BIO

Urodzony 8 października 1907 w Krzeszowicach pod Chrzanowem w rodzinie inteligenckiej; syn Władysława Danka i Pauliny z Bogackich. Po ukończeniu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, studiował od 1926 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1930 uzyskał magisterium. Następnie od stycznia 1931 był nauczycielem szkół średnich kolejno w Kolbuszowej (do 1934), Krakowie (1934-35) i Toruniu (1935-39). W 1934 doktoryzował się na podstawie rozprawy Lucjan Siemieński jako historyk literatury i krytyk literacki, napisanej pod kierunkiem prof. Ignacego Chrzanowskiego. W tymże roku złożył egzamin nauczycielski. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Krzeszowicach i pracował jako urzędnik w Kamieniołomach Miast Małopolskich w Miękini. Od 1942 współpracował z konspiracyjną komórką Polska Partia Robotnicza (PPR). Brał udział w tajnym nauczaniu. Aresztowany w grudniu 1944 podczas tajnej matury, został osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie, skąd udało mu się wydostać 15 stycznia 1945 w czasie ewakuacji. Po wojnie został w 1945 członkiem PPR (od 1948 w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Był w 1945 pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej oraz organizatorem i dyrektorem prywatnego gimnazjum w Krzeszowicach. W 1947 został dyrektorem IV Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Krakowie, a w 1948 naczelnikiem Wydziału Szkół Średnich w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego; w tymże roku objął urząd kuratora. Od kwietnia 1951 pracował jako wykładowca historii literatury polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Krakowie. Na zlecenie władz oświatowych zorganizował Studium Zaoczne dla pracujących przy WSP (w 1952 przekształcone w Wydział Zaoczny) i został jego dziekanem. W 1954 na podstawie studium Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego uzyskał tytuł naukowy docenta. W tymże roku został przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej” w Krakowie. W 1956-71 był rektorem WSP, a od 1962 nadto kierownikiem Katedry Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej. Publikował w „Życiu Szkoły Wyższej” (1954-61) i „Pamiętniku Literackim” (1956-66). W 1960 objął redakcję naczelną „Ruchu Literackiego”, w którym także stale ogłaszał artykuły i recenzje. Od 1958 był przewodniczącym komitetu redakcyjnego edycji Cyklu powieści historycznych obejmujących dzieje Polski Józefa Ignacego Kraszewskiego, a od 1961 należał do komitetu redakcyjnego Dzieł Kraszewskiego,W 1961 został mianowany profesorem nadzwyczajnym , a w 1968 profesorem zwyczajnym. W 1971 został dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie. Od 1963 był członkiem Komisji Nauk Pedagogicznych i Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie i należał do komitetu redakcyjnego „Rocznika Komisji Historyczno-Literackiej”. Był też od 1963 członkiem, a od 1975 przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie i przewodniczącym Komisji Programowo-Dydaktycznej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN oraz członkiem Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w 1970 otrzymał nagrodę im. T. Mikulskiego II stopnia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959), Orderem „Sztandar Pracy” II klasy (1963). Zmarł 17 sierpnia 1976 w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Krzeszowicach.

Twórczość

1. Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, 119 s. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych.

2. Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 220 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.

3. Józef Ignacy Kraszewski. Leben und Werk des grossen polnischen Dichters. [Niemiecka Republika Demokratyczna:] Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Austand in der DDR [1962], 63 s. Józef Ignacy Kraszewski.

Nazwisko autora, W. Danka, pod przedmową.

4. Powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 267 s.

5. Józef Ignacy Kraszewski. Żywot i dzieła. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967, 26 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

6. Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 119 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

7. Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 286 s.

Zawartość

Przedmowa; Kraszewski w Dreźnie; Sylwetka ideowa J.I. Kraszewskiego; Kraszewski i ultramontanie; Józef Ignacy Kraszewski i oświata ludu; Nad trumną Kraszewskiego (w siedemdziesiątą rocznicę śmierci); Sprawy słowiańskie w życiu i twórczości Kraszewskiego; Kraszewski i Walter Scott; O małżeństwie powieści z historią; J.I. Kraszewskiego „Lubonie” na tle problemów tysiąclecia państwa polskiego; Muza „Starej baśni”. Listy Kraszewkiego do Jadwigi Kuleszy; J.I. Kraszewski jako współpracownik „Diabła”.

8. Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1973, 546 s.

9. Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 515 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Bajbuza. Czasy Zygmunta III. [Powieść]. Wstęp i przypisy: W. Danek. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 475 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, wyd. z przedsłowiem T. Mocarskiego tamże 1986. Przedruk zob. poz. .
2. A. Dygasiński: Pisma pedagogiczne. Oprac. i wstępem opatrzył W. Danek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 158 s.
3. J.I. Kraszewski: Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. Oprac.: W. Danek. Wyd. 3 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, CXXXV, 199 s. Biblioteka Narodowa I, 71. Wyd. nast. tamże: wyd. 4 przejrzane 1960; wyd. 5 przejrzał i uzupełnił S. Burkot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, XCVI, 164 s. Biblioteka Narodowa I, 71; Oprac. i objaśnienia tekstu: W. Danek. (Dzieła. Powieści obyczajowe). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986.
4. J.I. Kraszewski: Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski. Przewodniczący komitetu red.: J. Krzyżanowski [do 1974] i W. Danek. Wyd. 1-4. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960-1989.

