BIO

Born on 8 June 1956 in Warsaw; daughter of Jan Surowiec and Teodozja, née Bakalarczyk. She spent her childhood in Warsaw, where she attended the Tadeusz Reytan Grammar School No. VI from 1971 to 1975. She studied Polish philology at the University of Warsaw (UW) from 1975 to 1979. She made her debut in 1977 in "Nowy Wyraz" (no. 11) with a translation of excerpts of Boris Uspenskij's A Poetics of Composition (Polish: Poetyka kompozycji). In the subsequent issue (no. 12), she published the article W obronie młodej prozy. (Na marginesie polemik i dyskusji) (In Defence of Young Prose Writers: On the margins of polemics and debates). After graduating with a master's degree, she was employed from 1979 as an assistant at the Department of Literary Theory and Poetics (which in 2009 became the Department of Poetics, Literary Theory and Methodology of Literary Studies) at the Institute of Polish Philology (IFP) at UW. Her research focused on twentieth-century literary studies that were inspired by phenomenology and linguistics. She published pieces of literary criticism, translations and reviews in periodicals including "Przegląd Humanistyczny" (1978–2000). Between 1981 and 1989, she collaborated with the literary monthly "Miesięcznik Literacki" as a reviewer, while from 1986 to 2013 she was a reviewer of literature and non-fiction with "Nowe Książki" (where she also published using the pen name Danuta Bakalarczyk). She defended her doctoral thesis, Ingardenowska filozofia literatury a neoidealizm (Ingarden's Philosophy of Literature and Neoidealism), at UW in 1988. It was supervised by Prof. Eugeniusz Czaplejewicz. She was subsequently appointed lecturer. That year, she received the Association of Polish Translators (STP) prize for her translation of a collection of essays by Sergey Averintsev, Na skrzyżowaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej) (At the Crossroads of Tradition: Essays on Early Byzantine Literature and Culture). From 1997 to 2008, she also lectured at the Faculty of Polish Philology at the private Pułtusk Academy of Humanities (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora). She was awarded a habilitation degree from UW in 2000 for her study Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej (The Limits of Literature and the Borderlands of Literary Studies: Roman Ingarden's Phenomenology in the context of linguistic philosophy). She was appointed associate professor at UW in 2002. She published works in literary history and literary theory in journals including "Teksty Drugie" (2001-13) and "Przestrzenie Teorii" (from 2004), as well as numerous book reviews in the online weekly "Latarnik" (2001). She joined the scientific board of the journal "Przegląd Filozoficzno-Literacki" in 2002. She was involved in the College of Inter-area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences at the Artes Liberales Academy at UW. She was appointed head of the Department of Poetics, Literary Theory and Methodology of Literary Studies at IFP at UW in 2005. She was also a member of the editorial board of the international periodical "Interpretations. European Research Project for Poetica & Hermeneutics". She was made state-appointed professor in 2010. That year, she joined the editorial board of the yearbook "Colloquia Humanistica", which is published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences (IS PAN). In 2011, she was appointed to the scentific council of the journal "Śląskie Studia Polonistyczne". She was involved in the activities of the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences(KNolL PAN) from 2011, becoming a member of its praesidium in 2015. She was appointed chair of the Scientific Council of the Institute of Polish Literature at UW in 2012. The following year, she joined the editorial committee of the literary studies journal of the Odesa I.I. Mechnikov National University "Problemi sučasnogo literaturoznavstva". In 2014, she became academic editor of a series of translations of Russian scientific and non-fiction literature that was published in cooperation with the SEDNO Publishing House and the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding. In 2015, she was appointed to the editorial committee of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences' (IBL PAN) publication series Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej (On the History of Artistic Forms in Polish Literature). She twice received the prize of the Minister of Higher of Education and Technology (2005 and 2007). She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1992, 274 s.

Rozprawa doktorska.

2. Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1999, 400 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Przekłady

angielski

Rozdziału Język i doświadczenie: Language and experience. (On the subject and method of Ingarden’s philosophy of literature). „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 24: 1991 s. 43–73, przedruk w: The reincarnating mind, or the ontopoietic outburst in creative virtualities. Harmonisations and attunement in cognition, the fine arts, literature phenomenology of life and the human creative condition. [T.] 2. „Analecta Husserliana”, Hanover, NH 1997.

3. Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowej i Wschodniej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2007, 482 s. Horyzonty Nowoczesności, t. 64.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas [2007], plik w formacie PDF.

Zawartość

Czy jest możliwa inna historia literatury? — Z historii teorii (literatury): Niektóre problemy poetyki Bachtina; Widma formalizmu; Przed-ponowoczesna powieść filologiczna; „Wróg narodu”, „Formalista nr 2”, „Kolaborant” Szostakowicz; Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich (w Polsce i za granicą w latach 1980–2000). – Z teorii teorii (literatury): Obrona teorii (o upowieściowieniu literaturoznawstwa i powieściach profesorskich); Literaturoznawcze dyskursy faktyczne i możliwe. (O polskiej literaturze literaturoznawczej); Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego. (O powieści historycznoliterackiej); „Zwrot” etyczny. (O narracyjnym i dramaturgicznym dyskursie literaturoznawczym ostatniego ćwierćwiecza); Ja czytam moje czytanie. (O podmiocie wypowiedzi literackiej i literaturoznawczej); Funkcja poznawcza literatury i wiedzy o literaturze. (Tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa).

Przekłady

angielski

artykułu Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego. (O powieści historycznoliterackiej): The non-narrative concept of literary studies discourse. W: The narrative in the light of comparative studies = Le récit dans la perspective des études comparatives. Warszawa 2005 s. 131–145.
artykułu Wróg narodu”, „Formalista nr 2”, „Kolaborant” Szostakowicz: The enemy of the people, the formalist number 2, the collaborator Shostakovich. „Interpretations. European Research Project for Poetics & Hermeneutics”, Skopje 2007 vol. 1 s. 99–119.
artykułu Funkcja poznawcza literatury i wiedzy o literaturze. (Tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa): On the epistomological function of literature and the literary studies. (Theses towards a future anthropology of literary studies). W: From modern theory to a poetics of experience. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien 2014 s. 161–178.

ukraiński

artykułu Zwrot” etyczny. (O narracyjnym i dramaturgicznym dyskursie literaturoznawczym ostatniego ćwierćwiecza): Etičnyj povorot v literaturniznavčih doslidženiah. [Przeł.] S. Âkovenko. W: Literatura. Teorija. Metodologija. Kiïv 2006 s. 389–414.

4. Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej. Warszawa: Fundacja Akademii Humanistycznej; Wydawnictwo IBL PAN 2013, 367 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody im. Długosza w 2014.

Zawartość

Wstęp. Zapomniane w biografii. – I. Kto jest autorem? Kim jest autor? — II. Historia domyślna („Pępek Objawiony” i upowieściowienie Arystofanesa). – III. Miejsca pamięci („Instytut Inkryminowanych Inteligentów”). – IV. „Habent sua fata libelli”.(„Słowo” w pierwszym przekładzie „Kursu językoznawstwa ogólnego” [F. de Saussure’a]). – V. „Jedenaście myków Leninowskiej mowy”. (Chwyt udziwnienia wobec porewolucyjnych przemian języka). – VI. Chronotop. (Pojęcie, termin, metafora). – VII. Glos(s)y do heteroglozji. Mały heteroglo(s)sariusz. – VIII. Jak został zrobiony termin „zrobiony”? (Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa). – IX. Siła komentarza. (Puszkin Bachtina i formalistów). – Ja jako inni. (Autor polifoniczny). – Humor strukturalistów (fotoopowieść).

