BIO

Born on 2 September 1947 in Wąbrzeźno; son of Stefan Stoff and Wanda, née Lewandowska. He was a pupil at the Grammar School in Wąbrzeźno, completing his advanced secondary education there in 1965. He then started studying Polish philology at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun. His first science-fiction short story, Przejazdem przez Itakę (Transit through Ithaca), was published in the monthly "Młody Technik" in 1969 (no. 12). Further prose pieces appeared in the same periodical in subsequent years (1970, 1973–74, and 1978–81). In 1970, his first short essay on the subject of the moon in literature, Pożegnanie z księżycem (Farewell to the Moon), appeared in the biweekly "Astronautyka" (no. 4). He was awarded a master's degree the same year and then took up a post at the Department of Literary Theory at the Institute of Polish Philology at UMK, initially as a trainee assistant, then as an assistant from 1971, before becoming senior assistant in 1973. His research focused on literary theory, drama theory and prose poetics, with a particular focus on science-fiction literature. His reviews of science-fiction works appeared in periodicals including "Astronautyka" (1970, 1975, 1977, 1978, and 1980), the biweekly "Pomorze" (1971–72), "Miesięcznik Literacki" (1972 and 1975–86) and "Twórczość" (1976, 1978, and 1979). His made his debut as a literary scholar in 1975 in the annual "Acta Universitatis Nicolai Copernici", where two of his articles appeared: Funkcja tytułu w dziele literackim (The Role of Titles in Literary Works) and Krytyka o pierwszych utworach Stanisława Lema („Astronauci”, „Sezam”, „Obłok Magellana”) (A Critique of Stanisław Lem's First Works: "The Astronauts", "Sesame" and "The Magellan Cloud"). Most of his subsequent articles appeared in the same publication. In 1977, he defended his doctoral thesis, Odmiany powieści fantastyczno-naukowej w twórczości Stanisława Lema (Types of Science-Fiction Novels in the Oeuvre of Stanisław Lem), which was supervised by Dr Czesław Niedzielski. The following year, he was appointed lecturer. In 1978, he became a member of the Philological-Philosophical Section of the Scientific Society in Torun. From 1980 to 1989, he was head of the Independent Self-governing Trade Union Solidarity Circle at Philology and Publications Section at UMK. In 1984, he received the "Fantastyka" periodical's prize in the field of literary criticism. He was awarded a habilitation degree from UMK in 1991 for his study Z teorii prozy narracyjnej. Tradycja problemy konwencje (On the Theory of Narrative Prose: Tradition, problems, conventions). The following year, he was appointed deputy director of the Institute of Polish Philology at UMK, serving in the role until 1994. He was also a corresponding member of the Scientific Society of the Catholic University of Lublin (KUL). He was appointed associate professor at UMK in 1994. From 1995 to 2017, he was head of the Department of Literary Theory. In 2008, he was made state-appointed professor in humanities. During this period, he was appointed to the Scientific Council of the John Paul II Institute at KUL. He married Krystyna Nasiorowska in 1978. He has four children: Sebastian, Anna, Julia and Małgorzata. He lives in Torun.

Twórczość

1. Formy wypowiedzi lirycznej. (Przewodnik do ćwiczeń z poetyki). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1980, 192 s. Skrypty i Teksty Pomocnicze.

Skrypt dla studentów I i II roku filologii polskiej.

2. Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983, 178 s. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 29, z. 2.

Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej.

3. Formy wypowiedzi dramatycznej. Toruń: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1985, 310 s. Skrypty i Teksty Pomocnicze.

4. Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction. Bydgoszcz: Pomorze 1990, 274 s.

