BIO

Urodzony 26 grudnia 1929 w Grudziądzu; syn Longina Lama, nauczyciela gimnazjalnego, i Janiny ze Zgórniaków; bratanek Stanisława Lama, wydawcy, historyka literatury. Do 1939 mieszkał w Krakowie i Pionkach pod Radomiem. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowie i uczył się w szkole powszechnej, a następnie w Szkole Handlowej. Po zakończeniu wojny przebywał u księży augustianów i w Zakładzie Księży Salwatorianów w Krakowie-Zakrzówku, gdzie w 1946-48 redagował gazetkę „Pochodnia”. Następnie uczęszczał do I Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie; w 1947 zdał maturę. W tymże roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Debiutował w 1948 reportażem pt. Jeden dzień w Wolicy, ogłoszonym w miesięczniku „Salwator” (nr 11). W 1949-50 pełnił funkcję prezesa Koła Polonistów i Slawistów UJ. W 1950 przeniósł się do Warszawy i kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1951 rozpoczął pracę na UW jako asystent, w 1952 uzyskał magisterium. Jednocześnie w 1950-51 kierował działem kulturalnym pisma „Po prostu”. Recenzje i artykuły literackie publikował m.in. w „Twórczości” (od 1950), „Nowej Kulturze” (od 1951), „Życiu Literackim” (od 1951), „Polonistyce” (od 1952), „Nowych Książkach” (od 1958). W 1954 był zastępcą redaktora naczelnego „Trybuny Uniwersyteckiej”. W 1956 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wchodził w skład komitetów redakcyjnych pism „Nowy Nurt” (1956), „Prasoznawstwo” (1956), „Kwartalnik Prasoznawczy” (1957-58; w 1957 sekretarz redakcji), „Przegląd Humanistyczny” (1957-90, z przerwami). W 1957 przebywał w Paryżu, gdzie słuchał wykładów w Institut d'Études Politiques, a w 1958, jako stypendysta uniwersytetu w Kolonii, odbywał studia na Georg-August Universität w Getyndze. W 1959 był lektorem języka polskiego na tejże uczelni. Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną na UW. W 1963 przebywał w Perugii we Włoszech, jako stypendysta Università Italiana per Stranieri. W 1964 doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. Programy awangardy poetyckiej w Polsce w latach 1917-1923 (promotor prof. Jan Zygmunt Jakubowski). W 1965 otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia. W 1966 przebywał w Paryżu w celu uporządkowania spuścizny po Stanisławie Lamie. W 1968 otrzymał stanowisko docenta, a w 1970 objął kierownictwo Zakładu Teorii Literatury i Poetyki na Wydziale Filologii Polskiej UW. Był członkiem prezydium Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (PAN; 1969-80 członek Komisji Programowo-Dydaktycznej, od 1977 jej przewodniczący), członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich (IBL) PAN (1969-71, 1975-80, 1984-87), członkiem bilateralnej komisji do spraw polonistyki w Niemieckiej Republice Demokratycznej (od 1971), członkiem Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (od 1973) oraz członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Filologii Polskiej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1985 przewodniczący). W 1976 habilitował się na podstawie rozprawy pt. Z teorii i praktyki awangardyzmu. W tymże roku został dyrektorem Instytutu Literatury Polskiej na UW. W 1978 prowadził cykle wykładów na uniwersytetach w Augsburgu w Republice Federalnej Niemiec (RFN), a następnie w Moskwie. W 1979 otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego. W 1979-83 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. W 1980 przebywał na stypendium na uniwersytecie w Tybindze w RFN. W 1982 został kierownikiem Zakładu Literatury XX w. w Instytucie Filologii Polskiej UW. Od 1982 był wiceprzewodniczącym, a od 1985 przewodniczącym Zespołu Programowego Języka Polskiego przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania. W roku akademickim 1982/83 przebywał w Moguncji, gdzie na tamtejszym uniwersytecie pełnił funkcję kierownika placówki Schwerpunkt Polen. Odbywał wtedy wykłady na uniwersytetach w Tybindze, Bambergu, Ratyzbonie i Amsterdamie. W 1986 otrzymał stopień profesora zwyczajnego. Od stycznia do lipca 1995 przebywał jako visiting fellow w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu. Obok pracy naukowej rozwijał działalność redakcyjną i twórczość krytycznoliteracką oraz brał czynny udział w życiu literackim. W 1962-66 pełnił funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika „Współczesność”. W 1966-89 był zastępcą redaktora naczelnego „Miesięcznika Literackiego”. W 1968 wszedł w skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Literackiego” (od 1980 redaktor naczelny). W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich (w 1972-78 członek Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Interwencyjnej, od 1975 zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej), w 1970 członkiem Association Internationale des Critiques Littéraires (od 1988 wiceprzewodniczący Sekcji Polskiej). W 1971-87 był członkiem Sekcji Literatury Komitetu Nagród Państwowych (do 1978 sekretarz). Należał do komitetu redakcyjnego przewodnika encyklopedycznego Literatura polska. Artykuły i szkice literackie publikował m.in. w „Poezji” (1968-79, z przerwami) i „Literaturze” (1976-77 cykl felietonów pt. Poetyka na co dzień). W 1983-86 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Od 1985 pełnił funkcję przewodniczącego jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej. Od 1996 należał do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Po przejściu na emeryturę w 2000 nadal uczestniczył w pracach Zakładu Literatury XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 został profesorem w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Instynkt i ład. Programy awangardy poetyckiej w Polsce w latach 1917-1923. Powst. 1964. Wyd. pt. Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 245 + 459 s.

