BIO

Urodzony 16 grudnia 1932 w Iwiu (Białoruś); syn Jana Fity, urzędnika, i Bronisławy z domu Kozimor, nauczycielki. W czasie II wojny światowej uczył się w szkole podstawowej w Ojcowie i Brzeziu pod Niepołomicami. Po wojnie ukończył Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, w którym w 1951 zdał maturę. Od 1952 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W okresie studiów publikował drobne teksty w „Słowie Powszechnym” i jego dodatku „W młodych oczach” (1954-55) oraz w „Tygodniku Katolickim” (1956). W 1957 uzyskał magisterium i rozpoczął pracę jako asystent w I Katedrze Literatury Polskiej KUL. Debiutował w 1958 streszczeniem swojej pracy magisterskiej pt. Lublin i Lubelszczyzna w twórczości Bolesława Prusa, opublikowanym w „Sprawozdaniach z Czynności Wydawniczych i Posiedzeń Naukowych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (nr 7). W następnych latach prace na temat literatury pozytywistycznej, a głównie Bolesława Prusa zamieszczał m.in. w „Zeszytach Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” i „Rocznikach Humanistycznych”. Od 1957 działał w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, brał udział w jego akcjach odczytowych i oświatowych. Był współorganizatorem Muzeum Bolesława Prusa, powstałego w 1961 w Nałęczowie. W 1963 został członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W 1967 na podstawie pracy pt. Bolesław Prus. Kalendarium życia i twórczości 1 IV 1889-22 V 1912 doktoryzował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor profesor Zygmunt Szweykowski). W 1972-77 redagował „Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. W 1978 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy pt. Pokolenie Szkoły Głównej; w 1979 otrzymał stanowisko docenta i objął kierownictwo Katedry Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. W 1978 został członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, w 1982-83 należał do komitetu redakcyjnego rocznika Towarzystwa, w 1983-90 był prezesem Oddziału Lubelskiego. W 1979-1997 był członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych” (także redaktor naukowy z. 1 w t. 35 i 41) oraz w 1979-93 zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (w latach 1993-2000 pełnił funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma). Od 1979 należał do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Został powołany na członka Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk na kadencje 1981-84, 1993-95 oraz w 2002. W 1988 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1992 stanowisko profesora zwyczajnego KUL. Wchodził w skład redakcji naczelnej Encyklopedii katolickiej (1990-2000) oraz komitetu redakcyjnego przy Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. W 2003 przeszedł na emeryturę, kontynuując pracę naukową. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002). Zmarł 15 czerwca 2011 roku; pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Twórczość

1. Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. [Informator]. [Lublin] 1961, [6] k.

2. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. [Autorzy:] K. Tokarzówna, S. Fita. Red.: Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 893 s.

S. Fita opracował okres 1 IV 1883-19 V 1912.
Uzupełnienie: K. Tokarz, S. Fita: Aneks do „Kalendarza życia i twórczości Bolesława Prusa”. W: Bolesław Prus. Materiały. Wrocław 1974 s. 243-285.

3. Placówka” Bolesława Prusa. Warszawa: Czytelnik 1980, 250 s.

Opracowanie materiałowe dla młodzieży.

