BIO

Urodzony 13 stycznia 1920 w Drohobyczu; syn Michała Chciuka, technika melioracyjnego, i Marii ze Śpiewaków. Brat Tadeusza Chciuka, prozaika i reportażysty (pseudonim Marek Celt). Do gimnazjum uczęszczał w Drohobyczu; był uczniem Brunona Schulza. Debiutował w 1937 wierszem Tak sobie, zamieszczonym w piśmie „Młodzież” (nr 2); tu, a także w piśmie „Włóczęga” publikował do 1939 utwory poetyckie (też pod pseudonimami: M.; Mosz). Brał udział w redagowaniu harcerskich pism „Wśród Nas” (1936) i „Włóczęga” (1938) oraz pisywał do gimnazjalnego czasopisma „Młodzież”. W 1938 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W kilka miesięcy po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Węgry do Francji i wstąpił do Wojska Polskiego. Po klęsce Francji internowany w obozie jenieckim w Besançon uciekł w sierpniu 1940 podczas transportu do Niemiec. Studiował literaturę francuską i historię na uniwersytecie w Tuluzie. Równocześnie brał udział w polskim i francuskim ruchu oporu jako członek Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość oraz w Forces Françaises de l'Interieur. W 1942 został aresztowany przez gestapo i trzy miesiące przebywał w więzieniu w Tuluzie. Od wiosny 1943 do jesieni 1944 był szefem nielegalnych wydawnictw Polskiej Young Men's Christian Association (YMCA) we Francji, a od września 1944 do 1947 redagował jej wydawane w Paryżu pismo „Razem Młodzi Przyjaciele”, w którym ogłaszał też liczne wiersze i artykuły. W tym czasie przygotował trzy zbiorki poetyckie (niewydane): Wrześniowe niebo (1944), Wielkie i małe (1946), Wyspa Świętego Ludwika (1949-50), a także powieść Czas kanalii, wykorzystaną częściowo w powieści Towarzysze z Bezpieczeństwa (wyd. 1970). Po zakończeniu wojny zamieszkał w Paryżu i kontynuował studia: w 1947 ukończył École de Journalisme i École des Hautes Études Sociales. Redagował także pismo Polskiej Partii Socjalistycznej we Francji, „Robotnik Polski”. Był delegatem tej organizacji na
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu w 1947. Jako dziennikarz współpracował z prasą francuską i polską, m.in. z pismami: „Gazeta Polska” (1948-49), „Polska i Świat” (1949-51), „Polska Wierna” (1949-51), w których publikował reportaże i artykuły dotyczące sportu, był paryskim korespondentem warszawskiego „Przeglądu Sportowego” (1948-49) oraz ogłaszał wiersze i reportaże w „Dziś i Jutro” (1947-48). Z ramienia Ambasady Polskiej prowadził w radiu francuskim audycje oświatowe dla Polaków zamieszkałych we Francji. W 1951 wyemigrował do Australii. Przez wiele lat zarabiał na życie jako kucharz. Równocześnie kontynuował pracę dziennikarską i literacką, pisząc do polskich czasopism wydawanych w Australii (m.in. pod pseudonimami: Jerzy Hanisz, Jerzy Witkowski), zwłaszcza do „Tygodnika Katolickiego” (od 1965 pt. „Tygodnik Polski”) w Melbourne (1952-74; tu też pod pseudonimem ACh) i „Wiadomości Polskich” w Sydney (od 1953). W 1954-64 prowadził w Melbourne wspólnie z Andrzejem Gawrońskim kabaret satyryczny Wesoły Kookaburra. W 1955 zaczął publikować w „Wiadomościach Polskich” (Sydney) cykl felietonów Szczypta soli (pod pseudonimem Ach), który po dwunastoletniej przerwie kontynuował (pod tymże pseudonimem) w „Tygodniku Polskim” (Melbourne, 1966-70). W 1956 otrzymał ex aequo z Leo Lipskim nagrodę paryskiej „Kultury” za tom opowiadań Smutny uśmiech, który uważał za swój debiut literacki. W następnych latach ogłaszał utwory prozą, a także wiersze i fraszki w paryskiej „Kulturze” (od 1957), londyńskich „Wiadomościach” (od 1958) i „Tygodniu Polskim”. W 1961 redagował dodatek literacki „Widnokręgi” do „Wiadomości Polskich” w Sydney. Wysłany przez redakcję tego tygodnika objechał od listopada 1961 do listopada 1962 Australię, zbierając materiały o życiu Polaków w tej części świata. W 1966 podjął pracę w gimnazjum w Melbourne jako nauczyciel języka francuskiego i historii, a równocześnie dla uzupełnienia kwalifikacji zawodowych studiował filologię francuską na tamtejszym uniwersytecie. Od grudnia 1967 redagował kwartalny dodatek kulturalno-literacki „Tygodnika Polskiego”, „Margines” (do września 1972). W 1971 odbył podróż do Europy i na Bliski Wschód, a w 1975 do Nowej Zelandii. Był trzykrotnie żonaty: z Barbarą Kulwieć (1946, rozwód 1957), z Jadwigą Wandą z domu Poniatowską primo voto Kabis, secundo voto Ernst (1958, zmarła 1960) i z Barbarą Wilczyńską (1964). Zmarł nagle 15 maja 1978 w Melbourne.

