BIO

Urodzona 6 lutego 1894 w Pradze, w rodzinie ziemiańskiej; córka Jerzego Hutten Czapskiego i Józefy Leopoldyny z Thun-Hohensteinów; siostra Józefa Czapskiego, pisarza i malarza. Uczęszczała do Liceum Żeńskiego Heleny Kaplińskiej w Krakowie. W 1911-18 przebywała w Przyłukach w guberni mińskiej. Po dopełnieniu matury gimnazjalnej w 1921 studiowała polonistykę i historię kultury początkowo na Uniwersytecie Warszawskim, a od 1922 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; uzyskała magisterium, a w 1925 stopień doktora filozofii na podstawie pracy Marcin Krowicki jako polemista, napisanej pod kierunkiem prof. Ignacego Chrzanowskiego. Równocześnie ukończyła studia pedagogiczne i zdała egzamin nauczycielski. W 1925-30 jako stypendystka Funduszu Kultury Narodowej przebywała w Paryżu, zbierając materiały do pracy biograficznej o Adamie Mickiewiczu. Debiutowała w 1925 artykułem Mickiewiczowskie pamiątki w Paryżu, opublikowanym w „Bluszczu” (nr 51/52); z pismem tym współpracowała też w latach następnych. Artykuły i recenzje ogłaszała w „Przeglądzie Współczesnym” (od 1926), „Kobiecie Współczesnej” (1927-34), „Wiadomościach Literackich” (1929-36; tu m.in. stały dział sprawozdań z ruchu literackiego we Francji w 1933), „Drodze” (1930-33), „Pionie” (1934-35), „Kurierze Porannym” (od 1930, m.in. reportaże pod pseudonimem Dorota Thun). W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie i kontynuowała pracę naukową, przygotowując biografie Narcyzy Żmichowskiej, Jadwigi Władysławowej Zamoyskiej i Heleny Radlińskiej (zgromadzone materiały spłonęły w czasie powstania warszawskiego). Od 1945 mieszkała w Paryżu, a od 1947 w siedzibie „Kultury” w Maison-Laffitte pod Paryżem. Współpracowała z „Kulturą” oraz z wydawanymi w Londynie tygodnikami „Wiadomości” (od 1945), „Życie” (1950-54), dodatkiem „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” pt. „Tydzień Polski” (1964-65); używała m.in. pseudonimów: Dorota Obuchowicz, Maria Strzałkowska, Tim.). Za zasługi dla polskiej sztuki i kultury otrzymała w 1938 Srebrny Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury, w 1972 wspólnie z Józefem Czapskim nagrodę literacką im. A. Godlewskiej w Zurychu za twórczość pamiętnikarską, w 1974 nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku za prace z dziedziny historii literatury, w 1976 nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości, w 1979 nagrodę Fundacji Lanckorońskich. Zmarła 10 czerwca 1981 w Maison-Laffitte; pochowana na cmentarzu w sąsiedniej miejscowości Le Mesnil-le-Roi.

Twórczość

1. Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce. Reformacja w Polsce 1928 nr 19 s. 1-51; odbitka Kraków 1928.

Zmieniona redakcja pracy doktorskiej.

2. La vie de Mickiewicz. [Przedmowa:] Drieu La Rochelle. Paris: Plon 1931, 320 s.

3. Ludwika Śniadecka. Warszawa: Biblioteka Polska 1938, 289 s. Wyd. nast.: Rzym: Polski Dom Wydawniczy 1946; wyd. 1 [!] Warszawa: Czytelnik 1958.

Nagrody

Nagroda „Wiadomości Literackich” w 1939.

4. Miłosierdzie na miarę klęsk. Rysunki: J. Czapski. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1954, 120 s.

Dzieje Zakładu św. Kazimierza w Paryżu.

Wersja francuska: L'huile de la lampe. Un siècle de charité au service des exilés polonais. [Przedmowa:] R. Garric. [Paris:] Desclée de Brouver 1955, 124 s.

5. Stosunek Mickiewicza do religii i Kościoła w świetle jego listów i przemówień. [Szkic]. Sacrum Poloniae Millenium”, Rzym 1955 t. 2 s. 73-129.

6. Szkice Mickiewiczowskie. Londyn: B. Świderski 1963, 312 s. Nota o autorce: E. Kiślak. Wyd. 2 Warszawa: Rytm 1999, 334 s.

Zawartość

Kraj lat dziecinnych; Rozbójstwa imci Pana Mikołaja; Kowieńska Wenera; Podejrzane towarzystwo; Karolina i szef żandarmów; Pan Adam w Balzakowskim Paryżu; Przyjaciele Francuzi; Świadkowie „Sprawy Bożej”; Czy Mickiewicz był katolikiem; „Gdy życie koniec szepce od początku...”.

7. Dwugłos wspomnień. [Autorzy:] M. Czapska, J. Czapski. Przedmowa: M. Czapska. Ilustracje: J. Czapski. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1965, 159 s.

Tu M. Czapskiej: Ostatnie odwiedziny u Jana Korczaka, s. 77-97; Kartki z pamiętnika o powstaniu warszawskim, s. 99-159.

8. Europa w rodzinie. [Dzieje rodziny Czapskich]. Paryż: Libella 1970, 361 s. Wyd. nast.: Wstęp: P. Aries. Posłowie: K. A. Jeleński. Warszawa: Res Publica 1989. Wyd. łączne z Czas odmieniony [poz. ]. Wstęp: A. Zagajewski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2004, 382 s.

