BIO

Urodzony 10 listopada 1909 w Symbirsku nad Wołgą; syn Mikołaja Beynara, agronoma i muzyka, i Heleny z Maliszewskich. Po powrocie w 1920 do Polski uczył się kolejno w gimnazjach w Warszawie, Opatowie i Grodnie, gdzie w 1928 zdał maturę. Następnie studiował historię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W okresie studiów należał do Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, w którym nosił przydomek Bachus herbu Flacha. W 1930 był współzałożycielem Klubu Intelektualistów o charakterze liberalno-demokratycznym, wyodrębnionego z Klubu Włóczęgów. Po uzyskaniu dyplomu w 1932 i ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych przez rok służył w Wilnie w 1. pułku piechoty legionów. W 1934 ożenił się z Władysławą z Adamowiczów, chemiczką z wykształcenia (zmarła w 1965). W 1934 ogłosił, jako pierwszą publikację, fragment pracy magisterskiej Rola i działalność Aleksandra Oskierki w 1863 r. w Księdze pamiątkowej Koła Historyków Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1934-37 pracował jako nauczyciel historii w gimnazjum w Grodnie, a w 1937 został spikerem w Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu. Wzięty do niewoli niemieckiej uciekł z obozu jenieckiego i powrócił do Wilna, gdzie działał od 1940 w konspiracyjnej grupie skupionej wokół ks. Henryka Hlebowicza. Po włączeniu Litwy do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1940, a następnie w czasie okupacji niemieckiej (od 1941) był członkiem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej (AK) i działał m.in. w miejscowości Jasienica (stąd pseudonim publicystyczny); prowadził szkolenie wojskowe, brał udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim, współpracował z podziemną prasą. Jesienią 1942 wraz ze Stanisławem Stommą zakładał tajny uniwersytet powszechny, który działał do wiosny 1944. W tymże roku objął funkcję redaktora konspiracyjnego pisma „Pobudka”, wydawanego przez Biuro Informacji i Propagandy Okręgu Wileńskiego AK. W lipcu tegoż roku brał udział w walkach z Armią Czerwoną, wkraczającą na Wileńszczyznę, po czym z resztkami oddziałów AK przebywał w puszczach Rudnickiej i Ruskiej. W sierpniu 1944, w trakcie przedzierania się do walczącej Warszawy, został zatrzymany przez władze radzieckie i odstawiony do jednostki Ludowego Wojska Polskiego, skąd zbiegł i zgłosił się do oddziału majora Zygmunta Szyndzielarza (Łupaszki), złożonego z pozostałych żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej AK. Pełnił funkcję adiutanta, a pod koniec działalności zastępcy dowódcy. Po rozwiązaniu oddziału, we wrześniu 1944 zamieszkał w Krakowie i zajął się pracą publicystyczną. Od 1946 był członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”; w piśmie tym, a także w „Tygodniku Warszawskim” i w „Dziś i jutro” publikował artykuły i recenzje literackie. W maju 1948 otrzymał nagrodę literacką im. T. Pietrzaka. W lipcu 1948 został aresztowany w sprawie wileńskiej organizacji AK. Zwolniony po dwóch miesiącach śledztwa, dzięki interwencji Bolesława Piaseckiego, kontynuował współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” (do 1950), „Dziś i jutro” (do 1953) oraz z dziennikiem „Słowo Powszechne” (1949-51). W 1950 przeniósł się do Warszawy. W 1953 mieszkał we Wrocławiu. Artykuły, reportaże i recenzje ogłaszał m.in. w „Życiu Warszawy” (1951-59), „Nowej Kulturze” (1952-59), „Przeglądzie Kulturalnym” (1952-57), „Twórczości” (1952-58), „Po prostu” (1955-57). Od 1951 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1959-62 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. Był członkiem tymczasowego zarządu Stowarzyszenia Caritas. Był ostatnim prezesem Klubu Krzywego Koła (rozwiązanego w 1962). W 1961 został członkiem Polskiego PEN Clubu (w 1966-70 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego). W 1964 należał do sygnatariuszy Listu 34 pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa. W 1965 otrzymał nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Za czynne poparcie młodzieży akademickiej podczas wydarzeń marcowych 1968 stał się obiektem napaści politycznych ze strony władz i działaczy partyjnych; Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy Oddziale Warszawskim ZLP przyjęły 2 kwietnia 1968 uchwałę zwracającą się do Zarządu Głównego ZLP o wydalenie go ze Związku; jego twórczość zaś została objęta zakazem publikacji. W 1969 ożenił się z Zofią z Darowskich primo voto O'Bretenny (od 1965 była informatorką Służby Bezpieczeństwa na temat działalności pisarza). Został odznaczony Krzyżem Walecznych (1944) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956). Zmarł 19 sierpnia 1970 w Warszawie; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W 1980 XXI Walny Zjazd ZLP uchwalił specjalną rezolucję przeciw zarzutom i zniesławieniu pisarza w 1968.

