland and the West. Essays in literary and cultural history. London: Hutchinson 1954, 419 s. Wyd. inne: New York: Roy [1954]. Wyd. nast.: Port Washington, N.Y.: Kennikat 1966.

Zawartość

Russia and the West. (Chaadaev, Mickiewicz, Pushkin, Lermontov and Custine); Pushkin, Tyutchev, Mickiewicz and the Decembrists. Legend and facts; Europe in Dostoevsky's ideological novel; Dostoevsky – the man from the underground; Dostoevsky and Belinsky; Dostoevsky and Poland: 1. Dostoevsky and the Poles in Siberia. 2. Dostoevsky and Spasowicz. 3. Dostoevsky and Mickiewicz; Jankiel's „Polonaise of the Third of May” and Lyamshin's „Franco-Russian war”; The „Felgjäger”; „Pro and contra” and Forefather Eve; Blok's „Polish poem”; Conclusion.

12. Pushkin's „Bronze horseman. The story of masterpiece. With an appendix including in English Mickiewicz's „Digression”, Pushkin's „Bronze horseman” and other poems. Berkeley: University of California Press 1955, VIII, 163 s. Wyd. nast.: Westport, Conn.: Greenwood Press 1978.

Zawartość

Preface; Interpretations; Genesis; Reminiscences and auto-reminiscences; Pushkin, Mickiewicz, Falconet; Petersburg, Peter the Great; The emperor; Notes. – Appendix: Introductory note texts Pushkin: „To the calumniators of Russia”; Pushkin: „The anniversary of Borodino”; Mickiewicz: „Digression”. „The road to Russia”. „The subburbs of the capital”. „St. Petersburg”. „The monument of Peter the Great”. „The review of the army”. „To my Russian friends”; Pushkin: „The Bronze horseman”; Pushkin: „He lived amond us”; Bryusov: „Variations on the theme of the Bronze horseman”.

13. Bits of „Table talk” on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz. 's-Gravenhage: M. Nijhoff 1956, IX, 263 s. Wyd. inne: The Hague: International Scholars Forum Series 1956; New York: Heinemann 1956.

Zawartość

Preface; The prose of Pushkin; „The snowstorm”; „The nest of gentlefolk” and the „Poetry of mariagge and the hearth”; Pushkin's „Monument”; Adam Mickiewicz, Poland's romantic ambassador to the court of realism; Mickiewicz at the Collège de France; Ex Oriente Lux. (Mickiewicz and Pushkin); Pushkin's „Tazit” and Mickiewicz's „Konrad Wallenrod”; Goethe and the Russian and Polish romantics; Henryk Sienkiewicz (1846-1946).

14. Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej. Paryż: Instytut Literacki 1959, 44 s.

15. Henryk Sienkiewicz. A retrospective synthesis. 's-Gravenhage: Mouton 1960, 81 s.

16. Pamiętniki. T. 1-2. Powst. 1960-1967. Wyd.: Londyn: B. Świderski 1963, 1967, 656 + 752 s. Zob. też poz. , .

T. 1-2 obejmują okres do 1918.

17. Reminiscences. The adventures of a modern Gil Blas during the last war. Powst. przed 1962. Wyd.: [Przedmowa:] C.H. van Schooneveld. The Hague: Mouton 1971, 278 s. Zob. też poz. , .

Inf. o dacie powstania ze wstępu.

18. Tolstoy between war and peace. The Hague: Mouton 1965, 169 s.

19. Rosyjsko-polska entente cordiale. (Jej początki i fundamenty 1903-1905). Paryż: Instytut Literacki 1966, 142 s.

20. [Dwadzieścia] 20 lat w wolnej Polsce. [Wspomnienia]. Powst. przed 1967. Wyd.: Wstęp: B. Marison. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973, 250 s. Zob. też poz. , .