Works

1. Betlejem w Polsce. Obraz sceniczny w 1 odsłonie. Oprac. sceniczne: E. Dziekoński. Paryż: Związek Polskich Kół Muzyczno-Teatralnych we Francji 1945, 14 s., powielone.

2. Smutny uśmiech. (Opowiadania). Paryż: Instytut Literacki 1957, 72 s.

Nagrody

Nagroda literacka „Kultury” za 1957.

Zawartość

Smutny uśmiech; Słońce wschodzi i zachodzi.

3. Rejs do Smithton; Stary ocean. Opowiadania. Paryż: Instytut Literacki 1960, 206 s.

4. Pamiętnik poetycki. Melbourne: Nakład przyjaciół poety i sydnejskich „Wiadomości Polskie 1961 [właśc. 1962], 271 s.

Zawartość

Poemat „Tamta ziemia”; Wiersze z różnych lat, chwil i miejsc; Ty; Bajki i wierszyki dla Jacka i Hani; Poematy; Fraszki i utwory satyryczne; Różne.

5. Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1969, 233 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] Chicago: Libra 1986; wyd. 1 krajowe Warszawa: Gryf* 1989; Warszawa: LTW 2002.

Wspomnienia z dzieciństwa i młodości spędzonych w Drohobyczu.

Nagrody

Nagroda „Wiadomości” za najlepszą książkę wydaną na emigracji w 1969.

6. Towarzysze z Bezpieczeństwa. Powieść, daj Boże, historyczna. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1970, 239 s. Wyd. nast. Chicago: Libra 1986.

7. Wizyta w Izraelu. [Wrażenia z podróży]. Paryż: Instytut Literacki 1972, 156 s.

8. Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomnienia]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1972, 192 s. Wyd. nast. [Warszawa:] Gryf* 1989; [wyd. 3] Warszawa: LTW 2002.

9. Emigrancka opowieść. [Powieść]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1975, 333 s.

Ciąg dalszy zob. poz. .

Nagrody

Nagroda im. H. Naglerowej przyznana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie za najwybitniejszą książkę 1975 r.

10. Trzysta miesięcy. [Powieść]. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 1983, 320 s.

Początek zob. poz. .