Zawartość

T. 1. Instynkt i ład [wstęp]; Przemiany modernizmu; Ekspresjonizm i formizm; Futuryzm i konstruktywizm. — T. 2. Manifesty i protesty. Antologia.

2. Wyobraźnia ujarzmiona. [Artykuły i recenzje]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 371 s.

Pierwodruk w czasopismach w latach 1952-1966.

Nagrody

Nagroda na III Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1968.

Zawartość

Krytyk, dzieło, twórca [wstęp]. — [Artykuły:] I. Kontury: Współczesna literatura polska; „I nie miłować ciężko...” [dot. prozy polskiej po 1956]; Grupa „Kontynentów”. — II. Łamanie głowy: „Nowości potrząsa kwiatem” [dot. sporu o nowoczesność w 1957 r.]; Ideologia i realizm; Irzykowski po latach; Książka o Witkacym [recenzja: S.I. Witkiewicz. Człowiek i twórca]; Reakcja antysentymentalna [w poezji polskiej po 1918 r.]; Reszta niech będzie przydana. (Głos w dyskusji o literaturze polskiej po r. 1945); Rodzaje krytyki, — [oraz recenzje współczesnej poezji i prozy polskiej i obcej w działach zatytułowanych:] III. Strona marzeń; IV. Przeskakując pagórki; V. Różne sezony.

3. Pamiętnik krytyczny. [Artykuły i recenzje]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 337 s.

Pierwodruk w czasopismach w latach 1951-1969.

Zawartość

Słowo wstępne. — I. Alternatywy: Praw szlachetnych dyktator [W. Lenin]; Zwątpienie i determinacja; Miejsce w kulturze; Szansa epiki; Tragedia awangardy; Problem metodologiczny. (Na marginesie pracy Z. Klemensiewicza: Składniowa interpretacja stylu). — II. Tempora, mores: [recenzje z lat 1951-1955]. — III. Literatura pytań [m.in.]: A jednak literatura pytań... (Ideologia i realizm); Refleksje po zjeździe młodych polonistów. (Wrocław 1960); Świadomy wybór. (Po śmierci L. Kruczkowskiego). — IV. Legendy [m.in.]: Próby prozy; Wizja kultury; Legendy Wisły i Dunaju; Metodologia na niby; Entelechia. — V. Ziemia niejałowa: Polska poezja współczesna. (Szkic do obrazu); Potęga nicości [dot. poezji T. Różewicza]; Płynąć, zabić... [dot. twórczości E. Brylla]; Ślady katastrofy [dot. twórczości W. Terleckiego]; Awangarda poetycka wczoraj i dziś.

4. Z teorii i praktyki awangardyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Uniersytetu Warszawskiego 1976, 125 s.

Zawartość

Awangarda poetycka wczoraj i dziś; Teoria poezji Juliana Przybosia; Wobec romantyzmu; Jak jeszcze istnieje nadrealizm; Polaryzacje awangardyzmu; Antypoezja Tadeusza Różewicza, czyli potęga nicości; Pejzaż po katastrofie [dot. twórczości Z. Herberta].

5. Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918. [Szkice]. München: O. Sagner 1983, 280 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1985.

Zawartość

Vorwort. — Vorlesungen: Über die Periodisierung; Wiederherstellung des Staates; Die Skamandriten; Die Expressionisten und die Futuristen; Negativität und Konstruktion; Altersgenossen: Przyboś und Czechowicz; Miłosz: Katastrophe und Errettung; Witkacy; Gombrowicz: Duell der Formen; Die Dichter des 2. Weltkriges; Borowski: die Enttäuschung; Die Nachkriegszeit; Różewicz und andere. — Andere Skizzen: Der Avantgardismus; Przyboś als Theoretiker der Poesie; Der romantische Hintergrund des Avantgardismus; Różewiczs Antipoesie; Herbert oder die Vertreibung aus dem Paradies.

6. Lupus in fabula. Szkice literackie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 184 s.

Zawartość

[I.] Role pisarza: Jak dzielić literaturę na okresy?; Przesłanki syntezy literatury współczesnej; Role pisarza; Pisarze obecni — nieobecni; Literatura klęski i spełnienia; Człowiek, natura i cywilizacja; Polemiczność opowiadań profesora Tutki [J. Szaniawskiego]; Kochanowski a poeci XX wieku; Gałczyński między młotem a kowadłem; Lupus in fabula, czyli o dialogowości poezji (na przykładzie Zbigniewa Herberta). — [II.] Poetyka na co dzień: Poetyka pragmatyczna; Słowo — zaklęcie; Literackość jako przedmiot interpretacji; Poetyka na co dzień. — [III.] Z diariusza: Awangardyzm; Tram w poprzek niepamięci [dot. malarstwa H. Berlewiego]; ...teraz ty poczywaj [dot. poezji J. Przybosia]; Kosmogonia ze złego snu [dot. poezji J. Brzękowskiego]; O Krakowie i awangardzie; Odkrycia i fobie Peipera-pamiętnikarza; Schulz i Has [dot. ekranizacji opowiadania pt.Sanatorium pod klepsydrą” w reżyserii W. Hasa]; Delectatio morosa [dot. ekranizacji powieści A. Kuśniewicza pt.Lekcja martwego języka” w reżyserii J. Majewskiego]; Groźne eksperymenty [dot. twórczości R. Wojaczka]; Po latach tylu [dot. poematu S. Grochowiaka pt.Totentanz in Polen”]; Poezja współczesna na wesoło; Nagroda za klęski: Rozstania i powroty. Ponad historią [dot. poezji Cz. Miłosza]; Rzeka ostrząca sierp [dot. twórczości T. Nowaka]; Głosy i echa [dot. poezji B. Taborskiego]; Widz i reżyser [dot. twórczości M. Białoszewskiego]; „Zgoda”, czyli niepogodzenie [dot. poematu J. Kochanowskiego]; Zrozumieć siebie; Wspomnienia z pytajnikiem [recenzja: T. Drewnowski: Tyle hałasu — o nic?]; Pośrednicy Gombrowicza [recenzja tomu zbiorowego: Gombrowicz i krytycy]; Krytyka: pole wyboru; Od autora.

7. Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej. Warszawa: Elipsa 2001, 488 s.