Twórczość

1. Zygmunt August na ziemiach dawnego W. Ks. Litewskiego. [Wilno:] „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” [1935], 31 s.

Autor podpisany: Lech Beynar.

2. Ziemie północno-wschodnie Rzeczypospolitej za Sasów. Wilno: Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego 1939, 55 s.

Autor podpisany: Lech Beynar.

3. Po kataklizmie. [Reportaże z Ziem Odzyskanych]. Powst. przed 1948.

W 1948 tom w całości skonfiskowany przez cenzurę. Inf.: E. Beynar-Czeczott: Mój ojciec, Paweł Jasienica. Warszawa 2006.

4. Wisła pożegna zaścianek. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1951, 254 s.

Reportaże z podróży po ziemi sandomierskiej, kieleckiej i krakowskiej.

5. Świt słowiańskiego jutra. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 381 s. Wyd. 2 tamże 1954.

Reportaże z prac archeologicznych na terenie Polski.

6. Biały front. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 288 s.

Dot. powstania styczniowego.

7. Opowieści o żywej materii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 287 s.

Reportaże o działalności Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

8. Zakotwiczeni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955, 335 s.

Reportaże dot. Politechniki Gdańskiej.

9. Archeologia na wyrywki. Reportaże. Warszawa: Książka i Wiedza 1956, 239 s.

Zawartość

W Wielkopolsce i na Pomorzu; Barwy ginącej puszczy; Tradycje śląskiego obyczaju; Nad Huczwą i Bugiem; Dni wczorajsze staropolskiego okręgu.

10. Chodzi o Polskę. Warszawa: Polonia 1956, 70 s.

Reportaże na temat niebezpieczeństw zagrażających granicy polskiej na Odrze i Nysie ze strony Niemiec Zachodnich.

11. Kraj nad Jangtse. [Reportaże z Chin]. Warszawa: Czytelnik 1957, 237 s.

12. Ślady potyczek. Warszawa: Czytelnik 1957, 403 s.

Wybór artykułów drukowanych w latach 1947-1956 w działach: Jedność; Vivant professores!; Dzień powszedni; Sprawy pisarskie; Ziemscy bogowie, – oraz: Ślady potyczek, których nie było czyli artykuły niedrukowane.

13. Dwie drogi. O powstaniu styczniowym. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 410 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione 1963, [wyd. 3] 1988; wyd. 4. Warszawa: Czytelnik 1992.

14. Myśli o dawnej Polsce. Warszawa: Czytelnik 1960, 291 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1977, wyd. 4 1985, wyd. 5 1990.

15. Polska Piastów. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 390 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1961, wyd. 3 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, tamże: wyd. 4 1967, wyd. 5 1974, wyd. 6 1979, wyd. 7 1983, wyd. 8 1985, [wyd. 8 dodruk] 1986, wyd. 5 [!] 1989, wyd. 6 1990, wyd. 6 [!] dodruk 1992; wyd. 7 [!] Warszawa: Czytelnik 1996, tamże wyd. 8 1996.

Przekłady

angielski

Piast Poland. [Przeł.] [A. Lutosławski] A. Jordan. Miami 1985, [wyd. 2] Miami 1992.

16. Słowiański rodowód. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 432 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 z posłowiem A. Gieysztora 1978.

17. Tylko o historii. Warszawa: Iskry 1962, 282 s. Wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1992.

Recenzje dzieł historycznych drukowanych w latach 1958-1960.

18. Polska Jagiellonów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 451 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1967, wyd. 4 1975, wyd. 5 1979, wyd. 6 1983, wyd. 7 1985, [wyd. 7 dodruk] 1986, wyd. [8] 1989, wyd. 6 w tej edycji 1990, wyd. 6 [!] w tej edycji dodruk 1992; wyd. 7 [!] Warszawa: Czytelnik 1996.

Nagrody

I miejsce w plebiscycie „Kuriera Polskiego” na najlepszą książkę roku 1963, Nagroda Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” za najlepszą książkę roku 1963.

