BIO

Urodzony 13 czerwca 1884 w Krakowie; syn Bronisława Chwistka, lekarza, założyciela zakładów wodoleczniczych w Zakopanem, oraz Emilii z Majewskich, z wykształcenia malarki i pianistki. Dzieciństwo spędził w Zakopanem. Zaprzyjaźnił się wówczas ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Bronisławem Malinowskim, przyszłym etnografem. Od 1985 uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego im. Jana Sobieskiego w Krakowie. Po jego ukończeniu w 1902 uczył się przez trzy miesiące w tzw. szkole rysunków na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera, a następnie studiował matematykę, fizykę oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). W 1906 uzyskał doktorat na podstawie pracy O aksjomatach. Zajmował się w tym czasie także psychologią eksperymentalną, debiutował pracą z tego zakresu napisaną wspólnie z Władysławem Heinrichem pt. Über das periodische Verschvinden der kleinen Punkte („Zeitschrift für Sinnesphysiologie”, Lipsk 1906 nr 4). W następnych latach publikował prace z dziedziny logiki, matematyki i filozofii. W 1909 zdał egzamin pedagogiczny. Od tegoż roku pracował jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Sobieskiego (z przerwami do 1928). Odbył kilka podróży naukowych: do Heidelbergu (1909), Berlina i Getyngi (1909), Wiednia i Wenecji (1910), Florencji i Paryża (1912). Pobyt w Paryżu na stypendium Polskiej Akademii Umiejętności wykorzystał na studia matematyczne i fizyczne na Sorbonie oraz malarskie u Émila Antoine'a Bourdelle'a na Académie de la Grande Chaumière. W 1913 wstąpił do oddziału Strzelca w Paryżu. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do Krakowa; służył w 5 baterii I Brygady Legionów Polskich do zwolnienia w 1916 z powodu złego stanu zdrowia. W tymże roku poślubił Olgę Steinhaus. W 1917 przyłączył się do grupy plastyków i poetów Formiści Polscy i stał się jej teoretykiem. Prezentował swoje obrazy na I Wystawie Ekspresjonistów Polskich w 1917; w następnych latach uczestniczył w wielu innych wystawach. Artykuły programowe ogłaszał w piśmie „Maski” (1918) i „Formiści” (1919-21), którego był współredaktorem. Brał udział w imprezach futurystów, m.in. drukował w jedniodniówce Nuż w bżuhu (1921). Współredagował czasopismo awangardy poetyckiej „Nowa Sztuka” (1922 nr 2), publikował w „Zwrotnicy” (1922). Sformułował własną teorię malarską, strefizm. Od 1922 prowadził wykłady zlecone z matematyki na UJ. W 1928 uzyskał habilitację na UJ na podstawie pracy The theory of constructive types. W 1930 został powołany na katedrę logiki matematycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1932 przystąpił do grupy malarzy Nowa Generacja. Od 1936 pełnił funkcję prezesa lwowskiego oddziału Związku Plastyków. W 1936 był w Wiedniu i nawiązał kontakty z grupą filozofów skupionych w tzw. Kole Wiedeńskim. W tymże roku uczestniczył w Zjeździe Pracowników Kultury we Lwowie, związanych z tworzeniem Frontu Ludowego. W 1938 zbliżył się do Stronnictwa Demokratycznego. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wykładał na ukraińskim Uniwersytecie im. I. Franki. Publikował w „Czerwonym Sztandarze”. We wrześniu 1940 został członkiem Związku Pisarzy Radzieckich Ukrainy. W czerwcu 1941, uprzedzając wkroczenie wojsk niemieckich do miasta, ewakuował się do Kijowa, później do Dniepropietrowska; zimę 1941/42 spędził w kołchozie na Kaukazie. Wiosną 1942 dotarł do Tbilisi, gdzie otrzymał posadę w Instytucie Matematyki Gruzińskiej Akademii Nauk. Jesienią tego roku przyjechał do Moskwy. Działał w Związku Patriotów Polskich; publikował w tygodniku „Wolna Polska” (1943-44). Został wybrany do Krajowej Rady Narodowej. Pracował nad przyszłą koncepcją Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł 20 sierpnia 1944 w Barwisze pod Moskwą; symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Twórczość

1. Kardynał Paniflet. Powieść. Powst. 1907-1914.

Rękopis zniszczony w 1919 przez L. Chwistka. Inf.: K. Estreicher: Leon Chwistek. Kraków 1971 s. 314.

2. Sens i rzeczywistość w sztuce. Rozprawa. Powst. 1916. Maszynopis, 140 s. Wyd. łącznie z: K. Chrobak: Niejedna rzeczywistość. Racjonalizm krytyczny Leona Chwistka. Kraków: Inter Esse 2004, 479 s.

