BIO

Urodzony 23 czerwca 1909 w Płocku, w rodzinie robotniczej; syn Aleksandra Jakubowskiego i Konstancji z Kamińskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Płocku. Debiutował w tym okresie opowiadaniem pt. Z wycieczki. Wycieczka na Giewont, opublikowanym w 1925 w czasopiśmie „Świt” (nr 2, 3-4; podpisany Z.J.), w piśmie tym do 1927 ogłaszał drobne utwory i artykuły. W 1928 zdał maturę i następnie do 1934 studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jako historyk literatury debiutował w 1934 artykułem pt. Narodziny dramaturga. (Pierwszy dramat Jana Augusta Kisielewskiego.), ogłoszonym w „Kurierze Literacko-Naukowym” (nr 51). W 1935-39 był nauczycielem szkół średnich, najpierw w Warszawie, później w Łodzi. Od 1937 należał do redakcji łódzkiego rocznika „Prace Polonistyczne”. W tym samym okresie współpracował z „Kurierem Łódzkim”, publikując liczne artykuły i recenzje w jego „Dodatku Kulturalnym” i Kolumnie Literackiej. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na Rzeszowszczyźnie, gdzie uczestniczył w tajnym nauczaniu. Aresztowany przez gestapo w 1942, był więziony w Sanoku, Tarnowie oraz w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie (tu działał w tajnym ognisku nauczycielskim). Po uwolnieniu w 1945 powrócił do kraju. Został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1946 uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie pracy pt. Stanisław Witkiewicz jako pisarz (promotor profesor Juliusz Kleiner). W 1946-47 redagował dwumiesięcznik „Polonista”, następnie od 1948 będące jego kontynuacją czasopismo „Polonistyka”, w którym zamieszczał liczne artykuły (drobniejsze teksty także pod pseudonimami: Anna Szawarska, Jan Leszcz, Zygmunt Wzdręga). W 1947-51 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W 1948 był jednym z założycieli i organizatorów Instytutu Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk, do 1956 pełnił funkcję kierownika Pracowni Podręcznika Szkolnego Historii Literatury Polskiej. W 1952-56 był członkiem Rady Naukowej IBL. W 1949 został zastępcą profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1951 wykładał na UW, gdzie początkowo kierował seminarium historii literatury polskiej, a od 1952 Katedrą Historii Literatury Polskiej. W 1954 został profesorem nadzwyczajnym. Redagował czasopisma „Życie Szkoły Wyższej” (1953-57), „Przegląd Humanistyczny” (od 1957), „Poezja” (1965-73), należał do rady redakcyjnej „Pamiętnika Literackiego” (1953-60). W pismach tych, a także m.in. w „Tygodniku Demokratycznym” (1957-59), „Kulturze” (1963-70), „Życiu Warszawy” (zwłaszcza od 1968), „Trybunie Ludu” (1975) drukował artykuły, recenzje i felietony. Nadto współpracował z „Rocznikiem Literackim”, opracowując kolejno działy Inedita (1961), Literatura polska po roku 1864 (1962) i Literatura polska po roku 1918 (1968-70). Był inicjatorem i redaktorem dwóch serii wydawniczych: Biblioteka „Polonistyki (Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, od 1957) i „Biblioteka Poetów” (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, od 1967). Otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” (1960), dwukrotnie nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego I stopnia (1965) i 1966), nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1968 został mianowany profesorem zwyczajnym i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UW (do 1974). W 1969-72 był ponownie członkiem Rady Naukowej IBL. W 1974 otrzymał zespołową nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki I stopnia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Kawalerskim (1956) i Krzyżem Oficerskim (1965) Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1970). Zmarł 11 października 1975 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Henryk Sienkiewicz. [Szkic literacki]. Warszawa: Czytelnik 1946, 15 s.

2. Z dziejów naturalizmu w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 140 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Sprawa naturalizmu; Antoni Sygietyński; Gabriela Zapolska; „Wędrowiec” (1884-1887); Próba impresjonizmu.