Zawartość

I [dot. S. Lema]: Porzucona droga czy zapowiedź przyszłości [dot.: Szpital Przemienienia]; Lema teoria dialogu [dot.: Eden]; Wszystko i nic [dot.: Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać]; To, o czym się nie wspomina [dot.: Powrót z gwiazd]; Nad „Solaris” po latach; Realizm jutra [dot.: Opowieść o pilocie Pirxie]; Na granicy [dot.: Terminus]; Powieść — traktat epistemologiczny [dot.: Pamiętnik znaleziony w wannie]; Czy słychać jeszcze „Głos Pana”?; Fantastyka-minimum [dot.: Sto trzydzieści siedem sekund]; Filozofia przypadku [dot.: Śledztwo; Katar]; Powtórka z Lema [dot.: Powtórka]; Zaproszenie do myślenia [dot.: Golem XIV]; Skazani na Ziemię [dot.: Wizja lokalna]; Z ograniczoną odpowiedzialnością [dot.: Prowokacja]; Rekonstrukcje i prognozy [dot.: Biblioteka XXI wieku]; Kosmos i astronautyka w twórczości Stanisława Lema; Dlaczego Lem? [próba określenia cech twórczości S. Lema]. – II: Nie spełnione nadzieje polskiej science fiction [o niezrealizowanych utworach: A. Mickiewicz: Historia przyszłości, B. Prus: Sława, W.S. Reymont: Misterium i Nowa ludzkość]; Dwaj niewidzialni (Sygurd Wiśniowski a H.G. Wells); Porachunki ze światem (O powieściach fantastycznych A. Słonimskiego [„Torpeda czasu”, „Dwa końce świata”]); Dwa skrzydła teraźniejszości (Lem i Parnicki); Powieść historyczno-fantastyczna? (Na marginesie „Sam wyjdę bezbronny” Teodora Parnickiego); „Homo divisus” [K. Fiałkowskiego], czyli problem powieści science fiction; Teorie i literatura [A. Wiśniewski-Snerg: Robot]; Zaproszenie do stereonu [A. Wiśniewski-Snerg: Nagi cel]; Piece bien [E. Wnuk-Lipiński: Wir pamięci]; Mogło być i tak [J.A. Zajdel: Wyjście z cienia]; Aluzje i złudzenia [J.A. Zajdel: Paradyzja]; Wymyślić świat [J. Grundkowski: Annopolis, miasto moich snów]; Tego nam było brak [J. Kozielecki: Smutek spełnionych baśni]; Czy krytyka literacka ma jakieś obowiązki wobec science fiction?

5. Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997, 232 s. Z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich, 3.

Zawartość

Słowo wstępne. – Poetyka inwokacji; Status postaci we współczesnej prozie historycznej. (Rekonesans metodologiczny) [dot. twórczości T. Parnickiego, A. Gołubiewa, H. Malewskiej, J. Andrzejewskiego, A. Szypiorskiego, W. Terleckiego]; O strategii narracyjnej „Potopu” [H. Sienkiewicza]. Sprawa dwuimienności głównego bohatera; Fabuła jako zapis eksperymentu myślowego; Czas mianowany w strukturze utworu epickiego; Poetyka i semiotyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta; Wartości sytuacyjne dzieła literackiego; Wyobcowanie: egzystencja i poetyka; Perswazyjna niemoc literatury: przykład Stanisława Lema; Egzotyka, egzotyzm, egzotyczność. (Próba rozgraniczenia pojęć).

6. Jeszcze o Trylogii. [Szkice]. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2004, 275 s.

Zawartość

Trylogia” i sytuacje ludzkie. Między poetyką a wartością utworu; Sienkiewiczowskie studium zemsty. Wątek Adama Nowowiejskiego w „Panu Wołodyjowskim”; O strategii narracyjnej „Potopu”; Sprawa dwuimienności głównego bohatera [poz. ]; Rzędzian. Z problematyki kreacji postaci Sienkiewiczowskiej; Opowieści chreptiowskie w planie kompozycyjnym i ideowym „Pana Wołodyjowskiego”; Uwagi o sposobie kształtowania przestrzeni w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza; Zbaraż i jego obrońcy. Funkcjonowanie pamięci wewnątrzpowieściowej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza; Narracyjne antycypacje historyczne w „Trylogii”; Problem retrospekcji historycznej w „Trylogii”; Co zawdzięczamy „Trylogii”. Literackie świadectwo znaczenia powieści Sienkiewicza.

7. Zagłoba sum!. Studium postaci literackiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006, 400 s.

8. Herbert — jak nas kuszono? Dwie interpretacje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, 68 s. In Poesi Veritas Vitae.

