BIO

Urodzona 2 stycznia 1926 w Zamościu; córka Franciszka Jasińskiego, organisty, i Heleny z domu Paczos, nauczycielki. W okresie okupacji niemieckiej uczęszczała do Szkoły Handlowej im. J. i A. Vetterów w Lublinie (1940-43), a po wyzwoleniu do Szkoły Ogólnokształcącej dla Dorosłych dr Ireny Krzeczkowskiej (1944-46). Po zdaniu matury studiowała (1946-50) polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL), uczestnicząc także w wybranych zajęciach na wydziale filozoficznym. W 1950/51 uczęszczała na studium teorii literatury prowadzone przez prof. Stefanię Skwarczyńską na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Debiutowała w 1951 artykułem pt. O nieprzemijalności dzieła literackiego, ogłoszonym w „Tygodniku Powszechnym” (nr 17). Jeszcze w okresie studiów została zatrudniona na KUL, początkowo w Katedrze Historii Literatury jako zastępca asystenta (1949/50), następnie w Katedrze Teorii Literatury jako asystent (od 1951/52). W 1961 uzyskała stopień doktora na podstawie pracy Narrator w powieści przedromantycznej (promotor prof. Stefania Skwarczyńska) i stanowisko adiunkta. W 1968 została członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”, a w 1969-74 należała do redakcji „Zeszytów Naukowych KUL”. W 1969 obroniła na UŁ pracę habilitacyjną pt. Zagadnienia biografii literackiej i otrzymała na KUL stanowisko docenta. W 1970 wyszła za mąż za Andrzeja Wojtkowskiego, historyka. W 1971 objęła kierownictwo Komisji Badań nad Literaturą Katolicką w Towarzystwie Naukowym KUL, przekształconej następnie w 1974 w Zakład Badań nad Literaturą Religijną. W 1972 otrzymała nagrodę naukową KUL. W 1972-97 pełniła funkcję redaktora działu literatury polskiej w Encyklopedii katolickiej Towarzystwa Naukowego KUL. W 1974-2000 kierowała Zakładem Badań nad Literaturą Religijną KUL, w następnych latach nadal wchodziła w skład jego komitetu redakcyjnego. W 1975-96 była także kierownikiem Katedry Literatury Współczesnej KUL. W 1992 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W 1995 przeszła na emeryturę, kontynuowała jednak pracę naukową. Zmarła 1 września 2009 w domu opieki pod Lubartowem; pochowana na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Twórczość

1. Narrator w powieści przedromantycznej. 1776-1831. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 299 s. Instytut Badań Literackich PAN.

Zawartość

Uwagi wstępne: Narrator i założenia narracji; Epicka sytuacja narracji; Próba syntezy.

2. Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, 342 s.

Zawartość

Przedmowa: Biografia a literatura; Biografia literacka; Opowieść biograficzna; Biografia upowieściowiona; Powieść biograficzna; Dodatek.