3. Zarys literatury polskiej. Dla klasy 11. Wraz z antologią poezji i publicystyki. Cz. 1. 1887-1918. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 164 s. Oprac. w Instytucie Badań Literackich. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 1953, wyd. 4 1954 [właśc. 1953], pt. Zarys literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wraz z antologią. Dla klasy 11 wyd. 5 1955, wyd. 6 1956, wyd. 7 1957.

4. [Współczesna literatura polska]. Powst. ok. 1955.

Przekłady

angielski

Contemporary Polish literature. Warsaw: Polonia Publishing House 1955, 35 s., tamże przekłady francuski, niemiecki, rosyjski.

5. Literatura polska na przełomie XIX i XX wieku. Dla klasy 3 techników. [Współautor:] J. Pawlikowa. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1956, 155 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 zmienione 1958, wyd. 3 z podtytułem Podręcznik dla techników 1959.

6. Stanisław Wyspiański. Materiały dobrał i wstępem opatrzył J. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1961, 351 s. Biblioteka „Polonistyki. Wyd. 2 zmienione tamże 1967.

7. [Dwadzieścia] 20 lat współczesnej literatury polskiej z perspektywy historycznej. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 68 s.

Zawartość

Uwagi wstępne; Krytyka; Współczesność i tradycja; Przykład Żeromskiego; Ostrożnie z przełomami; Zaraz po wojnie; „Socjologiczna konstrukcja losu ludzkiego”; „Staram się odnaleźć w sobie tkliwą przyjaźń do robotników...”; Z doświadczeń prozy dwudziestolecia; Kilka uwag o poezji; Uwagi końcowe.

8. Literatura Młodej Polski. Dla klasy 11. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1964, 302 s. Wyd. nast. tamże: wyd. [2] 1965, wyd. 3 1966, wyd. 4 1967, wyd. 5 1968, pt. Literatura polska okresu Młodej Polski. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego oraz techników i liceów zawodowych: wyd. 6 1969, wyd. 7-11 1970-73; wyd. 13-19 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975-82.

9. Stefan Żeromski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1964, 403 s. Biblioteka „Polonistyki. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975.

10. Teatr Zapolskiej. [Cz. 1] J. Jakubowski. Wybór tekstów cz. 2, 3: W. Renikowa. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1965, 124 s., powielone.

Cz. 1: Teatr Zapolskiej, s. 3-43.

11. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – Szkice – Polemiki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 288 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1975.

Zawartość

Przedmowa. – Studia: Wczesna twórczość Żeromskiego (od pierwszych opowiadań do „Syzyfowych prac”); Żeromski i tradycje polskiej prozy; Historia i współczesność (utwory Żeromskiego o roku 1863). – Żeromski i Witkiewicz; Dramat – dyskusja ideowa (o Sułkowskim); Powrót Przepióreczki; Wilga. – Tradycja Żeromskiego; Żeromski i my; Postscriptum.

12. Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 199 s. Wyd. 2 tamże 1978.

13. Stefan Żeromski. [Szkic literacki]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, 118 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1985.

14. Władysław Broniewski. [Szkic literacki]. Warszawa: Iskry 1975, 89 s.

15. Dokąd, ale i skąd idziemy. [Szkice]. Wybór: J. Jakubowska. [Wstęp:] W. Żukrowski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 377 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Zawartość

Ojczyzna jak zdrowie... jak samo życie; Dokąd, ale i skąd idziemy? – Cz. I. Pisarze polskiego losu: Wartości narodowe i uniwersalne w twórczości Stanisława Wyspiańskiego; Tradycja Żeromskiego; Pisarz – ziemia – historia. (Żeromski i Ziemia Sandomierska); Dwie wizje przeszłości narodowej – Sienkiewicz i Żeromski; Wczesne pisarstwo Andrzeja Struga (na przykładzie „Dziejów jednego pocisku”); Czy nowe perspektywy polskiej prozy? – Cz. II. O potrzebie pisania wierszy – patriotyzmu kształt liryczny: Z rodu wajdelotów; Jan Kasprowicz; Niezwykły przechodzień. (O poezji Leśmiana); Współczesność i tradycja. (O twórczości Władysława Broniewskiego); Poeci – publiczność – krytycy. – Cz. III. W kręgu publiczności walczącej: Niepodległość i kultura; Stanisław Witkiewicz. (Próba portretu); O Stanisławie Brzozowskim; Rodowód i zobowiązanie. (Kilka uwag o pisarstwie Juliana Marchlewskiego); Publicysta walczący.