Obejmuje okres 1918-1939.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O Puszkinie i Mickiewiczu słów kilka. Przegląd Współczesny 1924 nr 30 s. 31-50.
Byron et les grands maîtres du romantisme français. „Revue de Pologne”, Paryż – Warszawa 1925/1926 z. 1/2 s. 115-141.
Existe-t-il un patrimoine commun d'études slaves?Le Monde Slave”, Paryż 1926 nr 12 s. 411-431.
Les études de langues et de littératures slaves. Revue de l'Université de Bruxelles”, Bruksela 1926 (Décembre)/1927 (Janvier) s. 168-190.
Jules Słowacki. (1809-1849). Revue de l'Université de Bruxelles, Bruksela 1927 nr 1 s. 7-42 [autor podpisany: Venceslas Lednicki].
Poland and the slavophil idea. The Slavonic and East European Review, Londyn 1928 nr 19 s. 128-140, nr 21 s. 649-662.
Les sonnets de Jean de la Jessée sur le Pologne et son roi Henri de Valois. Archivum Neophilologicum 1929 nr 1 s. 104-126 [autor podpisany: Venceslas Lednicki].
Mickiewicz en Russie. Revue de l'Université de Bruxelles”, Bruksela 1929 (Février – Mars – Avril) nr 3 s. 318-333.
Tołstoj a Polska. Przegląd Współczesny 1929 nr 86 s. 383-407, nr 87 s. 80-107.
Wspomnienia brukselskie. Przegląd Współczesny 1932 nr 120 s. 182-207.
Pouchkine et Mickiewicz. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1937 nr 65 [numer specjalny] s. 129-144.
Christ et révolution dans la poésie russe et polonaise. W: Mélanges en l'honneur de Jules Legras. Paris 1938 s. 1-23.
Mój Puszkinowski „Table talk. W: Puszkin 1837-1937. T. 1. Kraków 1939 s. 227-455.
Relaciones ruso-polacas. Alocución pronunciada en el „Harvard Observatory Forum” para los problemas internacionales, y durante el lunch del Comité de Defensa Americano... el 12 de agosto 1943. W: Las relaciones polaco-rusas. Santiago de Chile 1944 s. 12-28.
Russian-Polish relations. The Dalhousic Review”, Halifax 1944 t. 24 nr 2 s. 125-137.
The Russo-Polish dispute. The historical, cultural and political background. The Review of Politics”, Notre Dame, Indiana 1944 t. 6 nr 2 s. 151-174.
Bits of „Table talk” on Pushkin. I. One more polemic of Pushkin with Mickiewicz. The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1946 t. 5 nr 12/13 s. 93-110.
Panslavism. W: European idéologies. New York 1948 s. 808-912.
Tematy rosyjskie w twórczości Słowackiego. W: Juliusz Słowacki 1809-1849. Londyn 1951 s. 286-318.
Some notes on the translation of poetry. The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1952 nr 4 s. 304-311.
Adam Mickiewicz's stay in Russia and his friendship with Pushkin. W: Adam Mickiewicz in world literature. Berkeley-Los Angeles 1956 s. 14-104.
Some comments about three letters of Mickiewicz unpublished in the „National Edition” of Mickiewicz's complété works in Poland. (Mickiewicz and Alfred de Vigny). The Polish Review”, Nowy Jork 1956 t. 1 nr 1 s. 80-91.
The secret of Mickiewicz's greatness. W: Mickiewicz and the West. Buffalo 1956 s. 64-75.
Dialog imaginacyjny: Krasiński- Tiutczew. W: Krasiński żywy. Londyn 1959 s. 285-305.
Mickiewicz w zwierciadle poezji Alfreda de Vigny. (Uwagi nad realiami „Wandy” i nad zagadnieniami despotyzmu w dziełach Mickiewicza i Alfreda de Vigny). „Teki Historyczne”, Londyn 1959 t. 10 s. 155-216; wersja angielska zmieniona: Mickiewicz in the mirror of the poetry of Alfred de Vigny. Comments on „Wanda” and the theme of despotism in the works of the two poets. California Slavic Studies”, Berkeley-Los Angeles 1960 s. 1-57.
The undivine comedy. „The Polish Review”, Nowy Jork 1959 t. 4 nr 3 s. 106-135, przedruk zmieniony w: Zygmunt Krasiński, romantic universalist. New York 1964 s. 55-84; przekł. na język polski: Nieboska komedia. (W poszukiwaniu syntezy). [Przeł.:] A. Zgorzelski. W: Literatura, komparatystyka, folklor. Warszawa 1968 s. 373-406.
Aleksander Lednicki. (Oszczerstwa i prawdy). Zeszyty Historyczne”, Paryż 1962 z. 1 s. 67-93.
Cracow célébrations: a retrospect. (Présentation of Aleksander Lednicki's report). The Polish Review”, Nowy Jork 1964 t. 9 nr 2 s. 5-18.
The role of the Polish intellectual in America. The Polish Review”, Nowy Jork 1967 nr 2 s. 3-10.

