BIO

Urodzony 11 stycznia 1931 we Lwowie; syn Stefana Inglota, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza, kustosza Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, i Mieczysławy z domu Rozehnal, nauczycielki. W czasie II wojny światowej początkowo przebywał nadal we Lwowie zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a w okresie okupacji niemieckiej od 1942 w Albigowej pod Łańcutem, gdzie rok później zaczął uczęszczać na tajne komplety gimnazjalne. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w IV Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Krakowie. W 1948-55 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. Po zdaniu matury w 1949, studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Debiutował w 1950 recenzją filmu Dwie brygady pt. Spóźniona odkrywczość, opublikowaną na łamach „Po prostu” (nr 30); w następnych latach ogłaszał liczne recenzje i artykuły w pismach: „Po prostu”, „Wieś” (1950-53), „Życie Literackie” (1952-58). W 1954 uzyskał magisterium i dzięki otrzymanemu stypendium aspiranckiemu kontynuował studia do 1957. W 1955 opublikował w „Zeszytach Naukowych UJ” (nr 5) pierwszą rozprawę naukową pt. U źródeł „Fantazego. W 1957 zawarł związek małżeński z Anną Dubowską, lekarką, pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (PAN). W tymże roku przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął pracę w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr.) na stanowisku starszego asystenta. Doktoryzował się w 1959 na UJ na podstawie pracy pt. Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843 (promotor profesor Kazimierz Wyka). W tym okresie włączył się do prac nad Polskim słownikiem biograficznym. Studia i artykuły, poświęcone głównie literaturze i czasopiśmiennictwu okresu romantyzmu, publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zeszytach Prasoznawczych”. W 1965 uzyskał na UWr. habilitację na podstawie pracy pt. Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851, a w 1966 stanowisko docenta. W 1966-69 wykładał nadto w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Opolu. W 1967 został wybrany na członka Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracował od 1970 z Uniwersytetem im. Purkyniego w Brnie. W 1972 objął kierownictwo Zakładu Nauczania Języka i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UWr. (później Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej). W tymże roku został członkiem Zarządu Głównego (ZG) Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, w którym działał do 1987. W 1973 zaczął współpracować z Oddziałem Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, prowadząc seminarium dla nauczycieli i opiekując się Zakładem Nauczania Języka Polskiego. W 1973-88 był prezesem Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza we Wrocławiu (od 1981 przewodniczący komisji rewizyjnej ZG). W 1974 objął funkcję przewodniczącego Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół średnich we Wrocławiu. Od 1975 był członkiem, w 1981-84 przewodniczącym, a w 1987-90 wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1983-88 przewodniczył Towarzystwu Ochrony Zabytków Kultury Żydowskiej. W 1976 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Lille (1977, 1981 i 1991), na Uniwersytecie w Oxfordzie (1984 i 1988) oraz w Tel Awiwie w 1988. Wchodził w skład Komisji Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (1976-86), Komitetu Nauk o Literaturze PAN (1981-83, 1987-90, 2000-03) oraz Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Opolu (1984-87). Należał do kolegiów redakcyjnych pism „Dydaktyka Literatury” (1976-81), „Ze skarbca kultury” (od 1984), „Język Polski w Szkole Średniej” (od 1989) i „Polonistyka” (od 1991). W 1984 został mianowany profesorem zwyczajnym. Wielokrotnie otrzymywał nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia za działalność naukową (1979, 1984, 1987, 1990). W 1990-91 brał udział w pracach Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego (od 1990 Komitet Badań Naukowych). W 1992 został wiceprezesem ZG Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978). W 1995 i 2000 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Zmarł 24 marca 1919.

Twórczość

1. Realia „Fantazego. [Szkic]. Warszawa: 1959, 68 s., powielone. Rok Słowackiego 1809-1959. Materiały Sesji Naukowej 25-28 listopada 1959.

2. Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 193 s. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, A, 73.

Zawartość

Wstęp; Koteria petersburska; Wśród prekursorów literackich koterii petersburskiej; Działalność krytyczna Michała Grabowskiego w latach 1830-1840; Problematyka powieści historycznej w literackim programie koterii; Zagadnienie literatury współczesnej w poglądach literackich koterii; Ewolucja poglądów koterii petersburskiej na romantyzm; Poglądy koterii petersburskiej na oświecenie; Walka krytyki krajowej z koterią petersburską; Zakończenie.

