BIO

Urodzony 16 października 1907 w Sieniawach pod Jarosławiem w rodzinie inteligenckiej; syn Stanisława Floryana i Eleonory z Szymańskich. Szkołę średnią ukończył w Przemyślu. Następnie od 1927 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. Równocześnie od 1930 pracował na uniwersytecie kolejno jako zastępca asystenta, a po uzyskaniu magisterium w 1932 jako asystent. Debiutował w 1932 artykułem Kochanowski w roku jubileuszowym, opublikowanym w „Przeglądzie Humanistycznym” (nr 1/2). W 1932/33, dzięki stypendium Funduszu Kultury Narodowej, przebywał we Włoszech, zbierając materiały dotyczące literatury średniowiecznej i renesansowej. Po powrocie do Lwowa kontynuował pracę na UJK jako adiunkt. W 1934 na podstawie rozprawy «Pieśni» Jana Kochanowskiego wobec źródeł antycznych uzyskał stopień doktora filozofii. W tymże roku został członkiem zarządu lwowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Wydawał w 1935 miesięcznik młodzieży szkół średnich „Żagiew”. W 1937 został powołany na członka przybranego Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Od stycznia do czerwca 1939 był lektorem języka polskiego na uniwersytecie w Rzymie. Po wybuchu II wojny światowej i włączeniu Lwowa do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uzyskał w styczniu 1940 nominację na docenta etatowego ukraińskiego Uniwersytetu im. I. Franki i do czerwca prowadził zajęcia dydaktyczne. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik, a potem jako urzędnik w Polskim Komitecie Opiekuńczym. Brał udział w tajnym nauczaniu. Po zajęciu Lwowa przez wojska radzieckie wyjechał w listopadzie 1944 do Sanoka i był nauczycielem gimnazjalnym. W 1946 przeniósł się do Wrocławia, gdzie otrzymał stanowisko zastępcy profesora przy Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr.). W 1947 został członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz współpracownikiem Komisji Filologii Zachodnio-Europejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Po habilitacji w 1948 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie pracy Forma poetycka «Pieśni» Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej pracował od 1949 na UWr. jako docent etatowy. W 1950-54 był sekretarzem Wydziału Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1951 redagował Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (tomy za 1951-54), a od 1954 był redaktorem naukowym Prac Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: Seria A (37 tomów w 1956-81). Równocześnie od przyjazdu do Wrocławia pracował w instytucjach wydawniczych: początkowo w Książnicy-Atlas, a od 1950 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, zajmując się edytorstwem dokumentalnym i przygotowywaniem fototypicznym wydań literatury staropolskiej (m.in. w 9 tomach Biblioteki Pisarzy Polskich). W 1954 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 1959 na profesora zwyczajnego. Od 1954 był członkiem Rady Naukowej Biblioteki Ossolińskich. W 1963 wszedł w skład komitetu redakcyjnego serii Biblioteka Pisarzy Polskich. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego (w 1963 i w 1976). W 1976 został członkiem honorowym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Po przejściu na emeryturę w 1978 kontynuował prace badawcze i edytorskie. Od 1982 należał do komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich J. Kochanowskiego. W 1983 otrzymał nagrodę miasta Wrocławia. W 1986 został członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1987 otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 2 marca 1991 we Wrocławiu; pochowany tamże na Cmentarzu Osobowickim.

Twórczość

1. Forma poetycka „Pieśni” Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej. Wrocław 1948, 175 s. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A, nr 18.

2. Słowacki w zbiorach i publikacjach „Ossolineum. [Współautor:] B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, 113 s.

