BIO

Urodzony 10 lutego 1932 w Równem, w rodzinie inteligenckiej; syn Edwarda Czaykowskiego, rolnika, oficera ułanów krechowieckich, i Zofii z Klimowiczów. Wczesne dzieciństwo spędził na Wołyniu i Polesiu: w Hrubieszowie, Równem i Brześciu nad Bugiem. Po wybuchu II wojny światowej, wywieziony wraz z rodziną w kwietniu 1940 w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)przebywał kolejno w obwodzie wołogodzkim (gdzie uczęszczał do szkoły rosyjskiej), w Kujbyszewie, w kołchozie pod Samarkandą, w Aszchabadzie. Po ewakuacji w marcu 1942 wraz z Polskimi Siłami Zbrojnymi w ZSRR do Iranu i krótkim pobycie w Meszhedzie został umieszczony w obozie-sierocińcu pod Dżamnagarem na półwyspie Kathijawar w Indiach, a w 1946 w obozie w Waliwade w Kolhapur, gdzie zaczął uczęszczać do gimnazjum. W marcu 1948 wyjechał do Anglii i kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum Polskim im. M. Kopernika (Polish Secondary Grammar School for Boys) w Bottisham. Po złożeniu w 1950-51 egzaminów maturalnych z angielskiego i polskiego, studiował historię nowożytną w University College w Dublinie, w 1954 uzyskał dyplom Bachelor of Arts. W tymże roku przeniósł się do Londynu, gdzie zarabiał na życie, pracując m.in. jako pomywacz w restauracji Daquis. Od 1955 studiował polonistykę w School of Slavonic and East European Studies, University of London i w 1959 uzyskał tytuł Master of Arts na podstawie pracy Theories of poetic movements in Poland as reflected in manifestoes (1887-1930). W 1955-56 był członkiem Zarządu Głównego Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie i redaktorem organu Zrzeszenia „Merkuriusz Polski Novy ale dawnemu Wielce Podobny y Życie Akademickie”. Należał do zespołu teatru amatorskiego Pro Arte. Równocześnie rozwijał twórczość literacką; jako poeta debiutował w 1955 wierszami opublikowanymi w „Merkuriuszu Polskim” (nr 5) i w paryskiej „Kulturze” (nr 5). W grudniu 1956 ogłosił po raz pierwszy w kraju wiersz Bunt wierszem na łamach „Po Prostu” (nr 49). W 1959 otrzymał Nagrodę Młodych im. S. Strońskiego ufundowaną przez Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. W tymże roku ożenił się z Jadwigą Anną Januszajtis. Od stycznia do grudnia 1959 był administratorem i członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”, a następnie do maja 1962 redaktorem naczelnym tego miesięcznika. Wiersze, artykuły, recenzje i przekłady z angielskiego publikował w wielu polskich czasopismach emigracyjnych, zwłaszcza w paryskiej „Kulturze” (od 1955), londyńskich „Wiadomościach” (od 1957) i „Oficynie Poetów” (od 1967), a także w pismach krajowych: „Tygodniku Powszechnym” (1958), „Przeglądzie Kulturalnym” (1958), „Więzi” (1960, 1964, 1966), „Współczesności” (1960, 1966). W 1962 przeniósł się do Kanady, gdzie rozpoczął pracę w University of British Columbia w Vancouverze jako wykładowca języka i literatury polskiej (1962-65), a od stycznia 1966 do czerwca 1967 pełnił obowiązki kierownika katedry slawistyki. W 1969-70 wykładał także historię Polski. Za twórczość literacką otrzymał w 1964 nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie, a w 1969 nagrodę im. K. Wierzyńskiego. W 1973 odwiedził Polskę. W 1980 został powołany na stanowisko profesora University of British Columbia w Vancouverze. W 1991 otrzymał nagrodę Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto (1992) oraz nagrodę Killar Prize for Excellence in Teaching (1996). Po przejściu na emeryturę w 1997 kontynuował twórczość naukową i literacką. Zmarł 16 sierpnia 2007 w Vancouver.