3. Bałamut Petersburski” 1830-1836. Zarys monografii czasopisma. Wrocław 1962, 104 s.Acta Universitatis Wratislaviensisnr 2.

4. Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 375 s. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. PAN.

Zawartość

Wstęp. – Cz. 1. Czasopisma polskie w Petersburgu: „Tygodnik Petersburski” (1830-1858); „Bałamut Petersburski” (1830-1836); „Egida” (1833); „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe” (Wilno 1834-1843); „Świstek” Józefa Krzeczkowskiego (Wilno 1845); Noworoczniki. – Cz. 2: „Athenaeum” (Wilno 1841-1851); „Rubon” (Wilno 1842-1849); „Ondyna Druskiennickich Wód” (Grodno 1844-1846); „Pamiętniki Umysłowe” (Wilno 1845-1846); „Lud i Czas” (Wilno 1845); „Gwiazda” (Kijów 1846-1849); „Rocznik Literacki” (Petersburg 1843, 1844, 1846, Wilno 1849); „Pamiętnik Naukowo-Literacki” (Wilno 1849-1850). – Zakończenie.

5. Myśl historyczna w „Kordianie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 311 s. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1974.

Zawartość

Wstęp; Nad poetyką Słowackiego: U źródeł nowej mitologii; W kręgu schellingowskiej teorii mitu; Tragizm „Balladyny”; O motywie korony w „Balladynie”; Historyczność i „ponadczasowość” w „Balladynie”. – Obraz poety. – Konieczność. – Wolność: „Mędrek” i „prostak”; Między filozofią a mitem: Sen grobów. – Metafora świata. – Zakończenie.

6. Polish Romanticism. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1974, 32 s., powielone. Summer School of Science and Polish Culture.

7. Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 252 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia w 1979.

Zawartość

Wstęp; Ułan i dziewczyna. (O „Damach i huzarach”); Komedia i polityka. (O „Gwałtu, co się dzieje!” i „Rewolwerze”); Literatura i autentyzm. (O „Ślubach panieńskich” i „Panu Jowialskim”); Sarmacka komedia Fredry. (O „Zemście”); Okiem satyryka. (O „Dożywociu” i „Wychowance”); Niedobra komedia, czyli o „Wielkim człowieku do małych interesów”; Zakończenie.

8. Informator polonistyczny dla kandydatów na studia filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. [Współautor:] J. Kolbuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1979, 33 s., powielone.

9. Zemsta” Aleksandra Fredry. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1983, 94 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1987. Biblioteka Analiz Literackich, wyd. 3 zmienione tamże 1995. Biblioteka Analiz Literackich.

10. Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986, 102 s. Biblioteka Analiz Literackich.

11. Świat komedii fredrowskich. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 213 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Część I. Zarysy syntetyczne: Fredro czyli o potrzebie klasyki; Literatura i teatr w komediach Aleksandra Fredry; Literatura romantyczna i sentymentalna jako element struktury w komedii Fredrowskiej (na przykładzie „Ślubów panieńskich”, „Pana Jowialskiego” i „Zemsty”.); Osobowość aktora jako tworzywo literackie (na przykładzie komedii Aleksandra Fredry); Ułan i dziewczyna. – Część II. Analizy poszczególnych komedii: O „Panu Geldhabie”; „Mąż i żona”. Między genezą a recepcją; Sprawa końska w utworach Aleksandra Fredry; „Śluby panieńskie”: kunszt przyspieszenia; Uwagi o czasie akcji „Zemsty” i rodowodzie literackim postaci Papkina; Nieznany portret cześnika Raptusiewicza z początku lat czterdziestych XIX w.; Satyra i humor w „Dożywociu”; Nieznajoma z podróży. (O „Jednej scenie” Aleksandra Fredry pt. „Świeczka zgasła”). – Czytanie poety (Zamiast zakończenia).

12. Wyobraźnia poetycka Norwida. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 216 s.

Zawartość

Słowa wstępu. – Część 1: Rękawiczki Norwida. Między kulturą a cywilizacją; Duch i litera. O symbolice wypowiedzi poetyckiej w twórczości Norwida; Opus magnum Norwidowskiej liryki. Rzecz o „Vade-mecum”; Kreacja postaci kobiecych w twórczości poetyckiej Norwida; Norwidowska lektura „Pana Tadeusza”. – Cz. 2: Norwidowski człowiek; Norwidowski dramat słowa. (Ostatni despotyzm); Nad „Konceptem” a „Ewangelią”; O „Posiedzeniu”; O „Malarzu z konieczności”; „A Dorio ad Phrygium” C. Norwida i „apollińskie” wiersze Zbigniewa Herberta. Paralele.