3. Edytorstwo dokumentarne w wydawnictwie „Ossolineum. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, XVII s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Luigi Pirandello. Przegląd Współczesny 1936 nr 8 s. 3-32.
Satyry Krasickiego a Boileau'a. W: Zjazd Naukowy im. Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8-10 VI 1935. Księga referatów. Z. 1. Lwów 1946 s. 94-109.
Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich w okresie walki o narodowość (1845-1921). W: Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny Śląsk. T. 2. Wrocław 1948 s. 119-706.
Nieznany fragment pierwszej redakcji „Genezis z Ducha” Juliusza Słowackiego. „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1949 dod. 3 druk 1952 s. 1-12.
Układ tekstu zakończenia „Rozmowy z matką Makryną Mieczysławską” Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1953 z. 1. s. 181-195.
Eugeniusz Kucharski jako teoretyk literatury. W: Eugeniusz Kucharski. [Toruń] 1957 s. 19-29.
Nad autografem „Poety i natchnienia” Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1957 z. 4 s. 409-422.
O tak zwanym autoryzowanym odpisie „Rozmowy z matką Makryną Mieczysławską” Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1957 z. 4 s. 393-407, toż w: Juliusz Słowacki. Warszawa 1959 s. 300-314.
Z badań nad mickiewiczowską „Trybuną Ludów. (Struktura wydawnicza dziennika). Pamiętnik Literacki 1963 z. 2 s. 339-355.
Tropami autografów Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1975 z. 3 s. 171-188.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Bibliografia literacka czasopism polskich [...] Oprac. Sekcja Bibliograficzna Zakładu Polskiej Literatury Porównawczej Uniwersytetu Jana Kazimierza pod kierunkiem E. Kucharskiego. Red. i do druku przysposobił W. Floryan. Lwów: Zakład Literatury Porównawczej Uniwersytetu Jana Kazimierza.

za rok 1876 druk 1936, XI, 104 s.

za rok 1875 druk 1938, VII, 125 s.

2. J. Słowacki: Dzieła. Red.: J. Krzyżanowski. T. 10. Pisma prozą. Oprac.: W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949, 768 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 jako t. 11-12 1952, wyd. 3 zmienione t. 11 cz. 1 1959.
3. J. Kochanowski: Fraszki. Reprodukcja fotoofsetowa. Wyd. 1 z 1584 r. Do druku przysposobił i posłowiem opatrzył W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 134, VI s.
4. J. Kochanowski: Pieśni. Reprodukcja fotoofsetowa. [wyd. 1 z 1586 r.] Do druku przysposobił i posłowiem opatrzył W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 88, VII s. Wyd. nast. tamże 1981.
5. A. Mickiewicz: Poezje. T. 1-2. [Reprodukcja fotoofsetowa pierwodruku z lat 1822-1823. Przedmowa, redakcja naukowa i współudział w przygotowaniu edytorskim: W. Floryan]. Posłowie: S. Pigoń. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, XLII, 140, VII + 214, IX s.
6. Zakład im. Ossolińskich 1827-1956. W dziesięciolecie działalności we Wrocławiu. Red.: W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 228 s.
7. Księga ku czci Władysława Podlachy. Red.: W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 269 s. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
8. I. Krasicki: Korespondencja. Z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac.: Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Red.: Z. Mikulski. Teksty w języku włoskim oprac.: W. Floryan. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
9. J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner, t. 12-13 przy współudziale W. Floryana, t. 16-17 red.: J. Kleiner i W. Floryan. Dział 2. Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958-1975.

T. 8. Horsztyński. Oprac.: W. Bełza i J. Kleiner przy współudziale W. Floryana 1958 s. 231-379.

T. 12 cz. 1. Poeta i natchnienie. Oprac.: J. Kleiner i W. Floryan. 1960 s. 405-464; cz. 2: Zawisza Czarny. Oprac.: J. Kleiner, W. Floryan przy współudziale J. Pelca. 1961 s. 249-620.

T. 13 cz. 1. Fragment o Helijaszu. Oprac.: W. Floryan. [Urywki dramatyczne]. Oprac.: W. Floryan. 1963 s. 5-21, 384-402; cz. 2: Rozmowa z matką Makryną. Konrad Wallenrod. Oprac.: W. Floryan; Pan Tadeusz; Dziady; Góry się ozłociły. Oprac.: W. Floryan. Sprostowania i uzupełnienia. Oprac.: W. Floryan i J. Kuźniar. 1963 s. 5-196, 303-386, 429-435.

T. 14. Genezis z Ducha. Dzieła filozoficznego ciąg dalszy. Oprac.: W. Floryan i J. Kleiner. 1954 s. 5-556.

T. 15. [Próby poematu filozoficznego]. Oprac.: W. Floryan, J. Kleiner, S. Kolbuszewski. [Pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej; Pisma polityczne]. Dodatki 1-3. Oprac.: W. Floryan, J. Kleiner. 1955 s. 7-166, 227-527.