Przekłady

angielski

artykułu Glos(s)y do heteroglozji. Mały heteroglo(s)sariusz: Some gloss to heteroglossia or a short heteroglossary. W: Literature, culture, tolerance. Amsterdam; Philadelphia 2009 s. 197–223.
artykułu Habent sua fata libelli: Habent sua fata libelli . (Remarks on desirable archival turn). W: The Humanities today and the idea of interdisciplinary studies. In honor of Jerzy Axer. Warsaw 2011 s. 179–197.
artykułu Kto jest autorem? Kim jest autor?: Who is the author. W: The effect of palimpsests. Culture, literature, history. Frankfurt am Main 2011 s. 165–184.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dylematy odbioru w teorii Romana Ingardena. „Przegląd Humanistyczny1978 z. 11 s. 93–102.
Prawda dzieła literackiego w rozważaniach Romana Ingardena. „Przegląd Humanistyczny1979 z. 3 s. 71–89.
Wartości w świecie literatury. „Przegląd Humanistyczny1979 z. 11/12 s. 71–88.
Estetyka a poetyka. (Literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza). Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1982/1983 s. 118134.
Stanisław Witkiewicz (1851–1915); Stanisław Witkiewicz: z pogranicza poetyki i estetyki. W: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Warszawa 1982 s. 299–307; 308–324.
Konrad Górski w międzywojennej nauce o literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1987 s. 3549.
Orientacja neoidealistyczna w literaturoznawstwie polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego. W: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej w 200 rocznicę powstania Katedry Literatury w Szkole Głównej Koronnej (22–24 listopada 1982). T. 1. Warszawa 1987 s. 119–143.
Konteksty Ingardenowskiej filozofii literatury. W: Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988. [Cz. 2.] Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Warszawa 1988 s. 315–329. Z polskich studiów slawistycznych, 7.
Ingardenowska filozofia literatury w świetle teorii literatury jako aktu mowy. W: Poszukiwania teoretycznoliterackie. Wrocław 1989 s. 363–404, przekł. angielski: On Ingarden’s philosophy of literature. [Przeł.] A. Korzeniowska. W: Reflection on literature in eastern and western cultures. Warszawa 1990 s. 223–250.
Mimetyczne — konwencjonalne — arbitralne (niedostrzeżony wątek Ingardenowskiej filozofii literatury). W: Reinterpretacje klasyki. Kraków 1990 s. 135–147.
Odpowiednie dać rzeczy słowo. „Twórczość1990 nr 1 s. 86–96, przedruk pt. „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. (O filozofii w metaforze). W: Koncepcje słowa. Warszawa 1991 s. 95–111 [dot. C.K. Norwida].
Język potoczny w świetle zadań ingardenowskiej filozofii (literatury). Studia Metodologiczne = Dissertationes Methologicae 1992 t. 27 s. 115–148.
Literatura źle widziana. W: Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności. Kraków 1994 s. 167–181.
Przełom antypozytywistyczny; Fenomenologiczna filozofia literatury. W: Literatura, teoria, metodologia. Warszawa 1998 s. 39–59; 88–111 i wyd. nast., przekł. ukraiński: Antipozitivitskij zlam; Fenomenologična filosofija literatiri. W: Literatura, teoriâ, metodologiâ. [Przeł.] S. Âkovenko. Kiïv 2006 s. 114–136; 38–56.
Synteza „dla Europy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 6173.
Poetyka — etyka — dogmatyka. O tak zwanym paradygmacie etycznym w literaturoznawstwie lat dziewięćdziesiątych. W: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Warszawa 2001 s. 127–150.
The literary work of art as the creative power in man. On the margin of Roman Ingarden’s theory of literary discourse. W: The creative matrix of the origins. Dynamisms, forces and the shaping of life. Analecta Husserliana”, Hanover, NH 2003 s. 385404.
Z punktu widzenia nauki. Teoriocentryzm i antyteoretyzm. W: Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i w dyskursie. Lublin 2003 s. 267–289.
Z punktu widzenia teorii. Antyteoretyzm i teoriocentryzm wobec literaturoznawczych dyskursów faktycznych i możliwych. W: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin 2004 s. 261–289.
Bachtiniada (polsko- i anglojęzyczna recepcja Bachtina w trzech anegdotach). W: Dzieła – języki – tradycje. Warszawa 2006 s. 172–200.
Krytyka etyczna. W: Literatura, teoria, metodologia. Wyd. 3 zmien. i uzup. Warszawa 2006 s. 418–446.
Komedia nie-ludzka. Wielcy nieobecni — twórcy literaturoznawstwa XX wieku. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Warszawa 2008 s. 291–311.
Teoria w literaturze. W: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Łódź 2008 s. 427448.
Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. Teksty Drugie 2008 nr 1/2 s. 206220.
Trwałe i zmienne. Ingardenowska koncepcja narracyjności wypowiedzi wobec bergsonizmu i formalizmu. Ruch Literacki 2008 z. 1 s. 1–17, przekł. angielski: Time and duration in Ingarden’s concept of the cognition of the literary work of art: on the Bergsonian origins of the narrative concept of understanding. [Przeł.] A. Kremer. W: Roman Ingarden: ontologie, esthétique, fiction. Paris 2012 s. 117–124.
Vosprijatije Bahtina w angloâzyčnych stranach i w Polše. W: Filosofskije pošuki. Lvïv; Odessa 2008 s. 40–58.
Bachtinowska koncepcja tekstu-sieci i tekst Bachtina w sieci. W: Tekst (w) sieci. 1. Tekst, język, gatunki. Warszawa 2009 s. 77–89.
Powieść mą widzę ogromną…(Wprowadzenie do antologii);Bachtin i wokół Bachtina; Wprowadzenie do kalendarium; Kalendarium; Kilka uwag o języku Bachtina; Polski słownik pojęć bachtinowskich(używanych w antologii);Komentarz edytorski. W: Ja – inny. Wokół Bachtina. T. 1. Kraków 2009 s. 9–37; 455–475; 475–501; 501–515; 515–521; 521–527.