Works

1. Trzciny czcionek. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1957, 32 s.

2. Reductio ad absurdum i przezwyciężenie. (Dialektyka wiersza). [Poemat]. Londyn: Nakład autora 1958, 16 s.

3. Polacy w W[ielkiej] Brytanii. [Współautor:] B. Sulik. Paryż: Instytut Literacki 1961, 586 s.

4. Sura. [Poemat]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1961, 16 s.

5. Spór z granicami. [Wiersze]. Paryż: Instytut Literacki 1964, 58 s.

6. Point-no-point. (1953-1970). [Wiersze]. Paryż: Instytut Literacki 1971, 95 s.

7. Polish writing in Canada. A preliminary survey. [Ottawa:] Department of Secretary of State of Canada 1988, 57 s.

8. Wiatr z innej strony. Wiersze zebrane z lat 1953-1989. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1990, 197 s.

9. Okanagańskie sady. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998, 104 s.

Zawiera m.in. cykl Epitalamion oraz tłumaczenie 6 wierszy poetów kanadyjskich.

10. Superkontynentalny Toronto – Vancouver. Tryptyk. Berlin, Toronto: PFW & Mordellus 2001, 35 s.

11. O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski. Wstęp: M. Rabizo-Birek. Toronto: Polska Fundacja Wydawnicza w Kanadzie. Rzeszów: Fraza 2006, 315 s.

Tu B. Czaykowskiego: „Ocalenie wartości zacząć od samego siebie”. Rozm. K. Brakoniecki; Poza stereotypami literatury emigracyjnej. Rozm. B. Czaykowski i A. Czerniawski; Literatura jest formą eksperymentu. Rozm. M. Zielińska; Po Noblu Szymborskiej i inne przygody z polską poezją. Rozm. B. Czaykowski i A. Czerniawski; O krytykach i recenzentach warszawskich (krakowskich i innych). Rozm. B. Czaykowski i A. Czerniawski; „Urodzony z piołunów ziemiec”. Rozm. M. Kusiba i E. Zyman; O recepcji polskiej kultury w świecie. Rozm. B. Czaykowski i A. Czerniawski; O uniwersalizmie w kulturze. Rozm. A. Busza i B. Czaykowski; Kolaboracja, świadomość etyka, strach. O pisarzach polskich w sowieckim Lwowie. Rozm. R. Graczyk; Czas ma kondygnacje. O „Antologii poezji polskiej na obczyźnie”. Rozm. A. Lubicz-Łuba; Więc czym jest poezja?. Nie tylko o „Antologii poezji polskiej na obczyźnie”. Rozm. A. Lubicz-Łuba.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Zagadnienie oryginalności w Romantyzmie polskim. W: Canadian contributions to the VIIth International Congress of Slavists. The Hague 1973 s. 47-67.
The poetry of brutality. Andrzej Bursa and Rafał Wojaczek. W: Russian and slavic literature. Cambridge, MA 1976 s. 224-247.
Postwar Polish poets. W: Tradition of Polish ideals. London 1981 s. 226-284.
Harmony restored: Mickiewicz's „Pan Tadeusz. Reconsidered on the 150th anniversary of its publication. Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture”, Ann Arbor, MI 1984 s. 181-220.
Lwowska szkoła inżynierii dusz. Kultura”, Paryż 1988 nr 4 s. 12-38.
The idea of reality in the poetry of Czesław Miłosz. W: Between anxiety and hope. The poetry and writing of Czesław Miłosz. Edmonton 1988 s.88-111.
Zarys historii Polaków w Brytyjskiej Kolumbii. W: Polacy w Brytyjskiej Kolumbii. Vancouver 1989 s. 10-72.
Poetry and anti-poetry in modern Polish drama. W: Slavic drama. The question of innovation proceedings. Ottawa 1991 s. 58-68.
Soviet policies in the literary sphere. Their effects and implications. W: The soviet takeover of the Polish eastern provinces 1939-1941. London 1991 s. 102-130.
The place of the author of „Vade-mecum” in the context of 19th century european poetry and his relevance to modernism; From rhythm and metaphysics to intonation. Experience and gnosis. The poetry of Bolesław Leśmian, Aleksander Wat and Czesław Miłosz. W: The mature laurel. Essays on modern Polish poetry. Bridgend 1991 s. 19-33; 37-87.
Middle Europe – between history and teleology. W: Literature and politics in Central Europe. Columbia 1993 s. 1-17.
Świadectwa. Znasz-li ten kraj? „Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 120-140.
Jottings and political litanies as an aphoristic genre. W: Holding one's time in thought. Vancouver 1997 s. 301-319.
O „Guciu zaczarowanym”, czyli o asymetrii w przyjaźni. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 269-288.
Władysław J. Stankiewicz. Sa vie, son oeuvre. Organon 1999/2001 nr 28/30 s. 229-245.
Myśl i jej ujęcie w poezji polskiej. Od Norwida do Czerniawskiego. Rekonesans. W: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Rzeszów 2003 s. 13-32.