Zawartość

Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej; Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu; Georg Heym i Bolesław Leśmian. Przyczynek do poetyki wczesnego ekspresjonizmu; Obraz i dyskurs w poezji Leśmiana; Tenebrosa w „Sadzie rozstajnym” Leśmiana i we wczesnej poezji Trakla; Rękopis jaki świadek narodzin poetyki. Na przykładzie poezji Georga Trakla; Ernst Stadler, czyli droga do ekspresjonizmu; Różaniec z żeliwa [dot. J. Przybosia]; Broniewski w środku życia; Szlakiem żołnierza-tułacza. O Eugeniuszu Małaczewskim; Poezja Mariana Hemara; Bandera na opuszczonym statku. O poezji Aleksandra Janty; Środowisko „Żagarów”; Wacław Borowy w obronie prawdy poetyckiej. — Nasze cienie wrócą: Gombrowicz o sytuacji literatury polskiej; „Jaką wypomną hańbę” [dot. M. Jastruna]; Różewicz – socrealista?; Poezja w stanie zagrożenia [dot. T. Różewicza]; Zbigniew Herbert przed debiutem książkowym; Autobiograficzne role podmiotu w poezji Herberta; Echa baroku w poezji Wisławy Szymborskiej; Muzyczna kompozycja „Polonaise erotique” [K. Dedeciusa]; Nasze cienie wrócą [dot. K. Karaska]; Oswajanie Smętka [dot. P. Huelle]; Warszawskie sezony. — Pielgrzymi przez stulecia: Lukrecjusz przypomniany; Interfusa nitentes vites aequora Cyclades [dot. Horacego]; Poetycka ojczyzna [J.] Eichendorffa; Czy słowik śpiewa, kiedy kwitną lipy? O przekładaniu minnesangu; Mickiewicz jako tłumacz Anioła Ślązaka.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Andrzej Frycz Modrzewski; Jan Kochanowski. W: Wielcy Polacy Odrodzenia. Warszawa 1956 s. 49-89, 121-158.
Początki świadomości ekspresjonistycznej w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1962 nr 2 s. 1-30.
Idea rygoru. Przegląd Humanistyczny 1964 nr 5 s. 25-49.
Prosa und Lyrik in Polen 1945-1964. Österreichische Osthefte”, Wien 1966 nr 4 s. 309-318.
Aleksander Szczęsny. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 t. 1. Warszawa 1968 s. 605-617.
Archetyp i sygnatura. (Analiza związków między biografią a poezją). Pamiętnik Literacki 1969 z. 2 s. 247-263.
Wacław Sieroszewski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4 t. 4. Warszawa 1971 s. 429-460.
Wobec niepodległości i rewolucji. Ostatnia faza twórczości Żeromskiego. Miesięcznik Literacki 1972 nr 5 s. 19-27.
Zeitgenössische Literatur in Polen. „Begegnung mit Polen”, Düsseldorf 1973 nr 4 s. 34-44.
Mir poezji. „Voprosy Litieratury”, Moskwa 1975 nr 12 s. 95-103.
Nowy patos” w Niemczech. W: Literatura współczesna. Antologia wypowiedzi programowych i opracowań naukowych. Kraków 1975 s. 157-167.
Awangarda polska wobec romantyzmu. W: Tradycja i nowatorstwo w literaturach słowiańskich XX wieku. Warszawa 1976 s. 347-358.
Comment le surréalisme existe-t-il encore? W: Le Surréalisme et son rayonnement. Warszawa 1980 s. 127-140.
Walczyć — ale nie we śnie. W: Wojsko, literatura, sztuka. Warszawa 1980 s. 143-155.
Die Rollen des Schriftstellers in der zeitgenössischen polnischen Literatur. Versuch einer diachronischen Typologie. „Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, Stuttgart 1981 nr 2 s. 238-247.
Na przykładzie „Współczesności. Ze wspomnień redaktora. Poezja 1986 nr 12 s. 4-23.
Repetytorium z literatury współczesnej. Polonistyka 1987 nr 1 s. 3-16.
Broniewski w środku życia. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1988 s. 11-24.
Bandera na opuszczonym statku. O poezji Aleksandra Janty. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1989 s. 23-31.
Die Dichtung Herberts aus der Sicht von Karl Dedecius. W: Deutsch-polnische Universitätstage. Mainz 1989 s. 41-49.
Georg Heym i Bolesław Leśmian. (Przyczynek do poetyki wczesnego ekspesjonizmu). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 11-21.
Różewicz — socrealista? Przegląd Humanistyczny 1991 nr 3/4 s. 69-76.
Literatur und literarisches Leben in der neuen Republik Polen. „Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1992 [z.] 3 s. 390-396.
Eichendorff — poeta ciągle nieznany. Zbliżenia Polssko–Niemieckie 1993 nr 3 s. 111-119.
Jak przekładać Horacego. Meander 1993 z. 3/4 s. 145-156.
Pieśni nad złoto droższe. Co zawdzięczał Kochanowski Horacemu? Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 13-36.
Wacław Borowy w obronie prawdy poetyckiej. W: Wacław Borowy (1890-1950). Warszawa 1993 s. 85-93.
Zbigniew Herbert przed debiutem książkowym. W: Twórczość Zbigniewa Herberta. Łódź 1993 s. 9-22.
Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu. (Na przykładach wybranych motywów w literaturze niemieckiej i polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 15-22.
Środowisko „Żagarów. W: Kultura międzywojennego Wilna. Białystok 1994 s. 253-263.
Die Umgestaltung der Tradition in der Dichtung der Moderne. Zu Motiv-Komplexen in der deutschen und polnischen Literatur. W: Tradition. Wien 1995 s. 171-179.

