BIO

Urodzony 27 maja 1930 w Borysławiu; syn Stefana i Bronisławy Jarowieckich, robotników naftowych. W okresie II wojny światowej mieszkał we Lwowie. Od 1945 uczęszczał do I Gimnazjum Męskiego w Bytomiu, a w 1947-50 do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego w Wałbrzychu. W 1949-51 pracował jako nauczyciel, następnie odbył służbę wojskową. W tym czasie drukował w prasie wojskowej: w „Żołnierzu Ludu” i „Pancerniaku”. W 1953-57 studiował polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Krakowie i jednocześnie od 1955 pracował jako młodszy (od 1959 jako starszy) asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej tej uczelni. Debiutował referatem pt. Recepcja Mickiewicza w szkole międzywojennej, ogłoszonym w 1956 w Materiałach III Zjazdu Młodzieży Polonistycznej (Warszawa). W 1964 otrzymał doktorat na podstawie pracy Źródła i klasyfikacja historycznych powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z czasów stanisławowskich (promotor profesor Wincenty Danek). Następnie pracował na stanowisku adiunkta, w 1968-71 starszego wykładowcy, a od 1971 docenta w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Krakowie. Prace naukowe z dziedziny historii literatury i prasoznawstwa (głównie na temat twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz polskiej literatury i prasy konspiracyjnej z lat II wojny światowej) umieszczał m.in. w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Roczniku Naukowo-Dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” (także członek komitetu redakcyjnego), „Roczniku Naukowo-Dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, „Kwartalniku Historii Prasy Polskiej”, „Zeszytach Prasoznawczych” oraz na temat dydaktyki nauczania w wyższych szkołach pedagogicznych w „Pracach z Dydaktyki Szkoły Wyższej WSP w Krakowie” (w 1965-77 także redaktor), „Głosie Nauczycielskim”, „Oświacie i Wychowaniu”. Kierował Międzywydziałowym Zakładem Badań i Studiów nad Dydaktycznymi Problemami Pracy WSP (1966-71), Międzyuczelnianym Ośrodkiem Metodycznym Studiów dla Pracujących WSP (w 1972-73 dyrektor), Centralnym Ośrodkiem Metodycznego Kształcenia i Dokształcania Nauczycieli przy WSP (w 1973-78 dyrektor). Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał m.in. nagrodę Ministra Oświaty III stopnia (1966) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia (1987). W 1968-71 był kierownikiem Wydziału Nauki, Kultury i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie. W 1977 habilitował się w WSP w Krakowie na podstawie pracy Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Prasa społeczno-kulturalna i polityczna, wyróżnionej w 1978 nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia. Od 1978 kierował Samodzielnym Zakładem, a następnie Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie; w 1986-90 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim (1979-81) oraz na Uniwersytecie Śląskim (1982-83). W 1982-2000 był członkiem komitetu redakcyjnego „Prac Bibliotekoznawczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”. W 1985 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Od 1985 do przejścia na emeryturę w 2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 1999 Akademii Pedagogicznej, AP) w Krakowie oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1999-2000 był nadto dyrektorem Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich WSP (później AP), a także od 1993 członkiem Rady Naukowej Ośrodka. W 1996 wchodził w skład Rady do spraw Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Był redaktorem naczelnym „Raportu Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie” (1996), potem „Biuletynu Informacyjnego Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich” (1997-2002) oraz „Rocznika Historii Prasy Polskiej” (1998-2003; członek komitetu redakcyjnego), na którego łamach drukował także artykuły i recenzje. Nadto był członkiem rady programowej półrocznika „Edukacja Humanistyczna” (1999-2002). W 2004 został profesorem w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Był członkiem Rad Naukowych następujących placówek: Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN) (1987-89), Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich WSP, Centralnego Ośrodka Technologii Kształcenia WSP. Brał udział jako członek w pracach Komisji Historycznoliterackiej Oddział PAN w Krakowie, Komisji Prasoznawczej Oddział PAN w Krakowie (od 1993 przewodniczący), Komisji Nauk Pedagogicznych Oddział PAN w Krakowie, Komisji Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w Warszawie, Towarzystwa im. Marii Konopnickiej (członek Zarządu Głównego w Warszawie, przewodniczący Koła w Krakowie), Towarzystwa Naukowego Kieleckiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1968) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1986). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego 1918-1939. [Współautorzy:] Z. Jagoda, Z. Uryga. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1963, 275 s.

