BIO

Urodzony 2 czerwca 1938 w Sosnowcu; syn Teofila Deglera, buchaltera, i Marii Haliny z Balwińskich. W czasie okupacji niemieckiej, po wysiedleniu z Sosnowca, mieszkał z matką we wsi Romanów pod Częstochową (ojciec dostał się do niewoli radzieckiej, później walczył w Armii Polskiej). W lipcu 1945 przeniósł się z matką do Bystrzycy Kłodzkiej, następnie w 1947, po powrocie ojca z Anglii, do Wrocławia. W 1956 ukończył V Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i rozpoczął studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr.). W czasie studiów otrzymywał stypendium im. T. Mikulskiego. Był prezesem Koła Polonistów (1958-60). Debiutował w 1959 recenzją książki Tadeusza Hołuja Koniec naszego świata, opublikowaną pt. Z lat okupacji w tygodniku „Odra” (nr 6). W 1961 ukończył studia i przez trzy miesiące pracował w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1962 rozpoczął pracę w Katedrze Literatury Polskiej UWr. początkowo jako stażysta naukowy (1962), następnie asystent (1963-64) i starszy asystent (1964-70). W tym czasie zaczął ogłaszać artykuły na temat historii dramatu i teatru polskiego, przede wszystkim twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, m.in. w „Acta Universitatis Wratislaviensis” i „Pamiętniku Teatralnym”. W 1966 ożenił się z Ewą Siemińską, polonistką filmologiem. W 1967-73 był sekretarzem Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Od 1969 współredagował z prof. Bogdanem Zakrzewskim rocznik „Prace Literackie”. Od tegoż roku do 1971 należał do komitetu redakcyjnego przygotowującego księgi referatów z Konferencji Teoretycznoliterackich Młodszych Pracowników Naukowych Polonistyki. W 1970 doktoryzował się na podstawie pracy Inscenizacje sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza w dwudziestoleciu międzywojennym (promotor prof. Bogdan Zakrzewski); w 1971 otrzymał za nią nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego II stopnia. W tymże roku został adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej UWr. W 1971-73 był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W 1972-83 pełnił funkcję prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. W 1973-80 był kierownikiem literackim w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze. W 1975 został kierownikiem Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr. W 1976 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie literatury polskiej i teatrologii na podstawie rozprawy Witkacy nieznany i naukowej edycji pism krytycznych i publicystycznych S.I. Witkiewicza pt. Bez kompromisu. Za pracę habilitacyjną otrzymał w 1977 nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. W 1976-83 sprawował obowiązki sekretarza naukowego Problemu Węzłowego Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja, a od 1987 zastępcy kierownika tego programu badawczego. Współpracował z „Rocznikiem Literackim” jako autor działu Teatralia w tomach za lata 1974-77 i 1979. W 1977 został członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W 1978-83 należał do rady redakcyjnej „Polish Art Studies”. Po utworzeniu w czerwcu 1979 wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie został mianowany jej prorektorem i funkcję tę pełnił w wyniku wyborów przez dwie kadencje (1981-84, 1984-87). W 1980-81 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1981-84 i 1990-93 wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN), a w 1984-87 i 1990-93 Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 1983 i 1987 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. W 1987 został stałym współpracownikiem „Pamiętnika Teatralnego” i członkiem komitetu redakcyjnego Encyklopedii kultury polskiej XX wieku. Był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Wiedza o Kulturze (1989-99), redaktorem serii wydawniczej Myśl Teatralna w Polsce w XX wieku, członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej Dramat w Teatrze – Teatr w Dramacie (obie ukazywały się od 1989) i przewodniczącym komitetu redakcyjnego Dzieł zebranych S.I. Witkiewicza (od 1989). W 1989 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1990 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Współredagował serie „Prace Literackie” (do 1990) i „Dramat”, „Teatr” (od 2000) ukazujące się w wydawnictwie „Acta Universitatis Wratislaviensis” oraz biuletyn Fundacji im. S.I. Witkiewcza „The Witkacy News” (1992). W 1994-98 redagował serię „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”. W 1995-2006 był przewodniczącym Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu jako przedstawiciel senatu UWr. Za projekt opracowania bibliografii korespondencji S.I. Witkiewicza otrzymał nagrodę-stypendium Ministra Kultury (2001). Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN (od 2004). Został laureatem nagrody miesięcznika „Odra” za 2005. Został członkiem Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1973, 1980), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia” (1978), Krzyżem Kawalerskim (1985) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996). Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Stanisław Ignacy Witkiewicz. 1885-1939. [Współautorka:] F. Sawicka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 32 s.