Informacja jak wyżej. Rękopis był w posiadaniu rodziny.

3. Wielość rzeczywistości. Kraków: [Drukarnia] „Wisłoka” w Jaśle 1921, 96 s. Przedruk zob. poz. , .

4. Tytus Czyżewski a kryzys formizmu. Kraków: Gebethner i Wolff 1922, [3] k. Przedruk zob. poz. .

5. Pałace Boga. Powieść. Powst. 1933-1934. Fragmenty: „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1933 nr 78; „Czas” 1934 nr 69, 177, 192, 227, 318, 325; „Droga” 1934 nr 5.

Wyd. w rekonstrukcji L.B. Grzeniewskiego: Leona Chwistka Pałace Boga. Próba rekonstrukcji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 205 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1979.

Rekonstrukcja zawiera drukowane w prasie fragmenty, 11 kart rękopiśmiennych oraz uzupełnienia L.B. Grzeniewskiego.

6. Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. Warszawa: Gebethner i Wolff 1933, 206 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Zawiera działy: I. Kultura powojenna; II. Zagadnienia sztuki; III. Zagadnienia filozofii; IV. Zagadnienia metody w estetyce; V. Zabawa i sztuka bawienia się.

7. Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych. Lwów, Warszawa: Książnica-Atlas [1935], XXIV, 264 s. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

angielski

The limits of science. Outline of logic and of the methodology of exact sciences. [Przeł.:] H.Ch. Brodie, A. P. Coleman. New York 1949.

8. Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Ilustrowane rysunkami i akwarelami autora. Wybór i przedmowa: K. Estreicher. Warszawa: Czytelnik 1960, 258 s.

Zawartość

I. Wielość rzeczywistości: Zmienność treści w obrazach; Wielość rzeczywistości w sztuce (1918); Wielość rzeczywistości w sztuce (1924). – II. Formizm: Zagadnienia współczesnej architektury; Wrogowie formizmu i ich psychologia; Formizm (1919); Formizm (1920); Poezje formistyczne Czyżewskiego; Tytus Czyżewski a kryzys formizmu [poz. ]; Twórcza siła formizmu. – III. Przyszłość sztuki: Tragedia naturalizmu; Troska o wielkość sztuki; Niewola duchowa; Myśli o odrodzeniu kultury duchowej. – IV. Krytyka literacka; Teatr przyszłości; Zagadnienia polskiej literatury; Obrońca myśli wyzwolonej; Fałszywy prorok; Kult geniuszów; Droga polskiego narodu. – VI. Pałace Boga. Fragmenty nie drukowanej powieści [por. poz. ]: Irydion Paniflet [z rękopisu]; O człowieku, który był środkiem [z rękopisu]; Godzina lenistwa [dod. do „Czasu”, 11 III 1934]; Godzina chciwości [dod. do „Czasu” 15 VII i 19 VIII 1934].

9. Pisma filozoficzne i logiczne. Wybór i wstęp: K. Pasenkiewicz. T. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961, 1963, 277 + 309 s.

Zawartość

T. 1: Cz. 1. Wielość rzeczywistości i drobne pisma filozoficzne: Trzy odczyty odnoszące się do pojęcia istnienia; Wielość rzeczywistości [poz. ]; Zastosowanie metody konstrukcyjnej do teorii poznania; Tragedia werbalnej metafizyki; Rola semantyki racjonalnej w filozofii; Rola zasady konsekwencji w zagadnieniu sprawiedliwości społecznej, – Cz. 2. Zagadnienia kultury duchowej w Polsce [poz. ]. – T. 2: Cz. 1. Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych [poz. ]: I. Granice zdrowego rozsądku; II. Rozwój pojęcia liczby; III. Elementarne pojęcia semantyki; IV. Rachunek zdań; V. Teoria klas; VI. Podstawy matematyki racjonalnej; VII. Podstawowe pojęcia analizy matematycznej; VIII. Zagadnienia metodologii nauk ścisłych; IX. Zagadnienia rzeczywistości; Komentarz do rozdziału VI Granic nauki – napisał K. Pasenkiewicz, – Cz. 2. Drobne pisma logiczne i metodologiczne: Antynomie logiki formalnej; Zasady czystej teorii typów; Miara Lebesgue'a. Logiczna analiza i konstrukcja pojęcia miary Lebesgue'a; Kilka uwag o podstawowych prawach rozchodzenia się światła; Liczby nieskończenie małe i ich zastosowanie.

10. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac.: T. Kostyrka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2004, 353 s.

