BIO

Urodzony 5 listopada 1908 w Żelechowie, w rodzinie inteligenckiej; syn Józefa Chudka i Heleny z Sokołowskich. W 1915 wyjechał z rodzicami do Rosji i przebywał w Rostowie nad Donem. W 1918 powrócił do Polski. Zamieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. J. Lelewela i w 1927 uzyskał świadectwo dojrzałości. Debiutował w 1925 wierszami Jedzie po błoniu oraz Piosenka, opublikowanymi w „Płomyczku” (nr 13). W 1926-29 przygotowywał liczne artykuły hagiograficzne i popularnohistoryczne dla „Gazety Polskiej” w Kościanie. Od 1927 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a po uzyskaniu absolutorium w 1931 kontynuował studia w zakresie historii kultury i socjologii (do 1935). W tym czasie uczestniczył w działalności Koła Polonistów i Klubu Artystycznego „S”. W 1932-33 redagował pismo „Wiadomości Ciekawe i Pożyteczne”; w piśmie tym zamieszczał też liczne artykuły. Utwory poetyckie publikował sporadycznie w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1931-32, 1934, 1936) i „Rodzinie Polskiej” (1933-35, też podpisany Zin Hudek). Od 1935 pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie jako kierownik magazynu. W 1938 uzyskał magisterium na podstawie pracy Wiktor Lenkiewicz – monografia epigona. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i pracował nadal w Bibliotece. Współpracował z Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Gromadził druki podziemne. Kontynuował też twórczość literacką, publikując wiersze w wydawnictwach konspiracyjnych. Po upadku powstania warszawskiego został deportowany do obozu w Appeldorn. Po oswobodzeniu w 1945 przeniósł się do Brukseli, gdzie przez kilka miesięcy redagował wspólnie z Tadeuszem Sarneckim tygodnik „Kronika Polska”. Od jesieni 1945 pracował w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej. W 1945-47 był przewodniczącym Klubu Demokratycznego im. J. Lelewela w Brukseli. Od 1948 pełnił funkcję kierownika Konsulatu Polskiego w Luksemburgu. Po powrocie do kraju w 1951 początkowo pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w 1952-74 w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Od 1957 był aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1968-77 współpracował z redakcją „Rocznika Literackiego” jako autor działu Z materiałów biobibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych. Zmarł 18 lutego 1996 w Warszawie.

Works

1. Gdy czerwcowe płoną zorze. Zbiór wierszy eucharystycznych oryginalnych i tłumaczonych. Kościan: Gazeta Polska 1926, 16 s.

2. Mały zbawca. 15 wierszy dla dzieci. Seria 2. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1926, 16 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.

3. Zdrowaś Maryja... Zbiór wierszy ku czci N. M. Panny. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1926, 16 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.

4. Na cześć Twoją nieb Królowo... Zbiorek wierszy na cześć N. M. Panny. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1927, 15 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.

5. Pierwsze zwycięstwo. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie z lat młodzieńczych św. Franciszka z Asyżu. [Kościan: Druk. Spółkowa 1927], 16 s.

6. Zmartwychwstanie. Nowela. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1927, 15 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.
Nowela podpisana: El-Ary.

7. Żywot czcigodnego sługi Bożego Rafała Chylińskiego franciszkanina. Łagiewniki: OO. Franciszkanie 1927, 98 s.

8. Brat Albert Chmielowski. Szkic biograficzny. Warszawa: Wydawnictwo Bibliofilskie 1928, 8 s.

9. Do Królowej Korony Polskiej. Pięć pieśni na znaną nutę. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1928, 8 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.

10. Nasze godło. Wiązanka wierszy o Krzyżu. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1929, 4 s.

Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.

11. Ostatnie tchnienia. (Śmierć św. Franciszka z Asyżu). Obrazek sceniczny w 1 odsłonie. W siedemsetną rocznicę kanonizacji 1228-1928. [B. m. 1929], 4 s.

12. Misteria wielkanocne Francji średniowiecznej. Warszawa: Drukarnia Archidiecezjalna 1933, 14 s.

Podpisane: J.M. Hudek-Chudek.

