BIO

Twórczość

1. Franciszek Karpiński. [Biografia]. Warszawa: DiG 1998, 80 s. Ludzie Niezwyczajni.

2. Stanisław Konarski. [Biografia]. Warszawa: DiG 2000, 97 s. Ludzie Niezwyczajni.

3. Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2006, 266 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

I. Wprowadzenie. – II. Miejsce poety. – III. Powrót nad Prut: W kręgu lwowskich tradycji; Powrót nad Prut; W stronę „Trenów”; Nad Psałterzem. – IV. Na dom w Heilsbergu. – V. Orfeusz. – VI. Zakończenie.

4. Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2019, 384 s.

Zawartość

Wprowadzenie. – Część I. Szukanie kształtu: Edytorstwo naukowe jako historia literatury; Polska interpunkcja tekstów literackich w XVIII wieku. Praktyka – zasady – eksperymenty poetyckie. – Część II. Szukanie sensów: Próba poezji metafizycznej [dot.: I. Krasicki: Noc]; Mały dyptyk o wolności i prawie [dot.: I. Krasicki: Bajki i przypowieści]; Zegarki księdza biskupa [dot. wierszy o przedmiotach A. Naruszewicza]; „Na ozdobne mieszkanie w Pióromoncie” [dot.: A. Naruszewicz: Do Stanisława Pióry, starosty rumszyckiego, na ozdobne mieszkanie w Pióromoncie]; O pewnym wierszu Franciszka Dionizego Kniaźnina [dot.: F.D. Kniaźnin: Z Anakreonta. Sam do siebie]; Poeta w ogrodzie [dot. korespondencji między poezją a sztuką ogrodów w XVIII w.]; Elegijne przyjemności [dot. gatunku elegii w poezji XVIII w.]; Stanisław August i poeci; Ogród z innego świata [dot.: S. Trembecki: Sofiówka]; Pochwała poety narodowego [dot. stosunku S.K. Potockiego do I. Krasickiego]; Mickiewicz i Trembecki. Jeszcze raz („Już się z pogodnych niebios…”). – Część III. Szukanie źródeł: Biblia a język poezji religijnej XVIII wieku.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Kochanowski i Montaigne. „Roczniki Humanistyczne1984 nr 32 s. 75-87.
Konstancja Benisławska. W: Pisarze polskiego oświecenia. Warszawa 1992 s. 771-789.
Konstytucja 3 Maja w modlitewnikach końca XVIII wieku (Zarys problemów badawczych). W: Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1992 s. 113-123.
Hej, gdybym stworzyć hymn zdołała nowy!” (O „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej). W: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Lublin 1995 s. 77-93.
Oświeceniowe dylematy sumień, czyli Franciszka Karpińskiego przysięgi na wierność. W: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. Warszawa 1995 s. 177-187.
Pisarze polskiego Oświecenia w Kościele Świętego Krzyża. W: Księga pamiątkowa. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696-1996. Kraków 1996 s. 105-121.
Teatr Franciszka Karpińskiego. „Wiek Oświecenia1996 t. 12 s. 75-93.
Franciszek Karpiński w kręgu Czartoryskich. „Rocznik Międzyrzecki1997 t. 27/28 s. 69-81.
O „Pieśniach nabożnych” Franciszka Karpińskiego. W: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety. Bydgoszcz 1997 s. 131-147.
Żółta szlafmyca albo Kolęda na Nowy Rok. W: Dramaty Franciszka Zabłockiego. Interpretacje. Wrocław 2000 s. 101-115.
Dumania w dzień odjazdu” Adama Mickiewicza. Tekst i jego tradycje. „Pamiętnik Literacki2001 z. 1 s. 203-220.
Z białego pola. Wacława Potockiego „Człowiek, igrzysko Boże”. „Roczniki Humanistyczne2001 z. 1 s. 49-59.
Wyobraźnia poety. O Konstancji Benisławskiej. W: Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki. Warszawa 2002 s. 107-119.
O cyklu „Sielanek” Franciszka Karpińskiego. W: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim. Warszawa 2004 s. 105-122.
Czesław Zgorzelski – „Wśród gwiazd… W: Czytanie liryki po Zgorzelskim. Warszawa 2010 s. 97-109.
O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia. W: Humanizm i filologia. Warszawa 2011 s. 355-411.
O wydawaniu utworów powstałych w XVIII i na początku XIX wieku. „Wiek Oświecenia2011 t. 27 s. 72-83.
Rola druków ulotnych w twórczości Franciszka Karpińskiego. W: Między tekstami. Katowice 2012 s. 166-173.
Jerzy Stempowski i dziedzictwo oświecenia. „Colloquia Litteraria2013 nr 1 s. 7-28.
Między tradycją a nowoczesnością. Wokół jednego wiersza Franciszka Karpińskiego. W: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka. Katowice 2013 s. 24-36 [dot. F. Karpiński: Laura i Filon].
Kazimierza Kognowickiego relacja z rzymskiej podróży. W: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku. Warszawa 2014 s. 357-374.
Oświeceni i doświadczenia poetyckie czasów saskich. Rekonesans. W: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa – z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Kraków 2014 s. 51-68.
O kłopotach urzędników, czyli trzy listy Franciszka Zabłockiego do Jana Śniadeckiego, sekretarza Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie, w sprawach służbowych. W: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Warszawa 2015 s. 487-500.
Zbigniew Goliński w Instytucie Badań Literackich. W: Zbigniew Goliński. Portret badacza. Warszawa 2016 s. 63-91.
Grób z marmuru. Wokół dwóch wierszy do Stanisławy Hornowskiej. „Studia Norwidiana2017 s. 141-161, przedruk w: „Pod latyńskich żagli cieniem…” Italia Norwida. Lublin 2019 s. 299-317 [dot. wierszy C. Norwida o incipitach: „A Pani cóż ja powiem?... oto, że w tym życiu...” i „W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu...”].
Maria Renata Mayenowa. Dokumenty z lat studenckich w archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. „Teksty Drugie2017 nr 4 s. 318-335.
Gotycyzm Franciszka Karpińskiego. W: Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830. Warszawa 2020 s. 145-157.
Poezja religijna masonów polskich epoki oświecenia – rekonesans. „Pamiętnik Literacki2020 z. 1 s. 33-50.
Przez płytką rzekę historii. Jan Paweł II i wątki oświeceniowe. „Roczniki Humanistyczne2020 z. 1 s. 345-355.
W oczach „późnej potomności. Wiersze Franciszka Dionizego Kniaźnina. „Pamiętnik Literacki2020 z. 1 s. 229-240.