Interpretacje utworów: „Co myśli Pan Cogito o piekle” oraz „Potęga smaku”.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Funkcja tytułu w dziele literackim; Krytyka o pierwszych utworach Stanisława Lema („Astronauci”, „Sezam”, „Obłok Magellana”). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1975 z. 11 s. 317; 125–146.
Metody i wzorce obrazowania w science fiction; Opowiadania fantastyczne Sygurda Wiśniowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1977 z. 13 s. 5772; 137–162.
Stanisława Lema dialog z czytelnikiem. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 6 s. 6984, przedruk w: Dialog w literaturze. Warszawa 1978 s. 163–190.
Aluzja literacka jako podstawa nowego utworu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1979 z. 17 s. 100121.
Nad poezją Leopolda Staffa. W 101 rocznicę urodzin. W Drodze 1979 nr 5 s. 6880.
Science fiction wobec pytań o wartość literatury. Kalendarz Wrococławski 1980 nr 4 s. 5674.
Archetyp poety jako zagadnienie nauki o literaturze. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1981 z. 19 s. 141168.
Dramat ludzkiej kondycji. (O „Ślepcach” Maurycego Maeterlincka). W Drodze 1982 nr 1/4 s. 9097.
Uwagi o poetyce i estetyce filmu „science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1982 z. 21 s. 95124.
Stanisław Lem jako czytelnik własnych utworów. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1986 z. 28 s. 7196.
Inquit w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1987 z. 30 s. 6896.
Sześć spojrzeń” S. Grabińskiego. W: Od Kochanowskiego do Różewicza. Warszawa, Poznań, Toruń 1988 s. 163173.
Czy science fiction jest gatunkiem ideologicznie zdeterminowanym?Roczniki Humanistyczne” 1986 wyd. 1991 z. 1 s. 5–31.
Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część I–II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 s. 111137, 1992 z. 37 s. 95–126.
Mówić” i „być. Z problemów języka w dramacie współczesnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 s. 93124.
Sienkiewicz czytany przez Parnickiego. W: Henryk Sienkiewicz. Lublin 1991 s. 345367.
Czy science fiction może pomóc w rozumieniu rzeczywistości? W: Metafizyczne” w literaturze współczesnej. Lublin 1992 s. 57–77.
O pojęciu interpretacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 s. 87108.
Początki autobiografii na tle problematyki „miejsc wyróżnionych” narracji. W: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Toruń 1993 s. 4966.
Światopogląd polskiej science fiction. W: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Lublin 1993 s. 267291.
List w dramacie. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska1994 z. 43 s. 105126.
Sposoby stanowienia rzeczywistości niewerystycznej w początkowych partiach utworów science fiction. W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994 s. 3755.
Archetyp bez sygnatury. O świadomości poetyckiej Czesława Miłosza. W: Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny…. Łódź 1995 s. 209226.
Arcydzieło w systemie wartości i koniunktur kultury. W: Sztuka wobec prawdy. Nałęczów 1995 s. 5576.
Dramat i czas (w perspektywie interpretacji). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 s. 111131.
Fiasko” Stanisława Lema. Miejsce utworu w dorobku pisarza jako zagadnienie teoretyczno- i historycznoliterackie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 s. 79103.
Ja, autor. O funkcjach sygnatur w literaturze współczesnej. W: Ja, autor. Warszawa 1996 s. 6478.
Kompozycja otwarta”, czyli o pewnym nieporozumieniu teoretycznoliterackim. W: Mimesis w dyskursie literackim. Toruń 1996 s. 5774.
Literatura i czas. W: Literaturoznawstwo. Toruń 1996 s. 3341.
Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich. W: Literacka symbolika roślin. Gdańsk 1997 s. 922.
Szczegół w poetyce „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. [Cz. 1]–2. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 s. 6994, 1999 z. 53 s. 61–100.