Smert teorii” — ujavna či faktična?Ukraina Moderna”, Kijów 2009 s. 78–100.
Indywidualność i wielogłosowość. (O Bachtinowskiej koncepcji autora). W: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Poznań 2010 s. 456–476.
Siła komentarza. W:Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Poznań 2011 s. 13–27.
Żurnal i protokół. Dwa style krytyczne rosyjskich formalistów. „Zagadnienia Rodzajów Literackich2011 z. 2 s. 319–337, wersja angielska: The protocol and the magazine. Two styles of literary criticism the so-called Russian formalism. W: Critical theory and critical genres. Frankfurt am Main 2014 s. 99–114.
Aesthetic value as a cryptonym. W: Modern slavic literary theories and comparative poetics. New spaces, new issues, new methods. Beijing 2012 s. 8391.
Intencja (autorska) — inwencja (badawcza) — atencja (recenzencka). Teksty Drugie 2013 z. 5 s. 113122.
Navigare humanum est. „Przegląd Filozoficzno-Literacki2013 nr 3/4 s. 385-408.
Sub-, pre- post-, inter-, czyli jak formy prefiksalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy? W: Przyszłość polonistyki. Koncepcje — rewizje — przemiany. Katowice 2013 s. 473–489.
Autonomia — interdyscyplinarność — profesjonalizm. W: Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach. Warszawa 2014 s. 217–241.
Morskie i zamorskie podróże idei antropologii. Slavia Meridionalis2014 s. 132.
On the epistemological function of literature and literary studies. W: From modern theory to a poetics of experience. Polish studies in literary history and theory. Frankfurt am Main 2014 s. 161178.
From circles to the school (and back again). The case of Polish structuralism. [Współautor:] A.F. Kola. W: Theoretical schools and circles in the twentieth-century humanities. Intellectual and cultural legacy. New York 2015 s. 6383.
Przemoc czytanek. O gatunku antologii. W: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura — język — kultura. Warszawa 2015 s. 435–445.
Historia Arcana. Rosyjskie korzenie formalizmu w międzywojennym literaturoznawstwie polskim. W: Nauka w Polsce i w Rosji- miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki). Warszawa 2016 s. 187-198.
Jak być dobrym historykiem (polskiej nauki o literaturze)? W: Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału. Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź 2016, plik w formacie PDF s. 13- 40.
Kazimierz Budzyk (1911–1964). W: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Warszawa 2016 s. 173–183.
Spekulative Geschichtsschreibeung. Die Welt der Slaven, Wiesbaden 2016 z. 1 s. 84–105.
Tematy kulturowe w polskim literaturoznawstwie teoretycznym: przypadek referencji albo Roman Ingarden dla początkujących i zaawansowanych. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2016 z. 4 s. 9-33, przekł. angielski: Cultural themes in Polish theoretical literary studies: a case of reference, or, Roman Ingarden for children and for adults. [Przeł.] K. Szymańska. „Przegląd Filozoficzno-Literacki2017 nr 2 s. 143-159.
Archiwum i „archiwum. Teksty Drugie 2017 nr 4 s. 273-302.
Migratory metaphors – resident terms. W: Discourse studies – ways and crossroads. Insights into cultural, diachronic and genre issues in the discipline. Frankfurt am Main 2017 s. 31-46.
Polskoe modernistskoe literaturovedenie. Kružki i školy. W: Epoka „ostraneniâ”: Russkii formalizm i sovremennoe gumanitarnoe znanie. Moskva 2017 s. 142–152.
Przestrzenie teorii. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2017 nr 11 s. 7-26.
Writing history. Shaping history of (not only Polish) literary studies. [Przeł.] K. Szymańska.Przegląd Filozoficzno-Literacki2017 nr 2 s. 9-22.
Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii. „Ruch Literacki2018 z. 2 s. 125-142.
Kariera chronotopu. Teksty Drugie 2018 nr 1 s. 259-271.
Pro et contra, czyli jak stara jest nowa humanistyka i jak nowa jest stara humanistyka? W: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Katowice 2018 s. 59-77.
Przegapiona okazja. „Teksty Drugie2018 nr 6 s. 217-230.
Prekursorstwo nieanachroniczne. W: Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny. Wrocław 2019 s. 181-189.
At the crossroads of formalism and marxism in modern Polish literary theory. The case of Warsaw and Vilnius student circles. „Thesis Eleven”, [Australia] 2020 [z.] 1 s. 64-77.
O dziele literaturoznawczym Romana Ingardena. W: Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena. Warszawa 2020 s. 157-180.
Rzut oka na nowoczesne polskie literaturoznawstwo teoretyczne; Między światami. Rzeczywistość w literaturze – literatura w rzeczywistości – rzeczywistość literatury. W: Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. Warszawa 2020 s. 9-159; 541-601.
Jak robić rzeczy bez słów? W: Poetyki protestu. T. I. Warszawa 2021 s. 385-403.
Role społeczne uczonych. Roman Jakobson i Polacy. „Teksy Drugie2021 nr 2 s. 260-280.
Bachtin-bachtimologia-bachtinizacja. W: M.M. Bachtin: Pogranicza twórczości słownej. Warszawa 2022 s. 5-36.
Spaces of Theory; Institute of the History of the Arts. [Przeł.] J. Burzyński. W: Central and Eastern European Literary Theory and the West. Berlin; Boston 2022 s. 76-96; 137- 151.
Dwa teatry Romana Jakobsona. W: Estetyczne impresje. Powtórzenia – powroty – perspektywy. Poznań 2023 s. 37-56.
Literatura światowa i jej niewygody. W: Miłość ratująca myślenie. Warszawa 2023 s. 300-308.