2. Witkacy w teatrze międzywojennym. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1973, 230 s.

Zawartość

Wstęp. – Debiut teatralny Witkacego; „Pragmatyści” w Elsynorze; „Kurka Wodna” w reżyserii Trzcińskiego; Toruńskie prapremiery „W małym dworku” oraz „Wariata i zakonnicy”; Jana Pawłowskiego inscenizacje „Wścieklicy”; Teatr Formistyczny; „Strajk” aktorów w Teatrze Małym; Sukces „Wariata i zakonnicy” oraz „Nowego Wyzwolenia”; Klęska „Bzika tropikalnego”; Autorska inscenizacja „W małym dworku”; „Persy Zwierżontkowskaja” w Teatrze Miejskim w Łodzi; Eksperyment Wiercińskiego z „Metafizyką dwugłowego cielęcia”; Przedstawienia na scenach eksperymentalnych; Uwagi końcowe. – Spis inscenizacji.

3. Witkacy na świecie. Jelenia Góra: [Teatr im. C. K. Norwida] 1978, 16 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Problem dramatu historycznego w polskiej krytyce literackiej lat 1830-1848. „Acta Universitatis Wratislaviensis1963 nr 13 s. 27-66.
Próby dramatyczne Józefa Czechowicza. (Szkic). „Acta Universitatis Wratislaviensis1964 nr 30 s. 48-67.
Persy Zwierżontkowskaja S.I Witkiewicza. „Acta Universitatis Wratislaviensis1967 nr 67 s. 163-191.
Pismo teatralne” Stanisława Wyspiańskiego. W: Dramat i teatr. Wrocław 1967 s. 61-82.
Polemika Witkacego z recenzentami „Pożegnania jesieni. „Acta Universitatis Wratislaviensis1967 nr 67 1973 nr 200 s. 139-149.
Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenie (1921-1969). Pamiętnik Teatralny 1969 nr 3 s. 335-362, uzupełnienia i sprostowanie autora: „Pamiętnik Teatralny” 1971 nr 3/4 s. 470-486.
Z dziejów scenicznych Witkacego: 1. „Pragmatyści” w Elsynorze [Warszawa 1921]; 2. Teatr Formistyczny [Zakopane 1925-1927]. Pamiętnik Teatralny 1969 z. 3 s. 281-300.
Les idées et les théories de Witkacy. Théâtre en Pologne”, Warszawa 1970 nr 3 s. 5-16.
Sztuka teatru w systemie estetycznym Stanisława Ignacego Witkiewicza. Litteraria 1971 t. 3 s. 99-129, przekł.: francuski: L'art théâtral dans le systhème esthétique de S.I. Witkiewicz. [Przeł.] A. Van Crugten. „Cahiers S.I. Witkiewicz-Witkacy”, Laussanne 1976 t. 1 s. 9-31.
Witkacego teoria teatru. W: Z teorii teatru. Warszawa 1972 s. 5-30, przekł.: angielski: [Przeł.] A. Bortkowicz. „Dialectics and Humanism”, Warszawa 1985 [nr 2], toż „Russian Literature”, Amsterdam 1987 nr 22; francuski: [Przeł.] H. Krzyżanowski. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 16: 1986; hiszpański: La teoria teatral de Witkacy. Przeł. I.G. May. Madrid1992; słowacki: Witkacyho teória divadla. [Przeł.] W. Marčok. „Slovenské Divadlo” 1995 nr 2 s. 101-113; szwedzki: [Przeł.] L. Ilke. W: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Stockholmssymposiet. Uppsala 2000.
Witkacego podróż do tropików. Literatura Ludowa 1974 nr 3 s. 19-28 [w 1914].
Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza na świecie. (Próba bibliografii). Przegląd Humanistyczny 1977 nr 10 s. 135-164.
S.I. Witkiewicz et l'Avant-Garde Polonais. (Thèses générales). W: Le drame d'Avant-Garde et le théâtre. Acta Universitatis Wratislaviensis 1979 nr 462 s. 85-102.
S.I. Witkiewicz in der Welt. Bibliographie. W: Hommage a Stanisław Ignacy Witkiewicz. Düsseldorf 1980.
La dramaturgie de Witkacy et les malentendus qui en découlent. [Red. i przekł.] A. van Crugten. Cahiers Witkiewicz”, Lausanne 1982 nr 4 s. 161-172.
Traductions des pièces de S.I. Witkiewicz publiées dans le monde. Théâtre en Pologne”, Warszawa 1984 nr 10/12 s. 66-70.
El arte teatral dentro del sistema estetico de Stanisław Ignacy Witkiewicz. [Przeł.] M. Sten. „Cuadernos de Filosofia y Letras”, Mexico 1985 nr 5 s. 13-25.