Prace redakcyjne

1. A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem. Przeł. L. Belmont. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył W. Lednicki. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1925, CXX, 232 s. Biblioteka Narodowa II, 35.
2. A. Puszkin: Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Tłum. J. Tuwim. Oprac. i wstępem opatrzył W. Lednicki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska1932, 115 s.
3. Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. [Tomy zbiorowe]. Red. W. Lednicki 1933-1939.

T. 4. Z zagadnień kulturalno-literackich Wschodu i Zachodu. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff; drukarnia W. Lednicki. Anczyc i S-ka 1933/1934, XLVII, 358 s.

Tom poświęcony M. Zdziechowskiemu.

T. 5. Z piśmiennictwa rosyjskiego i ukraińskiego. Kraków: Drukarnia „Czasu1934, 162 s.

T. 6. Projekt transkrypcji z języka rosyjskiego na polski. Kraków: [drukarnia:] W. Lednicki. Anczyc 1934, 8 s.

T. 10. Miscellanea slawistyczne. Kraków: Gebethner i Wolff 1937, 184 s.

T. 16-17. Puszkin 1837-1937. T. 1-2. Kraków: Polskie Towarzystwo dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu 1939, XVI, 478 + 361 s.

4. In memoriam Maryla Lednicka. Wyd. [i wstępem opatrzył] W. Lednicki. San Francisco: Delo Publishing Company 1950, 16 s.
5. Adam Mickiewicz in world literature. A symposium edited by W. Lednicki. Berkeley: University of California Press 1956, XVI, 626 s. Wyd. nast.: Westport, CT : Greenwood Press 1976.
6. Zygmunt Krasiński, romantic universalist. An international tribute. [Wyd.] W. Lednicki. New York: Polish Institute of Arts and Sciences in America 1964, 228 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1957, 1958, 1963, 1967.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Bibliografia prac Wacława Lednickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970 nr 245 s. 187-199.
Polski słownik biograficzny. T. 16 cz 4. Wrocław 1971 (W. Jakubowski).
J. Kowalik: American writers, publishers and journalists of Polish origin in California. Migrant Echo”, San Francisco 1975 nr 3.
W. Eder: Wacław Lednicki. W: Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej. Poznań 1981.
Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Wrocław 1983.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Artykuły

K.W. Zawodziński: Istotna propaganda. Wiadomości Literackie 1925 nr 40.
L. Piwiński: Ex libris. Pion 1935 nr 43; K.W. Zawodziński. „Wiadomości Literackie1938 nr 15.
Z. Folejewski: Wacław Lednicki i slawistyka amerykańska. Wiadomości,” Londyn 1954 nr 22.
M.K. Pawlikowski: List z Kalifornii. Wiadomości”, Londyn 1954 nr 22.
H. Sujkowska: Wacław Lednicki jako nauczyciel. Wiadomości”, Londyn 1963 nr 4.
W. Günther: Ś.p. Wacław Lednicki. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”, Londyn 1966/1967.
I. Švede: Vaclaw Lednicki. Novyj Žurnal,” Nowy Jork 1967.
Z. Folejewski: Im memoriam Wacław Lednicki. The Polish Review”, Nowy Jork 1968 nr 1.
R. Łużny: Wacław Lednicki – puszkinolog. „Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk” [Kraków] 1968 t. 12 nr 1, przedruk pt. Wacław Lednicki jako badacz Puszkina. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego1970 nr 245.
B. Marison: Wspomnienie o Profesorze. Kultura”, Paryż 1968 nr 8/9.
Z. Nagórski: Wacław Lednicki. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 3.
W.A. Zbyszewski: Dwaj Ledniccy. Kultura”, Paryż 1968 nr 8/9 [dot. też Aleksandra Lednickiego].
W. Jakubowski: Droga życiowa Wacława Lednickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970 nr 245.
M. Giergielewicz: Wacław Lednicki w Kalifornii. Tydzień Polski”, Londyn 1972 nr 1, przedruk w tegoż: Studia i spotkania literackie. Warszawa 1983.
A. Raźny: Warsztat badawczy Wacława Lednickiego – rusycysty. W: Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce. Wrocław 1976.
B. Grzeloński: Wacław Lednicki. W tegoż: Do New Yorku, Chicago i San Francisco. Warszawa 1983.

