BIO

Urodzony 15 sierpnia 1930 w Jędrzejowicach pod Opatowem; syn Stanisława Dąbrowskiego, urzędnika, i Marii z Topolskich, nauczycielki. W czasie okupacji niemieckiej uczył się w szkole powszechnej w Szewnie, a od 1942 w Städtische Handelsschule (Miejskiej Szkole Handlowej) w Ostrowcu Świętokrzyskim; równocześnie uczęszczał na tajne komplety Gimnazjum im. S. Staszica. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (1945-48), a potem do Związku Młodzieży Polskiej (1948-55). Od 1950 studiował na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (przemianowanej na Wyższą Szkołę Ekonomiczną) w Sopocie. Debiutował w 1954 wierszem pt. Radzieckiej pieśni, opublikowanym w dodatku „Dziennika Bałtyckiego”, „Rejsy” (nr 15). Po ukończeniu studiów w 1955 pracował przez trzy lata w Zarządzie Portu Gdańskiego na stanowisku kierownika sekcji statystyki w dziale planowania. Od 1956 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW) początkowo jako ekstern, a potem w trybie stacjonarnym. W tym czasie ogłaszał wiersze i recenzje m.in. w „Dziewiątej Fali” (1956-57), „Dzienniku Bałtyckim” (1957-60), „Pomorzu” (1957-66), „Głosie Wybrzeża” (1959-64), „Literach” (1963-66). Od 1959 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983); okresowo wchodził do zarządu Oddziału Gdańskiego Związku. Był laureatem konkursów literackich, m.in w 1959 uzyskał II nagrodę w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku za cykl wierszy Mity powrotne, a w 1962 nagrodę Czerwonej Róży za wiersze Paskinada, Czasowi umarłych, Wybiegli. Po uzyskaniu w 1962 magisterium na UW, rozpoczął w 1963 pracę w Katedrze Historii Literatury Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku na stanowisku starszego asystenta. Rozprawy i studia z dziedziny teorii literatury zaczął ogłaszać w 1965, publikując rozprawy O panegiryku w „Przeglądzie Humanistycznym” (nr 3) oraz O pewnej właściwości porównania i metafory w „Pamiętniku Literackim” (z. 3). W następnych latach drukował nadal studia i artykuły w tych czasopismach, a także w „Gdańskich Zeszytach Humanistycznych”, „Tekstach”, „Ruchu Literackim”, „Zeszytach Naukowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”; nadto ogłaszał prace z dziedziny filozofii, m.in. w „Roczniku Filozoficznym”, „Studiach Filozoficznych” i „Ruchu Filozoficznym.” W 1969 doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki (promotor prof. Henryk Markiewicz) i objął stanowisko adiunkta na WSP w Gdańsku. W 1970-81 pracował w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W 1971 został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 1972 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. W 1981 habilitował się w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Między wiedzą „pustą” a wiedzą „dowolną. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 11 sierpnia 2007 w Gdańsku.

Twórczość

1. Jedyna miłość. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1956, 89 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Idę z myślą; Nie podzielone z nikim.

2. Szyderstwa i trwogi. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1959, 82 s.

3. Dno widnokręgu. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 131 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Szewna; Jedyna miłość; Praesens historicum; Pod niebem; Sobowtóry.

4. Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki. Powst. 1969. Wyd. Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 317 s. Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Cz. 1 pracy doktorskiej obronionej w 1969; cz. 2 zob. poz. .

Zawartość

Cz. 1. Z problematyki ewoluującej teorii; Cz. 2. Z problematyki tomu III „Wstępu do nauki o literaturze” S. Skwarczyńskiej.

5. W ciemnościach dnia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 106 s. Wyd. 2 Gdynia [b. w.] 1992.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Dno widnokręgu; Studnia; Pod niebem; Z rzeźb i obrazów; Rekonstrukcje jawy.

6. Dawniej i teraz. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972, 130 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Bezczas; Anamorfozy; Przyświecie; Pod niebem.

7. Sny wielokrotne. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1976, 130 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Pod niebem; Z rysunków i obrazów; Z ptakiem i gwiazdą; Rekonstrukcje jawy; Dawniej i teraz.

8. Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 318 s.

Cz. 2 pracy doktorskiej; cz. 1 zob. poz. .