Przekłady

1. Z. Łempicki: Historiografia literacka w Niemczech; Literaturoznawstwo w Niemczech; Porównawcza historia literatury; Krytyka literacka w Niemczech. Przeł. z niemieckiego A. Lam. W: Z. Łempicki: Wybór pism. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966 s. 19-67.
2. W. Petersen: Totentanz in Polen. W: S. Grochowiak: Totentanz in Polen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969 s. 8-34.
3. Horacy: Dzieła wszystkie. Pieśni. Pieśń wieku. Jamby. Gawędy. Listy. Sztuka poetycka. Przeł. [z łaciny], wstępem i komentarzem opatrzył A. Lam. Warszawa: C and S 1992, 364 s. Wyd. 2 zmienione Warszawa: Verum 1996.
4. G. Trakl: Poezje zebrane. Przeł. z niemieckiego, kroniką życia poety, rejestrem znaczeń symbolicznych i posłowiem opatrzył A. Lam. Tarnów: rim press 1992, 310 s.
5. G. Heym: Wieczny dzień i inne wiersze. Przeł. i wstępem opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum 1994, 190 s.
6. J.W. Goethe: Tobie głosu użyczam. [Wybór poezji]. Warszawa: Interart 1995, 244 s.
7. Pieśń o Nibelungach. Z języka średnio-wysoko-niemieckiego przeł., przedmową, komentarzami i indeksami opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum 1995, 350 s. Wyd. 2 zmienione Warszawa Verum 1999, 353 s.
8. E. Stadler: Wymarsz. Przeł. [z niemieckiego], przedmową i aneksami opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum 1995, 179 s.
9. W. von Eschenbach: Pieśni; Parsifal; Titurel. Przeł. [z języka średnio-wysoko-niemieckiego], przedmową opatrzył, ryciny dobrał A. Lam. Warszawa: Verum 1996, 445 s.
10. J. von Eichendorff: Poezje; Gedichte; Z życia nicponia. [Powieść]. Przeł., przedmową i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum; Opole: Konwersatorium im. J. von Eichendorffa 1997, 367 s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
11. W. von Eschenbach: Willehalm. [Wiersze]. Przeł., posłowiem, objaśnieniami i indeksem opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum 1997, 228 s.
12. Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna. Przeł., posłowiem i komentarzami opatrzył A. Lam. Przedmowa: poprzedziła A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa: Semper 1997, 154 s.
13. F. Hölderlin: Poezje. Przeł. i oprac. A. Lam. Warszawa: Elipsa 1998, 233 s. Wyd. 2 zmienione pt. Nocny wędrowiec. Poezje tamże 2002.
Informacja dot. tytułu wyd. 2 od autora.
14. H. Niekrawietz: Złoty klucz. Opowiadania i poezje opolskie. Opole: Konwersatorium im. J. von Eichendorffa; Wydawnictwo Instytut Śląski 1999, 95 s.
15. G. Trakl: Wiersze z rękopisów. Przeł., komentarzami i kalendarium opatrzył A. Lam. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000, 223 s.
16. G. Heym: Armada nocy. [Wiersze]. Przeł. i przedmową opatrzył A. Lam. Warszawa: Nowy Świat 2001, 239 s.
17. H. Niekrawietz: Wiatr od Odry. Powieść. Posłowiem opatrzyła J. Roztropowicz. Opole: Konwersatorium im. J. von Eichendorffa 2001, 328 s.
18. E. Mörike: Poezje. Przeł. i oprac. A. Lam. Warszawa: Nowy Świat 2002, 190 s.
19. [J. Scheffler] Angelus Silesius (Anioł Ślązak): Cherubinowy wędrowiec. [Aforyzmy]. Przeł., oprac. i aneksem opatrzył A. Lam. Przedmową poprzedził: R. Kijowski. Opole: Konwersatorium im. J. von Eichendorffa; Warszawa: Elipsa 2003, 283 s.
20. J. von Eichendorff: Wiosna i miłość. Poezje. Przeł., przedmową poprzedził, metrykami tekstów i indeksami opatrzył A. Lam. Warszawa: Elipsa 2004, 355 s.
21. Heinz Piontek — życie i dzieło. Przeł.: J. Goczoł (proza), A. Lam (poezja). Opole: Konwersatorium im. J. von Eichendorffa 2004, 183 s.
22. F. Schiller: Do radości. Z dodatkiem słów IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Przeł. i komentarzem opatrzył A. Lam. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora 2004, 22 s.
23. R.M. Rilke: Księga o życiu mnicha. (Modlitwy). Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Biblioteka „Toposu 2005, 64 s.
24. F. Schiller: Pieśń o dzwonie; Das Lied von der Glocke. [Wiersze]. Posłowie napisał P. Roguski. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora 2005, 77 s.
Tekst w języku polskim i niemieckim.
25. J.W. Goethe: Wiersze. Przeł., biografią autora i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa: Nowy Świat 2006, 291 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. W. Sieroszewski: Dzieła. Red.: A. Lam i J. Skórnicki. T. 1-20. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958-1963.
T. 1-4. Nowele. Przedmowa: A. Lam. 1961-1962, XXXV, 449 + 386 + 478 + 422 s.; T. 5. Powieści: Na kresach lasów. 1963, 267 s.; T. 6. Ucieczka. 1958, 319 s.; T. 7. Jan-Guy-Tzy. (Zamorski diabeł). 1962, 248 s., toż wyd. nast. 1966; T. 8. Zacisze. 1959, 260 s.; T. 9-10. Beniowski. T. 1-2. 1963, 223 + 218 s.; T. 11-12. Ocean. T. 1-2. 1963, 250 + 244 s.; T. 13. Miłość samuraja. 1963, 224 s.; T. 14. Pan Twardost Twardowski czarnoksiężnik polski. 1958, 537 s.; T. 15. Bajki. 1959, 457 s., toż wyd. nast. 1966; T. 16-20. Varia. [Pamiętniki wyd. z rękopisu A. Lam, wspomnienia, reportaże]. 1959-1963, 640 + 378 + 366 + 404 + 357 + 490 + 455 s.
2. Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały. T. 4. Przygotował J.Z. Jakubowski. W oprac. udział wzięli: A. Lam i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1959, 450 s.
3. Wiersze i krajobrazy. Antologia poetycka. Oprac.: A. Lam i J. Trznadel. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 415 s.
4. Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów”. Wybrał, oprac. i przedmowa A. Lam. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 179 s.
5. Polska krytyka literacka. 1918-1939. Materiały. Przygotowali: A. Biernacki, J.Z. Jakubowski, A. Lam, J. Rohoziński. Red.: J.Z. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 654 s.
6. S. Lam: Życie wśród wielu. [Wspomnienia]. Przygotował do druku A. Lam. Posłowie A. Lam. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 447 s.
7. Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939. [Oprac. A. Lam]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1972, 614 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1976.
8. J. Przyboś: Wiersze i zapiski. Wybór A. Lam. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 324 s.
9. K. Irzykowski: Pisma. Pod red. A. Lam. Informacje bibliograficzne: B. Winklowa. [T. 1-19]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976-2001.
[T. 1] Walka o treść; Beniaminek. Tekst oprac. i indeks sporządził A. Lam. 1976, 606 s.; [T. 2] Pałuba; Sny Marii Dunin. Tekst oprac. J. Grodzicka. 1976, 592 s.; [T. 3] Słoń wśród porcelany; Lżejszy kaliber. Teksty oprac. Z. Górzyna. 1976, 680 s.; [T. 4] Wiersze; Dramaty. Oprac. tekstu M.: Wojterska. 1977, 744 s.; [T. 5] Nowele. Oprac. tekstu J. Grodzicka. 1979, 397 s.; [T. 6] Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności; Lemiesz i szpada przed sądem publicznym; Prolegomena do charakterologii. Wstęp A. Lam. Tekst oprac. Z. Górzyna. 1980, 722 s.; [T. 7] Dziesiąta Muza oraz pomniejsze pisma filmowe. Tekst oprac. Z. Górzyna. 1982, 568 s.; [T. 8-9] Pisma teatralne. I. 1896-1926. II. 1927-1929. Teksty oprac. J. Bahr. 1995, 880 + 884 s. [T. 10-11] Pisma teatralne. III. 1930-1933. IV. 1934-1939. Teksty oprac. J. Bahr. 1995, 1997, 760 + 876 s.; [T. 12-16] Pisma rozproszone. I. 1897-1922. II. 1923-1931. III. 1932-1935. IV. 1936-1939. Ze spuścizny rękopiśmiennej. V. Artykuły w językach obcych. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. 1998, 1999, 2000, 1999, 2001, 741 + 710 + 691 + 591 + 253 s.; [T. 17] Listy 1897-1944. Oprac. B. Winklowa. 1999, 454 s.; [T. 18-19] Dziennik. I. 1891-1897. II. 1916-1944. [Odczytanie tekstu z rękopisu: S. Góra, Z. Irzykowska; oprac. tekstu: B. Górska; partie niemieckie przeł.: I. Kania, A. Lam]. 2001, 761 + 671 s.
10. Marksizm i literaturoznawstwo współczesne. Antologia. Wybór i oprac.: A. Lam i B. Owczarek. Wstęp i notki o autorach oprac. B. Owczarek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 576 s.
11. Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978. Ułożył A. Lam. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 745 s. Wyd. 2 tamże 1981.
12. K.W. Zawodziński: Rzut oka na literaturę polską 1945 roku. Tekst przejrzał, przypisami i bibliografią opatrzył A. Lam. Wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 67 s.
13. S. Grochowiak: Poezje wybrane. Wybór i wstęp A. Lam. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 138 s.
14. Die literarische Avantgarde in Polen. Dichtungen — Manifeste — Theoretische Schriften. [Wybór i komentarze A. Lam]. Tübingen: Narr 1990, 365 s.
15. Literatur Polens. 1944 bis 1985. Einzeldarstellungen. [Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Lama]. Red.: H. Olschowsky, D. Scholze [przy współpracy] P. Gruner, H. Prosche. [Przeł.:] H. Bereska [i in.]. Berlin: Volk und Wissen 1990, 743 s.
16. Platon: Dialogi. W przekł. [z greckiego] W. Witwickiego. Wybrał, tekst przejrzał, przedmową i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa: Verum 1993, 403 s. Wyd. 2 tamże 1996.
17. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Redakcja naukowa: A. Hutnikiewicz, A. Lam. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000, XIV, 495 + 592 s.
18. Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red.: A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa: Elipsa 2002, 269 s.
19. J. Zgórniakówna (Lamowa): Pamiętnik. 1919-1921. Przygotował do druku A. Lam. Opole: A. Lam 2004, 143 s.
20. M. Jastrun: Pamięć i milczenie. Z rękopisów przygotował do druku A. Lam. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora; Warszawa: Aspra-JR 2006, 481 s.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. , , , , , , , , , , , , , , , 22, 25.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1974, 1978, 1988, 1995, 1996, 2006.

