BIO

Urodzony 18 października 1910 w Wilnie; syn Józefa Folejewskiego, adwokata, i Bronisławy z Hajkowskich. W 1929 ukończył szkołę średnią w Wilnie, po czym studiował filologię polską i historię na Uniwersytecie Stefana Batorego. Debiutował w 1930 nowelą Zaklęte ślady nart, opublikowaną w „Kurierze Literacko-Naukowym” (nr 12). Uzyskawszy w 1934 dyplom magistra filozofii, odbył krótką praktykę nauczycielską, po czym wyjechał do Harbina jako wykładowca polonistyki. Był także korespondentem prasy i radia z Chin, Mandżurii, Korei i Japonii. W 1937 objął lektorat polonistyczny na uniwersytecie w Sztokholmie. Był założycielem Szwedzko-Polskiego Towarzystwa Naukowego przy sztokholmskiej wyższej uczelni. W czasie II wojny światowej przebywał nadal w Szwecji. W 1939-47 redagował roczniki „Svio-Polonica” (tu także omówienia poloników szwedzkich w numerach 2, 4, 6/7, 8/9). Po wojnie współpracował też z pismem „Polak” (Lund; tu noty o kulturze polskiej 1945/46 nr 21-46). W 1947 został lektorem slawistyki na uniwersytecie w Uppsali. Jednocześnie kontynuował studia; w 1948 uzyskał licencjat filozofii w zakresie slawistyki, a w 1949 doktorat filozofii oraz habilitację. W 1950-51 pogłębiał studia lingwistyczne w Londynie i Paryżu, po czym wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1951-65 był profesorem slawistyki porównawczej, polonistyki i rusycystyki w University of Wisconsin; równocześnie od 1960 kierował wydziałem slawistyki. W 1953 i 1956 wykładał ponadto w University of California, w 1959 w University of Colorado, w 1961-62 w University of Toronto. Od 1965-67 był profesorem literatur słowiańskich i literatury porównawczej w University of Illinois w Urbana. W 1967 przeniósł się do Kanady, gdzie objął katedrę slawistyki i kierownictwo wydziału komparatystyki w British Columbia University w Vancouver. Był członkiem redakcji pism i wydawnictw Proceedings of the Modern Language Association (PMLA), „The American Slavic and East European Review” (Nowy Jork, od 1955), „The Polish Review” (Nowy Jork, 1957-68), „Books Abroad” (Oklahoma, od 1959), „Slavic and East European Journal” (Wisconsin, od 1970). W pismach tych, a także w wydawnictwach Fundacji Kościuszkowskiej i komitetu wydawniczego Humanities Research Center of Canada publikował studia, artykuły, recenzje oraz przekłady z literatury polskiej na język angielski. W 1973 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W tymże roku został powołany na członka korespondenta Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Uppsali. W 1976 został profesorem i kierownikiem wydziału studiów slawistycznych i języków nowoczesnych Université d'Ottava. Był prezesem The American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Jest członkiem The American Steering Committee of Slavists, The American Comparative Literature Association, Międzynarodowej Komisji Poetyki. Jako członek towarzystwa Modern Language Association (MLA) w Nowym Jorku był założycielem sekcji Slavic-Western Literary Relations, należał do komitetu wydawniczego „MLA International Bibliography” i komitetu „Comparative Bibliography”. Zmarł 28 lipca 1999 w Victorii w Kanadzie.

Twórczość

1. Dom w Gorcach. [Wiersze]. Przedmowa: K. Czachowski. Wilno: L. Chomiński 1933, 23 s.

2. Głos w czeluści. Poemat. [Kraków:] Drukarnia Polska 1934, 22 s.

3. Sienkiewicz in Sweden. Sienkiewicz w Szwecji. Svio-Polonica”, Stockholm 1943 t. 5 s. 15-33; nadbitka Stockholm 1943. Wyd. osobne Stockholm: Seelig 1943, 24 s.

4. Polish poetry 1939-1945 (in Swedish). Stockholm: Seelig 1945, 35 s.

5. Texter för nybörjare. [Cz.] 1-2. Stockholm: Polska Lektoratet vid Stockholms Högskola 1945, 23 + 30 s.

6. Gramatyka polska. Stockholm 1946, 41 s.

7. Så länge vi leva. Polsk lyrik 1939-1945. Stockholm: Seelig 1946, 31 s.

8. La fonction des éléments dialectaux dans les oeuvres littéraires. Recherches stylistiques fondées sur la prose de W. Orkan. Uppsala: Almquist & Wiksell 1949, 122 s.

9. Studies in modern slavic poetry. [Cz.] 1. Uppsala: Almquist & Wiksell 1955, 64 s. Wyd. nast.: Uppsala: Lundequisska Bokhandeln; Wiesbaden: Harrasowitz 1955.

Zawartość

Esenin and Maiakovskii as antipodes in Russian postrevolutionary literature; Proletarian prometheus bound (Władysław Broniewski); Polish poetry during the last war; Poetry in postwar Poland.