13. Drzewa. [Wiersze]. [Warszawa:] Drukarnia Archidiecezjalna 1934, 16 s. Biblioteka Klubu Artystycznego „S, t. 2.

14. Kartka polemiczna... 1. Ośle kryteria. Oprac. graficzne autora. [Warszawa:] Drukarnia Archidiecezjalna 1934, [4] s.

15. Drogi sławy. [B. m.] 1935, [7] s.

Druk na prawach rękopisu; dotyczy A.E. Odyńca.
Podpisane: Zin Hudek.

16. O braciach biednym i bogatym. [B. m.] 1935, [8] s.

Druk na prawach rękopisu.
Podpisane: Zin Hudek.

17. Przyczynki do „Bogurodzicy”, [B. m.] 1935, [3] s.

Druk na prawach rękopisu.

18. Aleja Powstańców. Żelechów niedzisiejszy. Warszawa: [Drukarnia Archidiecezjalna] 1937, [6] s.

19. Limeryk dla chudej Zosi. [Wiersz]. Warszawa: [Drukarnia Szkoły Przemysłu Graficznego] 1940, [5] s.

Wydanie konspiracyjne; podpisane: Józef Sokołowski.

20. Pod arkadą wieczności. [Wiersz]. Warszawa: [Drukarnia Szkoły Przemysłu Graficznego] 1940, [5] s.

Wydanie konspiracyjne; podpisane: Józef Sokołowski.

21. Stygnący księżyc. [Wiersz]. Warszawa: [Drukarnia Szkoły Przemysłu Graficznego] 1940, [5] s.

Wydanie konspiracyjne; podpisane: Józef Sokołowski.

22. Najstarszy szlak Warszawy. Krakowskie Przedmieście. Nowy Świat. Aleje Ujazdowskie. [Współautor:] S. Szenic. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 365 s.

23. Wrześniowy kryzys Czechosłowacji w raportach Ambasady RP w Londynie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1958, 76 s., powielone.

24. Wrześniowy kryzys Czechosłowacki 1938 w raportach ambasadora Lipskiego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1958, 118 s., powielone.

25. Stosunki polsko-niemieckie w świetle wypowiedzi Hitlera. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1959, 17 s., powielone.

26. Wrześniowy kryzys Czechosłowacki w raportach ambasadora Łukasiewicza. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1960, 50 s., powielone.

27. Do introligatora. [Wiersz]. [Anin: Biblioteka Anińska J.Z. Golińskiego 1987, 7 s.].

28. U Juliana Tuwima w Aninie. Anin: Biblioteka Anińska 1989, [12] s.

Broszury o tematyce religijnej i popularno-historycznej

Wydane przez Drukarnię Spółkową w Kościanie jako bezpłatny dodatek do „Gazety Polskiej” w 1926-1929:.