13. Cyprian Norwid. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991, 487 s. Biblioteka Polonistyki.

14. Kordian. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1993, 110 s. Biblioteka Analiz Literackich.

15. Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. Wrocław: Towarzystwo Polonistyki Wrocławskiej 1995, 415 s.

Zawartość

Wstęp; Życie literackie: Sytuacja ogólna; Czasopisma literackie („Nowe Widnokręgi”, „Almanach Literacki”); Poezja; Proza; Mickiewicz we Lwowie. Karta z dziejów kultu poety; Lwowskie życie teatralne lat 1939-1941; Edukacja polonistyczna w lwowskiej dziesięciolatce; Radzieckie lata polonistyki lwowskiej (1939-1941); Zakończenie. – Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze.

16. Między romantyzmem a współczesnością. Poezja w szkole – od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego 1997, 224 s.

Zawartość

Analiza poszczególnych utworów: „Romantyczność” Adama Mickiewicza jako miniatura dramatyczna; „Rzym” – elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego; „Moja piosnka” (II) – owoc Norwidowskiej wizji sztuki poetyckiej; O fraszce „Posiedzenie” Cypriana Norwida; „Purytanizm” Cypriana Kamila Norwida; Amor i Tanatos. O wierszu Cypriana Norwida „W Weronie”; „Ostatni despotyzm” czyli Norwidowski dramat słowa; Władysława Bełzy wierszyk o małym Polaku; O wierszu Zbigniewa Herberta „17 IX”; „Jacyś ludzie” Wisławy Szymborskiej (poetyka wiersza okolicznościowego); „Węzeł polski” Tomasza Jastruna. – Kontynuacje i nawiązania: Rola tradycji romantycznej w „Balu w operze” Juliana Tuwima; „Non omnis moriar...” Zuzanny Ginczanki w kręgu konwencji literackiej; Rafała Wojaczka czytanie Norwida; Przestrzenie nieporozumienia czyli „Ostatni despotyzm” Cypriana Kamila Norwida i „Garden party” Stanisława Barańczaka; Tomasza Jastruna spotkanie z Norwidem; „Rehabilitacja” Wisławy Szymborskiej i „Święto zmarłych” Stanisława Barańczaka. Interpretacja porównawcza; Oblicza poetów (o romantycznym kulcie pisarzy); Chrześcijański uniwersalizm w twórczości Cypriana Norwida; Pęknięte zwierciadło. Poezja Września; Nad liryką polityczną Tomasza Jastruna (na przykładzie wybranych wierszy); O poezji stanu wojennego; Między zemstą a przebaczeniem. Moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX wieku; Romantyczna wizja egzystencji i historii oraz jej aktualność. – Zamiast zakończenia.

17. Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 295 s.

Zawartość

Zawiera części: Rozważania wstępne. – Romantyczne ujęcie postaci Żyda: Fabularne pierwiosnki nowego prądu; W ujęciu Słowackiego i Krasińskiego; Literatura i polityka; Romantyczne romanse; Postać Żyda w legendzie romantycznej. – W kręgu realizmu: Komediowe początki i dramatyczne kontynuacje; Realizm przedstawienia; O cyklu „Litwini” Placyda Jankowskiego; Postać Żyda w prozie fabularnej lat międzypowstaniowych; Przedpole pozytywistycznych przemian; Powieść Stycznia; Postać Żyda w obiegu popularnym. – Antologia: Żyd w utworach poetyckich epoki.

18. Nie tylko o „Kordianie. Studia nad twórczością Juliusza Słowackiego. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2002, 248 s.

Zawartość

Kordian” – uwagi o tragizmie postaci bohatera; „Kordian” – drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera; Czas i przestrzeń w „Kordianie”; Dramat wyobraźni (gawęda o Kordianie); „Kordian” – oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje; Dramaty Juliusza Słowackiego w tekstach programujących nauczanie w szkole średniej lat 1945-1980 (ze szczególnym uwzględnieniem „Kordiana”); O motywie korony w „Balladynie”; Wanda z gór. Postać Wandy w dramacie polskim I połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Juliusza Słowackiego „Beniowski”; U źródeł „Fantazego”; Historia w „trylogii dramatycznej” Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym; Historia w polskim dramacie romantycznym (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid); „Rzym” – elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego; „Rozłączenie” Juliusza Słowackiego w kontekście literackich obrazów nostalgii poety; Poetyckie testamenty liryczne. Wokół wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego; Utracony dom w listach Juliusza Słowackiego do matki; Słowacki – nasz współczesny.

19. Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006, 241 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej połowie XIX w. (Materiały do zagadnienia). Pamiętnik Literacki 1957 z. 2 s. 538-551.
Alkhadar” Edmunda Chojeckiego na tle literatury polskiej lat 1832-1850. Pamiętnik Literacki 1959 z. 1 s. 83-110.
Nie zrealizowane projekty czasopism polskich na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1832-1851. Acta Universitatis Wratislaviensis 1964 nr 30 s. 5-21.
O powieściach Sztyrmera w latach 1838-1844. Pamiętnik Literacki 1964 z. 3 s. 53-81.
Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł literatury polskiej. Ze Skarbca Kultury 1965 nr 17 s. 100-134.
Polsko-ukraińskie związki literackie w XIX wieku w świetle badań radzieckich (1918-1966). Pamiętnik Literacki 1967 z. 3 s. 252-266.
Stan i potrzeby badań nad polską prasą literacką okresu romantyzmu. W: Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. Warszawa 1967 s. 29-46.
Przodkowie i potomkowie Ostapa Bondarczuka. (Problem chłopa-inteligenta w literaturze polskiej okresu romantyzmu). [Współautor:] M. Jakóbiec-Semkowa. Acta Universitatis Wratislaviensis 1968 nr 95 s. 81-109.
Exoriare aliquis vostris ex ossibus ultor” w literaturze i historii polskiej. Pamiętnik Literacki 1971 z. 1 s. 57-80 [dzieje motywu z „Eneidy” Wergiliusza w literaturze polskiej od końca XVIII w.].
Die Bauerfrage in der polnischen Literatur in der Zeit der Romantik (1822-1863). W: Der Bauer Mittel- und Osteuropas im Sozio-ökonomischen Wandel des 18 und 19 Jahrhunderts. Köln-Wien 1973 s. 312-326.
Rosja i Rosjanie w oczach polskich kaukazczyków. W: Spotkania literackie. Wrocław 1973 s. 185-216.
Kornel Makuszyński. (Rekonesans badawczy). W: O literaturze dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1975 s. 63-92.
Narodowość a literatura w polskiej krytyce literackiej okresu romantyzmu. W: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych. Warszawa 1977 s. 61-83.
Repertuar teatrów warszawskich w świetle raportu carskiej cenzury z 1843 roku. Pamiętnik Literacki 1980 z. 3 s. 219-251.
L'Insurrection vue par les journaux polonais de l'empire russe. W: Pologne. L'Insurrection de 1830-1831. Sa réception en Europe. Lille 1982 s. 179-197.
Propagandowe funkcje carskiej prasy polskojęzycznej w okresie powstania listopadowego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1982 nr 3/4 s. 5-23.
Bard literackiej mody. (O poetyckiej karierze Tomasza Padurry). Przegląd Humanistyczny 1983 nr 2 s. 33-54.
Gatunki i rodzaje literackie w galicyjskich podręcznikach do nauczania języka polskiego w szkołach elementarnych i niższych klasach gimnazjalnych. (Galicja doby autonomicznej); O czytance w galicyjskich podręcznikach dla niższych klas szkół elementarnych. W: Literatura i wychowanie. Wrocław 1983 s. 51-76; 77-93.
Kształty ciągłości. (O ponadczasowości w procesie historycznoliterackim). W: Literatura i dzieje. Wrocław 1983 s. 8-32. Przedruk w: Metodyka literatury. Opracowania. T. 2. Warszawa 2002 s. 191-219; 397-418.
Oswajanie tajemnicy czyli „Przed nieznanym trybunałem” J. J. Szczepańskiego. W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Kraków 1984 s. 335-345. Przedruk w: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów 1994 s. 401-414.
Ojczyzna dla wszystkich – ojczyzna dla każdego. (Obraz Polski w świetlicowych, szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich). [Współautor:] W. Dynak. W: Motyw ojczyzny w liryce współczesnej. Wrocław 1985 s. 6-41.
Legenda Emira. W: Dziedzictwo Powstania Listopadowego w literaturze polskiej. Warszawa 1986 s. 403-423 [dot. Wacława Rzewuskiego].
Polska dziewiętnastowieczna proza fabularna o Wiośnie Ludów. Germanica Wratisl. Acta Universitatis Wratislaviensis 1986 t. 50 nr 657 s. 85-125.
O „Panu Geldhabie” [A. Fredry]. W: Dramat polski XIX i XX wieku. Lublin 1987 s. 91-108.
The image of the Jew in Polish narrative prose of the Romantic period. „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies” , Oxford 1987, t. 2 s. 199-218.
Wyznaczniki gatunkowe czytanki. Studium z kręgu pogranicza literatury pięknej i tekstów użytkowych. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wrocław 1987 s. 39-54.
Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240.
Postać chłopa-inteligenta w polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej literaturze 1 połowy XIX wieku. W: Dzieje Lubelszczyzny. T. 4 cz. 2. 1991 s. 139-160.
Mickiewicz we Lwowie (1939-1941). Karta z dziejów kultu poety. W: Studia o Mickiewiczu. Wrocław 1992 s. 127-150.