16. Porozmawiajmy o poezji. [Szkice literackie]. Wybór i przygotowanie do druku: M. Krasowski, J. Witan. Wstęp: A. Lam. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 461 s.

Zawartość

I. Tradycja i nowatorstwo: Tradycja – nowatorstwo – ciągłość; Norwid i poezja współczesna; Wprowadzenie do nowoczesnej poezji; Poeci – publiczność – krytycy. – II. Powinowactwa z wyboru: Mickiewicz w Weimarze; Norwid i Chopin; Nad listem i wierszem poety; „Żadne dzieło nie zdoła mnie znużyć”; Władysław Broniewski i Stanisław Noakowski („Wisła” i „architekta poemat”); Broniewski i Strug; Wiersze dla dzieci... ale poezja! (na przykładzie wiersza Czechowicza); O miłości do ksiąg w poezji polskiej. – III. „Jest lir rodzaj różny”: Norwid; Z rodu wajdelotów; Asnyk; Konopnicka dawniej i dziś; Lange; „Zrodziła je ludzka niedola”; Tetmajer; Wyspiański; „Smutny wdzięk dawności”. (O poezji Maryli Wolskiej); O Staffie zawsze młodym; Leśmian; Poeta ojczyzny. (O Władysławie Broniewskim); Cygan i obywatel [dot. K. I. Gałczyńskiego]; Rodowód liryczny Mariana Piechala. – IV. Komu potrzebna jest poezja?: Powrót do źródeł; Przywrócić temu słowu prawdę i siłę!; „Skąd wziąłem skrzydła do lotu”. Wspomnienie o Broniewskim, Płocku i Wiśle; Julian Przyboś; O Stefanie Gołębiowskim; Testament poety. (O poezji Mariana Kubickiego); Porozmawiajmy o poezji współczesnej; Komu potrzebna jest poezja?; O aktywny stosunek do kultury; O poezji, poetach i publiczności; Warszawy pełna ...; O żar słowa i treści rozsądek... (Niepokoje Norwidowskie – na marginesie „Norwida” w Teatrze Narodowym).

17. Trwałe przymierza. [Szkice]. Wybór i oprac.: J. Jakubowska. [Wstęp:] A. Lam. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 584 s.