Alfred de Vigny

[S. Wędkiewicz] St.W.: Monografia o Alfredzie de Vigny. Przegląd Współczesny 1923 t. 7.

Aleksander Puszkin

M. Zdziechowski. „Przegląd Współczesny1926 t. 17.
K. Czachowski: Sofokles, Puszkin i Krasiński. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1928 nr 9.

Przyjaciele Moskale

A. Brückner. „Nowa Książka1935 z. 9.
J. Krzyżanowski. „Rocznik Literacki 1935”.

Life and culture of Poland, as reflected in Polish literature

S.H. Thomson. „Journal of Central European Affairs”, Colorado Springs 1945/1946 nr 1.
W.I. Rose. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1946 t. 24 nr 63.

Henryk Sienkiewicz. (1846-1946)

P. Moisy. „Revue des Études Slaves”, Paryż 1949 t. 25.

Russia, Poland and the West

D. Davie. „New Statesman”, Londyn 1954 nr 2.
W. Folkierski: Książka o polsko-rosyjskiej Tebaidzie. Myśl Polska”, Londyn 1954 nr 13.
M. Kukiel: Wacław Lednicki i jego dzieło. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1954 nr 194.
[J. Stempowski] P. Hostowiec: Polska, Rosja i Zachód. Kultura”, Paryż 1955 nr 4.
W. Weintraub. The American Slavic and East European Review, Nowy Jork 1955 nr 2.

Pushkin's „Bronze horseman”

N. Brodiansky. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1956 nr 84.
R.L. Jackson. „The Polish Review”, Nowy Jork 1956 t. 1 nr 4.
M. Danilewiczowa: Polityka rozdzieliła nas.... Wiadomości,” Londyn 1957 nr 9.

Bits of „Table talk” on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz

L.R. Lewitter. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1957 t. 35 nr 85.
G. Wytrzens. „Wiener Slavistische Jahrbuch”, Wiedeń 1957 t. 5.
H.E. Bowman. „The Russian Review”, Nowy Jork 1958 [styczeń].
I. Timm. „Mickiewicz-Blätter”, Heidelbreg 1958 nr 7.

Henryk Sienkiewicz. A retrospective synthesis

M. Danilewiczowa: O Sienkiewiczu po angielsku. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 9.
L.R. Lewitter. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1962 nr 96.

Pamiętniki

S. Kossowska: Czy emigracja jest potworem z Lunaparku?Wiadomości”, Londyn 1962 nr 1 [dot. T. 1].
M. Czapska. „Kultura”, Paryż 1963 nr 11 [dot. T. 1].
Z. Nagórski. „Wiadomości”, Londyn 1964 nr 28 [dot. T. 1].
J. Mackiewicz. „Russkaja Mysl”, Londyn 1965 nr z 9 i 11 XI [dot. T. 1].
Cz. Miłosz: Wyprawa w „La belle époque. Kultura”, Paryż 1965 nr 1/2 [dot. T. 1].
W. Günther: Szczęśliwa młodość i kult ojca. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 45.

Reminiscences

I. Nagurski. „The Polish Review”, Nowy Jork 1972 nr 4.

Tolstoy between war and peace

M. Fredberg. „The Polish Review”, Nowy Jork 1965 t. 10 nr 4.
J. Iwaszkiewicz. „Życie Warszawy1965 nr 129.
E. Trahan. „The Slavic and East European Journal”, Madison, WI. 1965 nr 4.
R.F. Christian. „The Slavic and East European Review”, Londyn 1966 t. 44 nr 103.

20 lat w wolnej Polsce

W. Günther. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1973 nr 254.
Z. Kozarynowa: Wacław Lednicki w dwudziestoleciu. Orzeł Biały”, Londyn 1973 nr 113.
J. Mackiewicz: O wolnej Polsce – bez entuzjazmu. Wiadomości”, Londyn 1974 nr 1.

Adam Mickiewicz in world literature

J. Mersereau Jr.The Polish Review”, Nowy Jork 1957 t 2 nr 1.
T. Syga: Z Mickiewiczianów. Twórczość 1958 nr 2.
F. Śmieja. „The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1958 t. 17.