Zawartość

Wybór pism estetycznych Leona Chwistka i jego komentatorów: Wielość rzeczywistości [poz. ], – Tytus Czyżewski a kryzys formizmu [poz. ], – z poz. : Zagadnienia sztuki; Zabawa i sztuka bawienia się; Zagadnienia metody w estetyce, – Granice nauki [poz. ], – z poz. : Wielość rzeczywistości w sztuce (1918); Wielość rzeczywistości w sztuce (1924); Formizm (1919); Formizm (1920); Poezje formistyczne Czyżewskiego; Zagadnienia współczesnej architektury; Teatr przyszłości; Zagadnienia polskiej literatury; Tragedia naturalizmu; Twórcza siła formizmu, – Tragedia werbalnej metafizyki [poz. ], – nadto: Rozmowa z Leonem Chwistkiem; Moja walka o nową formę w sztuce; Dyskusja Leon Chwistek – Władysław Strzemiński; Zagadnienia wiedzy w malarstwie; Przeżycia artystyczne. – [Wypowiedzi komentatorów:] S.I. Witkiewicz: Krytyka teorii sztuki Leona Chwistka; W. Strzemiński: Sztuka nowoczesna w Polsce (fragment); S. Ossowski: W sprawie artykułów prof. Leona Chwistka.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Przyszłość kultury w Polsce. Droga 1931 nr 12 s. 941-959.
Tragedia naturalizmu. Droga 1933 nr 7/8 s. 646-660.
Racjonalizm i iracjonalizm w nauce i życiu. Przegląd Współczesny 1936 t. 57 s. 93-107.
Zagadnienie fachowości w sztuce. Przegląd Współczesny 1937 t. 63 s. 102-113.
O artystach i środowiskach. Ateneum 1938 nr 1 s. 1-11.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
K. Pasenkiewicz: Leon Chwistek. W: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Wrocław 1971.
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. T. 1 Wrocław 1971 (H. Bartnicka-Górska).
Z. Sołtysowa: Zbiorowa wystawa dzieł Leona Chwistka, wrzesień 1971. [Katalog]. [Wstęp:] K. Estreicher. Kraków 1971, 56 s. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Z. Wróblewski: Leon Chwistek. W tegoż: Pisarze Stronnictwa Demokratycznego 1939-1979. Warszawa 1981.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Książki

K. Pasenkiewicz: Pierwsze systemy semantyki Leona Chwistka. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961, 146 s.
K. Estreicher: Leon Chwistek. Biografia artysty. 1884-1944. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, VI, 400 s.
Z. Jeżewska: Leon Chwistek. Krótki zarys życia i twórczości. Warszawa: Epoka 1980, 127 s.
T. Kostyrko: Leona Chwistka filozofia sztuki. Warszawa: Instytut Kultury 1995, 161 s.
K. Chrobak: Niejedna rzeczywistość. Racjonalizm krytyczny Leona Chwistka; L. Chwistek: Sens i rzeczywistość. Kraków: Inter Esse 2004, 479 s.