Zawartość

I. Nad naturalizmem i modernizmem: Stanisław Witkiewicz. (Próba portretu); „... ominąć Go nie sposób”. (O Stanisławie Brzozowskim); Sztuce wierny. (O Janie Auguście Kisielewskim); Stanisław Wyspiański – summa: tradycja i źródło nowoczesności; Jan Kasprowicz; Poetki Młodej Polski; Wczesne pisarstwo Andrzeja Struga. (Na przykładzie „Dziejów jednego pocisku”). – II. Trwałe przymierza – Adolf Dygasiński i Stefan Żeromski: Zapomniane ogniwo. (Szkice o Adolfie Dygasińskim); Nowe spotkanie z Żeromskim. – III. Obrazy liryczne: Mickiewicz w kręgu Goethego i „Fausta”; Ścigając czas. (Nad „Faustem”); Norwid i poezja współczesna; Norwid i Chopin; „Ta łza, co z oczu twoich spływa...”. (O poezji Adama Asnyka); Rodowód i przeobrażenie „sarenki Horacjańskiej”. („Na ulicy” Juliana Tuwima); Miejsce Gałczyńskiego w poezji polskiej; Współczesność i tradycja. (O twórczości Władysława Broniewskiego); Władysław Broniewski i Stanisław Noakowski. („Wisła” i „architekta poemat”). – IV. Humanizm, który jednoczy: Historia literatury i sprawa tradycji; Ludwik Krzywicki jako krytyk literacki; Ignacy Matuszewski; „Uczyłem się z tej książki” (Ignacy Chrzanowski); „... Czytałem tylko Conrada” (Józef Ujejski); Wspominając Juliusza Kleinera.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Regionalizm w nauczaniu języka polskiego. „Prace Polonistyczne”. Seria 1: 1937 s. 279-302.
Uwagi na temat lektury języka polskiego w gimnazjum. „Prace Polonistyczne”. Seria 2: 1938 s. 435-447.
Ze studiów nad twórczością Stanisława Witkiewicza. (Oryginalność rodzajowa drobnych utworów Stanisława Witkiewicza). „Prace Polonistyczne”. Seria 2: 1938 s. 173-196.
Język polski na Uniwersytecie Powszechnym. „Prace Polonistyczne”. Seria 3: 1939 s. 433-445.
Postaci w dramatach Jana Augusta Kisielewskiego. „Prace Polonistyczne”. Seria 3: 1939 s. 191-205.
Wczesna twórczość Stefana Żeromskiego. (Od pierwszych opowiadań do „Syzyfowych prac”). W: Stefan Żeromski. Warszawa 1951 s. 66-114.
Ludwik Krzywicki jako krytyk literacki. W stulecie urodzin. Przegląd Humanistyczny 1959 nr 6 s. 1-15.
W kręgu historii i współczesności. (Utwory Żeromskiego o roku 1863). Przegląd Humanistyczny 1964 nr 1 s. 37-54.
Żeromski w stulecie urodzin 1864-1964. Przegląd Humanistyczny 1964 nr 5 s.1-11.
O potrzebie badań nad twórczością Władysława Broniewskiego. (Propozycje). W: Władysław Broniewski. W piątą rocznicę śmierci. Warszawa 1967 s. 7-50.
Literatura polska u schyłku XIX i na początku XX wieku. W: Historia Polski. T. 3 cz. 2. Warszawa 1968, s. 861-873.
Literatura w służbie ojczyzny. W: Literatura w służbie ojczyzny. Warszawa 1969 s. 9-30.
Z tradycji tematyki wojskowej w literaturze polskiej. Kultura i Społeczeństwo 1973 nr 4 s. 23-34.