Wywiady

Bestsellery nie rodzą się na zawołanie. Rozm. A. Malinowska. Kierunki 1988 nr 7.
Poznać to, co mówimy. Rozm. J.Z. Brudnicki. Poezja 1988 nr 9.
Zwrot do źródeł. Rozm. T. Wroczyński. Polonistyka 1989 nr 8.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (redakcja).

Ogólne

Artykuły

P. Roguski: Poezje Mörikego w przekładzie Andrzeja Lama. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2005.

Instynkt i ład

J. Brzękowski: Dziewiąta rozmowa z sobowtórem. „Oficyna Poetów”, Londyn 1970 nr 2.
S. Jaworski: Bardzo potrzebna książka. Ruch Literacki 1970 nr 6.
R. Matuszewski: Rzecz o narodzinach polskiej awangardy poetyckiej. Miesięcznik Literacki 1970 nr 9.
M. Sprusiński: Lekcja awangardy. Nowe Książki 1970 nr 5.
A.K. Waśkiewicz: Ciągłość i rewolucje. Poezja 1970 nr 8.
R. Krynicki: Muzeum polskiej poezji współczesnej. Nurt 1971 nr 1.
H. Olschowsky. „Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1972 nr 2.
V. Britanišskij: O pol'skom avangarde dvadcatych godov. (V svjazi s dvuchtomnikom Andreya Lama „Pol'skij poetičeskij avangard. Programmy 1917-1923 godov”. T. 1-2). W tegoż: Reč Pospolitaja poetov. Sankt-Petersburg 2005.