Zawartość

Cz. I. Literatura jako obszar tworów językowych: Preliminaria; Zakres znaczeniowy terminu „literatura” a faktyczny materiał badań literackich; Słowo jako tworzywo literatury; Aspekt literacki tekstu. – Cz. II. Literatura jako obszar tworów także – językowych: Zakwestionowanie tezy o wyłączności tworzywa językowego w dziele literackim; W sprawie przedmiotu wiedzy o literaturze. – Cz. III. Uzupełnienie: Z zagadnień słowa na scenie.

9. Obrazy. [Wiersze i proza poetycka]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1978, 153 s.

Zawartość

Zawiera utwory w cyklach: To samo; Przenikania; Wnętrza i martwe natury; Portrety i postacie; Egzystencje; Biogram; Trójdziałanie i cel.

10. Między wiedzą „pustą” a wiedzą „dowolną. Analizy i krytyki wybranych wypowiedzi teoretycznoliterackich. Gdańsk 1979, 351 s. Uniwersytet Gdański.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Określenie charakteru podjętej pracy; Emile Hennequin o estopsychologii; Gustave Lanson o metodzie historii literatury; Hans Sachs o znaczeniu psychoanalizy dla nauk humanistycznych; Fernand Baldensperger o syntetyzmie narodowym; Gundolfowska uwertura teoretyczna dla „Goethego”; Albert Tibaudet o twórczości w krytyce; Juliusz Kleiner o treści i formie w literaturze; Karl Vossler o stosunku historii języka do historii literatury; Rudolf Unger o historii literatury jako historii problemów; „Tezy” Praskiego Koła; Leo Spitzer o językowej interpretacji dzieła sztuki słowa; Jan Mukařovský o socjologii języka poetyckiego; Artur Oncken Lovejoy o historiografii idei; Julius Petersen o wiedzy o literaturze jako metodologii; Zygmunt Łempicki o pozytywizmie, idealizmie i neopozytywizmie w historii literatury; Mark Schorer o technice jako odkrywczości; Emil Steiger o sztuce interpretacji; Erich Auerbach o filologii literatury światowej; Thomas Stearns Eliot o granicach krytyki literackiej; Roland Barthes o micie dzisiaj; Max Black o interakcyjnej teorii metafory; Gaston Bachelard o „obrazie poetyckim”; Jean Pierre Richard o logice i wrażliwości; Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Lotmana.

11. Album niemieckie. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 183 s.

12. W imię racji przeciwnych. (Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP dnia 20.09.1980 r.). [B.m.w.*] 1980, 34 s.

13. Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP w dniu 5.09.1980 r. [B.m.w.*] 1980, 12 s.

14. Kontrteksty teoretycznoliterackie. [Studia]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1983, 288 s. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej.

Zawartość

Wstęp. – Studia z poz. : Gustave Lanson o metodzie historii literatury; Karl Vossler o stosunku historii języka do historii literatury (1923); Tezy Praskiego Koła (1929); Leo Spitzer o językowej interpretacji dzieła sztuki literackiej (1931); Jan Mukařovský o socjologii języka poetyckiego (1935); Artur Oncken Lovejoy o historiografii idei (1938); Erich Auerbach o filologii literatury światowej (1952); Roland Barthes o micie dzisiaj (1957); Max Black o interakcyjnej teorii metafory(1954); Gaston Bachelard o „obrazie poetyckim” (1957); Dwójtekst semiologiczny Jurija Lotmana, – nadto: Dwa Diltheyowskie opisy konstytucji duchowej poety (1864, 1905); Oskar Walzel o wzajemnym oświetlaniu się sztuk (1917); Charles Bally o mechanizmie ekspresywności językowej (1925); Jurij Tynianow o ewolucji literackiej (1927); Borys Ejchenbaum o problemach życia literackiego swojego czasu (1927).