Prace redakcyjne

1. Saving Jews in war-torn Poland 1939-1945. [Wyd. i przedmowa:] A. Chciuk. Melbourne: [Druk] Wilke, Clayton (Victoria): Wilke 1969, 56 s.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1967, 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (J. Czachowska).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Lublin 2000 (A. Bagłajewski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Książki

B. Żongołłowicz: Andrzej Chciuk pisarz z antypodów. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 221 s.

Artykuły

C. Jeśman: Chciuk żywy na antypodach. Wiadomości”, Londyn 1976 nr 7.
A. Gawroński: Koniec wędrówki. Tygodnik Polski”, Melbourne 1978 nr z 3 VI.
Z. Jasiński: Dopiero z tej depeszy aż z Paryża... Kultura”, Paryż 1978 nr 7/8.
L. Kielanowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1978 nr 28.
W. Romanowski: Odszedł pisarz. Wiadomości Polskie”, Melbourne 1978 nr z 4 VI.
R. Krygier: Andrzej Chciuk. „Wiadomości”, Londyn 1980 nr 12.
A. Gawroński: Dziesiąta rocznica śmierci Andrzeja Chciuka. „Kultura”, Paryż 1988 nr 7.
Z. Kozarynowa: Powieściopisarz Andrzej Chciuk. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1988 nr 35.
P. Berłowski: Blaski wygnania. Więź 1989 nr 5.
B. Kazimierczyk: Andrzej Chciuk, batiar. Odrodzenie 1989 nr 4.
Z. Lichniak: Andrzej Chciuk. W tegoż: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. Kraków 1989.
P. Berłowski: Przestrzeń kreowana w twórczości Andrzeja Chciuka. „Roczniki Humanistyczne1991/1992 t. 39/40 z. 1.
S. Gawliński: Stalinizm z oddali. Powieści polityczne Tomasza Stalińskiego [S. Kisielewskiego], Piotra Guzego, Andrzeja Chciuka. W tegoż: Polityczne obowiązki. Kraków 1993.
A. Czajkowska: Kraj lat dziecinnych, ten zawsze zostanie.... Współczesne realizacje romantycznego toposu powrotu w twórczości Andrzeja Chciuka i Tadeusza Konwickiego. W: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Bydgoszcz 1996.
B. Żongołłowicz: Przygoda Andrzeja Chciuka z „Wiadomościami. W: Archiwum „Wiadomości”. T.2. Toruń 1996.

Rejs do Smithton; Stary ocean

M. Danilewiczowa: Pisarz z prawdziwego zdarzenia. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 19.

Pamiętnik poetycki

J. Pasterska: Pejzaż ziemi utraconej w „Pamiętniku poetyckim” Andrzeja Chciuka. W: Poezja polska na obczyźnie. T. 1. Rzeszów 2005.

Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku

M. Hemar: Atlantyda anadiomene. Wiadomości”, Londyn 1970 nr 9.
B. Hadaczek: O wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka. „Więź1989 nr 5, przedruk w tegoż: Kresy w literaturze polskiej XX w. Szczecin 1993.
A. Bagłajewski: Proust, gawęda szlachecka i Arkadia. (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku). Kresy 1991 nr 8.
S. Mazurek: W Drohobyczu i w Paryżu. Kultura Niezależna 1991 nr 67 [dot. też: Ziemia księżycowa].
K. Kleszcz: Elementy kresowe w języku „Ziemi księżycowej” i „Atlantydy” Andrzeja Chciuka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo 1994 z. 15.

Towarzysze z Bezpieczeństwa

S. Gawliński: Emigracyjne rozrachunki ze stalinizmem po 1956 r. „Dekada Literacka1992 nr 14.

Ziemia księżycowa

W. Jaworski: Tamta strona czasu. Wiadomości”, Londyn 1973 nr 10.
S. Mazurek: W Drohobyczu i w Paryżu. Kultura Niezależna 1991 nr 67 [dot. też: Atlantyda].
K. Kleszcz: Elementy kresowe w języku „Ziemi księżycowej” i „Atlantydy” Andrzeja Chciuka. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo1994 z. 15.

Emigrancka opowieść

B. Żongołłowicz: Rzeczywistość czy fantazja?Emigrancka opowieść” i „Trzysta miesięcy” Andrzeja Chciuka. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.

Trzysta miesięcy

B. Żongołłowicz: Rzeczywistość czy fantazja?Emigrancka opowieść” i „Trzysta miesięcy” Andrzeja Chciuka. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.