BIO

Urodzony 15 października 1914 w Radomiu w rodzinie mieszczańskiej; syn Ephraima Fishela Fiszmana i Chavy Gittle z domu Sitkowskiej. W 1934 otrzymał maturę w Radomiu i rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w 1939 uzyskał absolutorium. W czasie studiów należał do Organizacji Młodzieży Studenckiej „Życie” oraz do Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Lwowa gdzie, po przyłączeniu Ukrainy do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) ukończył studia na wydziale rolniczym politechniki i pracował jako asystent. W czerwcu 1941 został ewakuowany do Saratowa i osadzony w obozie pracy, skąd pomógł mu się wydostać w 1942 profesor A. Prawdzic-Niemiński, zatrudniając jako asystenta na wydziale biologii uniwersytetu w Saratowie. Jednocześnie rozpoczął pracę oświatową wśród Polonii saratowskiej, pomagał przy utworzeniu lektoratu języka polskiego na ewakuowanym do Saratowa Uniwersytecie Leningradzkim, od 1944 współpracował z miejscowym oddziałem Związku Patriotów Polskich. W 1945 przeniósł się do Moskwy. Prowadził poszukiwania archiwalne, zajmując się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z pobytem Adama Mickiewicza w Rosji. Debiutował w 1945 artykułem pt. Niepublikowane materiały mickiewiczowskie w Państwowej Bibliotece im. Lenina w Moskwie ogłoszonym w „Nowych Widnokręgach” (nr 19/20). W 1945 został przyjęty w Moskwie do Polskiej Partii Robotniczej, a od 1948 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1968). Od 1946 pracował jako referent w ataszacie naukowym Ambasady Polskiej w ZSRR. W 1946-49 publikował artykuły w „Odrodzeniu” i „Kuźnicy”. W 1950 został zwolniony z pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wrócił do Warszawy. Do 1952 był zastępcą redaktora literatury pięknej w Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza”. W 1951 ożenił się z Alicją Zadrożną, polonistką. Od 1952 pracował w Instytucie Polsko-Radzieckim jako kierownik Zakładu Literatury. Był redaktorem „Kwartalnika Instytutu Polsko-Radzieckiego” (1951-56) i kwartalnika „Sovietica w Polsce” (1950-56), na których łamach ogłaszał także artykuły. W 1953 został powołany na członka Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN), a w związku z planowanym w 1955 Rokiem Mickiewiczowskim na członka Komisji Naukowej Roku, w której pełnił funkcję kierownika grupy rusycystycznej i slawistycznej. W 1954 przebywał w Związku Radzieckim, gdzie kontynuował poszukiwania rękopisów i materiałów mickiewiczowskich. W tymże roku uzyskał tytuł docenta. W 1956-68 kierował Katedrą Historii Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1957-69 redagował kwartalnik „Slavia Orientalis”, na którego łamach publikował swoje prace. Od 1957 był zastępcą kierownika w Zakładzie Słowianoznawstwa PAN (do 1969) i kierownikiem Pracowni Literatur Wschodnio-Słowiańskich (do 1968). Pracował również w Katedrze Literatur Rosyjskiej i Radzieckiej UW. W 1961 był członkiem Rady Naukowej Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 został profesorem nadzwyczajnym. Od 1964 był sekretarzem naukowym Komitetu Słowianoznawstwa (do 1969). W 1964 przez dwa miesiące przebywał w Paryżu, poszukując materiałów dotyczących Adama Mickiewicza w bibliotekach i archiwach. W 1968 został zwolniony z funkcji kierowniczych na UW i w PAN, w 1969 wyjechał z Polski. Prowadził od 1970 wykłady z literatury i kultury polskiej oraz literatury rosyjskiej na Wydziale Slawistyki Indiana University w USA. W 1971 został członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce i w tymże roku członkiem korespondentem, a od 1982 członkiem czynnym Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie. W 1973 został full professor na Indiana University. Od 1978 brał czynny udział w pracach powstałego na tej uczelni Ośrodka Kultury Polskiej. W 1983 przebywał na zaproszenie UW w Polsce. W tym i następnym roku kontynuował poszukiwania mickiewiczianów i poloników w archiwach i bibliotekach Rzymu i Paryża. W 1985 przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 grudnia 1999 w Bloomington; w marcu 2000 jego prochy zostały złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Twórczość

1. Mickiewicz w Rosji. Z archiwów muzeów, bibliotek Moskwy i Leningradu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1949, 115 s.

Zawartość

Przedmowa; Pamiątki Mickiewiczowskie w Moskwie; Artykuł Mickiewicza o polskich przekładach utworów Dimitrijewa i Puszkina; Mickiewicz w Petersburgu; Wyjazd Mickiewicza z Rosji w świetle dokumentów; List Adama Mickiewicza z Rzymu; Wspomnienia Czyżowa o Mickiewiczu; Dodatek.

2. Aleksander Hercen. [Szkic]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 83 s.

3. Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. [Rozprawa]. Warszawa 1955, 51 s., powielone. Wyd. nast. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 90 s.