Wyobraźnia ujarzmiona

K. Mętrak: Czy rzeczywiście ujarzmiona? Twórczość 1967 nr 11.
J. Niecikowski: Smutek przyjąłbym jak najwspanialszą przygodę. Współczesność 1967 nr 12.
J. Pieszczachowicz: Krytyka racjonalistyczna. Kultura 1967 nr 49.
J. Rogoziński: Analizy i diagnozy Andrzeja Lama. Miesięcznik Literacki 1967 nr 9.
A. Sandauer: Dialog o książce Andrzeja Lama. Nowe Książki 1967 nr 22.
S. Balbus: Rozmowy o literaturze. Życie Literackie 1968 nr 11.
A. Gronczewski: Ironia i godność sporu. Poezja 1968 nr 10.
W. Kondy. „Books Abroad”, Oklahoma 1968 nr 2.

Pamiętnik krytyczny

S. Kuszewski: Rodowód sporu. Współczesność 1969 nr 3 [polemika z artykułem A. Lama pt. Zwątpienie i determinacja].
W. Maciąg: Krytyka jako forma zobowiązania. Życie Literackie 1971 nr 7.
S. Melkowski: Twarze krytyki i twarze literatury. Kultura 1971 nr 14, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982.
S. Stabryła: W kręgu współczesności. Twórczość 1971 nr 11.

Z teorii i praktyki awangardyzmu

J. Brzękowski: Dwudziesta czwarta rozmowa z sobowtórem. „Oficyna Poetów”, Londyn 1977 nr 4.
S. Jaworski: Tradycje awangardyzmu. Literatura 1977 nr 30.
W. Krzysztoszek: Szeroki nurt awangardy. Poezja 1977 nr 9.
S. Bereś: Awangardyzm wczoraj i dziś. Miesięcznik Literacki 1978 nr 3.
A. Zawada: Granice awangardy. Twórczość 1979 nr 4.

Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918

S. Barańczak. „Slavic Review”, Stanford 1984 nr 4.
H. Olschowsky: Najnowsza literatura polska dla Niemców. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12.

Lupus in fabula

W. Gołębiowski: Niebezpieczne związki. Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12.

Inne widzenie

T. Wójcik: Bieguny stulecia. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5.

Wiersze i krajobrazy

P. Hertz: Z dziennika lektury. Nowa Kultura 1960 nr 20.
M. Jastrun: Nowa antologia liryki polskiej. Przegląd Kulturalny 1960 nr 39.

Opisanie z pamięci

W. Iwaniuk: Dwie antologie. „Kultura”, Paryż 1966 nr 7/8.
J.J. Lipski: Londyńscy poeci. Twórczość 1966 nr 8.
J. Łukasiewicz. Współczesność 1966 nr 5.
J. Roztworowski: Nie wszystkie ryby spały. „Wiadomości”, Londyn 1966 nr 23.
B. Sulik: Ryby na piasku?Kronika”, Londyn 1966 nr 7/8.
T.J. Żółciński: Londyńscy poeci grupy „Kontynentów. Więź 1966 nr 4.
A. Czerniawski, J. Darowski: Czy spadliśmy z księżyca? Miesięcznik Literacki 1967 nr 3.

Kolumbowie i współcześni

S. Balbus: Trzydziestoletnia poezja polska. Życie Literackie 1973 nr 12.
J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. Twórczość 1973 nr 5, przedruk pt. Antologia Lama w tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975.
A. Lisiecka: Rogi i kopyta. „Wiadomości”, Londyn 1973 nr 33/34, przedruk w tejże: Przewodnik po literaturze krajowej. Londyn 1975.
J. Pieszczachowicz: Podróż do kresu poezji. Miesięcznik Literacki 1973 nr 6.
W. Woroszylski: Wszyscy jesteśmy kompetentni. Więź 1973 nr 4.
M. Wyka: Dwie antologie. Twórczość 1974 nr 1.

Ze struny na strunę

A. Zieniewicz. „Rocznik Literacki 1980”, wyd. 1984.

Die literarische Avantgarde in Polen

R. Grübel. „Kritikon Litterarum”, Darmstadt 1994 nr 21.

Literatur Polens

H.Ch. Trepte: Obraz literatury polskiej lat 1944-1985 w książce dla Niemców. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3.