4. Pokolenie Szkoły Głównej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 262 s.

5. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-1986. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 215 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Słowacki w teatrze lubelskim. (Kalendarz wystawień). Roczniki Humanistyczne 1959 z. 1 s. 331-346.
Prus w Nałęczowie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1962 nr 2 s. 105-114.
Galicyjska misja” Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 1963 z. 1 s. 171-179.
Żeromski wśród siłaczek i Judymów. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1964 nr 4 s. 33-42.
Julian Wieniawski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2. Warszawa 1966 s. 291-313.
Publicystyka Bolesława Prusa w roku 1905. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966 s. 197-205.
Bibliografia prac Feliksa Araszkiewicza. Dodatek: Wypowiedzi o Feliksie Araszkiewiczu. Roczniki Humanistyczne 1967 nr 1 s. 187-202.
Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (1918-1939). Roczniki Humanistyczne 1969 nr 1 s. 5-17.
Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. (Listy do młodego przyjaciela). Roczniki Humanistyczne 1970 nr 1 s. 147-160.
Niezrealizowane pomysły literackie Bolesława Prusa z lat 1901-1903. W: Bolesław Prus. Wrocław 1974 s. 31-41 [tu także w oprac. S. Fity część listów do B. Prusa].
Wiktor Hahn bibliograf i historyk literatury. Roczniki Humanistyczne 1975 nr 1 s. 5-15.
Maria Konopnicka – Adam Pług. W: Konopnicka wśród jej współczesnych. Warszawa 1976 s. 73-96.
Feliks Araszkiewicz regionalista-naukowiec-pedagog. W: W kręgu Hieronima Łopacińskiego. Lublin 1977 s. 113-124.
Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz. Przegląd Humanistyczny 1983 nr 9/10 s. 105-118.
Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa.Roczniki Humanistyczne1987 z. 1 s. 5-45; przedruk w: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Lublin 1993 s. 159-209.
Na drodze do „Lalki”: historia i tradycja w twórczości Bolesława Prusa. W: Lalka” i inne. Warszawa 1992 s. 29-48.
Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii. W: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Lublin 1993 s. 65-97.
Prus a pozytywizm. W: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Lublin 1993 s. 41-55.
Młodzieńcze lektury pokolenia pozytywistów. W: Książka pokolenia. Białystok 1994 s. 11-21.
Bolesława Prusa myśli o dawnej Polsce. W: W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane Bogdanowi Zakrzewskiemu. Wrocław 1996 s. 297-308.
Z domu niewoli. Kilka kart z działalności Marii Konopnickiej w Warszawie 1878-1890. W: Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice. Kraków 1996 s. 7-17.
Bolesław Prus a wiek XX. Roczniki Humanistyczne 1998 z. 1 s. 399-409.
Bolesław Prus i Adolf Dygasiński. W: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni. Warszawa 1998 s. 63-72.
Lublin pozytywistów. Akcent 1999 nr 2 s. 78-89.
Pozytywista [B. Prus] o Wyspiańskim. Ethos 1999 nr 4 s. 29-41.
Rola Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w rozwoju badań nad Mickiewiczem i upowszechnianiu dzieł poety. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1998 wyd. 1999 s. 75-84.
Adam Grzymała Siedlecki o Bolesławie Prusie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 115-124.
Orzeszkowa; Prus; Sienkiewicz. W: Patrimoine Littéraire Européen. Vol. 12. Bruxelles 2000 s. 390-404; 497-512; 745-755.
Plotka w twórczości Bolesława Prusa. W: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2000 s. 81-92.
Aleksander Świętochowski w kraju dzieciństwa i młodości. W: Pogranicza literatury. Wrocław 2001 s. 100-110.
Elizy Orzeszkowej myśli o patriotyzmie i kosmopolityzmie. W: Twórczość Orzeszkowej. Lublin 2001 s. 109-119.
Życie literackie w Lublinie w drugiej połowie XIX wieku. Biblioteka Lubelska 2001 s. 13-22.
Oblicza Boga w twórczości Bolesława Prusa. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 1 s. 102-110.
Reymont; Żeromski. W: Patrimoine Littéraire. Auteurs européens du premier XX siécle. Vol. 1. Bruxelles 2002 s. 116-124; 134-144.
Lubelscy korespondenci Kraszewskiego. W: Zbliżenia historycznoliterackie. Kraków 2003 s. 112-120.
Polityka i etyka. Uwagi o „myśli politycznej” Bolesława Prusa. W: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Lublin 2003 s. 407-417.
Spór o Słowackiego. (Kartka z dziejów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza). Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2003 s. 111-120.
Publicystyka. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 6. Pozytywizm. Bochnia-Kraków-Warszawa 2004 s. 159-182.
Sienkiewicz we Lwowie. W: Literatura i jej konteksty. Rzeszów 2005 s. 174-183.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Wspomnienia o Bolesławie Prusie. Zebrał i oprac.: S. Fita. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 300 s.
2. Maria Konopnicka: Korespondencja. Red. nacz.: K. Górski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1973, 1975.