W opracowaniu W. Danka:.

T. 1. Stara baśń. Powieść z IX wieku. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy: W. Danek. Przedsłowie i przedmowa: J. Krzyżanowski. 1960, 448 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1969, wyd. 4 1975. Por. poz. .

T. 6. Królewscy synowie. Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy: W. Danek. 1960, 536 s. Wyd. 2 tamże 1967.

T. 12. Kraków za Łokietka. Powieść historyczna. [Oprac.: W. Danek]. 1959, 281 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1978.

T. 23. Bajbuza. Czasy Zygmunta III. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy W. Danek. 1959, 448 s. Wyd. nast. tamże: [wyd. 2] 1972; [wyd. 3] wybrała i objaśniła J. Wyleżyńska, 1986.

T. 26. Król Piast. Michał książę Wiśniowiecki. Powieść historyczna. Posłowie i przypisy: W. Danek. Przygotowanie do druku: J.L. Kowalczyk. [Wyd. 2] 1973, 318 s. [Wyd. 3] z przedsłowiem W. Tkaczuka tamże 1989.

5. Józef Ignacy Kraszewski. Materiały zebrał i wstępem opatrzył W. Danek. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1962, 323 s. Biblioteka Polonistyki. Wyd. 2 tamże 1965.
6. J.I. Kraszewski: Król w Nieświerzu. Opowiadania z życia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy: W. Danek. (Dzieła). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 356 s.
7. J.I. Kraszewski: Stara baśń. Powieść z IX wieku. T. 1/2 – 3. Przygotowanie do druku, posłowie i przypisy: W. Danek. Wyd. 8. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 302 + 161 s. Wyd. nast.: tamże wyd. 9 – wyd. [32] 1964-1979; Przedmowa: J. Krzyżanowski. Posłowie i przypisy: W. Danek. Tamże 1991; Oprac.: W. Danek. Przejrzał i uzupełnił S. Burkot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum; Warszawa: De Agostini Polska 2003, LXXXVIII, 472 s.; Oprac.: W. Danek. Wyd. 5 zmienione Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1975, LXXVIII, 453 s. Biblioteka Narodowa I, 53; wyd. 6 Oprac.: W. Danek. Przejrzał i uzupełnił S. Burkot tamże 1988.
8. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz: Korespondencja. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył W. Danek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 550 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
9. J.I. Kraszewski: Listy do Adama i Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Oprac.: W. Danek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 382 s. Instytut Badań Literackich.
10. J.I. Kraszewski: Pamiętniki. Oprac.: W. Danek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 472 s. Biblioteka Narodowa I, 207.
Na obwolucie karty tytułowej mylnie: wyd. 4.
11. J.I. Kraszewski: Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1. W kraju. Oprac.: W. Danek. Wstęp: S. Burkot. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 533 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1954, 1964.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
J. Jarowiecki: Bibliografia publikacji prof. zw. dra Wincentego Danka. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie1976 nr 30.
I. Burkot: Publikacje Wincentego Danka. (Wykaz chronologiczny). Ruch Literacki 1977 nr 1.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5. Łódź2002 (K. Kaczor).

Ogólne

Artykuły

C. Kłak: Wincenty Danek – nauczyciel i uczony. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie1976 nr 30.
S. Burkot: Wokół Kraszewskiego. Ruch Literacki 1977 nr 1.
B. Faron: Wincent Danek. Pamiętnik Literacki 1977 z. 2.
J. Nowakowski: Wincenty Danek (1907-1976). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1977 nr 3.
Z. Uryga: Wspomnienie o Wincentym Danku (1907-1976). Polonistyka 1977 nr 3.
J. Nowakowski. „Rocznik Komitetu Historyczno-literackiego1978 t. 15.
J. Płoszaj: Pamięci Wincentego Danka. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 2; toż „Życie Szkoły Wyższej” 1978 nr 4.
J. Nowakowski: In memoriam. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie 1979 nr 68.
J.Z. Białek: Wincenty Danek jako badacz życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków 1993.
B. Faron: Wincenty Danek – pedagog i badacz. W tegoż: Spotkania i powroty. Warszawa 1995.

Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872

T. Butkiewicz. „Kwartał Prasoznawczy1958 nr 1/2.
C. Lechicki. „Prasa Współczesna i Dawna1958 nr 2.
I.K. Gorskij. „Institut Slavânovedeniâ”, Moskwa 1959 t. 27.

Matejko i Kraszewski

L. Eustachiewicz: Matejko, Kraszewski i historia. Życie Literackie 1970 nr 31.

Pisarz wciąż żywy

W. Billip: Szkice do monografii Kraszewskiego. Nowe Książki 1970 nr 2.

Józef Ignacy Kraszewski

B. Osmólska-Piskorska. „Nowe Książki”. 1974 nr 21.
T. Nowacka. „Ruch Literacki1977 nr 1.