Okoliczności miejsca i czasu w interpretacji utworów literackich i dzieł sztuki. Roczniki Humanistyczne 1998 z. 1 specjalny s. 93–107.
Między złudzeniem wolności (artystycznej) a pułapką ideologii (realnej). Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 501515.
Telefon i rozmowa telefoniczna w dramacie (na tle rozwiązań powieściowych i filmowych). W: W przestrzeni komunikacyjnej. Toruń 1999 s. 187239.
Wartości sytuacyjne momentu genezy dzieła. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 s. 103135.
Dlaczego karnawalizacja?; W poszukiwaniu aksjologicznego modelu karnawału i karnawalizacji; Farsa wobec karnawalizacji — aspekt aksjologiczny. O „Grzegorzu Dyndale” Moliera; Świat po karnawale. „Tango” Mrożka jako model rzeczywistości skarnawalizowanej. W: Teoria karnawalizacji. Toruń 2000 s. 5–10; 69–100; 121– 136; 199–216. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione 2011.
Fantastyka naukowa jako literatura współczesna. W: Edukacja polonistyczna i literatura. Toruń 2000 s. 522.
O funkcjach literatury. Rozważania na przełomie wieków utrzymane w metaforyce drogi. W: Człowiek w drodze. T. 2. Bydgoszcz 2000 s. 920.
Dzieje w literaturze — literatura w dziejach. Ethos 2001 nr 4 s. 6374.
Faust zagubiony. Nauka w literackiej wizji świata Stanisława Lema. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Białystok 2001 s. 347361.
Konkretyzacja estetyczna w procesie stanowienia arcydzieł; Spór o adresatkę „Rozłączenia” Juliusza Słowackiego oraz zagadnienie wielowykładalności utworu w świetle Ingardenowskiej koncepcji miejsc niedookreślenia. W: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. Toruń 2001 s. 4365; 89–116.
Opowieści o pilocie Pirxie” Stanisława Lema wobec problematyki cyklu literackiego. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 445458.
Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowiązania wobec człowieka. W: U progu trzeciego tysiąclecia. Warszawa 2001 s. 413431.
Rozłączenie” Juliusza Słowackiego. Problematyka komunikacji literackiej a interpretacja wiersza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 s. 77110.
Źródłowe podstawy refleksji nad funkcjami literatury. Poezja autotematyczna. W: Gra z czytelnikiem. Toruń 2001 s. 2350.
Dyktando” Ewy Lipskiej, czyli semantyczne (nie)konsekwencje językowego konceptu. W: Opis wiersza. Toruń 2002 s. 233253.
Aksjologiczne aspekty interpretacji. W: Wartość i sens. Lublin 2003 s. 3160.
Kwestia miejsca warstwy wyglądów w dziele literackim w teorii Romana Ingardena; Temat utworu literackiego; Dzieło literackie jako zapis doświadczenia czasu. W: Z teorii dzieła literackiego. Toruń 2003 s. 1156; 121–144; 145–166.
Pokusa błędu antropologicznego w literaturze. W: Błąd antropologiczny. Lublin 2003 s. 323341.
Struktura myśli — ekspresja obrazu. O warunkach ekspozycji idei w twórczości Stanisława Lema. „Acta Lemiana Monashiensis”. Specjal Lem Edition of „Acta Polonica Monashiensis”, Melbourne 2002 [wyd.] 2003 vol. 2 [nr] 2 [s.] 20–33, przedruk w: Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek. Kraków 2003 s. 22–32.
Zagadnienie zwielokrotnienia warstwowego wymiaru budowy dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena; O „quasi-sądach” z punktu widzenia badacza literatury. W: Od teorii literatury do ontologii świata. Toruń 2003 s. 924; 45–56.
Kiedy literatura zdradza człowieka?Ethos2004 nr 1/2 s. 293–313.
O pojęciu kompozycji dzieła literackiego; „Kompozycja otwarta”? W: Kompozycja dzieła literackiego. Toruń 2004 s. 15–31; 131–160.
Pismo czy głos? W związku z Ingardenowską teorią dzieła literackiego. W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. Toruń 2004 s. 1944.
Czy i jak interpretować utwory fantastyczne; O interpretowaniu utworów fantastycznonaukowych; Wątek Geista w „Lalce” Bolesława Prusa, czyli między przeczuciem możliwości a poczuciem rzeczywistości;Eden” Stanisława Lema, czyli semantyka powieści jako przedmiot aluzji i sugestii; Altruizyna” Stanisława Lema, czyli o potrzebie miłości bliźniego. W: Polska literatura fantastyczna. Toruń 2005 s. 7–11; 55–73; 133–158; 257–280; 297–313.