Artykuły

S.I. Witkiewicz: Krytyka teorii sztuki Leona Chwistka. W tegoż: Szkice estetyczne. Kraków 1922.
S.I. Witkiewicz: Dalszy ciąg polemiki z Leonem Chwistkiem. W tegoż: Teatr. Kraków 1923, przedruk w tegoż: Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 1]. Warszawa 1974, Bez kompromisu. Warszawa 1976.
S.I. Witkiewicz: Leon Chwistek – Demon intelektu. Zet 1933 nr 5, 7, 9, 10, 12-24, przedruk w tegoż: Pisma filozoficzne i estetyczne. T. 3. Warszawa 1977.
J. Braun: Prof. Chwistek wykłada karty... Zet 1935 nr 16-17.
W. Natanson: Poglądy estetyczne profesora Leona Chwistka. „Głos Plastyków1947.
J. Kott: O Leonie Chwistku. W tegoż: Postęp i głupstwo. T. 2. Warszawa 1956.
T. Kostyrko: Uwagi Leona Chwistka o teatrze. Proscenium 1964 z V/VI.
T. Kostyrko: Poglądy estetyczne Leona Chwistka. „Studia Estetyczne1966.
T. Kostyrko: O realizmie w teorii sztuki Leona Chwistka. „Studia Estetyczne1969 t. 6.
Z. Osiński: Leon Chwistek jako teoretyk awangardowego teatru. Miesięcznik Literacki 1970 nr 6.
W. Natanson: Prekursor współczesności. W tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.
J. Pollakówna: Marzyciele i malarze – teorie formizmu. W tejże: Formizm. Wrocław 1972 oraz passim.
J.J. Jadacki: Leona Chwistka poglądy na sztukę. Studia Estetyczne 1973 t. 10.
J.J. Jadacki: Ścisłe myślenie i wyobraźnia twórcza. (O filozofii kultury Leona Chwistka). Miesięcznik Literacki 1973 nr 10.
Z. Krawczyk: Związki Leona Chwistka z wychowaniem, sztuką i nauką. Kultura i Społeczeństwo 1977 nr 1.
I. Jakimowicz: Chwistek. W tejże: Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy. Warszawa 1978 [tu także 38 reprodukcji obrazów L. Chwistka].
B. Dziemidok: Pluralizm artystyczny Leona Chwistka. W tegoż: Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1980 oraz passim.
J. Bełkot: Leon Chwistek myśli o odrodzeniu kultury. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1982 nr 126.
R. Różanowski: Świadomość estetyczna a zdrowy rozsądek. Miesięcznik Literacki 1982 nr 11 [dot. sporu L. Chwistka i R. Ingardena w świetle teorii marksistowskiej].
J.J. Jadacki: O poglądach Leona Chwistka na język. Studia Semiotyczne 1983.
K. Nahlik: Essence and limits of art in the theories of Chwistek and Witkacy. Report on Philosophy”, Warszawa 1983 nr 7.
A. Baluch: Leon Chwistek w stulecie urodzin. Odra 1984 nr 12.
S. Borzym: Chwistek i Witkacy: refutacja intuicjonizmu. W tegoż: Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław 1984.
D. Folga-Januszewska: Wirklichkeit und Still in der Kunsttheorie von Leon Chwistek W: Karol Szymanowski in seiner Zeit. München 1984.
T. Gryglewicz: Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków, Wrocław 1984, passim.
A. Laskowska: Zapomniany geniusz. Leon Chwistek. Wiedza i Życie 1984 nr 12.
W. Natanson: Prekursor współczesności. W tegoż: Hierarchie i sylwety. Warszawa 1985.
J.J. Jadacki: O poglądach filozoficznych Leona Chwistka. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” Seria 1: 1986 z. 1.
A. Dawidowiczowa: Zeschnięte liście i kwiat. [Wspomnienia córki L. Chwistka]. Kraków 1989, passim.
M. Porębski: Granica współczesności. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione Warszawa: 1989, passim.
W. Kaczocha: Leona Chwistka interpretacje kultury. W tegoż: Kultura. Studia z historii myśli. Warszawa, Poznań 1991.
K. Jakowska: Międzywojenna powieść perswazyjna. Warszawa 1992, passim.
S. Borzym: Krytycy szkoły lwowsko-warszawskiej. W tegoż: Panorama polskiej myśli filozoficznej. Warszawa 1993 [tu m.in. o L. Chwistku].
J.J. Jadacki: Pluralistyczna wizja Leona Chwistka. W tegoż: Orientacje i doktryny filozoficzne. Warszawa 1998.
B. Pabiszczak-Szczepańska: Formizm w poglądach estetycznych Leona Chwistka. „Człowiek i Społeczeństwo1998 t. 16.
P. Wojciechowski: Europa Leona Chwistka (Jeden świat, jeden mózg). Więź 1998 nr 3.
K. Chrobak: Leon Chwistek, Roman Ingarden. Historia pewnej polemiki. W: Od teorii literatury do ontologii świata. Toruń 2003.

Wielość rzeczywistości

R. Ingarden. „Przegląd Filozoficzny1922 z. 3, polemika: L. Chwistek. Tamże 1922 z. 4, R. Ingarden. Tamże 1923 z. 1.
K. Irzykowski: Na Giewoncie formizmu. (Teoria Leona Chwistka). Przegląd Warszawski 1922 nr 6, przedruk uzupełnione m.in. w tegoż: Słoń wśród porcelany. Warszawa 1934, Pisma. Kraków 1976.
T. Kostyrko: Interpretacja koncepcji „Wielości rzeczywistości” Leona Chwistka. „Studia Metodologiczne1968 nr 4.
W. Kalinowski: Od logistyki do teorii kultury „Wielości rzeczywistości” Leona Chwistka. W: Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939. Warszawa 1975.

Pałace Boga

A. Makowiecki: Pałace Boga” Chwistka i Grzeniewskiego. Kultura 1969 nr 15.
T. Szyma: Zapomniana powieść Chwistka. „Miesięcznik Literacki1969 nr 6.
J. Termer: Współczesna proza polska. Polonistyka 1969 nr 2.
T. Wróblewska. „Nowe Książki1969 nr 10.
L.B. Grzeniewski: Cenzura w „Pałacach Boga. W tegoż: Igły w stogu siana. Warszawa 1996.