Przekłady

1. W. Zubow: Lata przez mękę. Rosja 1917–1925. Przeł. D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2015, 192 s.
2. M. Bachtin: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac., przekład i wstęp: E. Czaplejewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 576 s. Biblioteka Krytyki Współczesnej.
3. S. Awierincew: Na skrzyżowaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). Przeł. i opatrzyła wstępem oraz notami biograficznymi D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 423 s. Biblioteka Krytyki Współczesnej.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w 1988.
4. R.P. Pogodin: Drzwi. [Powieść]. Przeł. D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 248 s. KIKKlub Interesującej Książki.
5. A. Sacharow: Wspomnienia. Przeł. D. Ulicka. Wstępem opatrzył Z. Romaszewski. [T.] 1. Warszawa: PoMOST 1991, 204 s.
6. W. Jerofiejew: Rosyjska piękność. [Powieść]. Przeł. D. Ulicka. Warszawa: Czytelnik 1993, 298 s. Wyd. 2 tamże 2004.
7. W. Propp: Nie tylko bajka. [Szkice]. Wybór i tłum.: D. Ulicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000, 374 s.
8. R. Jakobson: Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza. Zebrał, oprac., przedmowami i przypisami opatrzył B. Jangfeldt. Przeł. D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020, 332 s. Seria Domy ze Słów.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy [2020 ], plik w formacie EPUB, MOBI Kindle.
9. M.M. Bachtin: Pogranicza twórczości słownej. Studia i notatki archiwalne. Przekład, wstęp, noty wprowadzające, przypisy i komentarze: D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2022, 648 s. Seria Domy ze Słów.