15. Wiersz, rozbiór, rozumienie. Studia, szkice, recenzje. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 255 s.

Zawartość

Zawiera teksty drukowane w czasopismach i książkach zbiorowych w 1958-1981: Wstęp. – Rozbiory: Kontakt pionowy. (J. Kurek: Kontakt); Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji. (J. Harasymowicz: Patron niedźwiedzi); Pierwotność, Biblia i pieśń. (T. Nowak: Psalm wilczy); Ziemskim Bogom. (B. Antochewicz: Drobne przypomnienie); Pełnie nadrealne. (J. Ficowski: Puste miejsce po S. Dąbrowski); Młodość i las. (M. Machnicki: Młody las); Paradoks krytyki. (J. Kurek: Paradoks); Śmierć, ojciec i syn. (B. Drozdowski: Umiera mi ojciec); Trzy pokolenia. (T. Chróścielewski: Fenomenologia); I tak przeszli wojując z sobą S. Dąbrowski. (K. Iłłakowiczówna: Profesor i cień); Rozmowy poetów z pannami. (S. Grochowiak: Rozmowa o poezji); Nadzieje rozpaczy. (M. Jasnorzewska-Pawlikowska: Miłość); Hermeneutyka przeciw hermetyzmowi. (J. Niemojowski: Afrodyte); Pochwała duchowej autonomii. (M. Czychowski: Cztery strofy). – Aneks: Usta wezbrane ptakami. (M. Pankowski: Sto mil przed brzegiem); Idylluwialny świat. (J. Ficowski: Moje strony świata); Przed ostatnim ciosem tchu. (S. Piętak: Zaklinania); Na źdźbła końcu świat. (J. Trznadel: Wyjśćie); Uwagi do argumentu, żart analityczny. (J. L. Borges: Argumentum ornithologicum).

16. Na pustej drodze. (Wiersze oliwskie). Powst. ok. 1985. Wyd. Gdańsk: [Nakład autora] 1991, 61 s.

Tu także: A. Biskupski: Recenzja wewnętrzna [dla Wydawnictwa Łódzkiego, które w 1985 zamierzało wydać tomik].

17. Konstanty Troczyński – człowiek i doktryna. Zbiór rozpraw. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 242 s. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej.

Zawartość

Wstęp. – Człowiek. I. Konstanty Troczyński: człowiek – postawa – los. – Z zagadnień doktryny: II. Problem teorii czynności artystycznej. Rekonesans; III. „Autonomia” i logika fabuły. Problemy, analogie, perswazje; IV. „Anatomia” fabuły; V. „Tektonika” gatunków fabularnych.

18. Pętlą przez las. (Wiersze oliwskie). Gdynia: [b. w.] 1992, 112 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Pętlą przez las; Wiosna; Lato; Jesień; Zima.

19. Tam, gdzie niebo dotyka ziemi, czyli o Golgocie Jana Styki. Chicago: Panorama [1992?], 18 s.

20. Z rozproszenia. [Wiersze]. Gdynia: Gdańska Oficyna Wydawnicza 1992, 74 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Z rozproszenia. (Słowo od autora); W ciemnościach dnia; Jedyna miłość; Dawniej i teraz.

21. Vox Humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. Studia i szkice. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 241 s.

Zawartość

Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywiki religijnej w poezji T. Nowaka; Krąg biblijny Tadeusza Nowaka. Fakt, sytuacja, opinie; Biblia i pieśń w „Psalmie wilczym” Tadeusza Nowaka. Komentarze i analizy; Dwa „obrazy” wspólnoty bosko-ludzko-zwierzęcej: poetycki (w liryce Tadeusza Nowaka) i biblijny. Próba zestawienia; Pasyjne sny wielokrotne. Uwagi do dwóch „psalmów” Tadeusza Nowaka.

22. Męczeństwo Księdza Jerzego Popiełuszki. Gdynia-Rumia: Adver 1995, 16 s.

Tekst prozą i wierszem.