Wersja francuska: Une famille d’Europe Centrale. 1772-1914. Texte adapté du polonais par A. M. Bohomolec et l’auteur. [Przedmowa:] P. Aries. [Paris:] Plon 1972, 329 s.

Wyd. łączne z poz. pt. Europa w rodzinie; Czas odmieniony. Wstęp: A. Zagajewski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2004, 382 s.

9. Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1975, 135 s.

Przekłady

francuski

L'étoile de David. Histoire d’une famille. [Przeł.] A. Beltewski. Lausanne 1977.

włoski

La Stella di David. [Przeł.:] L. Dalla Fontana Raffo, V. Passeri Pignoni. Losanna 1977.

10. Czas odmieniony. [Wspomnienia z lat 1914-1924]. Paryż: Instytut Literacki 1978, 158 s. Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Europa w rodzinie; Czas odmieniony. Wstęp: A. Zagajewski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2004, 382 s.

Przekłady

francuski

A travers la tourmente. [Przeł.] A.M. Żeleński. Lausanne 1980.

11. Ostatnie odwiedziny i inne szkice. Oprac.: P. Kądziela. Zamiast przedmowy: K.A. Jeleński. Warszawa: Biblioteka „Więzi 2006, 204 s.

Przekłady

1. A. de Saint-Exupéry: Nocny lot. [Opowiadanie]. Tłumaczenie: M. Czapska i S. Stempowski. Przedmowa: A. Gide. Warszawa: Gebethner i Wolff 1933, 164 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże [1935]; wyd. 1 [!] ze wstępem Z. Bieńkowskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 97 s.; wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1967; wyd. 1 masowe Warszawa: Książka i Wiedza 1967; wyd. 6 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973; wyd. 7 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982; wyd. 6 [właśc. 8] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1998.
Nadto wielokrotnie wydawane wspólnie z innymi opowiadaniami A. de Saint-Exupéry’ego: Ziemia, planeta ludzi; Pilot wojenny w przekładzie innych tłumaczy.
2. T. Czernawina. Zbiegowie z GPU. [Wspomnienia]. Autoryzowany przekł. i wstęp: M. Czapska. Warszawa: Biblioteka Polska 1937, 374 s. Wyd. 2 pt. Zbiegowie. Warszawa: Burchard Edition 1996.
3. F. Mauriac: Życie Jezusa. Warszawa: Rój 1937, 273 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Zamoyska: Wspomnienia. Rękopis oprac., poprzedziła wstępem, zaopatrzyła w przypisy i indeksy M. Czapska. Londyn: B. Świderski 1961, 434 s.
2. Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia. Oprac. i wstęp: M. Czapska. Paryż: Instytut Literacki 1963, 358 s. Wyd. 1 krajowe Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
3. E. Czapski: Pamiętnik Sybiraka. Rękopis oprac., zaopatrzyła w przypisy i indeks M. Czapska. Przedmowa: S. Vincenz. Londyn: B. Świderski 1964, 371 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1958, 1966, 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Z. Kozarynowa: Czapscy. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 29.
K.A. Jeleński: Marynia. Kultura”, Paryż 1981 nr 7/8.
W. Karpiński: Maria Czapska. „Twórczość1981 nr 11, przedruk w tegoż: Herb wygnania. Paryż 1989.
J. Kwiatkowski: O Marii Czapskiej. „Tygodnik Powszechny1983 nr 33.
A. Vincenz: Europa w rodzinie. Kresy 1994 nr 19.
M. Zadencka: Maria Czapska. W tejże: W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Uppsala 1995.

La vie de Mickiewicz

R.M. Blüth. „Polonista1931 z. 5/6.
A. Drogoszewski: Nowy portret Mickiewicza. Wiadomości Literackie 1931 nr 44.

Ludwika Śniadecka

J. Danielewicz: Książka o „wileńskiej Heloizie. Nowe Książki 1958 nr 12.
S.J. Rostworowski: Kobieta i ars politica. Kamena 1958 nr 23/24.

Stosunek Mickiewicza do religii i Kościoła w świetle jego listów i przemówień

J. Wojnowski. „Ateneum Kapłańskie1957 t. 55 z. 1.

Szkice Mickiewiczowskie

J. Bielatowicz. „Na Antenie”, Londyn 1963 nr 5.
S. Pigoń. „Pamiętnik Literacki1964 z. 3.
W. Weintraub. „Kultura”, Paryż 1964 nr 1/2.

Europa w rodzinie

K.A. Jeleński: Dział wód. Kultura”, Paryż 1971 nr 4.
Z. Kozarynowa. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1971 nr 1.
• Dwugłos o książce M. Czapskiej: M.K. Pawlikowski: Europa w rodzinie, W.A. Zbyszewski: Ciocia z Tambowa. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 7, polemika: J. Łobodowski: Wycieczka do Tambowa. „Wiadomości”, Londyn 1971 nr 19.
Z. Florczak: Co określa świadomość?Nowe Książki1990 nr 6.
J. Łukasiewicz: Zrozumienie. Odra 1990 nr 3.
I. Misiak: Szczęśliwa epoka. Zeszyty Literackie”, Paryż 1990 nr 32.
J. Łukasiewicz: Żywot Europejki. W tegoż: Rytm czyli powinność. Wrocław 1993.

Ostatnie odwiedziny i inne szkice

A. Głąb: Notatki pamięci. Tygodnik Powszechny 2006 nr 32.
A. Siamkajło: Liczy się tylko pamięć. Nowe Książki 2006 nr 12.