3. Horyzonty literackiego sacrum. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, 295 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – I: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? (Z problematyki interpretacji dzieła literackiego); Problemy identyfikacji religijności dzieła literackiego; Uwagi o poezji religijnej; Literatura – sacrum – religia. Problematyka badawcza. – II: Matka Boska w poezji poromantycznej – do roku 1918; Przed tak Wielkim Sakramentem; Duch Święty w literaturze polskiej; Msza św. w polskiej poezji współczesnej. – III: U początków polskiej powieści biblijnej; Wokół „Legend” Andrzeja Niemojewskiego; Zapomniany wariant literackiej „walki o Chrystusa”; „Mistrz z Nazaretu” Izydora Kajetana Wysłoucha; Sacrum w poezji Leopolda Staffa; Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie; Z zagadnień popularności współczesnej poezji. „Znaki ufności” Jana Twardowskiego; Powieść o Jezusie i Jego środowisku. Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”; Problematyka religijna w prozie polskiej 1975 i 1976; Miłosz intelektualistom, twórcom i krytykom literackim, każdemu; „Tryptyk rzymski” – poetyckie „de dignitate humana” Jana Pawła II.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Rola czasu w kompozycji powieści Andrzejewskiego „Ład serca” i Choromańskiego „Zazdrość i medycyna. Roczniki Humanistyczne 1950-1951 s. 61-82.
Niesłusznie zapomniany poeta – Józef Dunin-Borkowski. (Próba charakterystyki twórczości). „Prace Polonistyczne” Seria 9: 1951 s. 195-215.
Powieść – pamiętnik i powieść – dziennik. (Zarys problematyki.) „Roczniki Humanistyczne1953 nr 1 s. 61-87.
Dziesięciozgłoskowiec; Dwunastozgłoskowiec. W: Sylabizm. (Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział III. T. 3). Wrocław 1956 s. 261-294, 353-379.
Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W: Matka Boska w poezji polskiej. T. 1. Lublin 1959 [właśc. 1960] s. 116-160.
Autentyzm i „literackość” a wiedza powieściowego narratora. Pamiętnik Literacki 1963 z. 1 s. 1-24 [w powieści XVIII i XIX w.].
Stefania Skwarczyńska jako teoretyk literatury. „Prace Polonistyczne” Seria 20: 1964 s. 10-57.
Narrator w powieści. (Zarys problematyki badań). W: Problemy teorii literatury. Wrocław 1967 s. 166-289, przedruk w: Genologia polska. Warszawa 1983 s. 181-209.
Dzieje teorii literatury w polonistycznym środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Roczniki Humanistyczne 1969 nr 1 s. 55-72.
Słowacki” Juliana Wołoszynowskiego i „Płomień róży” Stefana Flukowskiego a konwencje powieści biograficznej. W: O prozie polskiej XX wieku. Wrocław 1971 s. 199-212.
Zygmunt Bartkiewicz „Na Bielanach. W: Nowela, opowiadanie, gawęda. Warszawa 1974 s. 136-148.
Po górach, po chmurach” Ernesta Brylla, czyli współczesna sytuacja jasełek. Roczniki Humanistyczne 1976 nr 1 s. 167-175.
Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1977 nr 1 s. 33-46.
Quelques succès du roman polonais historique et biblique d'aujourd'hui. W: La littérature contemporaine polonaise et le sacré. Sacrum we współczesnej literaturze polskiej. Lublin 1978 s. 93-121.
Z zagadnień popularności współczesnej poezji. Roczniki Humanistyczne 1978 nr 1 s. 65-85.
Problematyka religijna w prozie polskiej 1976. Życie i Myśl 1979 nr 3 s. 53-76.
Męka Chrystusa w polskiej literaturze XIX i XX w. W: Męka Chrystusowa wczoraj i dziś. Lublin 1981 s. 120-130.
Miłosz – intelektualistom, twórcom i krytykom literackim, każdemu. Przegląd Powszechny 1982 nr 5 s. 178-195, przedruk: „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1983 nr 1 s. 33-50.
Problemy identyfikacji religijności dzieła literackiego. W: Sacrum w literaturze. Lublin 1983 s. 53-64.
Sacrum w poezji Leopolda Staffa. W: Polska liryka religijna. Lublin 1983 s. 371-422.

Prace redakcyjne

1. A l'ombre de leur Dieu. Anthologie du récit polonais contemporain. [Wybór:] M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Paris: Editions du Dialogue 1969, 359 s.
2. Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red.: K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974, 354 s. Wyd. 2 poszerzone Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979, 494 s.
3. Religia a literatura. [Za lata:]1975, 1976, 1977. Red.: M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Bibliografia tekstów i przeglądy M. Jasińska-Wojtkowska. [T. 1-3]. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1982[t. 1-2], 1990 [t. 3], 209 + 262 + 302 s.
4. Nowele i opowiadania: „... doczesny jest co chwila, a wieczny zawsze. Wybór i wstęp: M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Przygotowanie tekstu i komentarz: J. Starnawski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1983, 587 s.
5. Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red.: M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. [Wstęp:] M. Jasińska-Wojtkowska. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 422 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
6. Folklor – sacrum – religia. Praca zbiorowa pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej-Wojtkowskiej. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1995, 294 s.
7. Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Red.: M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997, 418 s.
8. Małe prozy biblijne. Wybór: M. Jasińska-Wojtkowska, M. Nowak. Wstęp, komentarz: M. Nowak. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, 441 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2004.

J. Gotfryd: Bibliografia prac Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej 1951-1996. „Roczniki Humanistyczne” 1997 z. 1.

Narrator w powieści przedromantycznej

T. Bujnicki: Ze studiów nad narratorem dawnej polskiej powieści. Ruch Literacki 1966 nr 6, polemika: M. Jasińska. „Ruch Literacki” 1967 nr 4, M. Cybulska: Problemy narracji. „Polonistyka” 1966 nr 4.

Zagadnienia biografii literackiej

J. Dużyk: O biografiach literackich. Twórczość 1972 nr 10.
T. Kłak: Trudne problemy biografii literackiej. Ruch Literacki 1972 nr 5.

Horyzonty literackiego sacrum

A. Rzymowska. „Ruch Literacki2005 nr 2.