Prace redakcyjne

1. S. Witkiewicz: Mickiewicz jako kolorysta. Oprac. [i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Książka 1947, XVII, 37 s.
2. S. Witkiewicz: Pisma wybrane. T. 1-4. Pod. red. [i ze wstępem w t. 1, 2, 4] J. Jakubowskiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1949-1951, XXIII, 218 + IX, 168 + 121 + XIII, 215 s.
3. Literatura polska. Materiały pomocnicze dla klasy 9. [Współautor:] K. Budzyk, J. Dürr-Durski, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 495 s. Wyd. [2] tamże 1951.
4. Materiały do nauczania historii literatury polskiej. Wybór artykułów krytyczno-literackich dla klasy 10. T. 1. Romantyzm – pozytywizm. T. 2. Naturalizm – modernizm – literatura współczesna. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 251 + 271 s.
5. G. Zapolska: Pisma wybrane. Pod red. J. Jakubowskiego. T. 1-4. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, XXI, 431 + VII, 334 + 152 + 429.
6. A. Dygasiński: Wybór nowel. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 265 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 poprawione 1953, wyd. 4 poprawione 1954.
7. A. Dygasiński: Zając. Oprac.: J. Jakubowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 180 s. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione tamże 1953; Warszawa: Czytelnik 1953; wyd. 3 uzupełnione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, wyd. 4 tamże 1958.
8. Materiały do nauczania historii literatury polskiej. Wybór artykułów krytyczno-literackich dla klasy 10. Wyboru tekstów dokonali: K. Budzyk i J. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 240 s. Oprac. w Instytucie Badań Literackich.
9. A. Sygietyński: Pisma krytyczne. Wybór. Krytyka literacka i artystyczna. Wybór i oprac. [wstęp] J. Jakubowski. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 447 s. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
10. G. Zapolska: Moralność pani Dulskiej. Tragikomedia kołtuńska w trzech aktach. Oprac. i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 131 s. Wyd. nast. tamże: wyd. [3] 1954, wyd. [6] 1957, wyd. [7] 1958.
11. Antologia literatury polskiej. Oprac. i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą 1953, 330 s., powielone.
12. C. Norwid: Wiersze wybrane. Oprac.: J. Jakubowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 74 s.
13. E. Orzeszkowa: Dzieła wybrane w 12 tomach. Komitet red.: J. Krzyżanowski, J. Jakubowski, M. Żmigrodzka. T. 1-8, 10-12. Warszawa: Czytelnik 1953-1954.
Nadto w t. 10 wstęp J.Z. Jakubowskiego.
14. A. Dygasiński: Dzieła wybrane w 5 tomach. Komitet red.: J. Jakubowski, B. Horodyski, M. Żmigrodzka. Warszawa: Czytelnik 1954, 215 + 229 + 169 + 241 + 239 s.
Tu także J.Z. Jakubowskiego: T. I: Wstęp s. 5-24.; T. III: Posłowie s.164-170.
15. J.W. Goethe: Dzieła wybrane. Wyd. w 4 tomach pod red. J. Jakubowskiego i A. Milskiej. [Wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 455 + 435 + 419 + 551 s. Wyd. 2 tamże 1956.
16. Lesebuch der polnischen Literatur. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag 1954, 356 s. Wyd. częściowe pt. Kommentar. Tamże 1956, 1957.
17. Adam Mickiewicz w kraju Goethego i Schillera. Album oprac.: J. Jakubowski, A. Milska. Warszawa: Sztuka 1956, 149 s.
18. A. Dygasiński: Nowele i powieści. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 669 s.
19. S. Wyspiański: Poezje. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 71 s.
20. Młoda Polska. Antologia i materiały. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1958, 448 s. Wyd. nast. tamże: wyd. [2] 1959, wyd. 3 1960, wyd. 4 1961, wyd. 5 zmienione 1962, wyd. [6] 1962 [właśc. 1963].
21. K. Przerwa-Tetmajer: Poezje. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 191 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1979, wyd. 4 1987.
22. Die Kette. Polnische Meisterzählungen. [Oprac.:] J. Jakubowski, A. Milska. [Red. przekładu:] A. Hermann. Weimar: Volksverlag 1959, 60 s.
Wybór przekładów opowiadań polskich.
23. Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały. [Oprac.:] J. Jakubowski. T. 1, 3-4. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1959, 467 + 571 + 450 s. Por. poz. .
24. A. Lange: Poezje wybrane. Przygotowanie i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Czytelnik 1960, 233 s.
25. Nowe studia o Norwidzie. Red.: J.W. Gomulicki, J. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961, 289 s.
26. Antologia pamięci 1939-1945. Przewodniczący Komitetu red.: J. Jakubowski. [T. 1-7]. Warszawa: Książka i Wiedza 1963-1964. Wyd. 2 tamże 1965-1966.

[T. 7]. Wiersze. Wybór, wstęp i przypisy: J. Jakubowski. 1964, 279 s. Wyd. 2 tamże 1966.