Stanisław Ignacy Witkiewicz. (1885–1939). Kronika życia i twórczości. Oprac.: A. Micińska, J. Degler; Przyczynki do dziejów scenicznych Witkacego; Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenach polskich 1971-1983; Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenach świata 1971-1983; Witkacy na świecie. Przegląd publikacji 1971-1983. „Pamiętnik Teatralny1985 z. 1/4 s. 12-140; 231-244; 291-323; 355-424; 482-521.
Obecność Witkacego. (Próba bilansu). Dialog 1986 nr 8 s. 81-90.
Stanisław Ignacy Witkiewicz. [Przeł.] Z. Lesińska; La théorie théâtrale de Witkacy. [Przeł.] H. Krzyżanowski; Bibliography. [Przeł.] Z. Lesińska. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 16: 1986 s. 7-11; 45-67; 161-197.
Witkacy's Theory of Theatre. Russian Literature”, Amsterdam 1987 t. XXII s. 139-156.
Kłębowisko zwane Witkacym. Dialog 1990 nr 4 s. 113-121.
Pokłosie zeszytu Witkacowskiego [„Pamiętnik Teatralny” 1985 z. 1/4]. „Pamiętnik Teatralny1990 z. 1/2 s. 171-221.
Witkacy na świecie. W: A. Micińska: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Życie i twórczość. Warszawa 1990 s. 296-331 (toż w wersji angielskiej i francuskiej).
Jak powstało „Nienasycenie” Witkacego. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 169-185.
Zbigniew Raszewski i polska nauka o teatrze. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1993 nr 48 seria A dod. 1 s. 101-110.
Pomiędzy literaturą a teatrem. (O kłopotach z dramatem). W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 654-669.
W laboratorium czystej formy, czyli o niedostrzeżonych źródłach „W małym dworku. W: Witkacy – życie i twórczość. Wrocław 1996 s. 119-137.
Wrocławskie badania literatury i teatru w latach 1945-1995. Współautorzy: M. Cieński, M. Klimowicz. W: 50 lat nauki we Wrocławiu. Wrocław 1997 s. 21-52.
Ostatni podryg” cenzury w PRL-u. O niedoszłej premierze „Nienasycenia” Witkacego [w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu w 1989]. W: Pośród spraw publicznych i teatralnych. Warszawa 1998 s. 241-257.
Konstanty Puzyna i „Kłębowisko zwane Witkacym. W: K. Puzyna: Witkacy. Warszawa 1999 s. 5-19.
Tak to się zaczęło... O pierwszych przedstawieniach Krystiana Lupy w Jeleniej Górze. „Notatnik Teatralny 1999 nr 18/19 s. 75-85.
Witkacego perypetie z cenzurą. W: Muzy i Hestia. Wrocław 1999 s. 237-256.
Dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W: Promocja Jana Nowaka-Jeziorańskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2000 s. 15-30.
Witkacy na świecie 1963-2000. Konteksty 2000 nr 1/4 s. 427-439, toż w języku angielskim.
Witkacy's teaterteori. [Przeł.] L. Ilke. W: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Stockholmssymposiet. Uppsala 2000 s. 23-38.
Bibliografia Stanisława Ignacego Witkiewicza. W: J. Błoński: Monografia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Cz. 2. Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk. Kraków 2001 [wybrana bibliografia podmiotowa i przedmiotowa po 1957], przedruk w: J. Błoński: Witkacy na zawsze. Kraków 2003 s. 499-533.
Dylematy i kłopoty historyka teatru międzywojennego. W: Teatrologia polska u schyłku XX wieku. Kraków 2001 s. 159-171.
Kalendarium teatrów wrocławskich 1945-2000. W: Wrocław. Moje miasto. Wrocław 2001 s. 65-75.
Listopisanie Witkacego. W: Witkacy w Polsce i na świecie. Szczecin 2001 s. 367-386.
Stanisław Ignacy Witkiewicz: W małym dworku. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 2. Gdańsk 2001 s. 5-17.
Witkacy reżyserem. (O kulisach lwowskiej premiery „W małym dworku”). W: Od romantyzmu do współczesności. Wrocław 2001 s. 260-274.
Zawsze o Nim, czyli psychomachia Witkacowska. W: Jan Błoński... i literatura XX wieku. Kraków 2002 s. 35-46.
Witkacy się żeni. W: Pejzaże kultury. Wrocław 2005 s. 392-417.