10. Introduction to the Polish language. [Współautor:] Z.S. Birkenmajer. New York: The Kościuszko Foundation 1965, 145 s. Wyd. 2 rozszerzone, tamże 1967.

11. Maria Dąbrowska. New York: Twayne 1967, 123 s.

12. Futurism and its place in the development of modern poetry. A comparative study and anthology. Ottava: University of Ottava 1980, 288 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Na marginesie szwedzkich przekładów „Pana Tadeusza. „Svio-Polonica”, Stockholm 1946/1947 t. 8/9; toż „Pamiętnik Literacki1948 s. 567-573.
C.K. Norwid's prose and the poetics of the short story. W: American contributions to the Fifth International Congress of Slavists. [T.] 2. Hague 1963 s. 115-127.
Notes on the novel in contemporary Poland. Canadian Slavonic Papers”, Ottava 1971 t. 13 nr 4 s. 299-313.
Martimelli and the emergence of futurism. „Zagadnienia Rodzajów Literackicht. 17: 1974 z. 2 s. 31-43.
Some problems of semantics in painting and in poetry: Maiakovskii, Pasternak and the Italian Manifesto of Futurist Painting. „Canadian Slavonic Papers”, Toronto vol. XXV: 1983 nr 1, przedruk „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1995 z. 1/2 s. 57-66.
Picasso, Pirandello i teatr czystej formy Witkacego. Kultura”, Paryż 1986 nr 4 s. 101-110.
Chekhov and Witkacy. Two Forerunners of Contemporary Theatre. W: Slavic Drama. The Questions of Innovation. Ottawa 1991.

Przekłady

1. K.E. Steneberg: Polonica. Zbiór obrazów. Stockholm: Nordisk Rotogravyr 1943, 64 s.
2. Så länge vi leva. Polsk lyrik 1939-1945. (Póki my żyjemy). Antologia przekładów poetyckich liryki polskiej 1939-1945 na język szwedzki. [Stockholm:] Boktryckeri Balder 1946, 31 s.
3. Folk songs of Poland. For voice and piano. English words. [London:] Polish Cultural Institute [1954], 31 s.

Prace redakcyjne

1. Antologia poezji społecznej 1924-1933. Wyd.: Z. Folejewski, Cz. Miłosz. Przedmowa: M. Kridl. Wilno: Koło Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego 1933, 53 s.
2. Studies in Russian and Polish literature. In honor of Wacław Lednicki. [Wyd.:] Z. Folejewski i in. 'S-Gravenhage: Mounton 1962, 250 s.
3. Canadian contributions to the seventh International Congress of Slavists, Warsaw, August, 21-27 1973. [Wyd.:] Z. Folejewski. [i in.]. The Hague: Mounton 1973, 254 s.
Tu rozprawa Z. Folejewskiego: Dynamic or static? The function of the verb in poetry, s. 111-120.
4. Modern slavic literatures. [T.] 2: Bulgarian, Czechoslovak, Polish, Ukrainian and Yugoslav Literatures. [Oprac.:] Z. Folejewski. [i in.]. New York: F. Unger 1976 , 736 s.
5. Canadian contributions to the VIII International Congress of Slavists, Zagreb – Ljubljana 1978. Tradition and Innovation in slavic literatures, Linguistics and Stylistics. [Wyd.:] Z. Folejewski. [i in.]. Ottawa: Canadian Association of Slavists 1978, 194 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1967, 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1934” wyd. 1935.
F. Mocha: Sigmund S. Birkenmayer and Zbigniew Folejewski: Introduction to the Polish language. The Polish Review”, Nowy Jork 1966 nr 4.
J.Z. Jakubowski. „Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego1973 t. 13 [przemówienie na uroczystości nadania doktoratu honoris causa].
J. Solecki: Zbigniew Folejewski – international slavist. Canadian Slavonic Papers”, Toronto 2000 nr 4.

Dom w Gorcach

W. Sebyła. „Pion1934 nr 40.

Głos w czeluści

P. Hulka-Laskowski. „Nowe Książki1935 z. 7.

La fonction des éléments dialectaux dans les oeuvres littéraires

K. Nitsch. „Język Polski1949 t. 29.
M. Kridl. „Slavic World”, Nowy Jork 1954 nr 3.

Studies in modern slavic poetry

Cz. Miłosz. „Kultura”, Paryż 1955 nr 12.
M. Giergielewicz: Cztery szkice slawistyczne. Wiadomości”, Londyn 1956 nr 25.
J. Pietrkiewicz. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1956 t. 34 nr 83.
R.L. Belknap. „The Polish Review”, Nowy Jork 1957 t. 2 nr 1.
O. Scherer-Virski. „The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1958 nr 1.

Maria Dąbrowska

M. Giergielewicz. „Books Abroad”, Oklahoma 1968 nr 2.
P. Hultberg. „The Slavonic and East European Review”, London 1969 nr 109.
W. Krysiński. „Canadian Slavonic Papers”, Ottava 1971 t. 13 nr 1.