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego wobec przemian procesu kształcenia w szkolnictwie podstawowym i średnim. W: Lekcja POLSKI(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2 Praktyki edukacyjne. Poznań 2021 s. 459-473.
Psałterz Dawidów” Jana Kochanowskiego w osiemnastowiecznej recepcji: Ignacy Krasicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Karpiński. W: Jan Kochanowski. Nowe perspektywy badawcze. W sześćdziesięciolecie istnienia Muzeum w Czarnolesie. Radom-Czarnolas 2022 s. 225-243.
Bielany. W: UKSW dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy. Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa 2023 s. 251-268, plik w formacie PDF.
Stan i perspektywy edytorstwa w badaniach literackich nad polskim oświeceniem. W: Wiek osiemnasty jako zmiana. Perspektywy i problemy. Poznań 2023 s. 49-85.
Świat w ruinie. W: Tekstowe reprezentacje ruin. Warszawa 2023 s. 87-103.
Wiadomości Brukowe” (1816-1822) – od satyry do absurdu. „Tekstualia2023 nr 2 s. 23-36.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Księga pamiątkowa – kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696 – 1996. Red.: T. Chachulski. [Kraków]: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1996, 319 s.
2. F. Karpiński: Poezje wybrane. Oprac.: T. Chachulski. Kraków-Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1997, XCVIII, 202 s. Biblioteka Narodowa I, 89.
3. F. Karpiński: Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i oprac.: T. Chachulski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1997, 140 s. Biblioteka Poetów – Exlibris.
4. Czytanie Naruszewicza. Interpretacje. Pod red. T. Chachulskiego. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2000, 270 s.
5. Pieśni sobie śpiewane. Wydał T. Chachulski. Warszawa: Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria 2000, 235 s. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 2.
6. F. Karpiński: Wiersze zebrane. Cz. 1. Oprac. T. Chachulski. Warszawa: Fundacja „Akademia Humanistyczna 2005, 374 s. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 5.
7. Czytanie liryki po Zgorzelskim. Red.: T. Chachulski, B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, 141 s. Les Problèmes du Romantisme, t. 5.
8. Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin. Red.: B. Mazurkowa, T. Chachulski. Katowice: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN 2010, 91 s.
9. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów i oprac.: T. Chachulski, B. Mazurkowa, B. Wolska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2011, 320 s.
10. Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku. Pod red. T. Chachulskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2012, 759 s.
11. Religijność w dobie popkultury. Pod red. T. Chachulskiego, J. Snopka, M. Ślusarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014, 329 s.
12. Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Red.: T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, 598 s.
13. Zbigniew Goliński. Portret badacza. Pod red. T. Chachulskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2016, 330 s. Z Historii IBL PAN.
14. Czytanie Karpińskiego. Pod red. B. Mazurkowej, T. Chachulskiego. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2017, 384 + 368 s. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 5.
15. Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych. Red. naukowa: B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, J. Snopek. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, 399 s. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą: hermeneutyka wartości, t. 12.
16. O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice. Pod red. D. Folgi-Januszewskiej i T. Chachulskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018, 297 s. Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Neue Forschungen und Dokumente, t. 3.
17. O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego. Pod red. T. Chachulskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2018, 234 s.
18. F. Karpiński: Psałterz Dawida nowo przetłumaczony. Wyd. T. Chachulski przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2019, 343 s. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 24.
19. F.D. Kniaźnin: Wiersze. Wyd. T. Chachulski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2019, 216 s. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 22.
20. Wacław Borowy – po latach. Pod redakcją J. Snopka i T. Chachulskiego. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna 2019, 215 s.
21. F.D. Kniaźnin: Poematy. Wyd.: T. Chachulski, R. Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2021, 199 s. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 21.
22. UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy. Zebrał i oprac. T. Chachulski przy współpracy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2023, plik w formacie PDF.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2023.

Franciszek Karpiński

A. Borkowski. „Ogród2003 nr 3/4.

Stanisław Konarski

T. Kostkiewiczowa. „Wiek Oświecenia2022 nr 18.

Opóźnione pokolenie

R. Krzywy. „Wiek Oświecenia2007 t. 23.
E. Zielaskowska. „Pamiętnik Literacki2008 z. 3.

Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku

J.S. Gruchała: Edytor historykiem literatury. „Ruch Literacki2020 z. 2.
K. Obremski: Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy. „Sztuka Edycji2020 nr 1.
M. Strzyżewski: Odnawianie znaczenia edytorstwa i filologii. „Sztuka Edycji2020 nr 1.
A. Wdowik: Edytorstwo jako historia literatury. „Pamiętnik Literacki2020 z. 1.
M. Woźniewska-Działak: Sprawa tekstu – od kształtu do sensu. „Nowe Książki2020 nr 4.