Nowy Patron Polski bł. Bogumił arcybiskup gnieźnieński. 1926, 8 s.
Stanisław Staszic. W setną rocznicę zgonu 1826-1926. 1926, 20 s.
Żywot sługi Bożego Rafała Chylińskiego franciszkanina. 1926, 15 s.
Żywot służebnicy Bożej Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej. 1926, 28 s.
Bł. Bronisława. 1927, 7 s.
Bł. Jolanta. 1927, 15 s.
Bł. Ładysław z Gielniowa. 1927, 12 s.
Bolszewizm a ludy pogańskie. 1927, 8 s.
Boże Narodzenie. 1927, 16 s.
Kolęda polska na przestrzeni wieków. 1927, 16 s.
Matka Boska Kodeńska. Szkic historyczny skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Kodnia. 1927, 16 s.
Matka Boska Leśniańska. Szkic historyczny skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Leśnej. 1927, 12 s.
Matka Boska Ostrobramska. Szkic historyczny skreślony z okazji koronacji cudownego obrazu. 1927, 32 s.
Matka Boska Podkamieńska. Szkic historyczny skreślony z okazji powtórnej koronacji cudownego obrazu. 1927 8 s. [wyd. anonimowe].
O grobach i nagrobkach królów polskich. Szkic historyczny. 1927, 15 s.
Relikwie męki Pańskiej. 1927, 16 s. [podpisane: Maciej Mazur].
Św. Benedykt, św. Jan, św. Izaak, św. Krystyn i św. Mateusz. 1927, 15 s.
Św. Florian. Męczeństwo i dzieje czci w Polsce. 1927, 8 s.
Św. Kazimierz. 1927, 16 s.
X. Karol Antosiewicz w Kościanie. Wspomnienie historyczne (w siedemdziesiątą piątą rocznicę pobytu). 1927, 12 s.
Żywot św. Elżbiety Turyngskiej, tercjarki św. Franciszka z Asyżu. Warszawa: Kongregacja Żeńska Trzeciego Zakonu przy kościele oo. Franciszkanów. 1927, 15 s.
Żywot św. Małgorzaty z Kortony, tercjarki św. Franciszka z Asyżu. Warszawa: SS. Tercjarki św. Franciszka z Asyżu 1927. 16 s.
Żywot świątobliwych braci Wiesława, Wacława i Władysława. 1927, 4 s. [podpisane Maciej Mazur].
Bł. Andrzej Bobola. 1928, 8 s.
Bł. Melchior Grodziecki. 1928, 8 s.
Bł. Wincenty Kadłubek. 1928, 16 s.
Bogurodzica”, najdawniejsza pieśń polska. 1928, 8 s.
Czcigodny sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna. 1928, 16 s.
Do Matki Boskiej Częstochowskiej. 1928, 4 s.
Echa objawień gietrzwałdzkich na Podlasiu. 1928, 8 s.
Fragment z dziejów prześladowań Unii na Podlasiu. Szkic historyczny skreślony z okazji przeniesienia zwłok ks. Andrzeja Horoszewicza do Warszawy. 1928, 8 s.
Kartka z dziejów prześladowania Kościoła katolickiego na Wileńszczyźnie. Szkic historyczny skreślony z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci ks. Stanisława Piotrowicza. 1928, 8 s.
Matka Boska Chełmońska. Szkic historyczny skreślony z okazji odnowienia i przeniesienia cudownego obrazu do Chełmonia. 1928, 8 s.
Matka Boska Hodyszewska. Szkic historyczny skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Hodyszewa. 1928, 8 s.
Matka Boska Samborska. Szkic historyczny skreślony z okazji koronacji cudownego obrazu. 1928, 4 s.
Matka Boska Tuchowska. Szkic historyczny skreślony z okazji odnowienia i przeniesienia cudownego obrazu do Tuchowa. 1928, 8 s.
Nabożeństwo majowe. 1928, 8 s.
O grobie Bolesława Śmiałego w Osjaku. 1928, 15 s.
O relikwii Krzyża św. w Lublinie. Szkic historyczny. 1928, 12 s.
Ojciec św. Pius X jako czciciel Matki Boskiej Częstochowskiej. W dwudziestopięciolecie wstąpienia na Stolicę Apostolską. 1928, 11 s.
Przeniesienie relikwij św. Kazimierza. 1928, 8 s.
Św. Andrzej Żurawek i św. Benedykt. 1928, 4 s.
Św. Wojciech. 1928, 15 s.
Święcone w dawnej Polsce. 1928, 15 s.
U grobu czcigodnego sługi Bożego Stanisława od Jezusa i Marii Papczyńskiego. Wrażenia z pielgrzymki. 1928, 11 s.
Wielki Tydzień. 1928, 16 s.
Wiśniowiec. 1928, 8 s.
Zabawy karnawałowe przed laty stu kilkunastu. Szkic obyczajowy. 1928, 8 s.
Alfred Edmund Brehm. W setną rocznicę urodzin. 1929, 4 s.
Andrzej Małkowski pierwszy harcerz polski. Krótki życiorys w dziesiątą rocznicę zgonu. [1929], 8 s.
Bł. Gomidas Keumurdżjan. 1929, 8 s.
Bł. Jan Bosko założyciel Pobożnego Towarzystwa Salezjańskiego i Instytutu Córek Marii Wspomożycielki. Szkic skreślony z okazji beatyfikacji. 1929, 8 s.
Bł. Szymon z Lipnicy. 1929, 8 s.
Jubileusz tysiąclecia śmierci św. Wacława. 1929, 8 s.
Ks. Kardynał Dezydery Mercier a Polska. W trzechlecie zgonu. [1929], 8 s.
Matka Boska Kazimierkowska. Szkic historyczny skreślony z okazji trzechsetlecia założenia Kazimierki. 1929, 8 s.
O cudownym obrazie św. Józefa Oblubieńca w Kaliszu. Szkic historyczny. 1929, 8 s.
Ojciec św. Leon XII. W setną rocznicę zgonu. 1929, 4 s.
Rocznice i jubileusze w 1929 r. Zebrał i zestawił J. Chudek. 1929, 8 s.
Stan czci bł. Bronisławy w ciągu lat ostatnich. W dziewięćdziesiątą rocznicę beatyfikacji. 1929, 8 s.
Św. Wacław. Krótki rys życia. W tysiąclecie śmierci. 929-28 IX 1929. 1929, 8 s.
Tam, gdzie Tadeusz Kościuszko dostał się w ręce Moskali. Wrażenia z wycieczki do Maciejowic. 1929, 16 s.
To i owo o marszałku Ferdynandzie Fochu. Na podstawie najnowszych publikacji francuskich skreślił J. Chudek. 1929, 14 s.
W trzechsetlecie urodzin zwycięzcy spod Wiednia. 1629-1929. 1929, 8 s.
Z dziejów czci św. Józefa Oblubieńca. Szkic historyczny. 1929, 8 s.