O poezji stanu wojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1992/93 nr 1 (25) s. 4-16.
Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie. 1939-1941. W: Piśmiennictwo-systemy kontroli-obiegi alternatywne. T. 2. Warszawa 1992 s. 164-189.
Struktura ekspresji artystycznej w poezji ulotnej stanu wojennego (na przykładzie wybranych utworów). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 t. 3 s. 107-119.
Hitlerowska ocena „Konrada Wallenroda. W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wrocław 1993 s. 475-487.
Poetyka i tematyka fredrowskiej komedii. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossollińskich 1993 z. 3 s. 169-188.
Polska kultura literacka w edukacji szkolnej okresu romantyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza). W: Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Białystok 1993 s. 261-274.
Zasypie wszystko, zawieje...” Włodzimierz Odojewski. Rzecz o utracie Kresów. W: Polska powieść XIX i XX w. T. 2. Lublin 1993 s. 65-78.
Epistolarny autoportret Cypriana Norwida. Studia Norwidiana 1994/95 [R.] 12/13 s. 49-71.
Epistolarny portret Aleksandra Fredry. W: Księga w dwusetną rocznicę urodzin Fredry. Wrocław 1994 s. 15-30.
Gry o niepodległość. Obraz ojczyzny w ukraińskich wspomnieniach lwowskich z lat 1939-1941. W: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Warszawa 1994 s. 163-175.
Obraz zagłady Żydów w polskiej prozie fabularnej lat 1939-1949. W: Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Wrocław 1994 s. 169-185. „Acta Universitatis Wratislaviensisnr 1568.
Świat rodzinny w „Ślubach panieńskich. W: Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. W dwusetną rocznicę urodzin poety. Przemyśl 1994 s. 59-74.
Wiktora Szkłowskiego spojrzenie na 17 września 1939. W: Wiary i słowa. Wrocław 1994 s. 323-338.
Uwagi nad statusem autora i podmiotu autorskiego w tekście literackim. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 99-105.
Nad kanonem literackim w szkole. W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 916-929.
Naukowe osiągnięcia wydziałów Towarzystwa. W: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 1946-1996. Wrocław 1996 s. 25-41.
Swojskość i cudzoziemszczyzna w literaturze polskiej okresu romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Norwid). W: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Zielona Góra 1996 s. 28-41.
U źródeł „Katechizmu polskiego. W: W krainie pamiątek. Wrocław 1996 s. 399-409 [dot. tekstu z ok. 1867 nieznanego autorstwa].
W kręgu poetyckich balów XX wieku („Bal u Salomona” [K.I. Gałczyńskiego], „Bal w operze” [J. Tuwima], „Cisi i Gęgacze czyli Bal u prezydenta” [J. Szpotańskiego]). W: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Warszawa 1996 s. 163-179.
Dramatyzm postawy poetyckiej. (Nad „Rzymem” Juliusza Słowackiego). W: Od oświecenia do romantyzmu. Rzeszów 1997 s. 201-211.
Norwid we współczesnej kulturze polskiej. W: Spotkania Norwidowskie. Warszawa 1997 s. 45-60.
Spowiedź kolaboranta. (O „Mieszaninach obyczajowych” Henryka Rzewuskiego). W: Pogranicza kultur. Rzeszów 1997 s. 63-77.
Uwspółcześnienie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej w 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34.
Wokół komedii fredrowskich lat 1857-1867. (Miejsce komediowej twórczości Fredry na tle literatury ówczesnej). W: Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. Z. 2. Przemyśl 1997 s. 49-64.
Nad genezą i strukturą „Exegi monumentum aere perennius. W: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Łódź 1998 s. 141-154.
Norwidowska konkretyzacja romantycznej wizji słowa i czynu. (Ze szczególnym uwzględnieniem wiersza pt.Słowotwór”). W: W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa. Wrocław 1998 s. 17-30. „Acta Universitatis Wratislaviensisnr 2059.
Przypowieść o Marszałkowiczu. Literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I „Pana Tadeusza”. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 103-115.
W kręgu polskich XIX-wiecznych inscenizacji komedii o tematyce kolejowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 s. 13-29.
Z Przemyśla do Przeszowy” Aleksandra Fredry na tle lwowskich inscenizacji komediowych o tematyce kolejowej. Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 z. 1 s. 387-398.
Kordian” [J. Słowackiego]. Oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1999 s. 19-32.
Krajowe konteksty Norwidowskiego „Kółka. W: Muzy i Hestie. Wrocław 1999 s. 217-236.
Literatura i polityka. (Sygnatariusze IV rozbioru Polski wobec Adama Mickiewicza w latach 1939-1941). W: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Grodno 1999 s. 226-241.