2. Egzaminy wstępne w wyższych szkołach pedagogicznych. (Zestaw bibliograficzny artykułów i rozpraw dotyczących problematyki egzaminów wstępnych i doboru kandydatów na I rok studiów). [Współautor:] T. Jarowiecka. Kraków 1965, 47 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

3. Kształcenie nauczycieli w wyższych szkołach pedagogicznych. Referat na konferencję na temat kształcenia nauczycieli... Warszawa 12 czerwca 1967. Warszawa 1967, 20 s.

4. Informacja o działalności Międzywydziałowego Zakładu Badań i Studiów nad Dydaktycznymi Problemami Pracy WSP za okres od stycznia 1968 r. do stycznia 1970 r. Kraków 1970, 7 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

5. Szkolnictwo wyższe w Krakowie w latach 1945-1969. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, 28 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

6. Życie kulturalne w Krakowie w latach 1945-1969. [Szkic]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, 52 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

7. Węzłowe zagadnienia z literatury polskiej. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy I roku magisterskich studiów zaocznych. Tematykę ćwiczeń zestawiła M. Białota. Kraków 1973, 50 k. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Wyd. 2 tamże 1975.

8. Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego 1945-1969. [Współautorzy:] Z. Jagoda, Z. Uryga. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974, 583 s.

Nagrody

Nagroda zespołowa Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1975.

9. Biografia poety i konspiratora. (Rzecz o Eugeniuszu Kolance). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1974, 37 s.

10. Prasa podziemna w latach 1939-1945. Studia i szkice. Kraków 1975, 163 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

Zawartość

Lewicowe pisma kulturalno-społeczne na tle konspiracyjnej prasy lat 1939-1944; Krakowskie konspiracyjne pismo satyryczne „Na ucho” (1943-1944); Z tekstów satyrycznych tygodnika „Na ucho”; Uwagi o bibliografii prasy konspiracyjnej; O konspiracyjnej prasie ludowej okręgu krakowskiego w latach 1939-1944; Prasa podziemna IV Krakowskiego Obwodu PPR; Krakowskie pismo konspiracyjne z lat 1943-1944Watra”; Jeszcze jedno pismo konspiracyjnego Krakowa [„Czuwaj”].

11. Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 56 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

12. Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej. 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1978, 183 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

13. Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej. 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 427 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1981, Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa w 1982.

Zawartość

Prasa w Krakowie w pierwszych dniach okupacji; Prasa Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj; Prasa Podziemna IV Krakowskiego Obwodu Polskiej Partii Robotniczej i organizacji z nią związanych; Prasa podziemna VI okręgu krakowskiego ruchu ludowego „Rocha” w latach 1939-1945; Prasa konspiracyjna innych ugrupowań politycznych i wojskowych; Czasopisma społeczno-kulturalne, literackie i satyryczne.

14. Prasa w Polsce w latach 1939-1945. W: Historia prasy polskiej. Autorzy: J. Jarowiecki, J. Myśliński, A. Notkowski. [T. 4.] Prasa polska w latach 1939-1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980 s. 13-142.

15. Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1983, 214 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

Zawartość

Od autora. – O badaniach nad konspiracyjną prasą w Polsce w latach 1939-1945 (Lata 1968-1982); Eugeniusz Kolanko i jego związki z krakowską konspiracją lat 1939-1945; „My w słońcu jasnym wierszy nie piszemy”. (Rzecz o Jerzym Szewczyku „Szarzyńskim”); Prasa Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej w latach 1939-1945; Podziemna prasa kulturalna w Polsce w latach 1939-1945; Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej w latach 1939-1945 [współautor: B. Pietrzyk].

16. Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekarstwa, specjalizacje: Biblioteki szkolne i pedagogiczne, Czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX wieku. Cz. 1. 1918-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1990, 203 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

17. Literatura pokolenia wojennego. Materiały do bibliografii za lata 1945-1980. [Współautorzy:] E. Wójcik, W. Wójcik. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1990, 178 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

18. Raport z badań na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce, II E działalność szkół. [Współautor:] J. Szacki. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990, 116 s.

19. O powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1991, 231 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

20. Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. [Współautorzy:] E. Wójcik, G. Wrona. Cz. 1-2. 1992,1999.

Cz. 1. Publikacje z lat 1944-1981. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1992, 299 s.

Cz. 2. Publikacje z lat 1981-1997. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 1999, 241 s.

21. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. [Współautor:] E. Wójcik. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1992, 133 s. Uniwersytet Jagielloński. Varia, 308.

22. Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii. [Współautor:] B. Góra. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1994, 422 s.

23. Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. [T. 1]-2. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1997 [t. 1], Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej [t. 2] 2006, 297 + 259 s. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 228, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej, 418.

24. Poeta i konspirator. Jerzy Szewczyk „Szarzyński” 1922-1944. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1998, 123 s.

Tu także wybór wierszy J. Szewczyka.

25. Eugeniusz Kolanko „Bard”: poeta podziemnego Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 1999, 206 s.

Tu także wybór wierszy E. Kolanko.

26. Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002, 553 s.

27. Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. [Współautor:] W.M. Kalasa. Kraków: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza 2005, 748 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Stosunek Kraszewskiego do źródeł historycznych w powieściach stanisławowskich. Ruch Literacki 1960 z. 1/2 s. 97-106.
Źródła powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego o czasach stanisławowskich. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie1963 nr 17 s. 33-61.
Powieści historyczne Józefa Kraszewskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1964 z. 1 s. 143-177.
Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1972 s. 111-136, przedruk w: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Warszawa 1975 s. 257-274.
Prasa dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w latach 1918-1939; Powstanie i rozwój prasy Szarych Szeregów w Krakowie. W: Prasa dziecięca i młodzieżowa. (Studia i materiały). Kielce 1982 s. 8-53; 221-298.
Przejawy życia kulturalnego w obozach koncentracyjnych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1982 z. 78 „Prace Bibliotekoznawcze” nr 1 s. 143-168.
Konspiracyjna prasa młodzieżowa w latach 1939-1945 (na tle polskiej prasy konspiracyjnej). W: Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Z. 3. Seria Prasoznawcza. Katowice 1983 [właśc. 1984] s. 47-91.
Kształtowanie się poglądów teoretycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego na powieść historyczną na tle dyskusji o romansie historycznym w pierwszej połowie XIX wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne 1983/84 z. 19/20 s. 71-134.
Powstanie i rozwój czasopism pedagogicznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle tradycji. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1985 z. 1 s. 91-110.
Maria Konopnicka i jej pisma krytyczno-literackie. W: Maria Konopnicka w siedemdziesięciolecie zgonu. Kraków 1987 s. 95-116.
Prasa krakowska w latach 1945-1948. W: Prasa regionalna w 40-lecie Polski Ludowej. Kielce 1987 s. 184-217.
Konspiracyjne środowisko literackie Krakowa w latach 1939-1945. W: Poezja pokolenia wojennego. Rzeszów 1988 s. 247-285.
Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. Kraków 1988 s. 99-137.
Konspiracyjne środowisko literackie Krakowa w latach 1939-1945. W: Poezja pokolenia wojennego. Rzeszów 1989 s. 247-286.
Holokaust w okresie okupacji hitlerowskiej w polskiej prasie konspiracyjnej. Rocznik Historii Prasy Polskiej 1999 z. 2 s. 51-80.
Problematyka żydowska w polskiej prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. W: Bibliologia, literatura, kultura. Kraków 1999 s. 243-266.
Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 s. 157-171.
Czterdziestolecie działalności edytorskiej Wydawnictwa Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach (1955-2000). W: 45 lat Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP Kielce 1955-2000. Kielce 2000 s. 5-28.
Szanse i zagrożenia w okresie transformacji prasy polskiej po roku 1989. Edukacja Humanistyczna 2000 nr 1 s. 11-44.
Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży i ich wydawcy. W: Sezamie otwórz się! Kraków 2001 s. 309-319.
Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej. (1867-1918). W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 5. Kraków 2001 s. 129-152.
Przegląd Polski” (1940-1944) – konspiracyjne pismo Szarych Szeregów w Krakowie. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2001 z. 1 s. 63-91.
Prasa społeczno-kulturalna, literacka i satyryczna w latach 1867-1918 we Lwowie. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2002 z. 1 s. 25-57.
Rok 1794” Władysława Stanisława Reymonta. Lektury pisarza. Geneza dzieła. W: Dzieło literackie i książka w kulturze. Katowice 2002 s. 209-228.
Lokalna prasa krakowska w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-2000 i jej tradycje. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2003 nr 3 s. 51-70.
Lwowska prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej. W: Historia, społeczeństwo, wychowanie. Rzeszów 2003 s. 352-364.
Prasa w Krakowie. Tradycja i współczesność. (Cz. 1 do roku 1918); Lwowskie pisma dla ludu oraz prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej. W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 6 cz. 2. Kraków 2003 s. 5-35; 89-109.
Elementy transformacji prasy polskiej po roku 1989. W: Przełomy w historii. T. 3 cz. 3. Toruń 2004 s. 563-587.
Holokaust w polskiej prasie konspiracyjnej. (1939-1945). W: Holokaust. Lekcja historii: Zagłada Żydów w edukacji szkolnej. Kraków 2004 s. 14-33.
Jan Kulpa i jego współpraca z ludową prasą konspiracyjną podczas hitlerowskiej okupacji. W: Profesor Jan Kulpa – wybitny pedagog polski. Kraków 2004 s. 28-40.
Naprzód” i krakowska prasa socjalistyczna na tle socjalistycznej prasy konspiracyjnej w Polsce w latach 1939-1945. W: W „naprzodowym” stylu. Kraków 2004 s. 65-82.
Profesor Marian Tyrowicz i jego prasoznawstwo. W: W setną rocznicę urodzin Profesora Mariana Tyrowicza. Kraków 2004 s. 22-33.
Konspiracyjne „Słowo Polskie” we Lwowie w latach okupacji 1939-1945. W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. T. 7. Kraków 2005 s. 570-593.
Lwowska prasa przed powstaniem styczniowym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 2005 z. 3 s. 63-88.

