BIO

Born on 20 January 1929 in Bydgoszcz; daughter of the civil servant Franciszek Kędzior and Maria, née Zygmunt. She spent her childhood in Bydgoszcz, where she attended grammar school from 1945 to 1950. Between 1950 and 1953, she studied Polish philology at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun. She then worked as an editor at Polish Radio in Bydgoszcz until 1962. She graduated with a master's degree from UMK in 1959. On 1 February 1963 she was appointed senior assistant at the Higher School of Education (WSP) in Gdansk. Her research focused on the history and poetics of Old Polish poetry. She made her debut in 1966 with a review of Günter Kratzel's book Das Thorner Kantional von 1687 und seine Deutschen Verlagen. Ein Beitrag zur Erforschung der Deutsch-Polnischen Liedbeziehungen im Zeitalter der Polnischen Reformation , which appeared in "Pamiętnik Literacki" (no. 2). She defended her doctoral thesis, Popularna liryka miłosna XVII wieku w kręgu tradycji czarnoleskiej (Popular Love Poetry of the Seventeenth Century in the Context of the Czarnolas [Kochanowski] Tradition), at UMK in 1968. She was supervised by Prof. Bronisław Nadolski. She was then appointed lecturer at the Department of the History of Old Polish Literature at WSP in Gdansk (in 1970 it became the Department of the History of Old Polish Literature at the University of Gdansk [UG], and then the Department of the History of Old Polish and Enlightenment Literature at UG). She was awarded a habilitation degree from UG for her study Erotyk staropolski (Old Polish Erotica) and was subsequently appointed senior lecturer. Between 1978 and 1981, she was associate dean at the Faculty of Humanities, before serving as director of the postgraduate programme in Polish Philology at UG between 1981 and 1991. From 1981 to 1993 she was also employed at Bydgoszcz WSP. She was editor of the UG literary history journal "Prace Historycznoliterackie Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego UG" between 1989 and 1993. She participated in many academic conferences and organized lecture series for high schools on Old Polish literature. She was made state-appointed professor in 1999. She joined the Gdansk Scientific Society (Gdańskie Towarzystwo Naukowe) in 1968 and Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, Opera et du Ballet in Paris in 1989. She was awarded the prize of the Minister of Higher Education and Technology on several occasions (1970, 1971, 1980, 1981 and 1999). After retiring she remained active as a scholar. She was awarded the Gold Cross of Merit in 1980, the Order of Merit of the Gdansk Region in 1984, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1994 and the Medal of the Commission of National Education in 1994. She married the UG professor and Polish philologist Edmund Kotarski in 1956. She lives in Gdansk.

Twórczość

1. Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 235 s. Seria Monografii Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 33.

Rozprawa doktorska.

2. Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 262 s. Rozprawy Literackie, 30.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Na auzońskich wodach; „Tyś honor, tyś dom święty, tyś pociecha moja”; Między zgrzebnością a dwornością; Concors discordia — discors concordia.

3. Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998, 265 s.

Zawartość

Jesteśmy jakby na grę persony ubrane…”. Barokowe wersje toposu theatrum mundi; „Ad caelestem adspirat patriam”. Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku; Między światłem a ciemnością [dot. m.in. twórczości M. Sępa-Szarzyńskiego, S. Grabowieckiego]; „Dignitas humana” w twórczości Wacława Potockiego; „Z czasem bieżą lata” [problem starości m.in. w twórczości W. Rzewuskiego, Z. Morsztyna]; „Już mi w ptaka białego wierzch się głowy mieni”. Z recepcji antycznych motywów zwierzęcych w poezji staropolskiej; „Co lipie do wirszów?”. Drzewa Arkadii ziemiańskiej; „Nad blask brylantów, pereł miganie”. Wśród symboli szlachetnych kamieni i klejnotów [dot. twórczości m.in. W. Potockiego, K. Bolesławiusza, S. Twardowskiego, J.A. Morsztyna]; „Kastalskie zdroje Muz”. Z dziejów topiki Apollińskiej; Motywy akwatyczne w polskich emblematach XVII wieku; Wisła w dawnej poezji polskiej.

4. Słownik literatury polskiej. Średniowiecze, renesans, barok. [Współautor:] E. Kotarski. Gdańsk: Harmonia 2002, 398 s. Słownik literatury polskiej, t. 1, Zawsze pod Ręką.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Antypertrarkizm w poezji staropolskiej. Rekonesans. W: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Wrocław 1973 s. 211– 238.
Nad lirykami miłosnymi Jana Smolika. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1979 s. 133146.
Wiersze wariacyjne — autorska propozycja krytycznej lektury. W: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Warszawa 1985 s. 6794.
Epicki warsztat arcyliryka. W: Jan Kochanowski. 1584–1984. Epoka — twórczość — recepcja. T. 1. Lublin 1989 s. 361398.
Miasto w oczach sowizdrzałów. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 237– 269.
On karbunkułem wietrznym i ognistym. W kręgu metaforyki szlachetnych kamieni. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 537– 550.
Muza staropolska „o groszowej zacności. W: Pieniądz w literaturze i teatrze. Gdańsk 2000 s. 4052.
Pertrarkizm w poezji miłosnej polskiego baroku. Trwanie i przemiana. W: Barok polski wobec Europy. Warszawa 2003 s. 365384.
Staropolskie wiersze o przyjaźni. W: Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury starożytnej ofiarowane profesorowi Januszowi Pelcowi. Warszawa 2004 s. 289299.
Tu oczom, tam uszom uciechy. Z zagadnień obrazowania natury w poezji baroku. W: Literatura i pamięć kultury. Lublin 2004 s. 99115.
Na świat pilnie patrz…” Wizja ziemskiej przestrzeni człowieka w „Wizerunku” Mikołaja Reja. W: Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Łódź 2005 s. 3350.
Ja stawiam dom, nie pełgamy. Z zagadnień staropolskiej topiki antydworskiej. W: Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. Słupsk 2008 s. 175186.
Proszę w swój dom ubogi na swój obiad mały. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 7079 [dot. twórczości H. Morsztyna].
Kościół wysoki ani dościgniony okiem…. Przywołania przestrzeni sakralnej w poezji barokowej. W: Rzeczpospolita domów. Domy Boże. Słupsk 2012 s. 175186.
Miasto jest jednym wielkim domem. W: Rzeczpospolita domów. Domy miejskie. Słupsk 2015 s. 177188.
Karczem dwie krzyżowego gościńca pilnują. Społeczne przestrzenie staropolskiej karczmy. W: Rzeczpospolita domów. 5, Karczmy, zajazdy, gospody.... Słupsk 2019 s. 82-97.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN. 2011, 2015.

Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce

A. NOWICKA-JEŻOWA. „Ruch Literacki1971 z. 6.

Erotyk staropolski

D. GOSTYŃSKA. „Pamiętnik Literacki1984 z. 3.
D. GOSTYŃSKA. Literary Studies in Poland” ,Wrocław T. 15: 1986 .

Theatrum mundi

A. CZYŻ. „Pamiętnik Literacki1999 z. 3.
G. RAUBO. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka1999 t. 6.