BIO

Urodzony 6 kwietnia 1912 w Łodzi; syn Zygmunta Frydego, handlowca i dziennikarza, oraz Teofili z Konów. Ukończył 8-klasowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Teofila Sadkowskiego w Warszawie. Debiutował w 1928 wierszem pt. Dzień powszedni, opublikowanym w „Głosie Literackim” (nr 9), w którym drukował utwory poetyckie do 1930. W 1929-31 należał do grupy poetyckiej Kadra. Wiersze ogłaszał też m.in. w „Gazecie Polskiej” (1929-32) i „Kuźnicy” (1929-30). Po zdaniu matury, studiował w 1929-34 polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w studenckim ruchu naukowym, był do 1935 członkiem Koła Polonistów, pełnił funkcję przewodniczącego jego rady naukowej. Działalność krytyczną rozpoczął m.in. na łamach „Bluszczu” (1931-35, 1937) i „Drogi” (1931-37), w której m.in. opublikował rozprawę pt. Utopia Irzykowskiego (1934 nr 10), uważaną za jego właściwy debiut krytyczny (tu też w 1934-37 stały dział recenzji pt. Książki). W latach późniejszych zajmował się wyłącznie krytyką literacką. Utworzył w 1935 grupę krytyków (działającą do 1937), w skład której weszli m.in. Antoni Andrzejewski, Franciszek Kaczmarski, Jan Aleksander Król, Krystyna Kuliczkowska, Stefan Lichański, Zdzisław Libera, Zdzisław Skwarczyński, Leonard Sobierajski. Był współpracownikiem wielu pism, w których oprócz recenzji współczesnej poezji i prozy, drukował rozprawy z zakresu teorii literatury i metod krytyki literackiej, a także próby syntez literatury dwudziestolecia międzywojennego. Publikował m.in. w „Pionie” (1934-39; m.in. stały dział recenzji pt. Świat książek), „Tygodniku Ilustrowanym” (1935-37; m.in. rubryka Pisarz, książka i czytelnik), „Ateneum” (1938-39), „Orce na Ugorze” (1938-39), „Wiedzy i Życiu” (1938-39; m.in. działy Zagadnienia literackie i Wśród książek). Był w 1938 współzałożycielem (wraz z Józefem Czechowiczem) oraz autorem programu estetycznego kwartalnika „Pióro” (wydany nr 1). Po wybuchu II wojny światowej udał się do Wilna. W okresie państwa litewskiego brał udział w zebraniach Towarzystwa Filozoficznego, wygłosił kilka odczytów (m.in. Stanowisko Mickiewicza w rozwoju poezji polskiej) oraz zamieścił dwa artykuły w „Kurierze Wileńskim”. Po włączeniu Litwy do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich współpracował z „Prawdą Wileńską” (styczeń – marzec 1941). Podczas okupacji niemieckiej przebywał w miasteczku Zdzięcioł na Białorusi i pracował w magistracie. Zimą 1942 został aresztowany i osadzony w więzieniu w Nowogródku. Zginął rozstrzelany prawdopodobnie 20 marca tegoż roku.

Twórczość

1. Problem noweli. [Rozprawa]. Powst. ok. 1935. Druk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Kasy im. Mianowskiego z funduszu nagród im. L. Gallego w 1935.