Prace redakcyjne

1. Oblicza samotności. Wypisy. Streszczenia. Analizy i interpretacje literackie. 4. klasa liceum. Noty, analizy i interpretacje, wybór wypisów: D. Ulicka. Streszczenie: R. Szaniawski. Wprowadzenie i oprac.: Z. Lewandowska. Warszawa: Polonia Press [1995], 111 s.
2. Poetyka. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła D. Ulicka. T. 1–3. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1997–2000. Materiały Do Ćwiczeń – Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, t. 49, 50, 36.

T. 1. 1999, 462 s. Materiały Do Ćwiczeń – Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki. Seria 1. Teksty. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 rozszerz. 2000 (t. 56), 477 s.; wyd. 3 zmien. 2003 (t. 70), wyd. 4 2005 (t. 70), wyd. 5 2006 (t. 73).

T. 2. 2000, 345 s. Materiały Do Ćwiczeń Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki. Seria 1. Teksty. Wyd. nast. tamże 2001 (t. 62).

T. 3. (Genologia; Interpretacje). 1997, 151 s. Materiały Do Ćwiczeń – Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki. Sera 2. Opracowania. Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Literatura, teoria, metodologia. Pod red. naukową D. Ulickiej. Warszawa: Wydawnictwo Dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego W[ydział] P[olonistyki] 1998, 356 s. Materiały Do Ćwiczeń – Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, t. 42. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 rozszerz. 2001, 508 s., wyd. 3 zmien. i uzup. 2006, 607 s. Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Przekłady

ukraiński

Literatura, teoriâ, metodologiâ = Literatura, teoria, metodologia. [Pod red.] D. Ulic’koï. [Przeł.] S. Âkovenko. Kiïv 2006.
4. Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła: D. Ulicka. Warszawa: W[ydział] P[olonistyki] Uniwersytetu Warszawskiego 1999, 315 s. Materiały Do Ćwiczeń — Uniwewesytet Warszawski Wydział Polonistyki, t. 48.
5. Polskie oblicza feminizmu. Materiały z konferencji „Polskie oblicza feminizmu”, Uniwersytet Warszawski 8 marca 1999 roku. Pod red. W. Chańskiej i D. Ulickiej. Warszawa: Wydział Polonistyki UW 2000, 208 s.
6. Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Pod red. nauk. E. Kasperskiego i D. Ulickiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – Jr 2002, 571 s.
7. Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła D. Ulicka. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2003, 599 s. Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
8. O.M. Freudenberg: Semantyka kultury. Red. naukowa: D. Ulicka. Wstęp: W. Grajewski. Kraków: Universitas 2005, XXXVI, 381 s. Wyd. nast. tamże 2009.
9. Derrida – Adirred. Pod red. D. Ulickiej, Ł. Wróbla. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora; Oficyna Wydawnicza Aspra – JR 2006, 468 s. Seria z Ostem.
10. Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach. Praca zbiorowa. Pod red. D. Ulickiej i M. Adamiaka. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2008, 217 s.
Materiały z konferencji, 19 X 2006, Warszawa.
11. Ja – inny. Wokół Bachtina. Antologia. Red.: D. Ulicka. T. 1–2. Kraków: Universitas 2009, 543 + 597 s.
12. Tekst (w) sieci. 1. Tekst, język, gatunki. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP 2009, 315 s.
13. Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Pod red. A. Krajewskiej, D. Ulickiej, P. Dobrowolskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2010, 552 s. Badania Interdyscyplinarne ,19.
14. G. Tihanow: Pan i niewolnik: Lukacs, Bachtin i idee ich czasów. Przeł. M. Adamiak. Red. naukowa: D. Ulicka.Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, XXXI, 380 s. Visiae Mundi, 4.
15. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod red. D. Ulickiej i W. Boleckiego. Warszawa: Fundacja Akademii Humanistycznej; Wydawnictwo IBL 2012, 521 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej.
16. O.M. Frejdenberg, B. Pasternak: Na całe życie. Listy 1910–1954. Przeł. W. Grajewski. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2014, 456 s.
17. A. Gładilin: Ulica generałów. Przeł. A. Wołodźko-Butkiewicz. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno 2014, 277 s.
18. I. Ratuszynska: Szary – kolor nadziei. Przeł. H. Chłystowski. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2014, 288 s.
19. M. Robinson: Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka od roku 1917 do początku lat 30. Przeł. M. Skarżyński. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2014, 576 s.
20. Eisenstein o Meyerholdzie. Przeł. H. Chłystowski. Wybór, oprac. i przypisy: W. Zabrodin. Red. nauk.: D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2015, 372 s.
21. Lwowskie czwartki Romana W. Ingardena 1934-1937. W kręgu problemów estetyki i filozofii literatury. Wstęp i opracowanie: D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020, 318 s.
22. Wiek teorii. Antologia. T. 1-2. Pod redakcją naukową D. Ulickiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2020, 575 s. + 462 s.
23. Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. Pod redakcją naukową D. Ulickiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2020, 637 s.
24. K. Okopień: Wykłady z ontologii kultury i inne pisma filozoficzne. [Redaktor naukowy: D. Ulicka, M. Rychter]. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2021, 577 s.
25. M.M. Bachtin: Pogranicza twórczości słownej. Studia i notatki archiwalne. Przekład, wstęp, noty wprowadzające, przypisy i komentarze: D. Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2022, 648 s. Seria Domy ze Słów.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2016 , 2024.