Przekłady

angielski

Jagiellonian Poland. [Przeł.] [A. Lutosławski] A. Jordan. Miami 1978. [Wyd. 2] tamże 1992.

19. Trzej kronikarze. Wybrane fragmenty kronik w tłum. [z języka łacińskiego]: Thietmara: M.Z. Jedlicki; Galla: R. Grodecki; Kadłubka: A. Józefczyk, M. Studziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 457 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1992, wyd. 3 tamże 1993.

20. Ostatnia z rodu. Warszawa: Czytelnik 1965, 325 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1975, wyd. 4 1984, wyd. 5 1988.

Studium historyczne poświęcone Annie Jagiellonce.

Przekłady

estoński

Suguvsa viimane. [Przeł.] R. Karemae. Tallinn 2006.

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 1-31967, 1972.

Przekłady

angielski

The Commonwealth of Both Nations. [Przeł.] [A. Lutosławski] A. Jordan. [Cz. 1-3; wyd. 2] Miami 1992.

Cz. 1. Srebrny wiek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 499 s.

Cz. 2. Calamitatis regnum. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 416 s.

Cz. 3. Dzieje agonii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 597 s.

Wyd. nast. łączne cz. 1-3: tamże: wyd. 2 1982, wyd. 3 1985, wyd. 3 dodruk [właśc. wyd. 4] 1986, wyd. 5 1989, wyd. 6 1990, wyd. 6 dodruk 1992; [wyd. 8] Warszawa: Czytelnik 1996, tamże 1999.

Przekłady

angielski

The Commonwealth of Both Nations. [Przeł.] [A. Lutosławski] A. Jordan. [USA] 1987.

22. Rozważania o wojnie domowej. Druk fragmentów Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1978, 61 s. [Wyd. 2] tamże 1979, 61 s. Inne wyd.: [Wrocław:] Pro-Za* [1980 lub 1981]. Wyd. całości: Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 125 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [!] tamże 1989; wyd. 4 [!] Warszawa: Czytelnik 1993.

Przekłady

węgierski

Elmelkedes a polgar. [Przeł.] R. Gimes. [Węgry] 1989.

23. Pamiętnik. Druk fragmentów pt. Strzępy wspomnień. Przegląd Katolicki 1986 nr 1 – 51/52 [z przerwami]. Wyd. osobne całości: [B.m.w.* 1986]; [Warszawa:] Międzyzakładowa Struktura Solidarności „V”* [1986]. Wyd. nast.: Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1989, 143 s.; wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1993,.

24. Polska anarchia. [Szkice z historii XVII-XIX w.] Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 173 s. Wyd. nast.: tamże wyd. 2 1989; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1993.

Zawartość

Kolizja litewska; Naród?... Rasa?...; Teoria faktów dokonanych; Wielcy i mali; W stronę Ciemnogrodu; Cena totalizmu. – Aneks: Polska anarchia; Koreckie wojny.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1967.

Autor o sobie

P. Jasienica: Urok Łupaszki [tytuł od red.]. Polityka 1990 nr 22 [relacja o działalności w AK napisana w więzieniu].

Wywiady

Rozmowa z Pawłem Jasienicą. [Rozm.] J. Kirchmajer. Tygodnik Powszechny 1947 nr 6.
O historii po heretycku. [Rozm.] K. Nastulanka. Polityka 1960 nr 48.
Rozmowa z Pawłem Jasienicą. [Rozm.] W.P. Szymański. Tygodnik Powszechny 1965 nr 19.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Rocznik Literacki 1970” wyd. 1972 (J. Chudek).
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989.
A. Palczak: Paweł Jasienica. Bibliografia. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna [1991], 25 s.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Książki

B. Wiaderny: Paweł Jasienica (1939-1948). [Praca magisterska]. Maszynopis. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1987.
E. Beynar-Czeczott: Mój ojciec, Paweł Jasienica. Wstęp: W. Bartoszewski. Warszawa: Prószyński i S-ka 2006, 182 s.