T. 17. Król Duch. Opracowania odmienne rapsodów I-IV przygotował J. Kuźniar z udziałem W. Floryana. Dział opracowań różnych: W. Floryan. 1975 s. 4-930.

10. La Tribune des Peuples” (1849 nr 1-158). Edition phototypique sous la réd. de H. Jabłoński. [Przedmowa:] S. Kieniewicz, W. Floryan. [Oprac. materiałów:] W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, XVIII, [393] k. Polska Akademia Nauk.
11. J. Słowacki: Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. [Wyd. fotoofsetowe pierwodruku z r. 1834 z posłowiem:] W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 159, XXIII s.
12. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970. Księga jubileuszowa. Red.: W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, VII, 453 s.
13. Podobizna autografu „Dziadów” części I Adama Mickiewicza. Oprac.: W. Floryan. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 75 s.
14. Teksty do ćwiczeń. Red. [i oprac. fototypiczne:] W. Floryan. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej 1973-1979.

Seria A. Literatura. Z. 1-22. 1973-1979.

Seria B. Teoria literatury. Z. 1. 1976.

Seria C. Językoznawstwo. Z. 1-4. 1975-1979.

15. R. Anusiewicz, M. Dudzik, M. Grzęda: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego. Konspekt wykładu z bibliografią opracowań podstawowych. Red.: M. Dudzik i W. Floryan. Wrocław: 1976, 46 s. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej.
16. Dzieje literatur europejskich. Red. [i wstęp:] W. Floryan. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe T. 1 1977, 1243 s.; T. 2 cz. 1-2 1982, 1983, 781 + 559 s.; T. 3 cz. 1-2 1989, 1991, 1008 + 944 s. Wyd. 2 T. 1 cz. 1-2 1979, 1983.
17. A. Mickiewicz: Dzieła poetyckie. [T.] 2. Powieści poetyckie. Oprac.: W. Floryan. Warszawa: Czytelnik 1979 s. 5-209. Wyd. 2 tamże 1982.
18. A. Mickiewicz: Poematy. Oprac.: W. Floryan przy współpracy K. Górskiego i Cz. Zgorzelskiego. (Dzieła. T. 2). Warszawa: Czytelnik 1994, 349 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1997, wyd. 3 1998.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1958.

Słowniki i bibliografie

A. Kuzik: Bibliografia prac Władysława Floryana za lata 1932-1987. „Ze Skarbca Kultury” 1989 z. 49.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4. Łódź 2001 (R. Ergetowski).

Ogólne

Artykuły

Ze Skarbca Kultury 1989 z. 49 [Zeszyt poświęcony W. Floryanowi; tu artykuły: R. Bednarek: Profesor Władysław Floryan jako tekstolog i edytor; S. Drewniak: Ossolińskie publikacje dokumentalne Profesora Władysława Floryana; J. Kolbuszewski: O twórczości naukowej Profesora Władysława Floryana; A. Miodek: Profesor Władysław Floryan jako mistrz słowa; J. Szczepaniec: Związki Profesora Władysława Floryana z Biblioteką Ossolineum; L. Ślęk: Profesora Władysława Floryana studia o Kochanowskim].
A. Hutnikiewicz: Na jubileusz profesora Władysława Floryana. Acta Universitatis Wratislaviensis 1973 nr 200.
M. Inglot: Prof. dr Władysław Floryan. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1991/1992.
B. Bednarek: Władysław Floryan. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1.

Forma poetycka „Pieśni” Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej

A. Hutnikiewicz: Liryka Kochanowskiego na tle renesansu. Dziś i Jutro 1949 nr 38.
T. Ulewicz. „Pamiętnik Literacki1950 t. 39.

J. Słowacki: Dzieła wszystkie

K. Górski: O krytycznym wydaniu „Dzieł wszystkich” Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki1976 nr 1.
S. Treugutt: Słowacki i problemy interpretacji filologicznej. Pamiętnik Literacki 1976 z. 1.

„La Tribune des Peuples”

H. Rzadkowska. „Kwartalnik Historyczny1965 nr 4.
K. Kostenicz. „Pamiętnik Literacki1966 z. 1.

Podobizna autografu „Dziadów” części I Adama Mickiewicza

Cz. Zgorzelski: Mickiewicz w roku 1971. „Tygodnik Powszechny1972 nr 6.