4. Rosja w twórczości Juliusza Słowackiego. [Rozprawa]. Warszawa: [Polska Akademia Nauk] 1959, 24 s., powielone. Rok Słowackiego 1809-1859. Materiały Sesji Naukowej 25-28 listopada 1959.

5. Polonica of the 15th-20th Centuries in the Libraries of Indiana University in Bloomington. [Przygotował i opisał] S. Fiszman. Bloomington, Indiana: The Polish Studies Center, the Lilly Library, Indiana University 1978, 35 s.

6. Polish Renaissance in its European context. An exhibition of rare books. [Przygotował i opisał] S. Fiszman. [Przeł.] T. Robertson. Bloomington, IN: The Polish Studies Center, the Lilly Library, Indiana University 1982, 36 s.

7. The bicentnnial of the Polish Constitution of 3 May 1791. An exhibition of rare publications [Przygotował i opisał:] S. Fiszman. Bloomington, IN: Polish Studies Center 1991, VII, 47 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Pokłosie Mickiewiczowskie z archiwów moskiewskich. (Z uwagami uzupełniającymi Stanisława Pigonia). Twórczość 1947 nr 3 s. 5-24.
Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830. Z polskich studiów slawistycznych. T. 2. Warszawa 1958 s. 101-120.
Materiały mickiewiczowskie w paryskich Archives Nationales. Pamiętnik Literacki 1965 z. 4 s. 465-503.
Parižskie lekcii Mickeviča o slavjanskich literaturach. W: Russko-evropeiskije literaturnye svjazi. Leningrad 1966 s. 243-249.
Nowe aspekty badań nad rolą polskiej kultury w rozwoju kultury rosyjskiej w wieku XVII. W: For Wiktor Weintraub. The Hague-Paris 1975 s. 113-133.
Polish Literature. W: Columbia dictionary of modern European literature. New York 1980 s. 624-635 [tu też 7 haseł osobowych].
Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1981 z. 2 s. 95-125; przekład angielski: „The Polish Review”, Nowy Jork 1981 nr 1.
Mickiewicz i Puszkin. W: American contributions to the tenth International Congress of Slavists. Literature. Sofia. September 1988. [Columbus] 1988 s. 139-154.

Prace redakcyjne

1. I. Erenburg: Nadzieja pokoju. Przeł. J. Guze. Przejrzał i wstępem opatrzył S. Fiszman. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 140 s.
2. M. Niekrasow: Komu się na Rusi dobrze dzieje. Przeł. J. Tuwim. Red. i wstęp: S. Fiszman. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, XXX, 333 s.
3. M. Sałtykow-Szczedrin: Dzieje pewnego miasta. Przeł.: S. Pollak. Red. i wstęp: S. Fiszman. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 251 s.
4. Słowo o wyprawie Igora. Oprac.: A. Obrębska-Jabłońska. [Przekł. poetycki:] J. Tuwim. [Przekł. filologiczny:] A. Obrębska-Jabłońska, Z. Fedecki. [Red.:] S. Fiszman. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 176 s. [tekst oryginalny 46 s.].
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
5. Z polskich studiów slawistycznych. [Seria 1]. 2. Prace historycznoliterackie. Red.: S. Fiszman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958, 304 s.
6. Archiwalia Mickiewiczowskie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 152 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
7. B. Galster: Twórczość Rylejewa na tle prądów epoki. Red. naukowa: S. Fiszman. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 167 s.
8. A. Puszkin: Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. [Oprac. i ] wstęp: S. Fiszman. [Przeł.] J. Tuwim. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, LXV, 57 s. Biblioteka Narodowa II, 55.
9. T. Kołakowski: Dramaturgia Iwana Kryłowa. Redakcja naukowa: S. Fiszman. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 161 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
10. O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze. Red.: S. Fiszman i K. Sierocka przy współudziale T. Kołakowskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 301 s. Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
11. Literatura rosyjska. Podręcznik. Red.: [S. Fiszman], M. Jakóbiec. T. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, 631 + 1004 s.
Udział w redakcji nieodnotowany na książce. Informacja według ankiety S. Fiszmana.
12. [Redakcja haseł dot. literatury polskiej w:] Columbia dictionary of modern European literature. New York: Columbia University Press 1980.
13. The Polish renaissance in its European context. [Wstęp i red.:] S. Fiszman. [Posłowie:] C. Miłosz. Bloomington: Indiana University Press 1988, XXVIII, 478 s. Polish Institute of Arts and Sciences of America Book; Indiana University Polish Studies Center and Department of Slavic Languages and Literatures.
14. Constitution and reform in eighteenth-century Poland. The constitution of 3 may 1791. Bloomington: Indiana University, Polish Study Center 1997, XXIX, 562 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN ok. 1956, 1993.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

Z. Szeląg: Samuel Fiszman. Tygodnik Radomski 1987 nr 4.

Mickiewicz w Rosji

S. Treugutt. „Wieś1949 nr 35/36.
H. Batowski: Życie Słowańskie 1950 nr 4.
W. Weintraub. „Teki Historyczne”, Londyn 1950 nr 1.

A. Puszkin: Jeździec miedziany

B. Galster. „Slavia Orientalis1968 nr 4.