Artykuły

A. Wielowieyski: W kręgu historycznej publicystyki. Więź 1961 nr 1.
C. Bobińska: Poeta, Jasienica i historia. Nowa Kultura 1962 nr 13.
J. Przyboś: Pomiędzy ostrzami. Nowa Kultura 1962 nr 15.
S. Lichański: Paweł Jasienica. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 26.
A. Kijowski: Komentarz do twórczości Pawła Jasienicy. Twórczość 1964 nr 2, przedruk w tegoż: Arcydzieło nieznane. Kraków 1964.
T. Syga: Pisarstwo Pawła Jasienicy. Stolica 1965 nr 37.
L.M. Bartelski: Współczesność historii. W tegoż: W kręgu bliskich. Kraków 1967.
J. Lewandowski: Straty kultury polskiej: Paweł Jasienica. Kultura”, Paryż 1970 nr 10.
Pelikan: Sycić nieporozumienie. Kultura”, Paryż 1970 nr 11.
A. Gieysztor: Paweł Jasienica historyk Polski. Tygodnik Powszechny 1971 nr 34, przedruk w: 70 żywotów. Kraków 1977.
M. Kukiel: Jasienica w historiografii polskiej. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 10.
B. Leśnodorski: Po zgonie Pawła Jasienicy. Kwartalnik Historyczny 1971 nr 1.
J. Łobodowski: Dialektyczne salto mortale. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 16.
J. Mackiewicz: Casus Paweł Jasienica. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 3.
T. Nowakowski: O pełne zadośćuczynienie dla Pawła Jasienicy. Na Antenie”, Monachium 1971 nr 103.
T. Pełczyński: Żołnierska służba Pawła Jasienicy. Na Antenie”, Monachium 1971 nr 96.
J. Susuł: Książki Jasienicy. Tygodnik Powszechny 1971 nr 21.
Były żołnierz AK: 5-ta Brygada Wileńska AK mjr. Łupaszki. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1972 nr 21.
A. Gołubiew: Jasienicy myśli o Polsce. W tegoż: Świadkowie przemian. Kraków 1974.
W. Bartoszewski: O publicystyce Pawła Jasienicy. Tygodnik Powszechny 1980 nr 34.
K. Koźniewski: Paweł Jasienica. Polityka 1980 nr 43.
W. Wieczorek: Widziane z dołu czyli mutacje polskości. Więź 1980 nr 7/8.
W. Bartoszewski: Diariusz z dni zgonu i pogrzebu Pawła Jasienicy. Zapis”, Londyn 1981 nr 19.
A. Braun: Wspomnienie o Pawle Jasienicy. Kultura 1981 nr 33.
A. Kijowski: O Pawle Jasienicy. Zapis”, Londyn 1981 nr 18, przedruk w tegoż: Granice literatury. T. 2. Warszawa 1991.
J. Kwiatkowski: Jasienica. Pismo 1981 nr 5/6.
J.F. Lewandowski: Jasienica. Panorama 1981 nr 34.
M. Szulkin: Lata uniwersyteckie Lecha Beynara (Pawła Jasienicy). Więź 1981 nr 7/8.
B. Maciejewski: Niezapomniany Bystroń. Przegląd Tygodniowy 1982 nr 9.
J. Roszko: Spór o Jasienicę. Życie Literackie 1982 nr 6.
TK: Panny z Cicibora. Barwy 1982 nr 10.
H.W.: Paweł Jasienica historyk i eseista. Tu i Teraz 1984 nr 36.
L.D. Orton: Pawel Jasienica – a rectification and appreciation. The Polish Review”, Nowy Jork 1984 nr 1/2.
J. Tazbir: Rzeczpospolita na równi pochyłej. Twórczość 1984 nr 2.
J. Tazbir: Wizja Polski Pawła Jasienicy. Nowe Książki 1984 nr 2.
J. Andrzejewski: Nad grobom Pawła Jasienicy. W: Poljsko pitanje. Beograd 1985.
Z. Miedziński: Wizjoner konkretu historycznego. Kierunki 1985 nr 33.
J. Skórzyński: Znaki minionego czasu. Myśl historyczna Pawła Jasienicy. Przegląd Katolicki 1985 nr 32/33.
K. Goldbergowa: Zaczęło się od kruszonu. Ludzie z oficyny. Literatura 1987 nr 6.
J.F. Lewandowski: Zrozumieć Jasienicę. Katolik 1987 nr 10.
O fenomenie Pawła Jasienicy. [Wypowiedzi:] M. Król, S. Meller, H. Samsonowicz, J. Tazbir. Mówią Wieki 1987 nr 6.
D. Fikus: Agent UB” Jasienica. W tegoż: Pseudonim „Łupaszka”. Warszawa: Wers* 1989; Warszawa: Most* 1989.
D. Fikus: Nieznany fragment wojny domowej. Tygodnik Powszechny 1989 nr 9.
S. Kisielewski: Paweł Jasienica. W tegoż: Według alfabetu. Warszawa: Brama* 1989.
W. Pawłowski: Można i z Polakami. Literatura 1989 nr 6.
J. Tazbir: Pisarstwo historyczne Pawła Jasienicy. W tegoż: Od Haura do Isaury. Warszawa 1989.
M. Motas: Więzienna teczka Pawła Jasienicy. Historia i Życie 1990 nr 13.
T. Nowakowski: O Pawle Jasienicy. Orzeł Biały”, Londyn 1990 nr 1450.
P. Borowiec: Pawła Jasienicy strategia narracji. Ruch Literacki 1993 nr 1/2.
M. Brandys: Rozprawa z Jasienicą. Tygodnik Powszechny 1993 nr 46.
J. Prokop: Paweł Jasienica. W tegoż: Pisarze w służbie przemocy. Kraków 1995.
M. Kosman: Stanisław Wasylewski, Paweł Jasienica i Marian Brandys – triumf eseistyki historycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Poznaniu 1998 nr 2.
L. Burska: Paradoksy Jasienicy. W: Tematy i pryzmaty. Wrocław 2000.
H. Rudzińska: Rozmowy z Pawłem Jasienicą. Zeszyty Historyczne”, Paryż 2000 z. 134.
E. Beynar-Czeczott: Taki już jestem i tego nie potrafię. Tygodnik Powszechny 2002 nr 25.
J. Bytner: Starożytności słowiańskie. O reportażach archeologicznych Pawła Jasienicy z lat 1952-1962. „Slavia Occidentalis2002 t. 59.
K. Grygajtis: Historiozofia Pawła Jasienicy jako wyzwanie dla historiografii polskiej czasów zniewolenia. Tolerancja 2002 nr 8/9.
J. Morawski: Pisarz pod nadzorem. Rzeczpospolita 2002 nr 81.
Z. Żbikowski: Bachus herbu Flacha. Polityka 2004 nr 9.
A. Michnik: Pisarz w obcęgach. Gazeta Wyborcza 2005 nr 193.
J. Siedlecka: Ja w sprawie romansu. W tejże: Obława. Warszawa 2005.