Romantyczne konteksty „Operetki” Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 47-58.
Tyrteusz” Teofila Lenartowicza i „Tyrtej” Cypriana Norwida na tle powstańczych motywów pieśni patriotycznej okresu zaborów. Studia Norwidiana 1999-2000 nr 17/18 s. 49-69.
Fantazy” Juliusza Słowackiego. (Zarys ogólny). W: Juliusz Słowacki i Ukraina. Zbirnik Naukovich Prac”, Kiïv 2000 s. 192-202.
Mechanizmy zniewolenia. Metodyka sowietyzacji polskiej kultury literackiej we Lwowie (1939-1941). W: Literatura, kultura, język. Z warsztatów badawczych. Zielona Góra 2000 s. 141-152.
Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa 1939-1945. W: Europa nieprowincjonalna. Warszawa – Londyn 2000 s. 168-180.
Stanisława Wasylewskiego lwowski scenariusz „Krakowiaków i Górali” (1941). Struktura i geneza koniunkturalnej adaptacji. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 189-202.
W kręgu lotniczych opowieści Janusza Meissnera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 s. 87-129.
My i inni w świetle polskiego dramatu o micie Wandy w XIX wieku. W: Kultura, język, komunikacja. Warszawa 2001 s. 41-54.
Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossollińskich 2001 z. 12 s. 7-18.
Kamil Norwid wobec powieści jako literatury popularnej swoich czasów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 s. 7-22.
Norwidowski pogrom arkadyjskiego mitu. W: Norwid nasz współczesny. Zielona Góra 2002 s. 79-91.
O polonistyce wrocławskiej w latach 1957-1989. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”. 2002 nr 41 s. 255-271.
Spór o współistnienie obiegów literackich. (Z dziejów dyskusji nad literaturą popularną). Literatura Ludowa 2002 nr 4/5 s. 95-106.
Hitlerowski model kultury masowej dla Polaków. (Na przykładzie miesięcznika „Fala”). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 s. 213-232.
Nad artykułem Cypriana Norwida „Żydy i Mechesy. „Prace Polonistyczne” Seria 58: 2003 s. 167-178.
Norwidowska wizja patriotyzmu polskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem poematu „Promethidion”). W: Norwid z perspektywy początku XXI wieku. Pułtusk 2003 s. 11-32.
Wanda” Zygmunta Krasińskiego na tle dramatów o legendarnej królowej w pierwszej połowie XIX wieku. W: Wydalony z Parnasu. Poznań 2003 s. 71-86.
Epistolarny portret Witolda Gombrowicza. W: Między teatrem a literaturą. Wrocław 2004 s. 469-483.
Nad zakończeniem „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. W: Od starożytności do współczesności. Wrocław 2004 s. 185-197.
Norwid i Gombrowicz. W: Pejzaże kultury. Wrocław 2005 s. 295-315.
Chybiony flirt z emigracyjnymi pisarzami polskimi na łamach „Szpilek” w latach 1945-1947. Przegląd Humanistyczny 2006 nr 5 s. 279-297.
Lwów w poezji polskiej XIX i XX wieku. Pamięć i Niepodległość 2006 nr 24 s. 153-173.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. S. Goszczyński: Król zamczyska. [Powieść]. Oprac.: M. Inglot. Wyd. 3 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, LVI, 85 s. Biblioteka Narodowa I, 50.
2. J. Słowacki: Fantazy. [Dramat]. Oprac.: M. Inglot. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, LXXIV, 163 s. Biblioteka Narodowa I, 105. Wyd. nast.: tamże: wyd. 3 zmienione 1968 Biblioteka Narodowa, wyd. 4 zmienione 1973 Nasza Biblioteka, wyd. 4 [!] 1976 Biblioteka Narodowa, wyd. [5] 1985 Nasza Biblioteka; wyd. inne: Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985.
3. A. Fredro: Zemsta. Oprac. [i wstęp]: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, LXXXIV, 149 s. Biblioteka Narodowa I, 32. Wyd. nast. tamże: 1969 Biblioteka Narodowa; 1971 Biblioteka Narodowa, wyd. 11 rozszerzone 1986; wyd. inne tamże: wyd. 7 [!] 1987, wyd. 8 1991, wyd. 9. Wstęp i komentarz: M. Inglot. 1996.Biblioteka Narodowa.
4. A. Fredro: Śluby panieńskie. Oprac.: M. Inglot. Wyd. 5 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, LXI, 202 s. Biblioteka Narodowa I, 22. Wyd. nast. tamże: wyd. 6 1983 Biblioteka Narodowa; wyd. 6 [2. rzut] 1986 Biblioteka Narodowa.
5. Syrokomli w 150 rocznicę urodzin. Materiały sesji popularno-naukowej. Inowrocław – Toruń 15-16 czerwiec 1973. Red.: M. Inglot. Inowrocław – Toruń 1973, 158 s.
6. J. Słowacki: Kordian. Część pierwsza trylogii: Spisek koronacyjny. Wyd. 6 zmienione Oprac.: M. Inglot. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1974, LXXXVII, 155 s. Biblioteka Narodowa I, 2. Wyd. nast. tamże: Wstęp i przypisy: M. Inglot. 1985, wyd. 7 1986, wyd. 8 1999, 181 s.
