BIO

Urodzony 17 sierpnia 1901 w Tarnopolu. W 1919 ukończył filologię polską na Uniwersytecie  Jagiellońskim (UJ). Debiutował w 1920 artykułem Billet du jour. Les fées de l'hopital ogłoszonym w czasopiśmie „Le Journal de Pologne” (nr 6, podpisany Jan Las); z pismem tym współpracował następnie do 1924. W 1923 na podstawie rozprawy Hamlet w Polsce otrzymał na UJ stopień doktora filozofii. Od tegoż roku pracował jako nauczyciel języka polskiego w Żydowskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Krakowie. Równocześnie kontynuował twórczość literacką i naukową. W 1926-27 był stałym współpracownikiem krakowskiej „Gazety Literackiej” (tu m.in. dział Z zagadnień literatury współczesnej). Wiersze, małe formy prozatorskie, artykuły i recenzje oraz przekłady publikował też w innych czasopismach, m.in. w organie Polskiej Partii Socjalistycznej „Naprzód” (1927-28), w żydowskich pismach polskojęzycznych „Miesięcznik Żydowski” (1931-35) i „Nowy Dziennik” (zwłaszcza w 1931-38). Po wybuchu II wojny światowej wziął udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli pod Lublinem, po czym zbiegł i dotarł do Lwowa. Po włączeniu miasta do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pracował do czerwca 1941 jako nauczyciel w szkole zawodowej. W czasie okupacji niemieckiej opuścił Lwów na początku 1942 i przebywał przez kilka miesięcy w Wiśniczu pod Bochnią. W związku z udziałem w działalności konspiracyjnej, przeniósł się w sierpniu 1942 do Swoszowic pod Krakowem. W połowie 1943 został aresztowany przez gestapo. Zginął rozstrzelany razem z żoną, Stellą Landy, tłumaczką, w sierpniu 1943 w Wieliczce.

Twórczość

1. Domy. Poezje. Warszawa: Gebethner i Wolff 1922, 61 s.

2. Zwycięstwo Ahaswera. Misterium. Kraków: Dom Książki Polskiej 1926, 72 s.

3. Wczoraj – dziś – jutro. [Wiersze]. Kraków: Panteon 1928, 64 s.

4. W ogrodzie brata Chryzostoma. [Wiersze]. Warszawa: Gebethner i Wolff [1931], 63 s.

5. ABC zdobywa świat. (Jak powstało i rozwijało się pismo). Kraków: Pallas [1936], 47 s.

Autor podpisany: Jan Las.

6. Cienie nad kołyską. Powieść. Warszawa: Rój 1936, 269 s.

Autor podpisany: Jan Las.

7. Ludziom rosną skrzydła. (Jak leci samolot). Opowiadanie. Kraków: Pallas 1936 [właśc. 1935] 38 s.

Autor podpisany: Jan Las.

8. Wieści płyną w świat... Sposoby przenoszenia wiadomości. Kraków: Księgarnia Powszechna 1938, 227 s.

Autor podpisany: Jan Las.

9. Dzieła i twórcy. Popularny zarys historii sztuki. Powst. przed 1943. Wyd., do druku przygotował i wstępem poprzedził S. Kozakiewicz. Słowo o autorze: L. Przemski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1961, 442 s.

Zawartość

Starożytność: I. Z krainy sfinksów, uskrzydlonych byków i Minotaura. (Sztuka egipska, mezopotamska i egejska); II. Życie świątyni. (Architektura starożytnej Grecji); III. W kamieniu uderza ludzkie serce. (Rzeźba grecka); IV. Rzym buduje i ozdabia. (Sztuka starożytnego Rzymu). – Antyk chrześcijański, Bizancjum i islam. – Średniowiecze: I. Architektura romańska; II. O istocie gotyku i jego architekturze; III. Dłuto i pędzel w służbie Kościoła. (Rzeźba i malarstwo romańskie i gotyckie). – Nowożytność i nowoczesność: I. Odrodzenie; II. Barok; III. Za głosem epok minionych i za głosem uczucia; IV. Z powrotem do rzeczywistości; V. Reakcja przeciw realizmowi i impresjonizmowi.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Wyspiańskiego plan przeróbki i inscenizacji „Hamleta. Życie Teatru 1927 nr 3 s. 19-21, nr 4 s. 29.
Literatura polska wieku XVI a Żydzi. (Szkic bibliograficzny). Sprawozdanie Żydowskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Krakowie 1928/1929, odbitka 1929.
Pomnik strzaskany. Motywy żydowskie w twórczości Cypriana Norwida. Miesięcznik Żydowski 1933 t. 2 s. 8-26.
Galsworthy o Żydach. Miesięcznik Żydowski 1934 nr 1 s. 68-78.
Stefan Zweig jako liryk. Miesięcznik Żydowski 1935 nr 3/4 s. 123-133.
Żydzi w literaturze anglosaskiej; Żydzi w literaturze francuskiej. W : Udział Żydów w kulturze. Cz. I. Kraków 1938 [właśc. 1937] s. 49-63.

Przekłady

1. G. Boccaccio: Fiammetta. Kraków: Italica 1923, 143 s.
2. Dante Alighieri: Pieśniarz. Przeł. i uwagami opatrzył J. Feldhorn. Kraków, Rzym: Italica 1926, 88 s.
3. Pieśń nad pieśniami. Kraków: Księgarnia Powszechna 1928, 16 s.
4. L. Renn: Wojna. Pamiętnik żołnierza wielkiej wojny. Kraków: Panteon [1929], 358 s.
5. J. Wassermann: Czterdziestoletni mężczyzna. [Powieść]. Kraków: Panteon 1929, 244 s.
6. T. Mann: Czarodziejska góra. [Powieść]. T. 4. Warszawa: Panteon 1930, 272 s.
7. J. Wassermann: Na rozdrożach życia. Powieść. Kraków: Panteon [1932], 299 s.
8. A. Puszkin: Rusłan i Ludmiła. Przekł. powst. przed 1943.
Informacja: K. Wyka. Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948 s. 395.

Prace redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Stara baśń. Powieść z IX wieku. Wstępem i uwagami opatrzył J. Feldhorn. Kraków: Księgarnia Powszechna 1928, XII, 466 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948 (K. Wyka).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5. Łódź 2002 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

W. Zechenter: Strzały w Swoszowicach. Życie Literackie 1963 nr 32.
E. Prokop-Janiec: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków 1992, passim.

Domy

[M. Szyjkowski] M.Sz.: Pokłosie liryki. Ilustrowany Kurier Codzienny 1922 nr 157.

Wczoraj – dziś – jutro

M. Kanfer: Nowe poezje Juliusza Feldhorna. Nowy Dziennik 1928 nr 169.
S. Napierski. „Wiadomości Literackie1930 nr 3.

W ogrodzie brata Chryzostoma

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1932 nr 36.

Cienie nad kołyską

B. Dudziński. „Naprzód1937 nr 311.
[M. Kanfer] M.K.: Interesujący debiut powieściowy. Nowy Dziennik 1937 nr 23.
K. Sowiński. „Pion1937 nr 9.

Dzieła i twórcy

E. Grabowiecka: Przewodnik dla mało wtajemniczonych. Nowe Książki 1962 nr 5.

Dante Alighieri: Pieśniarz

P. Grzegorczyk. „Ruch Literacki1926 nr 10.
S. Rum: Pierwszy polski przekład „Pieśniarza” Dantego. Epoka 1926 nr 24.