T. 3. Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy [...]. 1973.

Tu w oprac. S. Fity: Korespondencja redakcyjna „Świtu” z lat 1883-1887; Korespondencja z wydawcami warszawskimi z lat 1875-1910; Korespondencja z pisarzami z lat 1883-1910, s. 66-112.

T. 4. Listy dotyczące akcji wrzesińskiej i innych spraw społeczno-narodowych [...]. 1975.

Tu w oprac. S. Fity: Korespondencja z różnymi adresatami w sprawach społecznych z lat 1883-1910; Korespondencja z ks. Stefanem Dembińskim z lat 1902-1907, s. 323-367.
3. L. Méyet: Listy do Władysława Bełzy. Oprac.: S. Fita. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 36 s.
4. Z lubelskich lat Juliusza Kleinera. W stulecie urodzin 24 IV 1886-24 IV 1986. Wstęp i oprac. red.: S. Fita i J. Zięba. Lublin: Muzeum Okręgowe. Oddział im. J. Czechowicza 1986, 11 s.
5. B. Prus: Kroniki. Wybór. T. 1-2. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył S. Fita. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 430 + 294 s.
6. Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Pod red. E. Łoch i S. Fity. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1993, 253 s.
Materiały z sesji naukowej w Nałęczowie 24-25 IV 1987.
7. Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Redakcja naukowa S. Fita. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 445 s.
8. E. Jankowski: Z różnych sfer. Studia i portrety. Red.: M. Bokszczanin, S. Fita, D. Świerczyńska. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 1994, 358 s.
9. Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red.: H. Filipkowska i S. Fita. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999, 291 s.
10. Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Red.: S. Fita, J.A. Malik. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001, 249 s.
11. Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia. Oprac.: S. Fita. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2002, 271 s.
12. H. Sienkiewicz: Felietony warszawskie 1873-1882. Wybór i oprac.: S. Fita. Warszawa: Typografika 2002, 224 s. Fundacja Sienkiewiczowska.
13. Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Red.: M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003, 438 s.
14. Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje. Red.: B. Bobrowska, S. Fita, J.A. Malik. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, 504 s. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1993, 2004.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (L. Bagłajewski).
Bibliografia prac Stanisława Fity. W: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie. Lublin 2003.

Bolesław Prus 1847-1912

E. Jankowski. „Nowe Książki1970 nr 2.
E. Pieścikowski. „Ruch Literacki1970 nr 4.
W. Słodkowski. „Polonistyka1970 nr 40.
J. Starnawski. „Przegląd Humanistyczny1970 nr 3.
J. Kądziela. „Twórczość1971 nr 2.
T. Kłak; W. Słodkowski. Pamiętnik Literacki 1972 z. 1.

Pokolenie Szkoły Głównej

C. Leżeński: Wpisane w historię Polski. Nowe Książki 1981 nr 10.
S. Kieniewicz. „Kronika Warszawy1982 nr 1.
Z. Przybyła. „Pamiętnik Literacki1982 z. 1/2.
J. Żurawicka. „Dzieje Najnowsze1982 nr 1/4.
L. Zasztowt. „Rozprawy z Dziejów Oświaty1983 t. 25.
L. Hass. „Rocznik Warszawski1984.
T. Ostrowska. „Archiwum Historyczne Filozofii Medycyny1985 z. 4.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-1986

J. Siedlecka. „Rocznik Lwowski 1992”.

Wspomnienia o Bolesławie Prusie

E. Szonert. „Ruch Literacki1963 nr 3.
l.F. Bełza. „Kratkije Soobščanija Instituta Slavjanovedenija AN SSSR”, Moskwa 1964 t. 42.
K. Tokarzówna. „Pamiętnik Literacki1966 z. 2.