Przekłady

1. H. Seton-Watson: Między wojną a pokojem. Walka o władzę w powojennym świecie. Londyn: Księgarnia Polska, Orbis Polonia 1963, 614 s.
2. M. Białoszewski: The revolution of things. [Wybór poezji]. [Oprac. i przekł.:] A. Busza, B. Czaykowski. Washington: The Charrioteer Press 1974, 36 s.
3. „Modern Poetry in Translation”, London 1975 nr 23/24. [numer oprac.: B. Czaykowski, A. Busza, A. Czerniawski].
Numer poświęcony poezji polskiej.
4. Gathering time. Five modern Polish poets. [Przekł. i wstęp:] A. Busza, B. Czaykowski. Mission: Barbarian Press 1983, X, 63 s.
Zawiera przekłady poematów C. Miłosza, K. Wierzyńskiego, J. Iwaszkiewicza, M. Jastruna, M. Białoszewskiego.
5. A. Busza: Glosy i refrakcje. [Wiersze]. [Przeł.] B. Czaykowski. Berlin, Toronto: PFW & Mordellus 2001, 33 s.
6. W.J. Stankiewicz: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu. [Przekł. z angielskiego i przedmowa] B. Czaykowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2003, 220 s.

Prace redakcyjne

1. Modern Slavic literatures. A library of literary criticism. Section on Polish literature. [Wybrali, przeł. i wyd.:] B. Czaykowski, Z. Folejewski. New York: F. Ungar 1975 s. 231-447.
2. Polacy w Brytyjskiej Kolumbii. Poles in British Columbia. Zbiór szkiców i materiałów. Red.: B. Czaykowski, M. Tworzecka, E. Fedyczkowska. Vancouver: Warta 1989, 556 s.
3. Holding one's time in thought. The political philosophy of W.J. Stankiewicz. [Red.:] B. Czaykowski, S.V. La Selva. Vancouver: Ronsdale Press 1997, 407 s.
4. Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999. Wyboru dokonał, oprac. i napisał przedmowę B. Czaykowski. Warszawa, Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 2002, 630 s.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1967, 1973, 2004.

Autor o sobie

B. Czaykowski: Tłumaczenie się z przekładów. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1983 nr 7 s. 30-51.
B. Czaykowski: Po co piszę? „Kwartalnik Artystyczny1997 nr 1.

Wywiady

Ocalenie wartości zacząć od samego siebie. Rozm. K. Brakoniecki. Kresy 1992 nr 11.

Zob. też Twórczość poz. .

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (J. Czachowska).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