7. J. Słowacki: Balladyna. Oprac.: M. Inglot. Wyd. 5 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, LXXXIV, 231 s. Biblioteka Narodowa I, 51. Wyd. nast.: tamże: wyd. 6 1984 Nasza Biblioteka, wyd. 10 [!] 1986; Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.
8. Hymn w szkole. Mazurek Dąbrowskiego. Hymny szkolne. Redakcja naukowa: M. Inglot. Wrocław: IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] 1977, 115 s., powielone.
9. Problematyka nauczania języka i literatury polskiej. Cz. 1. Literaturoznawstwo i metodyka. Wrocław 1977, 136 s.Acta Universitatis Wratislaviensisnr 370. Cz. 2 tamże „Acta Universitatis Wratislaviensis.nr 445.
10. Literatura i kultura współczesna. Materiały dla słuchaczy studium podyplomowego. Wyboru dokonał M. Inglot. Wrocław: IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] [1978], 315 s.
11. Kształtowanie świadomości literackiej uczniów. Wrocław 1979, 188 s.
12. Rola czasopism przedmiotowo-metodycznych w dydaktyce szkolnej. Pod red. M. Inglota. Wrocław: IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] 1979, 117 s., powielone.
13. Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] we Wrocławiu 15 września 1979 r. Cz. 1. Wrzesień w literaturze. Red.: M. Inglot. Wrocław: IKNiBO [Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych] 1979, 106 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1980, wyd. 3 1989.
14. A. Fredro: Dożywocie. Oprac.: M. Inglot. Wyd. 3 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum [1981], LII, 127 s. Biblioteka Narodowa I, 93.
15. Literatura i dzieje. O procesie historyczno-literackim w edukacji szkolnej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli dnia 10-11. XII. 1982 we Wrocławiu i 15. I. 1983 w Wałbrzychu. Pod red. [i ze słowem wstępnym] M. Inglota. Wrocław: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie, Oddział Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 1983, 116 s.
16. Literatura i wychowanie. Z dziejów edukacji literackiej w Galicji. Pod red. [i ze wstępem] M. Inglota. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1983, 138 s.
17. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów, oprac. i wstęp: M. Inglot. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983, 576 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia w 1984.
18. A. Fredro: Pan Geldhab. Komedia w 3 aktach, wierszem. Wstęp i przypisy: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1984, 122 s.
19. Dramat życia prawdę wybierający. Materiały Norwidowskiej Sesji Naukowej Jelenia Góra, 6-7 maja 1983 zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida. Pod red. M. Inglota. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 135 s.
20. Motyw ojczyzny w liryce współczesnej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli w dniach 16-17. XI. 1984 we Wrocławiu. Pod red. M. Inglota. Wrocław: IKN ODN [Instytut Kształcenia Nauczycieli, Oddział Doskonalenia Nauczycieli] 1985, 104 s.
21. Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. Cz. 1-3. Teoretyczne problemy szkolnej komunikacji literackiej. Wybór i oprac.: W. Dynak, M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1986, 1988, 1989, 168 + 216 + 243 s.
22. Z. Krasiński: Nie-Boska komedia. Wstęp i przypisy: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, 152 s. Wyd. 2: przewodnik po lekturze i red. objaśnień: M. Inglot. Tamże 1999.
23. C. K. Norwid: Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i przypisy: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1991, 152 s.
24. Studia z dziejów edukacji literackiej w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, 123 s.
25. C.K. Norwid: Promethidion. Rzecz o dwóch dialogach z epilogiem. Wstęp i przypisy: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1995, 80 s.
26. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 1946-1996. Materiały sesji naukowej 10 grudnia 1996 pod red. M. Inglota. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1996, 131 s.
27. C.K. Norwid: Utwory wybrane. Wybrał i oprac.: M. Inglot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1997, 513 s.
28. J. Słowacki: Balladyna. Przewodnik po lekturze i red. objaśnień: M. Inglot. Wyd. 11 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1999, 242 s.
29. Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznej recepcji dzieł Adama Mickiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 307 s.
30. Kawałkada. Dowcipy i anegdoty obyczajowe, polityczne i różnotematyczne. Zebrał M. Inglot. Wrocław: Atla 2 2005, 133 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1983, 1988, 1989, 2004, 2005.