Prace redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Lubonie. Przygotował do druku, posłowiem i przypisami opatrzył J. Jarowiecki. T. 1-2. (Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, 311 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1975.
2. J.I. Kraszewski: Sceny Sejmowe: Grodno 1793; Warszawa 1974 roku. [Oprac.:] J. Jarowiecki. (Dzieła. Powieść historyczna. Czasy Kościuszkowskie). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 359 s.
3. O działalności ideowo-wychowawczej w domach studenckich wyższych szkół pedagogicznych. Materiały z krajowej narady kierowników i rad mieszkańców domów studenckich wyższych szkół pedagogicznych w dniu 26 lutego 1964 w Krakowie. Oprac. red.: J. Jarowiecki. Kraków 1964, 125 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
4. Praca magisterska w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Red.: J. Jarowiecki. Kraków 1966, 181 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
5. Wybrane problemy dydaktyczne studiów historycznych dla pracujących. Red.: J. Jarowiecki. Kraków 1966, 144 s.
6. Szkoły Akademickie – Kraków – Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Biblioteka Główna. Informator Biblioteki Głównej. Kraków 1967.
7. Wybrane problemy studiów dla pracujących. Red.: J. Jarowiecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1968, 84 s.
8. Praca ideowo-wychowawcza wśród studentów lat pierwszych. Red.: J. Jarowiecki. Kraków 1970, 168 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
9. Nauczanie na studiach dla pracujących. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w środowisku akademickim. Red.: J. Jarowiecki. Kraków 1972, 258 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
10. Filologia polska. Instrukcje programowe dla słuchaczy studiów zaocznych (I i II rok studiów magisterskich dla absolwentów WSN [Wyższej Szkoły Nauczycielskiej]). Oprac. red.: J. Jarowiecki. Kraków 1973, 50 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
11. Filologia polska. Instrukcje przedmiotowe dla słuchaczy studiów zaocznych. Pierwszy rok studiów czteroletnich magisterskich. Oprac. red.: J. Jarowiecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1973, 48 s.
12. E. Kolanko: Zakonspirowany pejzaż. Wiersze wybrane. Wybrał i opatrzył wstępem J. Jarowiecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 81 s.
13. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN [Wyższej Szkoły Nauczycielskiej]. Wybór tekstów z literatury naukowej. Wybór i oprac.: J. Jarowiecki. [Cz. 1-3]. Kraków 1974, 292 + 298 + 324 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Wyd. 2 tamże 1977.
[Cz. 1]. Liryka romantyczna; [cz. 2]. Epika romantyczna; [cz. 3]. Dramat romantyczny.
14. Polska prasa konspiracyjna lat 1939-1945 i początki prasy w Polsce Ludowej. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Ameliówka koło Kielc, 20-21 listopada 1978 r. Red.: A. Adamczyk i J. Jarowiecki. Kraków, Kielce: Nakład IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] 1979 [właśc. 1980], 308 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Komisja Historycznoliteracka, Sekcja Literatury Krajowej; IKNiBO w Kielcach.
15. Z problemów edytorstwa i zagadnień wydawniczych. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1981-1982.

Cz. 1. Wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekarstwa i informacji naukowej. Wybór i oprac.: J. Jarowiecki, B. Pietrzyk, M. Zięba. 1981, 229 s.

Cz. 2. Wybór i oprac.: J. Jarowiecki, M. Zięba. 1982, 176 s.

16. J. I. Kraszewski: Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku; Jagiełło i Jadwiga. Przygotował do druku, przedsłowiem i przypisami opatrzył J. Jarowiecki. Posłowie: W. Danek. (Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 516 s.
17. Prasa dziecięca i młodzieżowa. (Studia i materiały). Pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego. Kielce: Instytut Kształcenia Nauczycieli, Oddział Doskonalenia Nauczycieli 1982, 340 s.
18. Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945-1975). Oprac. zbiorowe pod red. J. Jarowieckiego, B. Noweckiego, Z. Ruty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1983, 271 s.
19. Prasa lubelska. Tradycje i współczesność. Komitet red.: J. Jarowiecki, J. Myśliński, A. Słomkowska, W. Śladkowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986 [właśc. 1987], 390 s.
20. Maria Konopnicka w siedemdziesięciolecie zgonu. Pod. red. J.Z. Białka i J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1987, 207 s.
21. M. Konopnicka: Pisma wybrane. Pod. red. J. Nowakowskiego. T. 4. Pisma krytyczno-literackie. Wybór i oprac.: J. Jarowiecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 219 s.
22. Wprowadzenie do problematyki literatury dla dzieci i młodzieży. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej. T. 2. Pod. red. J. Jarowieckiego i W. Homowej. Szczecin 1989, 401 s. Uniwersytet Szczeciński.
23. A. Faber-Chojnacka, B. Góra, W. Wójcik: Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce Ludowej. Bibliografia za lata 1945-1987. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1990, 177 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
24. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce w latach 1945-1989. Pod. red. J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1991, 320 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.
25. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. Pod red. [i ze wstępem] J. Jarowieckiego. [T. 2], tomy nast. [3]-6 cz. 1-2 pt. Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 2001 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej) 1993, 1996, 1999, 2001, 2003, 301 + 247 + 426 + 755 + 347 + 405 s. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 156, 199, 258, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej 317, 366.
26. Kształcenie bibliotekarzy szkolnych. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, 299 s. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 155.
27. Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii. Materiały na konferencję naukową, [Kraków] 23 i 24 kwietnia 1996 r. Pod red. J. Jarowieckiego i S. Piskorza. Kraków: COMSN [Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich] Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1996, 204 s. Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, COMSN przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Komisja Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
28. Kształcenie zawodowe. Stan i perspektywy rozwoju kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. Materiały z konferencji naukowej w dniach 6-7 listopada 1997. Pod red. W.M. Francuz i J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1998, 280 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich; Politechnika Krakowska. Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii.
29. Nauczyciel-bibliotekarz – przygotowanie do zawodu. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1998, 255 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2004.