Myśli o dawnej Polsce

M. Kosman: Złote myśli o Piastach i Jagiellonach. Życie i Myśl 1986 nr 5/6.

Polska Piastów

M. Michalski: Pawła Jasienicy wizja dziejów Kościoła. („Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”). „Rocznik Teologiczny”, Lublin 1997 z. 4.

Polska Jagiellonów

J. Górski: Rzeczpospolita, rzecz ludzka. W tegoż: Historia powszechna i osobista. Kraków 1964.
M. Michalski: Pawła Jasienicy wizja dziejów Kościoła. („Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”). „Rocznik Teologiczny”,Lublin 1997 z. 4.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

N. Pease. „The Polish Review”, Nowy Jork 1988 nr 4 [dot. przekł. angielskiego].

Rozważania o wojnie domowej

M. Kula: Rozmowa z ojcem niedokończona... Twórczość 1986 nr 1.
W. Łazuga. „Życie i Myśl1986 nr 7/8.
I. Jokiel: Gilotyna, czyli o sensie historii. (Na marginesie „Rozważań o wojnie domowej” Pawła Jasienicy). W tejże: Ocalić Kartezjusza. Opole 2004.

Pamiętnik

P. Kądziela: Wspomnienia Jasienicy. Nowe Życie 1987 nr 4.
[B. Rogatko] Quidam: Polityka jest losem. Miesięcznik Małopolski* 1987 nr 18.
[A. Biernacki] Abe: Ręczę głową i zbawieniem duszy. Twórczość 1990 nr 5.
[P. Kądziela] P.K.Więź1990 nr 1.
B. Gutkowska: Epoka strachu” w „Pamiętniku” Pawła Jasienicy (Lecha Beynara). W: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Katowice 1991. Przedruk w tejże: Odczytywanie śladów. Katowice 2005.
J. Kardaszewicz: Pawła Jasienicy historia własna. Życie i Myśl 1991 nr 1/2.
J. Zakrzewska: Niewygodna książka. Res Publica 1991 nr 5.

Polska anarchia

L. Kieniewicz. „Przegląd Powszechny1990 nr 5.
H.M. Słoczyński: Polska anarchia czyli historycy i samograje. Znak 1991 nr 4.