Słowniki i bibliografie

W. Dynak: Mieczysław Inglot – szkic do portretu; A. Kuzik: Bibliografia prac Mieczysława Inglota za lata 1950-2000. W: Od romantyzmu do współczesności. Tom poświęcony profesorowi Mieczysławowi Inglotowi z okazji 70 rocznicy urodzin. Wrocław 2001.

Poglądy literackie koterii petersburskiej

M. Danilewiczowa: Koteria petersburska. Wiadomości”, Londyn 1962 nr 19.
M. Straszewska. „Pamiętnik Literacki1962 z. 2.
A. Bartoszewicz. „Ruch Literacki1963 nr 2.

Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851

S. Burkot: Z dziejów prasy literackiej. Ruch Literacki 1967 nr 4.
M. Stolzman. „Zeszyty Prasoznawcze1967 nr 3.

Myśl historyczna w „Kordianie”

A. Kowalczykowa. „Pamiętnik Literacki1974 z. 4.

Komedie Aleksandra Fredry

Z. Greń: Nie-cnota. Życie Literackie 1979 nr 21.
B. Lasocka. „Pamiętnik Teatralny1980 z. 2.
R. Mączyński: Komedie Fredry w perspektywie literaturoznawczej i teatrologicznej. Przegląd Humanistyczny 1980 nr 1.

Wyobraźnia poetycka Norwida

S. Rzepczyński: Powtórka z Norwida. „Studia NorwidianaR. 8: 1990.

Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941

B. Faron: Tamten Lwów. Nowe Książki 1996 nr 8.
L. Żuliński: Azjatycki jasyr pisarzy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 2.
B. Winklowa. „Pamiętnik Literacki1997 z. 1.

Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864

G. Krzywiec. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego2000 nr 4.

J. Słowacki: Fantazy

S. Makowski: Fantazy” na nowo odczytany. Współczesność 1966 nr 13.

A. Fredro: Dożywocie

R. Mączyński: Nowa edycja „Dożywocia” Fredry w serii Biblioteki Narodowej. Przegląd Humanistyczny 1984 nr 2.

Norwid. Z dziejów recepcji twórczości

M. Buś: Powrót do źródeł norwidologii. „Studia NorwidianaR. 9/10 1991/1992.