23. Przeszczep serca i słowa. [Wiersze]. Bydgoszcz: Świadectwo 1995, 52 s.

24. Wiersz z drogą współbieżny. (Wiersze oliwskie). Gdynia-Rumia: Nakład autora 1995, 140 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Na marginesie „Głównych problemów wiedzy o literaturze” Henryka Markiewicza. Pamiętnik Literacki 1966 z. 4 s. 509-544; polemika: H. Markiewicz: Epilegomena do „Głównych problemów wiedzy o literaturze”. Tamże 1966 z. 4 s. 545-549, S. Dąbrowski: Meta-epilegomena czyli H. Markiewiczowi odpowiedź. [Cz. 1]. Tamże 1968 z. 1 s. 149-161, (Cz. 2). „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie” 1969 nr 2 s. 203-226.
Obrazy, zdania, słowa. (Na marginesie problemu ech cudzych w twórczości Mickiewicza). Pamiętnik Literacki 1968 z. 3 s. 111-171.
Z problematyki panegiryku. Przegląd Humanistyczny 1968 nr 3 s. 43-55.
Ignacego Krasickiego „Do króla – polski przykład asteizmu. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie 1969 nr 2 s. 97-118, przekł. francuski: „Au Roi” – un exemple d'astéisme polonais. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1967 t. 9 z. 2 s. 46-66.
W sprawie „ulotnego powiedzenia” Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1970 z. 1 s.115-138.
Pamiętnik S. Pigonia. (Wstępna charakterystyka). W: Stanisław Pigoń, człowiek i dzieło. Kraków 1972 s. 77-114.
W sprawie „Nauki o literaturze” Juliana Krzyżanowskiego. (Próba fragmentarycznej dyskusji). Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego 1972 z. 1 s. 123-172.
W sprawie przedmiotu wiedzy o literaturze. W: O współczesnej kulturze literackiej. T. 1. Wrocław 1973 s. 129-154.
Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego. Pamiętnik Literacki 1975 z. 3 s. 97-146.
Z pogranicza teorii poznania i teorii języka. Cz. 2. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językowe 1975 nr 3 s. 17-33.
Filologia i filologizm. Ruch Literacki 1978 nr 2 s. 85-100 [komentarz do rozdziału „Filologia” z książki S. Skwarczyńskiej: Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich. Łódź 1948].
Poeta, poezja, krytyk, problem metod: na przykładzie polemicznej analizy „Notatek o poezji i krytyce” Jerzego Kwiatkowskiego. Pamiętnik Literacki 1978 z. 4 s. 415-439.
W sprawie ujęcia zagadnień prasoznawczych w „Edytorstwie” Jana Trzynadlowskiego. (Polemika). Teksty 1978 nr 5 s. 119-135; polemika: J. Trzynadlowski. Tamże nr 5 s. 135-140.
Wobec „Koncertów brandenburskich” Stanisława Swena Czachorowskiego. (Rozważania wprowadzające). Ruch Literacki 1979 nr 6 s. 457-474.
Biblijny temat snu Jakubowego w „Koncertach brandenburskich” Stanisława Swena Czachorowskiego. (Rozwinięcie „literackiego” tła poematu). Poezja 1980 nr 7 s. 77-87.
Muzyka w literaturze. (Przegląd zagadnień). Poezja 1980 nr 3 s. 19-32.
Sny wielokrotne. (Uwagi do dwóch „psalmów” Tadeusza Nowaka). Poezja 1981 nr 4 s. 67-77.
Styl poetycki a szanse dla czytelniczej wyobraźni. (Na przykładzie trzech wierszy Anatola Sterna). Ruch Literacki 1981 nr 6 s. 447-460.
William W. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951). Teksty 1981 nr 1 s. 144-159.
Edytorstwo – tekstologia – nauka o literaturze. W: Z problemów edytorstwa i zagadnień wydawniczych. Cz. 2. Kraków 1982 s. 92-115.
Od stylistyki do metaforyki. (Między referatami a Ingardenem). W: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Wrocław 1982 s. 65-78.
Przyboś, Różewicz i... Cz. 1, 2. Poezja 1982 nr 5/6 s. 74-88, „Ruch Literacki” 1983 z. 1 s. 61-76.
W sprawie teologii słowa Bożego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1984 nr 3 s. 21-35.
W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze. Uwagi hermeneutyczne – porównania – analizy. Pamiętnik Literacki 1985 z. 2 s. 49-82.
Artykuł Jurija Łotmana o znaczeniach we wtórnych systemach modelujących. (Próba uważnej lektury); Aleksander Piatigorski i Jurij Łotman o tekście i funkcji (sprawdzająca próba rozumienia). Studia Semiotyczne 1986 t. 14/15 s. 287-307; 309-326.
Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego. Próba uważnej lektury. Pamiętnik Literacki 1986 z. 2 s. 161-178.
W sprawie terminu „przedmiot semiotyczny” jako terminu wiedzy o kulturze literackiej. Ruch Literacki 1986 z. 5 s. 361-374 [dot. koncepcji S. Żółkiewskiego].
Aleksandra N. Wiesiołowskiego „Wprowadzenie do poetyki historycznej. (Próba analizy i przemyślenia). Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska 1987 nr 16 s. 15-37.
Dyktatura scjentyzmu w humanistyce. Przegląd Humanistyczny 1987 nr 5 s. 133-146.
Funkcje „przedmiotu semiotycznego” w ujęciu Stefana Żółkiewskiego. Przegląd Humanistyczny 1987 nr 3 s. 149-166.
Sprawa „przedmiotu semiotycznego” w wiedzy o kulturze literackiej. Kultura i Społeczeństwo 1987 nr 1 s. 143-168.
W sprawie teoretycznej dezautonomizacji literatury. W kręgu wypowiedzi komunikacjonistów. Pamiętnik Literacki 1987 z. 2 s. 155-183.
W sprawie komunikacjonistycznej dezautonomizacji wiedzy o literaturze. Zestawienia – analogie – wnioski. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 143-164.
Funkcje (rzeczowe i semiotyczne) „przedmiotu semiotycznego” w ujęciu Stefana Żółkiewskiego. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1989 nr 31 s. 56-76.
Medytacja. (Studium genologiczne). Cz. I-II. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 61-81, nr 5 s. 89-107.
Sprawa Irzykowskiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 161-182.
Teologia literatury a wiedza o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 153-165.
Do pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera, dwa komentarze. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie1990 z. 72 s. 7-20.
Przegląd wybranych opracowań. Aneks. W: Religia a literatura 1977. Lublin 1990 s. 213-280.
Wspomnieniowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. [Cz. 1]-2. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 107-117, z. 3 s. 120-134.
Artysta i sumienie. (Szkic opisowo-indagacyjny). Tytuł 1991 nr 3 s. 76-89; przekł. czeski: [Przeł.] E. Sojka. „Svǎtova Literatura”, Praga 1992 nr 1 s. 95-101.
Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie teoretycznoliterackiej. Logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 105-130.
Logos i etos teoretyka literatury na przykładzie Konstantego Troczyńskiego. W: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Lublin 1992 s. 491-533.
Paul Böckmann o zadaniach humanistycznego badania literatury (1930 r.). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 41-51.
Z zagadnień metodologicznych semiotyki kultury. (Na przykładzie Stefana Żółkiewskiego analizy wiedzy o kulturze literackiej). Studia Semiotyczne 1993 s. 19-42.
Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 116-129.
Muzyka w literaturze. (Próba przeglądu zagadnień). W: Muzyka w literaturze. Kraków 2002 s. 145-169.