Wywiady

Od innej strony. Z prof. Danutą Ulicką, redaktor naukową „Serii Rosyjskiej” rozmawia M. Kąkiel. „Nowe Książki2017 nr 4.
Literaturoznawstwo jest po to, by uczyć myślenia. Rozm. J. Wierzejska. „Nowe Książki2021 nr 3.
Sto let sovremennogo pol'skogo literaturovedeniâ. [Rozm.] R. Mnih. „Mirgorod”, Siedlce, Lozanna 2022 nr 2.

Ogólne

Artykuły

P. BOHUSZEWICZ: Teoria literatury doby „zwrotów. O jubileuszowej ankiecie „Tekstów Drugich”. Przestrzenie Teorii 2012 nr 17.

Ingardenowska filozofia literatury

J. DUNUN: Konteksty ingardenologii. Nowe Książki 1993 nr 4.

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa

Z. MITOSEK: Ingarden ponowoczesny?Teksty Drugie1999 nr 6.
K. BARTOSZYŃSKI. „Pamiętnik Literacki2000 z. 4.
R. NYCZ. „Ruch Literacki2000 z. 1.
M. RÓŻEWICZ. „Kwartalnik Filozoficzny2002 z. 3.

Literaturoznawcze dyskursy możliwe

J. PŁUCIENNIK. „Zagadnienia Rodzajów Literackich2008 z. 1/2.
A.F. KOLA: Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-) Wschodniej. Teksty Drugie 2009 nr 4, przedruk zmieniony: „Slavica Litteraria” 2011 nr 2 [dot. także: Tradycje polskiej nauki o literaturze].
A. SKRENDO: Swego nie znacie, cudze chwalicie. Litteraria Copernicana 2010 nr 1.

Słowa i ludzie

Z. MITOSEK: Bachtin raz jeszcze. Teksty Drugie 2015 nr 5.

Tradycje polskiej nauki o literaturze

A.F. KOLA: Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-) Wschodniej. Teksty Drugie 2009 nr 4, przedruk zmieniony: „Slavica Litteraria” 2011 nr 2 [dot. także: Literaturoznawcze dyskursy możliwe].

Wiek teorii

A. SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA: Rzut oka na trylogię (pod redakcją) Danuty Ulickiej. „Przestrzenie Teorii2020 nr 34 [dot. też: Wiek teorii. Antologia. T. 1-2].
B. KARWOWSKA. „The Polish Review”, Nowy Jork 2023 [nr] 3.