Ogniem i mieczem. Prus o Sienkiewiczu — „wtedy” i „dzisiaj”. W: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Toruń 2005 s. 262277.
Dialog interpretacyjny na temat „Powrotu z gwiazd” [S. Lema]. Postscriptum 2006 nr 1 s. 67101.
Literacka astronomia. Wiedza? przeżycie? metafora? W: Poezja i astronomia. Toruń 2006 s. 2536.
Semantyzacja przestrzeni w powieści Stanisława Lema „Solaris. „Inozemna Filolohija. Ukrajinśkyj Naukovyj Zbirnyk”, Lwów 2003 [nr] 114 s. 185–194; przedruk „Postscriptum2006 nr 1 s. 102115.
Zakończenie „Trylogii”. Poetyka, semantyka, funkcja. W: Przez dwa stulecia. Toruń 2006 s. 87–105.
Bohaterowie „Trylogii”. Historia i sytuacje ludzkie. W: Po co Sienkiewicz? Warszawa 2007 s. 39–47.
Jaką koncepcję prawdy implikuje interpretowalność/interpretacja dzieła literackiego. W: Filozofia i etyka interpretacji. Kraków 2007 s. 4758.
Przypomnieć aluzję literacką; Tezy o aluzji literackiej; Aluzja literacka. Kształtowanie się pojęcia; Aksjologia aluzji literackiej; Latarnik” jako arcydzieło aluzji literackiej; Aluzja literacka jako reinterpretacja tradycji; Dokąd płynie „czarna piana gazet” czyli Wencel i Herbert; Dwa Sztandary: Czerwiński — Gomulicki. Aluzja literacka na służbie idei; Aluzja literacka jako argument kulturowy (i kulturalny) w debacie politycznej. W: Aluzja literacka. Toruń 2007, s. 7–15; 19–21; 23–51; 129–142; 145–163; 181–194; 253–260; 261–273; 275–284.
Teatr — sztuka dla sztuki czy sztuka w służbie osoby?Ethos2007 nr 1/2 s. 215–224.
Technika jako „lustro” dla człowieka w twórczości Stanisława Lema. W: Slovenska naučna fantastika. Beograd 2007 s. 131154.
Wielojęzyczność powieściowego świata „Trylogii. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej. Lublin 2007 s. 167176.
Appendix” Tadeusza Różewicza wobec poetyki cyklu. W: Polski cykl liryczny. Białystok 2008 s. 379397.
Aspekt językowy funkcji integracyjnej dzieła literackiego. W: Polonistyczne drogi. Toruń 2008 s. 2351.
Huxley i Orwell jako konkurenci w ostrzeganiu przed niebezpieczeństwami ideologii. (Szkic o funkcjonowaniu antyutopii w kulturze). W: Kultura, Język, Edukacja. Poznań 2008 s. 6796.
Analogiczna teoria dzieła literackiego. W poszukiwaniu prawdy literatury. W: Prawda w literaturze. Lublin 2009 s. 4567.
Ars poetica” i „ars vivendi. O „Ars poetica” Stanisława Grochowiaka; Samookreślenie przez negację. W: Poezja świadoma siebie. Toruń 2009 s. 191–206.
Mądry humor Zagłoby. Cywilizacja 2009 nr 29 s. 6369.
Pokusy i pułapki postawy awangardowej. Tekstualia 2009 nr 3 s. 3946.
Sienkiewiczowskie „długie trwanie. Historia i stosunek do niej w „Trylogii”. W: Narracja, Historia, Fikcja. Warszawa 2009 s. 187199.
Z badań nad funkcjami dzieła literackiego. Funkcja afirmowania istnienia w świetle Genesis 1–3. W: Genesis 1–3. Toruń 2009 s. 37–49.
Historia literatury stale potrzebna. Tekstualia 2010 nr 3 s. 5158.
O personalistycznym paradoksie dialogu. W: Dramatyczność i dialogowość w literaturze. Poznań 2010 s. 305315.
Sienkiewicz — pisarz sprawiedliwy. Rzecz o „Trylogii”; Gospodarowanie postaciami jako problem kompozycji „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W: Sienkiewicz dzisiaj. Toruń 2010 s. 9–39; 41–101.
Ten człowiek” Tymoteusza Karpowicza, czyli o pewnym przypadku Ingardenowskich miejsc niedookreślenia. W: Przedziwne światy. Toruń 2010 s. 161171.
Trylogia” Henryka Sienkiewicza: literatura wysoka czy popularna?Cywilizacja2010 nr 33 s. 67–74.
Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego. Semantyczne konsekwencje cykliczności. W: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej. Białystok 2010 s. 4556.
Warstwa brzmieniowa powieści jako przedmiot percepcji czytelniczej. W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III). Toruń 2010 s. 3580.