Prace redakcyjne

1. K. Troczyński: Pisma wybrane. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998.

T. 1. Studia i szkice z nauki o literaturze. Oprac. [i wstęp]: S. Dąbrowski, 461 s.

T. 2. Prace krytycznoliterackie. Oprac., posłowie edytora i zestawienie bibliograficzne: S. Dąbrowski. Przypisy: H. Markiewicz, 367 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1992.

Autor o sobie

S. Dąbrowski: Samookreślenie. Punkt 1980 nr 10 s. 117-124.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).

Ogólne

Artykuły

E. Nawrocka: Wspieramy się o rzeczy martwe, by sprawdzić siebie. (O poezji Stanisława Dąbrowskiego). W: Literatura Gdańska i Ziemi Gdańskiej po roku 1945. T. 2. Gdańsk 1986.
M. Czermińska: Rozwój gdańskiego środowiska poetyckiego. Gdański Rocznik Kulturalny 1969 t. 4 [m.in. o S. Dąbrowskim].
K. Nowosielski: Z rozproszenia. W tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.

Jedyna miłość

Z. Szymański: O „Jedynej miłości. Kontrasty 1956 nr 9.

Dno widnokręgu

K. Nowicki: Nostalgie i melancholie. Litery 1969 nr 4.
A. Pogonowska: Poeta nieznany. Poezja 1969 nr 11, przedruk w tejże: Tylko wierszem. Łódź 1984.

Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej

M. Marcjan. „Pamiętnik Literacki1976 z. 1.

Literatura i literackość

K. Rutkowski: O literaturze i literackości. Przegląd Humanistyczny 1979 nr 1, polemika: S. Dąbrowski. Tamże nr 11/12.
J. Feusette: Sztuka czy przedmiot. „Opole1980 nr 7.
A. Jeziorowski. [Przeł. na angielski] E. Stachniak. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1980 nr 2.

Kontrteksty teoretycznoliterackie

J.Z. Lichański: O historii i teorii literatury. Nowe Książki 1984 nr 12 [m.in. dot.: Kontrteksty teoretycznoliterackie].
T. Cieślikowska. „Pamiętnik Literacki1985 z. 4.
S. Gawliński. „Ruch Literacki1985 nr 5/6.
M. Semczuk. „Przegląd Humanistyczny1986 nr 7/8.

Konstanty Troczyński – człowiek i doktryna

J. Madejski. „Pamiętnik Literacki1989 z. 4.

Z rozproszenia

K. Nowosielski. „Tytuł1993 nr 2.