J. Jaksiński: Bogdan Czaykowski – na marginesie wierszy. Merkuriusz Polski”, Londyn 1957 nr 1/2.
Z. Pędziński: Poezja szukająca po omacku. Kamena 1958 nr 9.
B. Heydenkorn: Polacy w kulturze kanadyjskiej. Tematy”, Nowy Jork 1969 nr 31/32.
A. Czerniawski: Pocztówka kanadyjska z obrazkiem i legendą. Kultura”, Paryż 1981 nr 11.
Z. Marcinów: Urodzony wiele razy. O poezji Bogdana Czaykowskiego W: Wśród poetów współczesnych. Katowice 1987.
K. Koehler: Jest poezja. (O twórczości Bogdana Czaykowskiego). Brulion 1989 nr 10.
K. Karasek: Ryby na piasku. Literatura 1990 nr 6.
K. Brakoniecki: Zaczarowany ogród wygnania. O wierszach Bogdana Czaykowskiego. „Tytuł 1991 nr 4.
A. Szymańska: Zakorzeniony w nieskończoności. Przegląd Powszechny 1991 nr 10.
W. Lewandowski: Siekiera trzebi ogród. (O poezji Bogdana Czaykowskiego). Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 4.
S. Dłuski: Urodzony w trawie. O poezji Bogdana Czaykowskiego. Akcent 1996 nr 3.
M. Kisiel: Biografia i metafizyka. Rzecz o Bogdanie Czaykowskim. Opcje 1996 nr 4.
S. Dłuski: Prolegomena do portretu Bogdana Czaykowskiego. W: Poetycki krąg „Kontynentów. Rzeszów 1997.
L. Mielhorski: Z ostatniego pokolenia, które przeżywało tajemniczość świata. Kresy 2000 nr 3/4.
B. Szałasta-Rogowska: W poszukiwaniu sensu. O „Kluczykach” Bogdana Czaykowskiego. W: Liryka polska XX wieku. Katowice 2000.
B. Tarnowska: Ogród i wiatr. O pewnych elementach wyobraźni poetyckiej Bogdana Czaykowskiego. W: Powroty w zapomnienie. Kraków 2001.
J. Łukasiewicz: Prawa fabuły w wierszach Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego. W tegoż: Ruchome cele. Warszawa 2003.
B. Tarnawska: Język moim łańcuchem. O dwujęzyczności poetów grupy „Merkuriusza” – „Kontynentów”. W tejże: Między światami. Olsztyn 2004.
A. Czerniawski: Trzy „religijne” wiersze Bogdana Czaykowskiego; R. Mielkowski: „Jedyna autorytarna teraźniejszość.... Dzieciństwo w poezji Bogdana Czaykowskiego; M. Rudiuk: Bogdan Czaykowski – obywatel świata i ziemiec. W: Poezja polska na obczyźnie. T. 2. Rzeszów 2005.
J. Pasterski: „Szlakiem szalbierzy drwali lemingów...” O poezji Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy i Floriana Śmieji. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.

Trzciny czcionek

• [J. Przyboś] J. P.: Dwaj młodzi poeci emigracyjni. Przegląd Kulturalny 1957 nr 38.

Polacy w W[ielkiej] Brytanii

J. Bielatowicz: Polacy w W. Brytanii w krzywym zwierciadle. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1961 nr 183.
K. Hrabyk. „Problemy Polonii Zagranicznej1961.
S. Kossowska: Emigracja – czy polonia?Wiadomości”, Londyn 1961 nr 29.
R. Godlewska: Emigracja przez małe „e. Przegląd Humanistyczny 1962 nr 2.

Spór z granicami

A. Czerniawski: Czaykowskiego raj utracony. Kultura”, Paryż 1964 nr 12, przedruk w tegoż: Liryka i druk. Londyn 1972.
J. Rostworowski: Między wierszami. Wiadomości”, Londyn 1964 nr 49.
J. Brzękowski: Piąta rozmowa z sobowtórem. Oficyna Poetów”, Londyn 1969 nr 2.

Point-no-point

A. Czerniawski: Świadomość archetypiczna. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 40.

Wiatr z innej strony

J. Łukasiewicz. „Odra1991 nr 5, przedruk w tegoż: Rytm czyli powinność. Wrocław 1993.
A. Niewiadomski: W gąszczu przemian, w ogrodzie paradoksów. Kresy 1991 nr 7.
K. Brakoniecki: Oczy poezji szeroko otwarte. Borussia 1992 nr 3/4.
W. Zigsza: Katastrofy i epifanie. Dekada Literacka 1992 nr 8.

Okanagańskie sady

J. Wolski. „Fraza2001 nr 3.

Superkontynentalny Toronto – Vancouver

B. Szałasta-Rogowska: Podróż nieustająca. Fraza 2004 nr 2.

Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999

J. Kryszak: Antologia Bogdana Czaykowskiego; W. Lewandowski: Kto (na Boga!) jest „księciem poetów”?Archiwum Emigracji2002/2003 nr 5/6.