Słowniki i bibliografie

E. Wójcik, G. Wrona: Bibliografia publikacji prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego [cz. 1] za lata 1956-1996; cz. 2 za lata 1997-2000. W: Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Kraków 1997; „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2002 nr 1.

Ogólne

Książki

Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1997, 471 s. [tu artykuły poświęcone J. Jarowieckiemu: E. Wójcik, G. Wrona: Życie i działalność naukowa prof. dr. hab. Jerzego Jarowieckiego; J.Z. Białek: Badacz i nauczyciel; S. Dziki: Prasoznawstwo Jerzego Jarowieckiego; J. Szocki, D. Wilk: Zainteresowania bibliotekoznawcze i działalność edytorska profesora Jerzego Jarowieckiego; E. Homa: Jerzy Jarowiecki na Uniwersytecie Szczecińskim].

Prasa podziemna w latach 1939-1945

B. Golka: Historia prasy II wojny. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 4.
D. Nałęcz. „Rocznik Historyczny Czasopiśmiennictwa Polskiego1976 nr 4.
M. Wiśniewska. „Dzieje Najnowsze1978 nr 3.

Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej

M. Adamczyk. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1980 nr 1.
Z. Sokół. „Z Pola Walki1980 nr 1.
E. Król. „Dzieje Najnowsze1981 nr 4.

Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej

S. Dziki: Konspiracyjna prasa w Krakowie. Zeszyty Prasoznawcze 1980 nr 4.
E.C. Król. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1981 nr 3.
J. Myśliński. „Ruch Literacki1981 nr 6.
J. Osica. „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego1981 nr 1.
W. Sznee. „Rocznik Biblioteki Narodowej1981/1982 t. 17/18.

Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej

J. Konieczny. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1984 nr 3.
T. Łuczak. „Przegląd Humanistyczny1984 nr 5/6.

Czasopisma dla dzieci i młodzieży

R. Ergetowski. „Zeszyty Prasoznawcze1991 nr 3/4 [dot. cz. 1].

Literatura pokolenia wojennego

M. Gloger. „Ruch Literacki1991 nr 6.

Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945

S. Dziki. „Rocznik Historii Prasy Polskiej2001 z. 1 [dot. cz. 2].

Studia nad prasą polską XIX i XX wieku

[R. Ergetowski] M. Szrenica. „Rocznik Historii Prasy Polskiej1998 z. 1/2.
W. Kolasa. „Zeszyty Prasoznawcze1998 nr 1/2.
T. Mielczarek. „Zeszyty Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej1998 nr 8.
S. Kosmanowa. „Studia Źródłoznawcze2000 t. 37.

Eugeniusz Kolanko „Bard” poeta podziemnego Krakowa

K. Woźniakowski: Nowa monografia o Eugeniuszu Kolance. Konspekt 2000 z. 3.

Prasa lwowska w latach 1864-1918

[R. Ergetowski] J. Votegre; J. Myśliński. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2003 z. 1.
K. Woźniakowski: Nad bibliografią prasy lwowskiej. Konspekt 2003 nr 16/17.