2. Wybór pism krytycznych. Oprac. i wstęp: A. Biernacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 518 s.

Zawartość

Problem noweli [poz. ]; Utopia Irzykowskiego; Droga klerka; Poloniści na cenzurowanym; Stefan Kołaczkowski jako krytyk kultury; O powołaniu krytyki literackiej; Lekcja marzenia; U podstaw nowej krytyki normatywnej [dot. M. Kridla: Wstęp do badań nad dziełem literackim]; Przemiany w życiu literackim; Nauka o wierszu czy kiepska krytyka [polemika z F. Siedleckim]; O postawie krytyka sztuki; Mit teatru; Brzozowski jako wychowawca; Wacław Borowy czyli o artyzmie w krytyce literackiej; Obrona farsy; Aktualność „Walki o treść” Karola Irzykowskiego; Dwa pokolenia; Trzy pokolenia literackie; Drogi współczesnej krytyki literackiej; Odmiany „poezji czystej”; Zagadnienia literackie; Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej; „Noce i dnie” [M. Dąbrowskiej]; Conrad i kryzys powieści psychologicznej; Realizm w twórczości Conrada; „Granica” Zofii Nałkowskiej; Maria Kuncewiczowa: „Cudzoziemka”; Sprawa Grywałda [T. Brezy]; W sprawie antologii poezji współczesnej; Spowiedź pisarza [dot.: S. Napierski: Próby]; Z ducha Bernanosa [dot.: J. Andrzejewski: Ład serca]; Lekcja prozy [dot.: M. Dąbrowska: Znaki życia]; Maria Dąbrowska, pisarka demokratyczna; O „Ferdydurke” Gombrowicza; O prozie Wittlina; Klęska Juliana Tuwima; Stanowisko Mickiewicza w rozwoju poezji polskiej. – Aneks: K. Wyka: Imaginacyjny portret Stefana Kołaczkowskiego. – L. Fryde [odpowiedź]. – K. Wyka: Broń złudzeń i broń rzeczywistości. – L. Fryde: Dwie uwagi.

Prace redakcyjne

1. Antologia współczesnej poezji polskiej 1918-1938. Oprac.: L. Fryde i A. Andrzejewski. Przedmowa: L. Fryde. Warszawa: Nasza Księgarnia 1939, 381 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T 7. Kraków 1958 (K. Wyka).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (A. Biernacki).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6. Łódź 2003 (Z. Szeląg).

Ogólne

Książki

J.Z. Białek: Ludwik Fryde jako krytyk literacki. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962, 189 s.

Artykuły

K. Wyka: Laboratorium nowego stylu. Gazeta Polska 1938 nr 190-191.
G. Herling-Grudziński: Słowo o przyjacielu. W tegoż: Żywi i umarli. Rzym 1945.
J. Zienowicz: Wspomnienie o Ludwiku Frydem. Tygodnik Powszechny 1947 nr 18, przedruk w: 70 żywotów. Kraków 1977.
W. Szymański: Ballady przed burzą. Warszawa 1961, passim.
A. Biernacki: Moment przeoczony. Życie Literackie 1964 nr 35.
J. Bartyzel: Inspiracja Maritaina w koncepcjach estetycznych i krytycznoliterackich Ludwika Frydego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1983 nr 3, przedruk „Przegląd Powszechny” 1985 nr 1.
M. Stępień: Pokolenie krytyków dwudziestolecia. Ruch Literacki 1983 nr 2.
W. Maciąg: Nieoczekiwana dojrzałość młodych krytyków. Bolesław Miciński. Ludwik Fryde. W tegoż: Nasz wiek XX. Wrocław 1992.
W. Bolecki: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1996, passim.
Cz.P. Dutka: Układ relacyjny o regułach interakcji poznawczej Kridl – Kołaczkowski – Fryde. W tegoż: Literatura – badacz i krytyk. Zielona Góra 2001.
D. Skórczewski: Wyka i Fryde, czyli „brzozowszczyk” contra „klerk. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 1/2.

Wybór pism krytycznych

G. Herling-Grudziński. „Na Antenie”, Monachium 1967 nr 46.
Z. Libera: Nad pismami Ludwika Frydego. Miesięcznik Literacki 1967 nr 4.
R. Matuszewski: Fikcja wartości absolutnych. Twórczość 1967 nr 2, przedruk w tegoż: Z bliska. Kraków 1981.
M. Stępień. „Ruch Literacki1968 nr 2.
G. Herling-Grudziński: Wybór pism Frydego. W tegoż: Wyjście z milczenia. Warszawa 1993.