Czy istnieje dziś polska twórczość narodowa?Cywilizacja2011 nr 37 s. 8–17.
Język dla literatury — literatura dla języka. W: Teoria literatury w świetle językoznawstwa. Toruń 2011 s. 1123.
Język jako dobro wspólne — rola literatury w jego pielęgnowaniu. Cywilizacja 2011 nr 38 s. 8693.
Karnawalizacja kultury. Walka śmiechu z radością. Ethos 2011 nr 1/2 s. 166178.
Korišćenje motiva telesnosti čoveka u poljskoj naučnoj fantastici (Višnjovski, Hulevič, Lem). Przeł. D. Ajdacić. W: Telo u slovenskoj futurofantastici. Beograd 2011 s. 35–60, wersja polska pt. Wykorzystanie motywu cielesności człowieka w polskiej fantastyce naukowej (Wiśniowski, Hulewicz, Lem) . W: Ciało w futurofantastyce słowiańskiej . Kraków 2013 s. 35–60.
O krytyce literackiej — kilka myśli co nienowe. W: Na recenzowanym. Toruń 2011 s. 2734.
Balsam na światowe nędze. Wiktora Gomulickiego koncepcja poety i poezji; Literacki obraz miasta jako fakt świadomości kulturowej i historycznej. „Pieśń o Gdańsku” Wiktora Gomulickiego; Wiersz — ostrzeżenie interpretacyjne. „Zapach ziemi” Wiktora Gomulickiego. W: Wiktor Gomulicki znany i nieznany. Toruń 2012 s. 11–39; 61–128; 207–216.
Czy estetyka jest w stanie uzasadnić etykę? O „Potędze smaku” Zbigniewa Herberta. W: Między nami a światem. Toruń, Kraków 2012 s. 347360.
Liryczność w życiu i w literaturze. W poszukiwaniu źródłowego sensu pojęcia. W: Liryczność — w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury. Warszawa 2013 s. 267276.
Skąd piękno? Wstęp do studium obecności piękna w literaturze polskiej. W: Spór o piękno. Lublin 2013 s. 263295.
Topograficzna zagadka dla czytelników „Potopu. W: Ulica. Zaułek. Bruk. Łódź 2013 s. 11–18.
Październik skończył się w listopadzie. Janusza Krasińskiego gra z cenzurą. W: Kariera pisarza w PRL-u. Warszawa 2014.
Czym jest „literatura źle widziana”?; Czego obawiają się krytycy Sienkiewicza?Cywilizacja2015 nr 53 s. 9–20; 59–69.
Fabularny potencjał „Trylogii. „Ciągi dalsze” i „wątki równoległe” w strukturze powieści Henryka Sienkiewicza; Sienkiewiczowski bigos. Przyczynek do psychologii twórczości literackiej. W: Sienkiewicz z innej strony. Warszawa 2015 s. 155168; 255–269.
Osoba i czyn” Karola Wojtyły jako inspiracja do refleksji teoretycznoliterackiej. W: Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej. Toruń 2015 s. 6379.
Rok 1984” — „Nowy wspaniały świat. Pułapki czytelnicze (i nie tylko). W: 1984. Literatura i kultura schyłku PRL-u. Warszawa 2015, s. 15–29.
Wartości doznawane i wartości uznawane. Aksjologiczny wymiar odbioru dzieła literackiego. W: Literatura. Kultura religijna. Polskość. Warszawa 2015, s. 621644.
Dwujęzyczność utworu literackiego. Problem teoretyczny i wykonawczy. O „Carycy i zwierciadle” Janusza Szpotańskiego. Litteraria Copernicana 2016 nr 1.
Idole w literaturze, idole literatury, literatura jako idol (próba rozróżnienia sytuacji). W: Idol w kulturze. Lublin 2017 s. 169-183.
Aksjologiczny sens konkretyzacji estetycznej w teoriii poznania dzieła literackiego Romana Ingardena. W: Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna. Warszawa 2018 s. 69-88.
Co i dlaczego każe nam czytać antyutopie jako antyutopie? W: Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje. Toruń 2019 s. 64-85.
Lem niedoceniony. Powieściowe konteksty „Edenu”. W: Stanisław Lem. Fantastyka naukowa i fikcje nauki. Warszawa 2021 s. 87-104.
Pokusa błędu antropologicznego w literaturze. W: Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze. Lublin 2021 s. 307-325.
Dyskretne związki literatury z astronomią. Literatura realistyczna a science fiction. W: Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii. Poznań 2022 s. 357-383.
Życie dzieła w jego konkretyzacjach” jako przesłanka i podstawa badań nad korespondencją sztuk. W: Estetyka Romana Ingardena jako podstawa badań nad korespondencją sztuk. Warszawa 2022 s. 23-39.