Adaptacje

Glątwa. Adaptacja sceniczna wg tekstów i listów S. Witkiewicza i S.I. Witkiewicza. Oprac.: A. Dziedziul i J. Degler. Prapremiera: Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek 1973.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Wydawnictwa teatralne w Polsce Ludowej. Katalog wystawy [Wrocław 25 I – 25 II 1971]. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. Wstęp i oprac.: J. Degler. Wrocław 1971, 35 s.
2. Teatr im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. Sezon 1973/74. Red.: J. Degler, B. Serwatkiewicz. Jelenia Góra: Teatr im. C.K. Norwida 1974, 76 s.
3. S.I. Witkiewicz: Wybór pism filozoficznych. Wybrał i oprac.: J. Degler i B. Michalski. Wstęp: B. Michalski. Würzburg: Jal-Reprint 1974, 227 s.
4. Wprowadzenie do nauki o teatrze. Materiały. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1974-1978.

Nagrody

Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III stopnia w 1977.

T. 1. Dramat – teatr. Wybór i oprac.: J. Degler. 1974, 323 s. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1976, 385 s.

T. 2. O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac.: J. Degler. 1976 [właśc. 1977], 591 s.

T. 3 Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz – krytyk – badacz. Wybór i oprac.: J. Degler. 1978, 628 s.

5. Skamander. 1918-1922. Wybór poezji. [Wybór tekstów: J. Degler]. Wrocław: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 1976, [43] k. Wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1985, 75 s. „Teksty do Ćwiczeń”. Seria Az. 12.
6. S.I. Witkiewicz: Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał i oprac. J. Degler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 727 s.
7. S.I. Witkiewicz: Czysta Forma w teatrze. Wybór, wstęp i noty: J. Degler. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1977, 430 s. Wyd. 2 tamże 1986.
8. Jelenia Góra: Miasto – Kultura – Teatr. [Oprac. red.: J. Deglera i H. Szoka]. Jelenia Góra: Nakład Urzędu Miejskiego i Teatru im. C.K. Norwida 1979, [50] s.
9. Spotkanie z Witkacym: Materiały z sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. (Jelenia Góra, 2-5 marca 1978). [Oprac. i red.: J. Degler]. Jelenia Góra: Teatr im. C.K. Norwida 1979, 147 s.
10. Teatr w Jeleniej Górze. Materiały do historii sceny jeleniogórskiej w latach 1945-1985. Oprac.: J. Degler. Jelenia Góra: Teatr im. C.K. Norwida 1985, 416 s.
11. Problemy teorii dramatu i teatru. Wybór i oprac.: J. Degler. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1988, 490 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione T. 1-2. Tamże 2003, 428 + 524 s. „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2541, „Dramat”, „Teatr”, t. 8.
T. 1. Dramat, t. 2. Teatr.
12. J. Grotowski: Teksty z lat 1965-1969. Wybór [i red.:] J. Degler i Z. Osiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1989, 222 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione i uzupełnione 1990, wyd. 3 1999.

Przekłady

estoński

Tekstid aastatest 1965-1969. [Przeł.] H. Lindepuu. Tallinn 2002.

fiński

Hän ei ollut kokonainen. Teksteja vuosilta 1965-1969. [Przeł.:] M. Puukko, P. Oy. Helsinki 1993.

rosyjski

Ot bednogo teatra k iskusstvu-provadniku. [Przeł.] N. Baštyndžgian. Moskva 2003.

słowacki

Divadlo a rituál. Texty 1965-1969. [Przeł.] B. Ertlová. Bratislava 1999.

ukraiński

Teatr, Ritual. Performer. [Przeł.] M. Škaraban. L'vìv 1999.

węgierski

Szinház és rituálé. Szövegek 1965-1969. [Przeł.] A. Pályi. Budapest 1999.
13. Kultura, literatura, teatr. Bibliografia prac Mieczysława Klimowicza. [Oprac. red.: J. Degler]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1989, 63 s.
14. Dramat i teatr romantyczny. Studia – rozprawy – artykuły. Pod red.: J. Błońskiego, J. Deglera, J. Popiela, D. Ratajczak. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992, 339 s.
15. S.I. Witkiewicz: Dzieła zebrane. Wyd. krytyczne ze wstępem J. Błońskiego. Komitet red.: J. Degler (przewodniczący) [i in.]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992-2005.

Udział edytorski J. Deglera w poszczególnych tomach:.

T. 3. Nienasycenie. Oprac.: J. Degler i L. Sokół. Nota edytorska J. Degler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992, 641 s.

[T. 5]. Dramaty I. Oprac.: J. Degler. Juwenilia oprac. A. Micińska. 1996, 671 s.