Przekłady

Przekłady opowiadań wydane w Kościanie jako bezpłatny dodatek do „Gazety Polskiej” w 1927-1929:.

1. E. Zola: Powódź. Przeł. i wstępem poprzedził J. Chudek. 1926 [właśc. 1927], 16 s.
2. A. Le Braz: Skarb Bożego Narodzenia. [1927], 8 s.
3. W noc Bożego Narodzenia. Opowieść z czasów wielkiej rewolucji francuskiej. 1927, 7 s.
4. Pierre L' Ermite (Piotr Pustelnik): Trzeba... Impresja wielkopostna z życia francuskiego. 1929, 8 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Nowy rok w poezji. Antologia wierszy noworocznych. Ułożył [J. Chudek]. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1926, 14 s.
Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.
Opracowanie podpisane: El-ary.
2. Z. Pruszyński: Zamek w Raciążku. Szkic historyczny. Wyd. J. Chudek. Kościan: Drukarnia Spółkowa 1929, 12 s.
Bezpłatny dodatek „Gazety Polskiej”.
3. J.W. Szembek: Fragmenty dziennika. Oprac.: J. Chudek. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1956, 199 s., powielone.
4. Z korespondencji politycznej prof. Ludwika Noego. Oprac. [i wstęp]: J. Chudek. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1956, 126 s.
5. B. Wieniawa-Długoszowski: Z raportów ambasadorskich. Oprac. [i wstęp]: J. Chudek. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1957, 97 s.
6. Sesja naukowa poświęcona stosunkom polsko-niemieckim w latach 1933-1939. 27-30 kwietnia 1959. Red.: J. Chudek. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1959, 218 s., powielone.
7. Chronologia stosunków międzynarodowych Polski. T. 9. Styczeń-sierpień 1939. Oprac.: J. Chudek. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1963, 218 s., powielone.
8. Galicyjska działalność wojskowa Piłsudskiego 1906-1914. Dokumenty. Zebrali i oprac.: J. Chudek i S. Arski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967, 700 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

J.W. Gomulicki: Poszukiwacz „dnia wczorajszego. O Józefie Chudku w 80 rocznicę urodzin. Argumenty 1988 nr 44, przedruk w tegoż: Aleje czarów. Warszawa 2000.
• [A. Biernacki] Abe: Józef Marian Chudek (1908-1996). Twórczość 1996 nr 7.

Drzewa

W. Sebyła. „Pion1934 nr 16.
• [J. Birkenmajer] J.B. „Myśl Narodowa1935 nr 18.