Prace redakcyjne

1. Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Praca zbiorowa pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000, 240 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 2011.
2. Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. Pod red. A. Stoffa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2001, 119 s.
3. Z teorii dzieła literackiego. Pod red. A. Stoffa i M. Cyzman. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2003, 244 s.
4. Kompozycja dzieła literackiego. Pod red. A. Stoffa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, 239 s.
5. Polska literatura fantastyczna. Interpretacje. Pod red. A. Stoffa i D. Brzostka. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2005, 423 s.
6. Aluzja literacka. Teoria, interpretacje, konteksty. Praca zbiorowa pod red. A. Stoffa i A. Skubaczewskiej-Pniewskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007, 409 s.
7. Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych. Pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, D. Brzostka. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, 300 s.
8. Wiktor Gomulicki znany i nieznany. Pod red. B. Burdzieja i A. Stoffa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, 396 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2016, 2024.

Wywiady

Nie można pisać o wszystkim. Rozm. A. Skubaczewska-Pniewska. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica2021 [T.] 9.
W świecie brzmień, Sienkiewiczowskich postaci i wartości (arcydzieł). Rozm. B. Garlej. „Przestrzenie Teorii2022 [nr] 37.

Słowniki i bibliografie

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1945–1984. Materiały do biografii. Toruń 1987. Wyd. nast.: z podtytułem 1945–1994. Toruń 1995, z podtytułem 1945–2004. Toruń 2006.
Kto jest kim na Wydziale Humanistycznym UMK. Toruń 1994. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone Toruń 1997.

Ogólne

Artykuły

A. SMUSZKIEWICZ: Artystyczny ślad na naukowej drodze. Twórczość literacka Andrzeja Stoffa. W: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń 2017.
E. Kozʹmina: Teoriâ naučnoj fantastiki i tvorčestvo Lema. Dialog s Andžeem Stoffom. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica2021 [t.] 9.

Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema

A. NIEWIADOMSKI: W kręgu powieści Lema. Życie Literackie 1984 nr 25, rozszerzona wersja pt. Wokół powieści Stanisława Lema. „Przegląd Humanistyczny” 1985 nr 1/2.
J. ROCHOWIAK: O powieściach Stanisława Lema. Nowości 1984 nr 133.
A. SMUSZKIEWICZ: Rozprawa Stoffa o powieściach Lema. Fantastyka 1984 nr 10.

Studia z teorii literatury i poetyki historycznej

S. MELKOWSKI: Na różnych płaszczyznach. „Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika1998 nr 1.
J. WIKTORSKA-ZAPAŁA: Próba przezwyciężenia chaosu. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5.

Herbert — jak nas kuszono?

R. BOBRYK. „Conversatoria Litteraria2009.