[T. 6]. Dramaty II. Oprac.: J. Degler. 1998, 689 s.

[T. 7]. Dramaty III. Oprac.: J. Degler. 2004, 856 s.

[T. 8]. Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia; Szkice estetyczne. Oprac.: J. Degler, L. Sokół. 2002, 414 s.

[T. 9]. Teatr i inne pisma o teatrze. Oprac.: J. Degler. 1995, 680 s.

[T. 10]. „O Czystej Formie” i inne pisma o sztuce. Oprac.: J. Degler. 2003, 284 s.

Zawartość

Zawiera także: J. Degler: Spis wystawień z udziałem Stanisława Ignacego Witkiewicza (1901-1938).

[T. 19]. Listy do żony (1923-1927). Przygotowanie do druku: A. Micińska. Oprac. i przypisami opatrzył J. Degler. 2005, 500 s.

16. Sto przedstawień w opisach polskich autorów. Oprac.: Z. Raszewski. Red.: J. Degler. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1993, 322 s.
17. J. Kott: Nowy Jonasz i inne szkice. Oprac. red.: J. Degler przy współpracy J. Timoszewicza i M. Zagańczyka. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1994, 236 s.
18. Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55 rocznicy śmierci. Muzeum Pomorza Środkowego. Słupsk 16-18 września 1994. Pod red. J. Deglera. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1996, 334 s.
19. Z. Raszewski: Weryfikacja czarodzieja i inne szkice o teatrze. [Red. naukowa: J. Timoszewicz. Red.: J. Degler]. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1998, 221 s. Dramat w Teatrze. Teatr w Dramacie, t. 17.
20. Teatr lalek a sztuka końca XX wieku. Materiały sesji naukowej. Oprac. red.: J. Degler, K. Sokulska. Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe 1998, 54 s.
21. Wydział Lalkarski we Wrocławiu (1972-1997). Pod red. J. Deglera i W. Hejny. Wrocław 1998, 130 s.
22. K. Puzyna: Witkacy. Oprac. i red.: J. Degler. Warszawa: Errata 1999, 249 s.
23. T. Terlecki: Spotkania ze swoimi. Red. naukowa J. Deglera. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 393 s.
24. Mieczysław Klimowicz – doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Red.: J. Degler. Wrocław: Funna 2000, 31 s.
25. Promocja Jana Nowaka-Jeziorańskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Red.: J. Degler. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2000, 52 s.
26. A. Micińska: Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac.: J. Degler. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, 430 s.
27. T. Burzyński: Mój Grotowski. Wybór i oprac.: J. Degler, G. Ziółkowski. Posłowie: J. Degler. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium 2006, 405 s.
28. Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Red.: J. Degler, G. Ziółkowski. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium 2006, 626 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 2005.

Ogólne

Artykuły

A. Kuzik: Bibliografia prac Janusza Deglera z lat 1959-2003. W: Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin. Wrocław 2004.

Witkacy w teatrze międzywojennym

L. Sokół. „Teatr1973 nr 22.
K. Wolicki: Pochwała historyka. Odra 1973 nr 11.
M. Jodłowski: Osiemnaście premier Witkacego. Opole 1974 nr 1.

Wprowadzenie do nauki o teatrze

K. Pysiak: Od Schillera do Kowzana. Nowy Wyraz 1977 nr 2 [dot. T. 1, 2].
J. Timoszewicz. „Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979 [dot. t. 1, 2].
T. Kowzan. „Revue d'Histoire du Théâtre”, Paryż 1982, nr 3 [dot. T. 1, 2].

Problemy teorii dramatu i teatru

A. Hausbrandt: Nowy „Degler. Zdanie 1988 nr 11.
Z. Greń: Remanent. Życie Literackie 1990 nr 1.

Cz. Miłosz: Dzieła zebrane

L. Bugajski: Piszę, jak jest. Twórczość 2006 nr 1 [dot. t. 19: Listy do żony].
M. Klecel: Dramat bez sensacji. Tygiel Kultury 2006 nr 1 [dot. t. 19: Listy do żony].
K. Masłoń: Listy Witkacego do wampa bez temperamentu. Rzeczpospolita 2006 nr 282 [dot. t. 19: Listy do żony].
L. Sokół: Najdroższa Nineczko! Witkacy jako mąż i kochanek. Dialog 2006 nr 1 [dot. t. 19: Listy do żony].
K. Sokulska: Drugiego nie znajdziesz takiego – to nie ma co. Notatnik Teatralny 2006 nr 39/40 [dot. t. 19: Listy do żony].
M. Szlachetka: Listy na wielką skalę. Akcent 2006 nr 4 [dot. t. 19: Listy do żony].