27. Poetki Młodej Polski. Zebrał, oprac. [i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Czytelnik 1963, 244 s.
28. Powstanie styczniowe. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pod red.: J. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 683 s.
29. Wiersze o książkach. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Czytelnik 1964, 60 s.
Wyd. bibliofilskie na 20-lecie Czytelnika.
30. Polska krytyka literacka (1919-1939). Materiały. Przygotował: A. Biernacki, A. Lam, J. Rohoziński. Red. J. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 654 s. Por. poz. .
31. W. Broniewski: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 134 s.
32. B. Leśmian: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 143 s. Wyd. 2 tamże 1978.
33. Kultura i literatura dawnej Polski. Studia. Red.: J. Jakubowski, Z. Libera, J. Kulczycka-Saloni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, 705 s.
34. Sienkiewicz dzisiaj. Studia i szkice. Wybór i oprac.: T. Jodełka-Burzecki. Red.: J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968 [właśc. 1969], 241 s.
35. L. Staff: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 181 s.
36. Europejskie związki literatury polskiej. Red.: J. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Z. Libera. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969, 486 s.
Tom dedykowany profesor Zofii Szmydtowej, przygotowany pod patronatem Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
37. C.K. Norwid: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 174 s.
38. K. Przerwa-Tetmajer: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 144 s.
39. S. Wyspiański: Poezje. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 78 s.
Wyd. albumowe z rysunkami S. Wyspiańskiego.
40. S. Wyspiański: Poezje wybrane. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 126 s.
41. A. Asnyk: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 155 s.
42. J.W. Goethe: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 155 s.
43. J. Kasprowicz: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 146 s.
44. S. Witkiewicz: Pisma zebrane. Red.: J. Jakubowski i M. Olszaniecka. [Przedmowa:] J. Jakubowski. T. 1-4. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970-1974.
45. S. Brzozowski: Współczesna powieść i krytyka literacka. Oprac. i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 295 s.
46. M. Wolska: Poezje. [Wybór i wstęp:] J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 105 s.
47. M. Konopnicka: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 162 s.
48. A. Asnyk: Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 269 s. Wyd. nast. tamże 1988.
49. Literatura polska. [T. 1]. Od średniowiecza do pozytywizmu. Oprac. zespół: J. Pietrusiewiczowa, J. Rytel, Z. Libera, M. Straszewska, J. Kulczycka-Saloni pod red. [i z przedmową] J. Jakubowskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974 [właśc. 1973], 833 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1977, wyd. 4 1979.
50. M. Wolska: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 144 s.
51. J. Kasprowicz: Wybór poezji. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 237 s.
52. K. Ujejski: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Jakubowski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 122 s.
53. W. Bąk: Poezje wybrane. Wybór: J. Jakubowski. Wstęp: P. Kuncewicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 151 s.
54. J.N. Baudouin de Courtenay: Dzieła wybrane. T. 6. Wybór: J. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983, 354 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Rocznik Literacki 1975” wyd. 1978 (J. Chudek).
A. Tauber-Ziółkowski: Bibliografia prac profesora Jana Zygmunta Jakubowskiego (1925-1984). Przegląd Humanistyczny 1986 nr 1/2.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Przegląd Humanistyczny 1977 nr 1 [poświęcony J.Z. Jakubowskiemu; zawartość: J. Kulczycka-Saloni: Jan Zygmunt Jakubowski jako inspirator i organizator polonistyki; A. Lam: Krytyk – nauczyciel. (Jan Zygmunt Jakubowski o poezji współczesnej); J. Rohoziński: Koncepcja zaangażowania we współczesnej literaturze polskiej [w dorobku J.Z. Jakubowskiego]; J. Witan: Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka); J. Zacharska: Młoda Polska w badaniach Jana Zygmunta Jakubowskiego].
A. Lam: Jan Zygmunt Jakubowski wśród rówieśników. Miesięcznik Literacki 1986 nr 7.

Z dziejów naturalizmu w Polsce

K. Wyka. „Pamiętnik Literacki1951 z. 3/4.
S. Sandler. „Twórczość1952 nr 6.

Stanisław Wyspiański

B. Faron: Stanisław Wyspiański w Bibliotece „Polonistyki. Ruch Literacki 1962 nr 4.

Stefan Żeromski [Warszawa 1964]

W. Billip: Żeromski a dzień dzisiejszy. Nowe Książki 1965 nr 3.

Nowe spotkanie z Żeromskim

A. Hutnikiewicz. „Pamiętnik Literacki1968 z. 1.
J. Ratajczak: Żeromski żywy. Miesięcznik Literacki 1968 nr 3.

Zapomniane ogniwo

Z. Libera. „Nowe Książki1967 nr 11.

Młoda Polska. Antologia i materiały

M. Knothe: Młoda Polska” antologia Jana Zygmunta Jakubowskiego i jej opracowanie metodyczne w pracy szkolnej. Polonistyka 1959 nr 5.

Nowe studia o Norwidzie

M. Knothe. „Polonistyka1962 nr 2.
Z. Stefanowska. „Pamiętnik Literacki1962 z. 2.